Čakavska Biblija 535

I pazmo jedan na drugega kako bismo se takavali na jubav i na dobra dila

I pazmo jedan na drugega kako bismo se takavali na jubav i na dobra dila
FOTO REUTERS / Yara Nardi

Pištula Žudijiman

2. POSVETILIŠĆE ISUKRSTOVO DILOTVORNO I GOTOVO

Nove regule
11Isukrst se je perfin ukaza kako Veli pop dobrega ča će doć, pa prama većen i famožastijen Kućerku – ča ni učinjen rukan, ča ni ol vega stvorenja – 12i ne po krvi bravih i juncih, vengo po svojon ulize jedan put zanavik u Kapelu i tamo najde vikovišnje olkupjenje.

13Za reć pravo, je jurve poškropjena krv ol bravih i bikov i lug ol junice posvećije ne išporkane, i daje čistoću ol tila, 14koko će višje krv Isukrstova – ki po Animu vikovišnjen samega sebe brez mane prinese ki Bogu – ispuliškat košencu našu ol mrtvih dilih, kako bismo bili šervicij Bogu živen?

Novi Tastamenat
15A zarad vega je Avokat novega Tastamenta: da poza smrćon na olkupjenje sagrišenjih iž starega Tastamenta nî pozvani dobijedu prometano vikovišnje bašćinstvo. 16Jerbo di je govora obo tastamentu, vajalo bi argumentat smrt nega ki tastamenat zdataje. 17Tastamenat propja vaja apena poslin smrti: nikadare ne vridi doklen žive ni ča ga je zdata. 18Zarad tega ni nî prvi Tastamenat nĩ bi brez krvi posvećen. 

19Poklen je cilen puku bi priopći svaki befel ol regule, vaze je Mojsija krv ol junac i bravih su vodon i ruson vunon i isopon, pa je sami Libar vas puk poškropi 20govoreć: Vo je krv ol Tastamenta ča van ga je bi odredi Bog; 21a ondac je krvjon slišno poškropi i Kućerak i svo suđe za šervicij Bogu. 22I deboto se sve prama reguli puliška krvjon i brez da se krv ne prolije nima oprošćenja. 23Je se dunkve tin puliškadu slike nega ča je na nebesiman, potribno je da se samo to ol nebes puliška posvetilišćiman bojimam ol njih.

Ulizivanje na nebesa
24Isukrst propja ni uliza u rukon učinjenu Kapelu, kâ je slika i prilika ne prave, vengo na nebesa sama: da se sadar ukaže prid licen ȍl Boga za nas. 25Ne da veleti putih priniša samega sebe ka ča veli pop svakega godišća ulizije u Kapelu sa tujon krvjon; 26ivence bi bilo tukalo da kumpatije veleti putih ol postanka svita. Ma se sadar ukaza, jedan put na svrhu ol vikov, kako bi sagrišenje dokinu posvetilišćen svojin.

27I ka ča je judiman dano da jedan put vada umredu, a poza tin na tribunal, 28tako i Isukrst: jedan put se je prini kako bi odagna sagrišenja ol veleti njih, a drugi će se put – ništa akonto sagrišenja – ukazat niman ki ga išćekijedu sebi na šalvanje.

A. Isukrst – smisal šalvanja vikovišnjega

Falimenat regule su refavanjen ol posvetilišćih
10 Buduć da Regula jema tekar osîn ol budućega dobrega, a ne samu fižolomiju nega ča i je, on propja posvetilišćiman ča se – iž godišća u godišće vavik isto – šempre prinišadu ne moge nikadare isfamožitat ne ča pristupadu. 2A se ne bidu pristale prinišat kal šervicij ȍl Boga, jedan put ispuliškan, ne bi višje jema nikakove košence ol sagrišenja? 3Ma po njiman se iz godišća u godišće dã naćukat sagrišenje.

Isukrstovo posvetilišće nadomišća posvetilišće izvanka
4Jerbo krv ol bikov i ol bravih nikako ne moge odnit sagrišenja. 5Zarad tega On ulizijuć ȕ svīt pravja:
Posvetilišće i dari nisu ti po guštu,
vengo si mi tilo parića;
6paljenice i okajnice nisu ti po guštu.
7Ondac san reka: "Evo dohodin!"
U roli libra zdatano je za me:
"Činit, Bože, hotinje tvoje!"

