Čakavska Biblija 537

Hodmo dunkve su kurajon ki Pristoju gracije kako bismo primili samaritanšćinu i našli graciju

Hodmo dunkve su kurajon ki Pristoju gracije kako bismo primili samaritanšćinu i našli graciju
ILUSTRACIJA

Pištula Žudijiman

Na prvu: narav i funcija Isukrstova

1 Višje putih i na višje moših Bog je nikada pravja ćaćan obo profetan; 2donapokon, u ve dneve, progovori nan je u Sinu. Njega je metnu za bašćinika ol svega; Njega po ken je ugradi svîte. 3On, ki je luminacijun Fale i timbar Bića njegovega i sve nosi forcon beside svoje, poklen je ispuliška grihe, se je na desnu bandu Veličanstva u visinan; 4doša je toko sforcaniji od anđelih koko je boje ol njih bašćini ime.

I. Sin uzvišeniji od anđelih

1. SIN ȌL BOGA

5Jerbo ken je od anđelih ikadare bi reka:
Ti si sin moj,
danas san te porodi;
oli perfin:
Ja ću njemu bit ćaća,
a on će meni bit sin.
6Pa jopeta, kad uvodi Prvorojenega u svit, pravja:
Neka pril njin padedu na kolina
svi anđeli ȍl Boga.
7Za anđele govori:
Anđele čini vitriman,
šerve svoje plamikon ognjenin,
8ma za Sina:
Podest je tvoj, Bože, u vike vikov,
i pošćeni šćap ol moći – šćap ol moći ol krajestva je tvojega.
9Ti jubiš pošćenje, a nenavidiš no brez regule,
zarad tega Bog, Bog tvoj, tebe pomaže
ujen od alegrije ka nikoga ol tvojih kumpanjih.

10I: Ti u počelu, Gospodȉne, funda si zemju
i nebesa su dilo ol ruk tvojih.
11Deštrigat ćedu se, ti ćeš ostat,
sve će ostarit kako odića.
12Minjaš jih koda veštu,
koda odiću, i nestajedu.
A ti si vavik isti –
godinan tvojiman nima kraja.
13Za koga je, perfin, od anđelih ikadare bi reka:
Sed mi na desnu bandu
doklegod ne položin dušmanine tvoje
za podanak nogan tvojiman!
14A svi ti nisu animi ol šervicija ča se šajedu za bit šervicij niman ki jemadu držat šalvanje za u bašćinstvo?

2. VAŽNOST OBZNANJENEGA ŠALVANJA

2 Zarad tega mi vada naročitu pomju metnemo na no ča smo čuli kako ne bismo falili. 2Jerbo, je besida ča su je rekli anđeli bila kako spada, pa je i svaki pristup i neslušanje primi pošćeni kaštig, 3kako ćemo mi moć uteć je zapustimo toko šalvanje? Šalvanje ko je bi poče predikat Gospodîn, ko su nan potvrdili ni ča su nas slušali, 4a skupa š njiman posvidoči i Bog sinjaliman i mirakuliman, silnin diliman svake vrsti i darivanjiman Svetega Duha po svojen hotinju.

2. POFALJENI BRAT OL JUDIH

5Za reć svu istinu, ni bi anđeliman podloži budući svit obo ken pravjamo. 6Niko je nindir bi ostavi teštimonijancu:
Ča je čovik da ga se spominješ,
sin čovičanski ter ga vižitaješ?
7Ti si ga tekar za malenkost bi učini manjin od anđelih,
falon i čašćon njega si okruni,
8njemu si pol noge sve podloži.

