Čakavska Biblija 595

On je Bog ol prava i Život vikovišnji: Dico, lontunajte se ol falših bogih!

On je Bog ol prava i Život vikovišnji: Dico, lontunajte se ol falših bogih!
ILUSTRACIJA

Prva pištula od Ivota

II. Živit kako dica ȍl Boga

3 Nu gledajte
koliku nan je jubav da Ćaća:
dica se ȍl Boga zovemo, i jesmo.
A svit nas ne poznaje zarad tega
ča ne poznaje njega.
2Jubjeni,
sadar smo dica ȍl Boga
i jošćec se ni očitovalo ča ćemo bit.
Ma znamo:
kal se bude očitovalo, sličit ćemo na nje
jerbo ćemo ga vidit kakov on i je.

1. uvit: Ne grišit

3I kogod jema to ufanje u njemu, puliškaje se
ka ča je on ispuliškan.
4Kogod čini grih, kontra je regul;
jerbo, grih je bit kontra regul.
5I znate:
on dojde kako bi odni grihe
i griha nima u njemu.
6Kogod u njemu ostaje, ne griši.
Kogod griši, ni ga ni vidi ni upozna.

7Dičice,
nemojte da vas nikor ne smanta!
Ko žive pošćenje, pošćen je
ka ča je i On pošćen.
8Ko čini griha, ol hudobe je
jerbo hudoba griši ol počela.
Zarad tega se je i pojavi Sin ȍl Boga:
kako bi raskopa dila vražja.
9Ko je god porojen ȍl Boga, ne čini griha
jerbo njegovo sime ostaje u njemu;
ne moge sagrišit jerbo je rojen ȍl Boga.
10Po ven se rapoznajedu dica ȍl Boga
ol dice vražje:
kogod ni pošćen
i ko ne jubi brata,
ni ȍl Boga.

2. uvit: Hranit befele, navlaš jubav
11Jerbo vo je obznanjenje ča ste ga čuli na prvu:
da jubimo jelni druge.
12Ne kako Kajin, ki je bi ol Zlega
pa je ubi brata svojega.
A ča oće reć da ga je ubi?
Jerbo su mu dila bila zla,
a na ol brata pošćena.
13Nemojte se čudit, braćo,
je vas svit bude nenavidit.

14Mi znamo
da smo iž smrti prišli u živjenje
jerbo jubimo braću;
ko ne jubi, ostaje u smrti.
15Kogod nenavidi brata svojega, ašašin je.
A znate da nijedan ašašin
nima u sebi života vikovišnjega, ča traje zanavik.
16Po ven smo upoznali Jubav:
on je za nas dâ život svoj.
I mi smo obligani živote dat za braću.
17Ko jema dobrega ol vega svita
i vidi brata svojega u potribi
pa zaklopi pril njin srce –
kako jubav ȍl Boga moge ostat u njemu?

18Dičice,
nemojmo jubit su besidan i jazikon,
vengo dilon i prȁvon.
19Po ten ćemo znat da smo ol prȁva.
I smīrȉt ćemo pril njin srce svoje
20je nas no bude u bilo čen kritikovalo.
Jerbo je Bog veći ol našega srca
i sve zna.

21Jubjeni,
je nas srce ne kritikuje,
mogemo sa puno ufanja ki Bogu.
22I čagod išćemo, dobijemo ol njega
jerbo befele njegove hranijemo
i činimo ča je njemu drago.
23I vo je befel njegov:
da virujemo u ime Sina njegovega
Isukrsta
i da jubimo jedan drugega
ka ča nan je on bi zapovidi.
24I ko čuva befele njegove,
u njemu ostaje i On u njemu.
I po ven znamo da on ostaje u namin:
po Animu kega nan je da.

3. uvit: Lontunat se od antikrištih
4 Jubjeni,
nemojte virovat svaken animu,
vengo ređištravajte anime je budedu ȍl Boga,
buduć su puste falše profete izlizle u svit.
2Prama ven pripoznajete Anima ȍl Boga:
svaki anim ki ispovida
da je Isukrst ariva u tilu,
ȍl Boga je.
3A nijedan anim ki ne ispovida takega Isukrsta,
ni ȍl Boga:
on je od Antikrišta,
a za nje ste čuli da dohodi
i sadar je jurve na svitu.

4Vi ste, dičice, ȍl Boga
i dobili ste jih
jerbo je ol žešće force Ni ki je u vamin
vengo ni ki je u svitu.
5Ni su ol svita,
zarad tega iž svita govoridu
i svit jih obadaje.
6Mi smo ȍl Boga.
Ko poznaje Boga, nas obadaje,
a ko ni ȍl Boga, ne obadaje nas.
Prama ten pripoznajemo Anima ol prava
i anima od izneblušenja.

