Čakavska Biblija 578

Sve jema svoj štajun i svaki lavur pol nebesiman svoje doba: doba ol gvere i doba ol pačifika

Sve jema svoj štajun i svaki lavur pol nebesiman svoje doba: doba ol gvere i doba ol pačifika
ILUSTRACIJA

Predikadur

2. Smrt

3 Sve jema svoj štajun i svaki lavur pol nebesiman svoje doba.
2Doba ol porajanja i
doba od umiranja;
doba ol sađenja i
doba ol guljenja nega usađenega.
3Doba od ubivanja i
doba od ličenja;
doba od obalivanja i
doba ol građenja.
4Doba ol plakanja i
doba ol smijanja;
doba od avelivanja i
doba ol balanja.

5Doba ol hićenja stinja i
doba ol kupjenja stinja;
doba ol grljenja i
doba kal se molaje grljenje.
6Doba od išćanja i
doba ol gubjenja;
doba ol hranjivanja i
doba od olbacivanja.
7Doba ol deranja i
doba ol krpjenja;
doba ol mučanja i
doba ol parlanja.
8Doba ol jubjenja i
doba ol nenavidnosti;
doba ol gvere i
doba ol pačifika.

9Ča ostaje čejadinu ol njegovih fatigavanjih?
10Pensan obo obligamentu punen kumpativanja ča ga je Bog bi zada siniman čovičanskiman.
11Sve ča je učini lipo je za svoje doba; ma neka je dâ čoviku pogledat u vike, čovik ne moge nadazdrit dila ča jih je Bog učini ol postanka do svrhe.
12Znan da ni druge sriće čoviku osin da se veseli i čini dobrega za svojega živjenja.
13I kal čovik ji i pije i gušta u svojen rabotanju, i to je dar ȍl Boga.
14I znan da sve ča čini Bog, čini zaposve. Ten se ničesa ne moge dožuntat niti mu se moge vazest; a Bog čini tako da prȉdādu pril njin.

15Ča je, jurve je bilo, i ča će bit, jurve je bilo; a Bog rinovaje ča je propasalo.
16Jošćec vidin di poda suncon zanamisto pošćenja guverna nepošćenje i zanamisto pošćenjačine škanjažin.
17Zarad tega san reka u sebi: "Bog će arbitrat i pošćenjačini i škanjažinu, jerbo ovode jema vrime za svako smiranje i činjenje."
18Jošćec san reka u sebi: "Judi se vladadu tako da Bog moge pokaživat kakovi su ustvari, da su jedan drugen koda beštijam."

19Jerbo za reć pravo, poginuće judih i beštijama jelno je isto. Kako ginedu ni, tako ginedu i ne; i dišedu jelnakin dahon, i čovik ničin ne šuperaje beštijam, jerbo je sve praznoća.
20I jelni i drugi gredu na isto misto; svi su postali ol prašine i u prašinu se tornajedu.
21Ko zna je se dah juski penje gori, a dah beštijama je se skalaje doli ki zemji?
22Nadazdrijen kako čoviku druge sriće nima osin alegrije u svojen dilu, jerbo je to judska svrha. A ko će ga dovest do tega da dozna ča će bit poslin njega?

3. Živjenje skupa

4 Jopeta san sta gledat sva potvaranja ča se činidu poda suncon, i nu gledaj, suze nih pošćenjačin, i nikoga nima da jih istre; i potvaranja iž ruke dušmanske, a šalvadura olnikuda.
2Zarad tega sritnin držin mrtvace ča s jurve pomrli, sritniji su ol živih č jošćec živedu. 3A od i jelnih i drugih sritniji je ni ki jošćec ni posta, ki ni vidi zlih dilih ča se činidu poda suncon.
4Daje, oćuti san da svako pribivanje i svako fatigavanje pribavja čoviku đeložiju njegovega bližnjega. I to je praznoća i kumpativanja od anima.

5Budalaš prikriži ruke
i objida samega sebe.
6Boja je puna šaka u miru
vengo obedvi ruke pune fatiganega rabotanja i kumpativanja od anima.
7I jošćec san jelnu poda suncon upana praznoću:
8Čovik polpuno sam samcat – brez sina, brez brata, i jopeta nima svrhe njegoven fatigavanju; joči mu se ne mogedu nasitit misira; a ne pensa: za koga se ja šamaštrajen i uskraćijen sebi dobrega? I to je praznoća i zlo penetranje.

9Boje je dvojici vengo jelnen, jerbo jemadu boju dobiću za svoj trud.
10Je pade jedan, drugi će ga podišat; a samen jelnen, ja mu se radujen! Je pade, ni koga da ga poldigne.
11Pa je se i spava u dvojicu, teplije je; a kako će se ni ča je sam samcat steplit?
12I je ko udre na jelnega, dvojica ćedu mu se kontreštat; i konop u tri dupla neće puknut lagahno.
13Boji je momčujak siromašan, a pametan
vengo kraj star i lulav,
ki višje ne zna za svȉta.

