Čakavska Biblija 480

Obznanili smo van Arivavanje ol Gospodȉna našega Isukrsta ka ni ča su vidili veličanstvo njegovo

Obznanili smo van Arivavanje ol Gospodȉna našega Isukrsta ka ni ča su vidili veličanstvo njegovo
ILUSTRACIJA

Druga pištula ol Pere

Naslov
1 Šime Pere, šerva i apoštol Isukrstov, niman ke je pošćenjen Boga našega i Šalvadura Isukrsta dopala ista pricinjena vira kako i nas.
2Punoća van gracije i mira po nadazdrivanju Boga i Isukrsta, Gospodȉna našega.

Pozivanje na svetost. Darežjivost ȍl Boga
3Za reć pravo, prama nadazdrivanju njega, ki nas je pozva falon svojon i kripnošću, forca nas je božanska njegova darovala svin nin za bit živ i bogojuban. 4Tako smo darovani pricinjeniman, najvećjiman promesiman kako bismo po njiman postali partičipanti naravi ȍl Boga, jerbo smo utekli ća ol pokvarenosti ča je na svitu zarad meracih. 

5Zarad tega svon forcon takajte se: viron osigurajte kripost, su kripošćon nadazdrivanje, 6su nadazdrivanjen uzdržjivost, uzdržjivošću pacijencu, pacijencon bogojubnost, 7bogojubnošću bratojubje, bratojubjen jubav. 8Jerbo, je to jemate u sebi i je se no uduplaje, nećete ostat ni brez lavura ni brez fruta za nadazdrit Isukrsta. 9A ko tega nima, ćorav je, vidi na kratko; zaudobi je kako je ispuliškan ol dojučerašnjih grisih svojih. 10Zarad tega, braćo, to se žešće takajte utvrdit svoj poziv i izabranje: čineć to – ne, nećete se pošešunut nikadare! 11Tako će van se u obilanci osigurat ulizivanje u krajestvo vikovišnje Gospodȉna našega i Šalvadura Isukrsta.

Teštimonijanca od apoštolih
12Zarad tega ću van vavik to napominjat neka to znate i uvirili ste se u to pravo. 13Pravo je, pensan, da vas doklegod san u ven kućerku, budin opominjanjen, 14pun košence kako ću koliko sutra hodit ća iž svojega kućerka, kako mi je to bi obznani i Isukrst. 15A uznastojat ću da se i poslin mojega izahođenja tega budete sićat.
16Jerbo, nismo van obznanili forcu i Arivavanje ol Gospodȉna našega Isukrsta držeć se furbasto izventanih gančic, vengo ka ni ča su vidili veličanstvo njegovo. 17Ol Ćaće je za reć pravo dobi čast i falu kal mu je no od uzvišene Fale doša vi glas: Vo je Sin moj, Jubjeni moj, u njemu mi je sva milina! 18Ti glas, ča je dohodi s nebes, čuli smo mi ki smo š njin bili na Sveton gori.

Besida ol profete
19Tako nan je sadar to žešća besida ol profete, i činite dobrega ča je gledate kako sviću ča gori na škuren mistu – doklen Dnev ne osvane i Zornica se ne pomoli u srciman vašiman. 20Najprvo, jemajte na pameti vo: nikakovo se pronoštikavanje ol Pisma ne moge špjegavat samovojno, 21jerbo nikadare pronoštikavanje ni bilo donešeno hotinjen ol čejadinih, vengo su zaneseni Svetin Duhon judi ȍl Boga pravjali.

Falši meštri
2 Bilo je u puku i falših profetih, ka ča će i meju vamin bit falših meštrih, nih ki ćedu u kontrabandu navinjat falša virovanja u ćuke, odreć se Gospodȉna ki jih je šalva, i žvelto se profundat u deštrig. 2I veleti njih ćedu poć za njihoviman šporkarijan. Zarad kojih će se govorit ča se neće obo putu ol prava. 3I u vašon ćedu vas gulozariji bumbišti izmanipulat. Ma njihova šentenca jurve oldavna ne dangubi, i njihov deštrig ne drimje.

Adukacijun od ištorije
4Za reć pravo, je Bog anđele ki su zgrišili ni grisih razriši, vengo jih je profunda u Tartar i prida verugan ol tmice, čuvajuć jih za tribunal; 5je ni pošćedi ni stari svit, vengo je sačuva jurve predikadura ol pošćenja Noju – š njih jošćec sedan – iskrenuć vodurinu na svit farmasunski; 6je mista Sodomu i Gomoru deventa u lug, kaštiga i metnu za muštru budućiman farmasuniman; 7je pošćenjačinu Lotota, ki je vele iskumpati zarad života u kurbašćini nih raspamećenih, oslobodi – 8pošćenjačini se detronko iz dneva u dnev anim para doklen je gleda i sluša dila vanka regule ol nih meju kiman je živi – 9zna Gospodîn i fidele iž tantacijuna izvest, a farmasune za kaštig na Sudnji dnev parićat, 10navlaš ne ki u šporken pohoćenju gredu u kurbašćinu i nenavididu Veličanstvo.

