Čakavska Biblija 518

Boji je dobar glas vengo uje ol skupinje, i dnev ol smrti vengo dnev ol porojenja

Boji je dobar glas vengo uje ol skupinje, i dnev ol smrti vengo dnev ol porojenja
U svaka doba nos vešte bile i uja neka ne pofali na tvojon glavi / Foto Goran Sebelić_CROPIX

Predikadur

Dil drugi

Proslovje

7 Boji je dobar glas vengo uje ol skupinje,
i dnev ol smrti vengo dnev ol porojenja.
2Boje je poć u kuću ča je u korutu
vengo u kuću di se fraja,
jerbo je nonde svrha ol svakega čovika,
i ko je živ, neka primi ki srcu!

3Boji je jid vengo smih,
jerbo pod obrazon ol žalosti srce je razveseljeno.
4Srce je ol nih pametnih u kući ča je u koroti,
a srce nih nepametnih u kući od alegrije.
5Boje je obadat karanje pametnega čejadina
vengo slušat faljenje kega lulavega.
6Jerbo kakovo je pucketanje drače poda kotlon,
tako je i smijanje nih lulavih,
i to je praznoća.
7Jerbo smijanje ol nih pametnih čini ne lulave
i alegrija kvari srce.

1. Vraćeno za učinjeno
8Boja je svrha ol moljenja vengo njezino počelo
i boja je pacijenca od oholije.
9Nemoj zanaglit u bis, jerbo bis počije u srcu nega lulavega.
10Ne pitaj zarad česa su nikadašnja vrimena bila boja ol vih, jerbo to ni pametan upit.
11Pamet je pricinjeni misir, i nâ je na korist niman na ke sunac sja.
12Jerbo ka ča su šoldi gandej, tako je gandej i pamet; a gre u favur pameti i to ča na škapulaje nega ki je jema.

13Nu pogledaj dila ȍl Boga; ko moge zdricat ča je on iskrivi?
14U dobren vrimenu guštaj u no dobrega, a u zli dnev pensaj: Bog je stvori jelno ka i drugo – da čovik ne olkrije ničesa ol nega ča ga čeka.
15Svačesa san vidi u svojen nikakoven životu: pošćenjačina gre u deštrig neka je bi ol pošćenja, a farmasun i daje žive neka je u svojon farmasuniji.

16Nemoj bit pripošćen
i ne bud pripametan;
zarad česa da se deštrigaješ?
17Ne bud prikovišje zal
i ne bud lulav;
zarad česa biš umri prin vrimena?

18Dobro je da držiš jelno, ma ni no drugo ne molaj iž ruke, jerbo ko jema prpe pril Bogon, škapulaje se ol svega.
19Pamet nih pametnih veću forcu daje mistu vengo deset glavarih.
20Na zemji nima pošćenjačine ki, čineć ča dobrega, ne bi nikadare sagriši.
21I jošćec jelno: ne obadaj petegulavanja; čut ćeš brž da te šerva tvoj pridava; 22a zna srce tvoje da si i ti špešo druge pridava.

23Sve san to su pamećon tašta. Pensa san da san pametan, ma tu svoju pamet nisan bi nadazdri.
24No ča je, lontunano je i profundano, toko profundano – ko da to i najde?
25I jošćec jedan put prova san proštudirat i nadazdrit pamet i smisal, da nadazdrijen maliciju kako ludoriju, a ludoriju kako nepamet.
26Olkri san da jema ništo žuklije ȍl smrti – žena, na je trapula, srce non je mriža, a ruke veruge;
ko se Bogu sviđa, izmaknije non se,
a grišnik je njezin sužanj

27Etoga, to san sve u sven olkri, govori Predikadur.
28I jošćec san išća, ma brez da san uspi.
Naša san čovika – jelnega od ijadu,
a ženu meju sviman nisan naša nijednu.
29Olkri san vo: Bog je stvori čejadina semplicitadega
a on snije puste imbroje.

8 Ko je ka ni pametni?
Ko jošćec zna špjegat no sve ča jẽ?
Su pamećon se iluminaje čejadinu lice
i minja njegova namrđena faca.
2Zarad tega govorin: slušaj krajev befel akonto Božjega kunjenja.
3Ne priš je prikršit: ne bud teštardast kal ni smisal dobar, jerbo on čini kako njemu gre u favur.