14Jerbo momčujak moge izlist iž katabuje i deventat se u kraja, neka se je bi rodi ka prosjak u krajestvu svojen.
15Adoća san kako svi ča živedu i gredu poda suncon pristajedu uza momčujka, uza naslidnika ki ga je zamini.
16On gazi na čelu pustih podanikov i ni kašnji se đeneracijuni nisu se mogli zarad tega veselit. I to je, bićega, praznoća i kumpativanja od anima.
17Kal greš u kuću ȍl Boga, vod računa obo koraciman svojiman. Prijdi kako biš moga čut – posvetilišće je vajanije vengo prinišanje nih budalaših, jerbo ni i ne znadu da činidu ča zlega.

5 Nemoj naglit justiman svojiman i nemoj prišit su besidan pril Bogon, jerbo je Bog na nebesiman, a ti si na zemji; zarad tega šparenjaj beside svoje.
2San dohodi ol pustih pensirih,
a lulava govorancija ol veleti besidih.
3Kal se budeš ča zavitova Bogu, omar to učin, jerbo njemu nisu dragi budalaši. Zarad tega ispun svaki svoj zavit.

4Boje se je ne zavitovat, vengo se zavitovat i ne ispunit zavita.
5Nemoj dat justiman svojiman da te tantadu na sagrišenje i nemoj kašnje reć prid anđelon kako je to bilo nehoteć. Zarad česa davat Bogu priliku da se jidi na besidu tvoju i deštriga dilo ol ruk tvojih?
6Koko sanjanjih, toko i praznoće;
veleti besidih – kumpativanje od anima.
Zarad tega jemaj prpe prȉl Bogon.

7Je vidiš di faštidijadu siromaha i čepadu pošćenje i pravicu u zemji, nemoj se ten čudit, jerbo i ni ča je na visočijen požicijunu jema nada sebon drugega, ki je na jošćec višjen mistu.
8Korist zemje je nada sven: i kraj ovisi obo zemji.

4. Šoldi

9Ko šolde jubi, nikadare jih dosta nima;
ko misir jubi, nikadare mu ni dosta ploda njegovega.
I to je praznoća.
10Di je veleti misira,
veleti je i nih ča ga jidu,
pa kakova je korist ol tega gospodaru, osin ča ga jočiman gleda?

11Slalki je san težaka, ji on pinkicu oli vele, doklen misir ne da bogatunu zaspat.
12I vidi san teško zlo poda suncon: skupjeni misir ča je na deštrig gospodaru svojemu.
13Jerbo se je zlon nesrićon deštriga taki misir, da sinu ki mu se je bi porodi ni bilo ostalo ničesa.
14Gol je izaša iz droba matere svoje i tako gol partit će kakov je i doša; ničesa nima ol svega svojega truda za odnit.

15I to je teško zlo ča tako gre ća kako je i došlo; pa kakova mu je korist ča se je u vitar faštigava?
16Sve dneve svoje živi je u škureci, nenadinji, penetranju, malatiji i nenavidnosti.
17Vo, inšoma, zakjučijen: prava je srića čejadinu jist i pit i kuntenat bit sa svin svojin trudon su kin se kumpati poda suncon za kratkega vika ča mu ga je da Bog, jerbo mu je taka svrha arbitrana.
18Pa, je Bog čoviku bi da misir i poces da jih jema i da bude kuntenat svojin dilon – i to je dar ȍl Boga.
19Jerbo, tadar barenko ne pensa vele obo dneviman svojega živjenja, kal mu Bog daje da mu se srce veseli.

6 I adoća san: jema jošćec jelno zlo poda suncon i u obilanci šamaštraje jude.
2Nikomu je Bog dodili misir i blago i pofaljenja, pa jema sve ča mu anim zaželi, ma mu ni udili da u ten i gušta, vengo gušta furešt. To je praznoća i gruba nenadinja.
3I govorin: boje je mrtvo porojeno dite ol nega ki bi porodi sto dice i živi pusta godišća, a sam se ne bi nasiti dobrega niti bi jema funerala;
4jerbo je izvrgnuto dite zaništa arivalo
i u škurecu je išlo i ime mu je škurecon pokodušeno;
5sunac jurve nĩ ni vidi ni nadazdri –
a mirnije je ol nega.
6Pa kal bi taki živi i dvi ijade godišćih, a svejega dobrega ne bi uživa, a ne gredu ondac obadva jelnako na isto misto?

7Čejade se fatiga jurve kako bi ji,
a drob njegov nikadare da se nasiti.
8Jerbo po čen je ni pametni boji ol nega lulavega i ča reć obo siromahu ki je kapac držat se pril judiman?
9Boje je jočiman vidit vengo animon lutat. I to je praznoća i kumpativanje od anima.
10Ča je jurve bilo, jema ime; i zna se ča je čovik; i on se ne moge stavjat su sforcanijin ol sebe.
11Ča je višje besid, to je veća i praznoća ol svega, i ka je korist ol tega čejadinu?
12Ko zna ča je dobro čejadinu u živjenju njegoven, za no malo dnevih ča jih tako ispražnjeno žive, ča mu prohodidu kako osin? Ko će reć čejadinu ča će bit poslin njega poda suncon?

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994.; uz konzultaciju svih hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Ivana Evanđelista Šarića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Stefana Geositsa; srpskih: Đure Daničića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Čakovačke Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)