Čakavska Biblija 423

Jemaj prpe pril Bogon, obadaj befele njegove, jerbo, sva će sakrivena dila Bog izvest prid tribunal

Jemaj prpe pril Bogon, obadaj befele njegove, jerbo, sva će sakrivena dila Bog izvest prid tribunal
ILUSTRACIJA

Predikadur

3. Slučaj

11Osin tega, vidi san poda suncon: ne dobijedu utrkivanje ni žvelti, niti gveru ni kapaci; nima kruha za nega pametnega, niti misira za ne inteligente, ni samaritanšćine za naučne, jerbo jih vrime i svrha svih ćapaje.
12Čejade ne poznaje svojega momenta: ka ribe ćapane u furbaston mriži, i ka tičice pol ploku ćapane, tako se ćapajedu sini juski u vrime ol nenadinje ča jih je najedanput spopala.

13Jošćec san vidi poda suncon i vu "pamet" ča mi se je učinila velon:
14Bilo je jelno malo misto i u njemu pinku svita, a na nje je udri veli kraj, opasa ga je i ugradi kolo njega vele mire i kaštile.
15Ma se je u njemu naša čovik siromašan i pametan ki je šalva misto svojon pamećon, a poslin se nikor ni spominja tega čejadina.
16Pa jopeta, ja pravjan: boja je pamet vengo forca, ma ni na cini pamet siromahov i ne obadajedu njegove beside.
17Flake se beside nih pametnih boje čujedu, vengo vikanje komadantih nada niman lulaviman.
18Pamet višje vaja vengo ardenje ol gvere, ma jedan jedini grišnik pokvari veleti nega dobrega.

10 Krepana muha usmrdi uje uzvonjajuće, a i pinku ludorije žešće je ol pameti i ol fale.
2Ni pametni gre puten pravin,
a ni lulav nin krivin.
3Dosta je da ni lulavi gre puten: a kako nima pameti, svakomu pokažije da je lulav.
4Je se na te poldigne bis ol guvernata, ne napušćaj svojega mista, jerbo karitad brisi vela sagrišenja.
5Jema zlega ča san ga bi upana poda suncon ka falimenat ča dohodi ol guvernata:
6ludorija se poldiže na ne najvišje podeste, a bogatuni zapasajedu nizoka mista.

7Vidi san šerve na konjiman, a cesare di gredu nanoge kako šerve.
8Ko kopa jamu, u nje upada;
i ko obalije mĩr, ubode ga guja.
9Ko lomi stinje, nô ga zledi;
ko cipa drivje, moge nastradat.
10Kal se istupi gvozdo i ne projde mu se bruson priko jila, ondac vada bude višje force; a dobića ol pameti je ol koristi.

11Je guja ubode prin uroka, nikakove koristi ondac ni ča čara nima.
12Krcate su miline besid iž justijuh nih pametnih,
a nega nepametnega deštrigajedu pešnje njegove.
13On počima svoje beside ludošću i deštrigaje jih polpunon nepamećon.
14Ni lulavi prikoviše parla: čejade ne poznaje no ča gre, i ko mu moge reć ča će poslin njega bit?
15Nê lulave mori njihovo fatigavanje;
ko ne poznaje progadure, ne moge u misto.

16Kal ti je kraj primlad i cesari omar izjutra feštadu, zemjo, ja ti se radujen.
17Blago ga se tebi, zemjo, kal ti je kraj samaritan i cesari ti u prava doba jidu kako bidu se pokripili, a ne da se opijedu.
18S linošćon se krividu grede,
zarad nehajanja protapanaje kuća.
19Ma su fešte zarad divertimentih i vino razveselije živjenje, a šoldi zgrćedu sve.
20Ni u svojen pensanju nemoj gadit kraja,
niti u svojon kamari nemoj petegulat bogatuna,
jerbo ćedu tičice odnit glas
i no ča krila jema obznanit će besidu.

