Mens sana 5322

Duh sveti počelo Novoga saveza

Duh sveti počelo Novoga saveza
Golubica je simbol Duha Svetoga / CROPIX

U Djelima apostolskim Sveti Luka dolazak Duha Svetoga počinje ovim riječima:"Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istom mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao da se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj bijahu. I pokažu im se neki ognjeni razdijeljeni jezici, te siđe na svakog od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti" (Dj 21-4).

Bog Stvoritelj u svojem Duhu Svetomu upravlja poviješću čovječanstva, po kojemu sve po Božanskom planu raspoređuje i ostvaruje. U samim počecima stvaranja, Gospodin će bdjeti u svome Duhu, u kojem će biti trajno nazočan u povijesti spasenja Izraela i u Novom savezu nastaviti će djelovati po svome Duhu Svetomu. Na sam dan Duhova (Pedesetnice) šalje apostolima Duha Svetoga. Pedesetnica je postojala prije Duhova, jer je u početku bila blagdan od sedam tjedana (usp. Tob, 21, blagdan žetve, usp. Br 28,26 sl); kad su Bogu prinosili prvine žitarica (usp. Izl 23, 16; Pnz 16,9).

Za vrijeme Isusova boravka na zemlji, blagdan poprima novo značenje: te postaje blagdan iznošenja Zakona sa Sinajske gore i saveza; postaje spomen-blagdan događaja koji govori o izlasku Izraela iz Egipta (Izl 19-20). Nakon izlaska iz Egipta, Izraelci su pedeset dana hodali pustinjom. Na svršetku tih dana Bog daje Mojsiju zakon, na temelju čega je s izabranim narodom sklopio savez.

Dakle, Duh Sveti silazi na apostole na dan Pedesetnice, da pokaže da je on novi zakon, duhovni zakon koji zapečaćuje novi vječni savez i koji posvećuje kraljevski i svećenički narod, a to je Crkva Božja. Silazak Duha Svetoga rasvjetljuje Jeremijino i Ezekijelovo proroštvo o novom savezu: "Ovo je Savez što ću ga sklopiti s domom Izraelovim poslije onih dana - riječ je Jahvina: Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce" (Jer 31,33). "Ne više na kamene ploče, nego u srca; ne više izvanjski zakon, nego nutarnji zakon. Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe" (Ez 36, 26-27).

Krist Gospodin nije slučajno umro baš prigodom pashalnog blagdana, nego da se pokaže kao istinska Pasha-Uskrs. Nećemo shvatiti novu uskrsnu Pashu, ako je ne promatramo kao produžetak stare Pashe, kao što ne shvaćamo kršćansku uskrsnu Pashu bez osvrta na hebrejsku Pashu, tako ne shvaćamo kršćanske Duhove bez osvrta na hebrejsku Pedesetnicu. Duh Sveti koji je na Duhove izliven na Crkvu, proizlazi dakle iz Kristove pashe, pashalni je Duh. On je duh Uskrsnuloga. Isus je na križu "izdahnuo" (usp. Iv 19,30). Za evanđelista Ivana posljednije Isusov izdisaj bio prvi udisaj Crkve; Crkva simbolizira sakramentima krštenja i Euharistije (voda i krv), rađa se iz smrti Kristove.

Silazak Duha Svetoga ojačao je učenike da se u javnosti pokažu kao Isusova zajednica ispunjena Božjom ljubavlju. U dvorani Posljednje večere, na sam Uskrs navečer Isus je svojim učenicima predao Duha, odnosno novi život koji teče od njega Uskrsloga (usp. Iv 20, 19-23). U svom oproštajnom govoru obećao im je poslati Duha Svetoga odnosno Branitelja-Parakleta, (usp. Iv 16, 7), koji će apostole i njihove sljedbenike uvoditi u Božju istinu (usp. Iv 16, 13). Nadalje, Duh Sveti je silazio i na sve one koji su u jednostavnosti i poniznosti duha i srca prihvaćali vjeru i krštenje u Gospodinu (usp. Dj 2, 38; Gal 4,6; Rim 5,5).

Mnogi su vjerni kršćani u prvoj Crkvi na poseban način bili obdareni izvanrednim darovima Duha Svetoga (usp. 1 Kor 12-14). Zahvaljujući djelovanju Duha Svetoga, Crkva Božja je ubrzo postala univerzalna, katolička (sveopća) u svijetu. Ispunjena katoličkim duhom Crkva je odmah izišla iz okvira židovstva u kojem je nikla, i postala otvorena za sve narode i sve kulture koji su obitavali u tadašnjem Rimskom carstvu.

Kršćani vjernici u današnjem svijetu svjedoci su djelotvorne učinkovitosti Duha Svetoga, koji obilnim milostima Duha Božjega duhovnim živim vodama natapa tlo Crkve Božje i svijeta u kojemu žive. Poznato im je da su se prvi Duhovi sastojali: od dara novoga zakona, koji stvara u ljudskom srcu novo srce i Novi savez s Bogom. Novi savez omogućava kršćanima vjernicima u Kristu Gospodinu novi način ostvarenja i ispunjenja Joelova proroštva koji govori o: snima,viđenjima i čudesima: "U posljednje dane govori Gospodin: Izlit ću Duha svoga na svako tijelo, i proricati će vaši sinovi i kćeri, vaši će mladići gledati viđenja, a traci vaši sne sanjati. Čak ću i na sluge i sluškinje svoje izliti Duha svojeg u dane one, i proricati će" (Dj 2,17-18).

Novi Duhovi ne mogu se samo sastojati od novoga cvjetanja karizmi. Treba obnoviti srce Kristove Zaručnice (Crkve) a ne samo njezinu haljinu. Kršćani vjernici s dubokom zahvalnošću u srcu prema Gospodinu, moraju se radovati duhovnom plodonosnom djelovanju Duha Svetoga u današnjem svijetu.

Drugi Vatikanski Sabor karizme Duha svetoga naziva "posebnim milostima", i to zbog dva bitna razloga: prvi razlog zbog načina koji se ovi darovi daju Crkvi, a drugi razlog radi same svrhe zbog čega su darovani. Riječ je o posebnom načinu, koji uključuje izvanrednu intervenciju Duha Svetoga u životu i radu Crkve Božje.

Nadalje, Koncil razlikuje između načina kada Duh Sveti djeluje "po sakramentima i službama", i načina kada djeluje dijeleći svoje karizmatske darove pojedinim svećenicima, redovnicima, redovnicama i laicima. Kod ovog posljednjeg načina riječ je o neposrednom djelovanju Duha Svetoga, gdje on djeluje suvereno i slobodno dijeleći svoje darove kako hoće, kome hoće i gdje hoće, na način koji nitko od ljudi niti može previdjeti niti kontrolirati.

Don Tomislav Topčić