III. Na pišćini ol jubavi i vire

1. Na pišćini ol jubavi
7Jubjeni,
jubmo jedan drugega jerbo jubav je ȍl Boga;
i svaki ki jubi,
ȍl Boga je porojen i poznaje Boga.
8Ko ne jubi, nĩ ni upozna Boga
jerbo Bog je jubav.
9U ven se je očitovala jubav ȍl Boga u namin:
Bog je Sina svojega prvorojenega posla u svit
kako bismo mi živili kako on.
10U ven je jubav:
ne da smo mi jubili Boga,
vengo – on je jubi nas
i posla je Sina svojega
ka posvetilišće ol pomirenja za grihe naše.
11Jubjeni,
je Bog tako jubi nas,
i mi smo obligani jubit jedan drugega.
12Boga nikor nikadare ni vidi.
Je jubimo jedan drugega,
Bog ostaje u namin,
i jubav je njegova u namin famožasta.
13Prama ven znamo da ostajemo u njemu
i on u namin:
od Anima nan je svojega dâ.

14I mi smo vidili i činimo teštimonijancu
da je Ćaća posla Sina kako Šalvadura ol svita.
15Ko ispovida da je Isukrst Sin ȍl Boga,
Bog ostaje u njemu, i on u Bogu.
16I mi smo upoznali jubav
ku Bog jema prama namin
i povirovali smo u nje.
Bog je jubav
i ko ostaje u jubavi,
u Bogu ostaje, i Bog u njemu.

17U ven je
naša zajedniška jubav naspravu:
jemamo fidelacijun obo Sudnjen dnevu
jerbo kakov je on,
taki smo i mi u ven svitu.
18Prpe u jubavi nima,
vengo famožasta jubav laska prpanje;
jerbo je prpa faštidij
i ko se boji, ni famožast u jubavi.
19Mi jubimo
jerbo nas je on jubi na prvu.
20Je ko reče: "Jubin Boga",
a nenavidi brata svojega,
floćun je.

Jerbo ko ne jubi brata svojega kega vidi,
ne moge jubit Boga kega ne vidi.
21I vi befel jemamo ol njega:
Ko jubi Boga, neka jubi i brata svojega.
5 Kogod viruje: "Isukrst je Mešija",
ȍl Boga je porojen.
I kogod jubi roditeja, jubi i porojenega.
2Prama ven znamo da jubimo dicu ȍl Boga:
kal Boga jubimo
i befele njegove činimo.
3Jerbo je jubav ȍl Boga vo:
befele njegove hranit.
A befeli njegovi nisu teški.
4Jerbo sve ča je ȍl Boga rojeno,
dobije svit.
I vo je dobivanje ča je šuperalo svit:
vira naša.

2. Na pišćini ol vire

5Ma ko to dobije svit
je ga ne dobije ni ča viruje
da je Isukrst Sin ȍl Boga?
6On, Isukrst, doša je kroza vodu i krvjon.
Ne jurve u vodi, vengo – i u vodi i krvjon.
I Anim je ni ča svidoči, buduć da je Anim pravo.
7Jerbo tri su ča svidočidu:
8Anim, voda i krv;
i to troje je jelno.

9Je dobijemo teštimonijancu ol judih,
teštimonijanca je ȍl Boga veća.
Jerbo je vo teštimonijanca ȍl Boga,
su kojon je svidoči za Sina ȍl Boga:
10Ko viruje u Sina Božjega,
jema tu teštimonijancu Božju u sebi.
Ko ne viruje Bogu, učini ga je floćunon
jerbo ni virova u teštimonijancu
ku je svidoči Bog za Sina svojega.
11I vo je teštimonijanca:
Bog nan je dâ život vikovišnji;
i ti je život u Sinu njegoven.
12Ko jema Sina, jema život;
ko nima Sina ȍl Boga, nima ni života.

Na svrhu

13To san zdata vamin
ki virujete u ime Sina ȍl Boga
kako biste znali da jemate život vikovišnji.

Žunte

14I vi je fidelacijun ča ga jemamo u nje:
je ča išćemo po hotinju njegoven,
uslišije nas.
15I je znamo kako nas uslišije
u sven ča išćemo,
znamo da jurve jemamo
ča smo ol njega išćali.
16Je vidi ko brata svojega
di čini grih ča ni za nȁ smrt,
neka išće i dat će mu život
– niman ki činidu grih
ča ni za nȁ smrt.
Jema grih ča je za nȁ smrt;
za nje ne govorin da se moli.
17Svako je nepošćenje sagrišenje.
A jema i sagrišenje ča ni za nȁ smrt.

18Znamo:
ko je god rojen ȍl Boga, ne griši;
vengo koji je porojen ȍl Boga čuva se
i Zli ga se ne dotiče.
19Znamo:
ȍl Boga smo,
a vas je svit pol Zlin.
20Znamo:
Sin je ȍl Boga doša i dâ nan je razum
kako bismo nadazdrili nega Pravega.
I mi smo u nen Praven,
u Sinu njegoven, Isukrstu.
On je Bog ol prava
i Život vikovišnji.
21Dico,
lontunajte se ol falših bogih!

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Josipa Stadlera, Franje Zagode, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Tomislava Ladana, Rubena Kneževića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Ivana Jakšića, Martina Meršića i Stefana Geositsa; srpskih: Vuka Stefanovića Karadžića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)