11 Bac kruh svoj na vodu i nać ćeš ga poslin veleti vrimena.
2Razdil njiman sedan oli njiman osan, jerbo ne znaš kakovo će zlo snać zemju.
3Poklen se oblaci napunidu dažjon, izlijedu ga na zemju, a je pade drivo na jug oli na siver, sve isto: di pade, nonde i ostaje.
4Ko vodi računa obo vitru, ne sije,
i ko gleda u oblake, ne žanje.
5Ka ča ne znaš ni ki je put animu ni kako se učini košće u drobu noseće žene, tako ne znaš ni dila ȍl Boga ki je sve stvori.
6Izjutra sij sime svoje,
a večeron neka ti ruka ne počije.
Jerbo ne znaš oće bit boje vo oli no, oli će jelno i drugo bit jelnako dobro.

4. Starost

7Slalka je luminažitad i lipo je jočiman adoćat sunac.
8Ma, je čejade žive i veleti godin, neka vavik bude u alegriji, a i neka se spomene kako će škurih dnevih bit depju. Praznoća je sve ča će arivat.
9Zarad tega se divertij, mladiću, u svojon mladosti,
i divertij se u dneviman svoje junošćitadi;
hod progaduriman svojega srca
i slid hotinja svojih očijuh;
ma, jemaj na pameti da će ti za sve to arbitrat Bog.
10Reteraj ražalošćenje iž srca svojega
i lontunaj faštidij ol tila svojega.
Jerbo, ditinjstvo i mladost su praznoća.

12 I spominj se svojega Stvoriteja u dnevima mladosti svoje prin vengo ča dojdedu zli dnevi i arivadu godišća kal ćeš reć: "Ne sviđadu mi se."
2I prin vengo poškuri sunac i luminažitad,
luna i zvizde,
i tornadu se oblaci poslin dažja.
3U dnev kal budedu drćat gvardije ol kuće
i stanedu šebećat judi prijaki
i dangubit ne ča mejedu
jerbo jih je malo,
i poškuridu ni ki gledadu kroz ponistre;
4poklen se zatvoridu vrata ol kale,
stiša se zvuk žrvnja,
kal se poldigne pivotanje tičic
i zamuknedu ćere ol pivanjih.

5Kal je hođenje uzbrdo patimenat
i svako izahođenje pritnja;
a umendula se infjorala,
i škakavci se potežedu,
i frut ol kopra puče,
jerbo čovik gre u svoj dom vikovišnji!

A narikače jurve gredu po kalan.
6Prin vengo ča pukne kurdila ol slebra
i feral ol zlata se ruvina
i razbije se vrč na pišćini
i islomi timun na gustirni;
7i torna se prah u zemju ka ča je iž nje i doša, a anim se torna ki Bogu ki ga je bi i dâ.
8 Praznoća nada sviman praznoćan, pravja Predikadur, i sve je praznoća.

Na svrhu
9A osin tega ča je sami Predikadur bi pametan, on je i puk adukava obo pameti pa je omiri, ispita i sastavi vele pametnih glendih. 10Fatiga se je Predikadur nać prave beside i dreto-šćeto reć no ča je pravo.
11Beside su pametnih judih kako kolci i kako duboko zabodeni brokvuni: čoban jih dupera za na dobro svojega blaga.
12I na svrhi, sinko moj, jemaj na pameti da tuka veleti fatigavanja kako bi se zdata libar, i da depju adukacijuna pritrudi tilo.
13Čujmo ol svega besidu ol svrhe: "Jemaj prpe pril Bogon, obadaj befele njegove, jerbo – to je svo čejade." Jerbo, sva će sakrivena dila, bila ol dobrega oli ol zlega, Bog izvest prid tribunal.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994.; uz konzultaciju svih hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Ivana Evanđelista Šarića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Stefana Geositsa; srpskih: Đure Daničića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Čakovačke Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)