Čakavska Biblija 632

Lamentacije Jeremijine (1): Jeruzolim se je učini u šporkicu kako žena u misečnen puliškanju

Lamentacije Jeremijine (1): Jeruzolim se je učini u šporkicu kako žena u misečnen puliškanju
Herodova vrata u Jeruzalemu / FOTO REUTERS_Nir Elias

Naricanja Jeremije profete

PRVO NARICANJE

Jeruzolim ponižen i napušćen

ALEF

1 Kako svo ispražnjeno leži
misto nikȁda sviton krcato!
Deventalo se je u udovu,
nikȁda velu mej puciman;
prinčipeša nada konfiniman
za šervicij sadar vada gre.

BET

2Plakanjen hlenca po ciliman noćiman,
suze su po kosirican njegovin;
nĩ koga da bi ga utiši,
ol svih šinjorih njegovih;
svi su ga kumpari obandunali
i u dušmane se deventali.

GIMEL

3Izlaskana Judeja u nevoji je,
zaradi žeštoke ne sužanjšćine;
sadar žive meju farmasuniman,
ne nahodeć ninder ni pokoja;
svi su je laskaduri ćapali
srid stišćanega progadura.

DALET

4Progoni ol Sijuna tugujedu
nikor ne dohodi na fijeru;
pusta su mu vrata razvaljena,
popi njegovi uzdišedu;
divice su njegove raskićene,
i vas je isturnan ol gorčine.

HE

5Takmaci njegovi došli do u tešte
dušmani njegovi se pokesali;
jerbo ga je Jehova kritikova
zarad veleti grisih njegovih;
dica su mu išla u sužanjšćinu
prida laskaduriman svojiman.

VAU

6Retera se je ol ćere sijunske
svega dekoracijuna ol nje;
glavešine se učinile u vunje brave
ki nijanci paše ninder ne nahodidu;
ni šamaštrani šemućadu
prid laskaduron njihovin.

ZAJIN

7Spominje se Jeruzolim u vin vrimeniman
u dneviman nenadinje i ševerjanja
svih lipostih ke je jema u stara doba;
sal puk njegov pada u ruke dušmanu,
nima nikoga da bi mu brž pomoga;
dušmani to gledadu i njegovin
podrugijedu se Subotan.

HET

8Grubo je sagriši Jeruzolim
doša je do u to da hlabje
svi ča su ga častili nenavididu ga
jerbo su upanali rugo njegovo;
on jur tekar uzdiše
nase se okriće.

TET

9Šporkica mu njegova niza noge
nĩ bi ni pensa na svoju svrhu;
strahovito se je vas deštriga
nima koga da ga utiši;
"Nu gledaj, Jehova, nenadinju moju:
koka je ta dušmanska oholija.

JOD

10Ruku svoju dušmanin meće
nada svin misiron svojin;
vidi je kako farmasuni gredu
ulizeć u Svetišće njegovo,
kiman si ti jurve bi befel svoj udri
da ne ujdedu u skupšćinu tvoju.

KAF

11Vas puk njegov uzdiše
išćuć bokun kruha;
dajedu sve svoje vridnosti za spizu
kako bidu rinovali anim svoj;
nu gledaj, Jehova, i košideraj
koliko nenavididu mene.

LAMED

12Svi vi, ča prohodite puten
ošervajte se i vijte
je jema di vakega kumpativanja
kakovo je vo kal me je otrga,
i kal mi je zapiva Jehova u dnev
nega žeštokega bisa svojega?

MEM

13Svisoka je skala mi u košće
oganj za da me opameti;
rastega je mrižu mi kolo nog
i obali me je nauznak;
ostavi me je ća samcatega
ražalosti za vike vikov.

NUN

14Inkarga me je grisiman mojiman
sa rukon jih je svojon zatega;
i na vrat mi jih je navali
forca je moja samrla;
prida me je Jehova u ruke njihove
ol kih nikako ne mogen se škapulat.

SAMEH

15Vaze mi je sve viđene jude
Gospodin iž sri sride mene;
sazva je kontra mene šedutu
za istrvit ne ke san probra.
U turnu ismeči me je Jehova
mene dukicu, ćer ol Judeje.

AJIN

16Zarad tega, evo na, plačen
joko moje cidi vodu,
odalečen je ol mene moj tišitej,
ki bi bî kapac pokripit anim moj;
Učinjeni su mi sini izgubjeniman
jerbo jih je dušmanin moj da šuperat.

PE

17Raširi je svoje ruke Sijun,
ma mu, na, tišiteja nima.
Naredi nin je bi Jehova kontra Jake
da ga okružidu dušmani njegovi;
Jeruzolim se je učini u šporkicu
kako žena u misečnen puliškanju.

CADE

18Pošćenjačina je vi Jehova,
neka san intuna jid njegov.
Dajte, čujte svi vi svitski puci
vijte moje kumpativanje:
dukice moje i mladost moja,
partijedu u sužanjšćinu.

QOF

19Zazva san prijateje moje,
ma su me ni privarili;
popi moji, starešine moje
skonsumali su se u gradu
iskajuć sebi manjative
zarad ostat na dundaru.

REŠ

20Vij, Jehova, koko san dišperan,
ishmutan mi je drob detronko,
šamaštrano mi je srce u prsiman
jerbo san vavik bi krcat gorčine.
Od izvanka ispribije mač
iznutra slišno čini smrt.

ŠIN

21Čujedu bome kako uzdišen,
ma mi ni bilo tišiteja;
svi su dušmani moji čuli nenadinju moju
i naslađijedu se ča si mi to učini;
daj da dojde dnev ki si pronoštika,
pa da se projdedu kako i ja.

TAU

22Neka sva malicija njihova
isprolonga se prida tebon;
otrgaj i njih kako si i mene
na račun svih sagrišenjih mojih;
jerbo majika mojih uzdisanjih
srce je moje aveliveno.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994.; uz konzultaciju svih hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Ivana Evanđelista Šarića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Stefana Geositsa; srpskih: Đure Daničića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Čakovačke Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)