8Poklen je gori bi reka: Posvetilišća i dari, paljenice i okajnice – ke se prama Reguli prinišadu – nisu ti po guštu i ne voliš jih, 9govori je poslin: Evo dohodin činit hotinje tvoje! Ukida prvo kako bi metnu no drugo.
10U ten smo hotinju posvećeni prinišanjen tila od Isukrsta jedan put zanavik.

Isukrst Veli pop minja stare pope
11I svaki je pop dnev za dnevon u funciji, pa špešo priniša ista posvetilišća, ka nikako ne mogedu odnit sagrišenja. 12A vi, poklen je bi prini jelno jedino posvetilišće za sagrišenja, zanavik je sê sa desne bande ȍl Boga, 13išćekujuć oltada doklen se dušmani ne pokunjidu za fundamente nogan njegoviman. 14Za reć pravo, jelnin prinišanjen isfamožita je zanavik ne posvećene.

Novi Tastamenat dosta je i brez posvetilišća
15A to nan je posvidoči i Sveti Duh. Poklen je propja reka:
16"Vo je Tastamenat su kojin ću se sputit su njiman
poslin vih dnevih",
Gospodîn govori:
"Regule ću svoje metnut u srca njihova
i škrivat jih u anim njihov.
17I sagrišenjih se njihovih i dilih vanka regule
neću višje spominjat."
18A di su sagrišenja olmolana, nima višje prinišanja za njih.

Opominjanje na svrhu

Ol špjegavanja ki takavanju
19Jemamo dunkve, braćo, libero ulizivanje u Kapelu po krvi Isukrstovon – 20put nov i živ ča nan ga je On olpri kroza koltrinu, to će reć tilo svoje; 21jemamo i Velega popa nada kućon ȍl Boga. 22Hodmo ki njemu zarad tega sa srcon ol prava u punini vire, sa srciman škropjenjen ispuliškaniman ol zle košence i tila operenega puliškanon vodon. 23Čuvajmo viru ufanja ča se ne ominja, jerbo je fidel ni ki nan je da promes. 24I pazmo jedan na drugega kako bismo se takavali na jubav i na dobra dila, 25i kako ne bismo izgubili svoje šedute, kako je u nikih adet, vengo dajmo sami sebi kuraja, tin višje ča višje vidite da dohodi Dnev.

Strahoviti izgledi ol grišnikov
26Jerbo, je grišimo ol svojega hotinja poklen smo primili nadazdrivanje ol prava, nima višje posvetilišća za sagrišenja, 27vengo strahovito išćekivanje tribunala i bisa od ognja ča će požerat dušmane. 28Je ko prikrši regulu ol Mojsije, brez samaritanšćine ubiven je akonto dvojice oli trojice svidokov. 29Propensajte koko će gori kaštig zadobit ni ki je Sina Božjega ugazi, i za šporku drži krv ol Tastamenta su kon je posvećen, i ki je Anima ol gracije ogadi? 30Pa poznajemo Nega ki je reka: Na meni je tornavanje, doć ćedu mi pol škotu; i jošćec: Arbitravat će Gospodîn puku svojemu. 31Grubo je past u ruke Boga živega.

Beneficenca u ištoriji
32A spomente se nih prvih dnevih kal ste, apena prosvićeni, iskumpatili velu patnišku gveru: 33vamo sviman nȁ joči izvrgnuti rugu i nenadinjan, namo postajuć partičipantiman nih prama kiman se je tako postupalo. 34I za reć pravo, šervan ste se žalovali i s alegrijon ste primili kreju svoje konteje, znajuć kako jemate boji, vikovišnji poces. 35Nemojte izgubit, dunkve, svojega ufanja! Spada na nje vela dobića! 36Za reć pravo, potribna van je pacijenca kako biste čineć voju ȍl Boga dobili no prometano.
37Jerbo, jošćec malo, samo malo,
i Ni ki dohodi doć će
i neće okasnit.
38A pošćenjačina će moja ol vire živit,
je, perfin, olpade,
ni on drag animu mojemu.
39A mi nismo ol nih ki olpadadu, sebi na deštrig, vengo ol nih ki virujedu u šalvanje od anima.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Josipa Stadlera, Franje Zagode, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Tomislava Ladana, Rubena Kneževića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Ivana Jakšića, Martina Meršića i Stefana Geositsa; srpskih: Vuka Stefanovića Karadžića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)