Budući kaštig
Ni, pokvarenjaci i divjač divja ni ne tripnedu beštimajuć na Falu, 11doklen anđeli, neka su veći i forcon i silon, ne govoridu kontra njih pril Gospodȉnon grube beside. 12Ni, perfin, ko nerazumne beštije, ča su ol prirode porojene da bidu lovile i ubivale, gadidu no ča ne poznajedu. Kako sami deštrigajedu, tako ćedu i ni bit deštrigani; 13ćapat će jih nepošćenje, dobića ol nepravde. Ni za gušt računadu činit kurbašćinu u po bila dneva. Ni su guba i rugo! Naslađijedu se imbrojiman svojiman doklen su vamin fešteđadu. 14Joči su nin pune privare, nikako da se izguštadu u grisiman; vrkadu anime meke, srce nin je istrenirano u ingordiji, porod ol proklešćine! 15Zabasali su, skrenuli sa pravega puta i partili su progaduron Bosorovega sina Bilejama, ki se je zani za dobićon nepošćenja, 16ma su mu i zapȉvali zarad tega dila vanka regule: mutava kenja progovorila je jazikon čejadina i fermala je ludorije ol profete.

17Ni su pišćine brez vode, oblaci buron gonjeni i za ke je parićana gluha škureca. 18Jerbo govoridu beside superbe, ma prazne, i vrkadu na pohoćenja i šporkarije ne jude ča su se dojučeri reteravali ol nih ki živedu u izneblušenju. 19Prometadu nin liberacijun, a sami su pržunjeri ol malicije. Jerbo svak je šerva nen ko ga svlada. 20Za reć pravo, poklen su po nadazdrivanju Gospodȉna našega i Šalvadura Isukrsta utekli ća šporkici ol svita, je se jopeta u njih framezadu i dadu se svladat, vo nin je drugo gore ol nega prvega. 21Stvarno bi nin bilo boje da nisu nadazdrili puta ol prava, vengo, poklen su ga nadazdrili, obrnut škinu sveten befelu ki nin je bi pridan. 22Vako jih je snašlo no ča se uža reć kroza glendu ol prava: "Pas se tornaje nase svojon rigotini i opereni bahić tujanju u glibu."

Dnev ol Gospodȉna: Profete i apoštoli

3 Jubjeni, evoga, zdatajen jurve drugu pištulu. U jelnon i drugon opominjanjen razbuđijen u vamin zdravu pamet, 2kako biste se spomenuli besid ča su jih bili pronoštikali svete profete, i befelih od apoštolih vaših, befelih ol Gospodȉna i Šalvadura.

Falši meštri

3Najprvo na pameti jemajte vo: u zajne će se dneve ukazat podruguji kako bidu se rugali; vodit ćedu se svojiman meraciman, 4i zapitat: "Ča je su promeson od Arivavanja njegovega? Jerbo, i olkada su Ćaće pomrle, sve je ostalo isto ka ča je bilo ol postanka svita." 5Jerbo, ni hoteć zaudabjadu kako su nebesa bila oldavna i kako je zemja po besidi ȍl Boga postala iž vode i po vodi. 6Na istu je mošu svit odonda pol povodajen bi propa. 7A današnja nebesa i zemja su iston su besidon hranjena za oganj, i čuvadu se za Sudnji dnev i deštrig ol farmasunih.

8Jelno, jubjeni, nemojte maknut sa pameti: jedan je dnev u Gospodȉna ka ijadu godišćih, a ijadu godišćih kako jedan dnev. 9Neće Gospodîn okasnit ispunit promes, ka ča ga niki smatradu da je on vas deštež, vengo jema pacijence prama vamin, jerbo ne želi da se ko profunda i oće da svi dospijedu ki prosvićenju. 10Ka lupež dolibit će se Dnev ol Gospodȉna u ken ćedu nebesa pol velin šušuron zamuknut, počelo će se, užareno, deštrigat, a zemja i dila na njon olkrit.

11Kal sve tako jema isagnjit, kako ondac vada da se vi svi takate u sveten živjenju i bogojubnosti, 12išćekujuć i polstaknjivajuć arivavanje Dneva ȍl Boga u ken će se nebesa, užgana, isagnjit i počela, užarena, raskravit. 13Jerbo po promesu njegoven išćekijemo nova nebesa i zemju novu, di žive pošćenje.
14Zarad tega, jubjeni, doklen to išćekijete, nastojte da vas najde ispuliškane i sputne, u miru. 15A pacijencu ol Gospodȉna našega šalvanjen kontajte, kako van je i jubjeni brat naš Paval zdata naprama mudrosti ča mu je bila dana. 16Ka i u svin drugin pištulan di obo ten govori. U njiman jema čagod ča se ne kapije, ča ni ki nisu naučni i ki su kolebjivi izvrćedu, baš ka i druga Pisma – sebi na deštrig.

17Vi dunkve, jubjeni, poklen ste obznanjeni, čuvajte se da ne biste, natantani kurbašćinon nih šporkaćunih, odalečili se ol svega nega u ča ste se bili uvirili. 18A krešijte u graciji i nadazdrivanju Gospodȉna našega i Šalvadura Isukrsta! Njemu fala i sadar i do u dnev vikovišnji! Amen!

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Josipa Stadlera, Franje Zagode, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Tomislava Ladana, Rubena Kneževića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Ivana Jakšića, Martina Meršića i Stefana Geositsa; srpskih: Vuka Stefanovića Karadžića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)