Čakavska Biblija 706

Praznoća nada sviman praznoćan, besidi Predikadur, sve je praznoća!

Praznoća nada sviman praznoćan, besidi Predikadur, sve je praznoća!
FOTO DUJE KLARIĆ / CROPIX

Predikadur

1 Pensiri Predikadura, sina ol Davida, kraja u Jeruzolimu.

Dil prvi

Proslovje

2Praznoća nada sviman praznoćan, besidi Predikadur, praznoća nada sviman praznoćan, i sve je praznoća!
3Kakova je korist čejadinu ol svega fatigavanja njegovega su kin se je fatiga poda suncon?
4Jedan đeneracijun gre ća, drugi dohodi, a zemja zanavik ostaje.
5Sunac izahodi, sunac zapada i ondac priši ki svojen mistu iskle izahodi.
6Vitar puše prama jugu i obrće na siver, vrteja sal vamo sal namo i tornaje se u noven vrtejanju.
7Sve rike tečedu u more i more se ne pripunja; isklen tečedu rike, namo se i tornajedu kako bidu isponova zastavile svoje tečenje.

8Sve je fatigano. Nikor ne moge reć da se joči nisu dosita nagledale i uši naslušale koko spada.
9Ča je bilo, jopeta će bit, i ča se je činilo, jopeta će se činit, i nima ničesa novega poda suncon.
10Je jema ičesa obo čen bi se moglo reć: "Nu gledaj, vo je novo!" Sve je jurve oldavna prin nas bilo.
11Ma, ol nega ča je pasalo ni ostalo ni spomena, ka ča ni pril namin neće bit spominjanja na no ča će doć poslin.

1. Živjenje ol Salamuna
12Ja, Predikadur, bi san kraj nada Israjilon u Jeruzolimu.
13I pomuči san se da su prodencon pogledan i nadazdrijen sve no ča je pol nebesiman; o, kako je grubi patimenat zada Bog siniman čovičanskiman.
14Vidi san sve ča se čini poda suncon: kakove sve praznoće i kumpativanja od anima!
15Ča je išlo ukrivo, ne moge se zdricat;
česa nima, izbrojit se ne moge.

16Reka san ondac sam sebi: "Gledaj, steka san veću prodencu vengo bilo ko ol nih ča su bili prin mene u Jeruzolimu. Anim moj iskupi je velu prodencu i inteliđencu." 17Prodencu san pomnjivo izuči, a tako i glupariju i ludoriju, ma san nadazdri da su to kumpativanja od anima.
18Veleti prodence – veleti nevoje;
ča višje inteliđence, to višje patimentih.

2 Ondac san reka u srcu svojen: "Daj da provan gušt i neka oćutin česagod dobrega" – ma nu gledaj: i to je praznoća!
2Obo smijanju san reka: "Ludorija je"; obo guštu: "Čen vaja?"
3Odluči san se tilo pokripit su vinon, a srce posvetit su prodencon; zaželi san se ćapat i budalašćinu, kako bi nadazdri je usrićije jude no ča pol nebesiman činidu u dneviman izbrojeniman za svojega života.

4Učini san vela dila: ugradi san sebi palace, nasadi san ložja; 5uredi san perivoje i ograde, usadi san u njiman vojkih svakakovih. 6Napravi san krakorine da iž njih natapan plodovite sade.
7Nakupova san se robov i robinj, jema san i šerve domaće, a tako i uvore krupnega i sitnega zuba višje vengo ča je ikor prin mene jema u Jeruzolimu.
8Zgrnu san arđentariju i zlatariju i misir ol krajih i konfinih, osigura san kantadure i kantadureše i svake miline čovičanske, sve bavul na bavul.
9I deventa san se u toko velo čejade, većje ol bilo koga prin mene u Jeruzolimu; a ni me ni prodenca moja tradila.

10I ča su mi god joči poželile, nisan nin uskrati, niti san brani srcu svojen ikakove divertimente, vengo se je srce moje veselilo svaken fatigu mojen, i taka je bila dobića svaken pribivanju mojen.
11A ondac san košidera sva svoja dila, sve patimente ča san jih uloži kako bi do njih doša – i nu gledaj, sve je to jopeta praznoća i kumpativanja od anima! I ničesa nima valitega poda suncon.
12Obrnu san ondac pensir svoj kako bi vidi prodencu svoju, glupariju i ludoriju. Jerbo, ča, stavmo, čini ni ki je kraja naslidi? No ča je jurve bilo učinjeno.
13I nadazdri san da je boja prodenca od ludorije, ka ča je luminažitad boja ol škurece.

14Pametnen čejadinu su joči u glavi,
a nepametan šebeća u škureci.
Ma, inšoma, znan kako jelnega i drugega ćapaje ista svrha.
15Zarad tega reka san sam u sebi: "Kakova je svrha ludonji, taka je i meni. Zarad česa ondac hupit za prodencon?" I reka san u srcu: "I to je praznoća!"
16Jerbo zanavik neće ostat spominjanja ni nen pametnen ni nen nepametnen: i jednega i drugega će poslin nikega vrimena pokodušit zaudabjanje! I, ajme, ni pametni vada umre ka i ni brez pameti.
17Ogadilo mi se je živjenje, jerbo mi se je učinilo grubin sve ča se događa poda suncon: sve je praznoća i kumpativanja od anima. 

18Nenavidin sve za ča san se poda suncon fatiga i ča sadar ostavjan svojen bašćiniku.
19Ko zna oće on bit pametan oli lulav? Pa jopeta, on će bit gospodar svega kumpativanja mojega u ko san uloži vas svoj patimenat i prodencu poda suncon. I to je praznoća.
20I sta san srcon fatigat se zarad velega patimenta su kin san kumpati poda suncon.
21Jerbo, čovik se fatigaje pametno i bogustvoreno i pomnjivo, pa sve to vada ostavi u bašćinstvo drugen ki se kolo tega ni bi ni fatiga. I to je praznoća i vela nenadinja.

22Jerbo, ča on dobije za vas svoj patimenat i fatigavanje ko je poda suncon bi podni?
23Jerbo, svi su dnevi njegovi za reć pravo fatigani, lavuri su mu puni penetranja; ni obnoć srce njegovo nima pačifika. I to je praznoća.
24Nima čejadinu druge sriće jurve jist i pit i bit kuntenat lavuron svojin. I to je, vidin, dar ruke ȍl Boga.
25Jerbo, ko bi moga jist, ko nekuntenat bit, osin po njemu. Pamet, nadazdrivanje, alegriju on darije nen ki mu je po voji, a grišniku meće lavur da skupja i pribire za nega ki je po voji Bogu. I to je praznoća i kumpativanja od anima.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Josipa Stadlera, Franje Zagode, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Tomislava Ladana, Rubena Kneževića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Ivana Jakšića, Martina Meršića i Stefana Geositsa; srpskih: Vuka Stefanovića Karadžića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)