4Jerbo, besida je ol kraja najžešća, i ko ga je kapac zapitat: "Ča činiš?"
5Ko se drži befelih, ne poznaje nenadinje, i ni pametni zna i za vrime i za arbitranje.
6Jerbo, jema i vrime i arbitranje za sve, i čejade vele inkargaje grubo dilo njegovo
7jerbo on ne zna ča će bit; a ko mu moge reć kal će ča bit?
8Vitar nikor ne moge šuperat, niti zagospodarit nada dnevon ȍl smrti, niti jema pripomišćanja u gveri; niti malicija škapulaje nega ča je čini.

9Sve vo vidi san atento gledajuć na sve no ča se čini poda suncon, kal čejade guverna nada čejadinon na njegovu nenadinju.
10Daje san vidi kako ne pokvarene nosidu na kopošantu, i judi iž posvećenega mista izahodidu da jih se fali zarad tega svega ča su tako činili. I to je praznoća.
11Kal nima žvelte šentence za zlo dilo, jusko je srce užano činit česagod zlega.
12I grišnik ki čini zlega i sto putih, vele žive. Ja perfin znan da ćedu bit sritni ni ki jemadu prpe prȉl Bogon, jerbo pridadu pril njin.

13Ma dežgracijun neće bit sritan i neće prolongat dneve svoje ni ko osin, jerbo ne prida prȉl Bogon.
14Ma je na zemji praznoća i pošćenjačine ćapaje svrha nih malicijožastih, a malicijožaste svrha ol pošćenjačin. Govorin van: i to je praznoća.
15Zarad tega fešteđajen alegriju, jerbo ni čejadinu sriće poda suncon vengo u manjativi, piću i guštanju. I neka ga to kumpanja u njegovon muci u životu ča mu ga je Bog dâ poda suncon.

2. Jubav

16Poslin svih pribivanjih, kako bi kapi no pametnega, prova san nadazdrit ča se čini na zemji. Za reć pravo, čejade ne nahodi pačifika ni obdan ni obnoć.
17Gledan svo dilo ȍl Boga: i za reć pravo – nikor ne moge kapit no ča se događa poda suncon. Jerbo, ma koko se čovik fatiga da olkrije, nikadare ne moge olkrit. Pa ni nȉ pametni to ne moge olkrije, neka pensa da zna.

9 Pensa san obo sven ten i kapi san kako su i pošćenjačine i ni pametni, su diliman svojiman, u ruci ȍl Boga; i čovik ne kapije ni jubav ni nenavidnost, i za nje su obedvi praznoća.
2Sviman je ista svrha, i pošćenen ka i nen pokvarenen, i čisten i nen šporken, nen ki žrtvuje i nen ki ne čini posvetilišća; jelnako nen dobren ka i grišniku, nen ki se kune ka i nen ki jema prpu ol kunjenja.

3Najgore je ol svega ča je poda suncon vo: ista je svrha sviman, jusko je srco krcato nega zlega, ludorija je u srciman judih doklen živedu, a kašnje se kuštajedu ki mrtviman.

4Jerbo ni ki je meju živiman, jema ufanja: i kućin na dundaru višje vaja vengo krepani lijun.
5Ni živi barenko znadu da ćedu umrit, a ni mrtvi ne znadu ničesa niti jemadu višje dobiće, jerbo se zaudabja i spomenuće na njih.

6Oldavna je ižvampila i jubav njihova, i nenavidnost, i himba, i višje nimadu dila ni u čen ča je poda suncon.
7Zarad tega s alegrijon jij kruha svojega
i razveseljenega srca pij vino svoje,
jerbo se je Bogu jurve prin bilo svidilo dilo tvoje.

8U svaka doba nos vešte bile
i uja neka ne pofali na tvojon glavi.
9Guštaj u životu sa ženon ku jubiš u sve dneve svojega vika ispražnjenega ča ti ga Bog daje poda suncon, jerbo je to tola tvoja u životu i fatigavanju su kin se pribiješ poda suncon.
10I čagod namisliš učinit, učin doklen mogeš, jerbo nima ni dila ni filožofiranja, ni nadazdrivanja, ni pameti u Paklu di greš.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994.; uz konzultaciju svih hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Ivana Evanđelista Šarića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Stefana Geositsa; srpskih: Đure Daničića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Čakovačke Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)