Čakavska Biblija 762

Uzdržte se u jubavi Božjon, išćekivajuć graciju ol Gospodȉna našega Isukrsta za živjenje vikovišnje

Uzdržte se u jubavi Božjon, išćekivajuć graciju ol Gospodȉna našega Isukrsta za živjenje vikovišnje

Pištula ol Jude apoštola

Pozdrav
1 Juda, šerva Isukrstov, brat ol Jake: jubjeniman u Bogu, Ćaći, hranjeniman za Isukrsta – pozvaniman. 2Neka budete u obilanci gracije, mira i jubavi!

Razlog
3Jubjeni! Doklen san svojon brižjivošću jema voju škrivat van obo našen zajednišken šalvanju, ćuti san potribu da vas leteron takan kako biste boj bili za viru ka je jedan put zanavik pridana svetiman. 4Jerbo, dolibili su se niki, oldavna jurve notani za vi tribunal, farmasuni ki graciju ȍl Boga deventadu u raspušćenost i ništidu jedinega gospodara i Gospodȉna našega Isukrsta.

Krivi meštri i kaštig ča jih sliduje
5Ti bi van napomenut, neka jedan put zanavik sve znate, kako je Gospodîn šalva puk iž Egipta, a ondac je uništi farmasune. 6I anđele, ki nisu čuvali svojega dinjavanja, vengo su utekli ća iž svojega kućišća, imbraga je vikovišnjin verugan u škureci za arbitrat jih nega velega Dneva; 7ka Sodoma i Gomora, i mista kolo njih, ča su se ka i ni dali kurbašćini i išli za izopačenon šporkarijon, stojidu za primjer, mȕkōn mȕčēć kaštig u vikovišnjen ognju.

Njihove beštimje
8Uza sve to i vi ča snijedu jelnako šporkadu tilo, nenavididu veličinu ol Gospodȉna i beštimadu na Falu. 9Kal se je arkanđel Mihajel su vragon bi kara za tilo ol Mojsije, ni bi kapac reć kakovu grubu besidu kontra njega, vengo je kaza: "Ferma te je Gospodîn!" 10A vi gadidu no ča ne poznajedu; a ča po prirodi znadu, u ten ka nerazumne beštije isagnjijedu.

11Ja nin se radujen! Partili su puten ol Kajina, i u svojon ingordiji za dobićon profundali su se poda inganavanje ol Bilejama, i poginuli su u buni ol Korahota. 12Ni su maće ča na vašiman frajan feštadu su vamin brez srama i gojeć sebe same; oblaci brez vode ča jih vitri raznosidu, cabla brez fruta kasno najesen, dva puta usahnuta, iskorenuta, 13juti vali ol mora ča ispinijedu svoja ruga, zvizde ča lutadu, kiman je parićana crna tmica zanavik.

14Obo njiman je pronoštikava sedmi od Adamih, Henok: "Nu gledaj, dohodi Gospodîn s na ijade svojih 15arbitravat sviman i pokarat sve farmasune za sva njihova farmasunska dila su kiman su farmasunski sagrišili i za sve grube beside ča su jih grišni farmasuni bili izgovorili kontra njega." 16Vo su ni ča nisu kuntenti, ča mrnjedu i ča gredu za svojin merakon, justa su nin puna oholije i ulizijedu se judiman zarad dobiće.

17A vi, jubjeni, spomente se besid ča su jih bili pronoštikali apoštoli ol Gospodȉna našega Isukrsta. 18Ni su van pravjali: "U najposlidnje će vrime bit podrugujih ki ćedu hodit za farmasunskiman pohoćenjiman svojiman." 19To su ni ča sijedu karanja, judi puteni ča nimadu Anima.

Takavanje virniman
20A vi, jubjeni, gradte se na prisveton viri svojon moleć se u Duhu Sveten, 21uzdržte se u jubavi Božjon, išćekivajuć graciju ol Gospodȉna našega Isukrsta za živjenje vikovišnje. 22I jelne, ča šušpetadu, uvirte jih, 23druge šalvajte odalečivajuć jih od ognja, a trećiman se jurve smilujte su prpon, nenavideć i veštu ča je išporkana tilon njihovin.

24A nen ki vas moge sačuvat ol pada i prave metnut prida svoju Falu u alegriji – 25jedinen Bogu, Šalvaduru našen, po Isukrstu, Gospodȉnu našen: fala, glorija, guvernamenat i potenca i prin svakega vika, i sadar, i u sve vike vikov. Amen.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Josipa Stadlera, Franje Zagode, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Tomislava Ladana, Rubena Kneževića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Ivana Jakšića, Martina Meršića i Stefana Geositsa; srpskih: Vuka Stefanovića Karadžića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)