Kal mu je propja sve podloži, ničesa ni ostavi ča mu ne bi bilo podloženo. Sadar jošćec ne vidimo kako mu je sve podloženo, 9ma Njega, za malo manjega od anđelih, Isukrsta, vidimo zarad pritrpjene smrti falon i čašćon ovinčanega da gracijon ȍl Boga bude svakomu ol koristi ča se je on smrti okusi.
10Propja je bi red da Ni zarad kega je sve i po ken je sve – kako bi puste sine prive ki fali – priko kumpativanjih do famožitadi dove Početnika ol njihovega šalvanja. 11Jerbo i Posvetitej i posvećeni – svi su ol jelnega! Zarad tega on i nima srama zvat jih braćon, 12kal govori:

Braći ću svojon obznanjivat ime tvoje,
falit ću te na sri kora.
13I jošćec:
Ja ću se u njega ufat,
i jošćec:
Evoga, ja i dica ku mi je Bog dâ.
14Pa buduć da dica jemadu zajednišku krv i meso, i sam on deventa se je tako u partičipanta kako bi smrćon deštriga nega ki je jema forcu ol smrti, to oće reć ol vraga, 15pa je delibera ne ki – ol prpe pril smrćon – cili su svoj život bili polčinjeni šerviciju. 16Jerbo se propja ne zauzimje za anđele, vengo se zauzimje za racu od Abrama. 17Zarad tega je vajalo da se u sven deventa u braću, da gracijožast bude i timbran Veli pop u šerviciju naprama Bogu kako bi iskaja sagrišenja ol puka. 18Za reć pravo, u čen je taštan kumpati, moge niman taštaniman ajutat.

II. Isukrst veli pop fidel-timbran i gracijožast
A. Isukrst je fidel-timbran


1. VIŠJE FIDEL OL MOJSIJE

3 Zarad tega, braćo sveta, partičipanti depeše ol nebes, pogledajte Apoštola i Velega popa ol naše vire – Isukrsta: 2on je timbran kol Nega ki ga je metnu ka no i Mojsija u svon kući njegovon. 3Kapac je propja toko većje fale ol Mojsije koko većju počast ol kuće jema ni ki je je ugradi. 4Jerbo svaku kuću kogod gradi, a sve ugradi Bog. 5Je, i Mojsija je bi timbran u svon kući njegovon ka šervicij kako bi posvidoči za no ča je jemalo bit rečeno, 6ma Isukrst – ka Sin, nada kućon njegovon. Njegova smo kuća mi je budemo hranili kuraj i diku od ufanja.

2. ULIZIVANJE U POČINJANJE ȌL BOGA PO VIRI


7Zarad tega, ka ča pravja Sveti Duh:
Je mu danas glas čujete,
8nemojte bit srca tvrdega ka u Bunjenju,
ka u dnev ol tantacijuna na trzi
9di su me tantacijunon taštale ćaće vaše
neka su gledali dila moja
10četrdeset godišćih.

Zarad tega mi je dodija ni đeneracijun
pa san reka: Vavik lutadu svojin srcon
i ne poznajedu pute moje.
11Tako san se zakunu u bisu svojen:
Nikadare nećedu ulist u pačifik moj!

12Atento budte, braćo, da ne bi u koga ol vas srce bilo pokvareno, kurbarsko, lontunano ȍl Boga živega. 13Ivence dajte kuraja jedan drugen dnev za dnev doklen jošćec olzvanja no Danas da ne bi otvrdnu ko ol vas smantan sagrišenjen. 14Za reć pravo, deventali smo se u partičipante Isukrstove jesmo, inšoma, no prvo ufanje sačuvali do svrhe, 15kal je bilo rečeno:
Je mu danas glas čujete,
nemojte bit srca tvrdega ka u Bunjenju!

16Jerbo, ki su to čuli pa su se pobunili? A nisu svi ni ki su pol Mojsijon izlizli iž Egipta? 17Ki su mu dodijavali četrdeset godišćih? A nisu ni ki su sagrišili, ol kih mrtva tila ispala su po trzi? 18Kiman se je zakle da neće ulist u njegov pačifik, je ni nin nepokorniman? 19I vidimo da nisu mogli ulist zarad farmasunije.
4 Prȅdājmo dunkve da se, doklen ostaje promes za njegov Pačifik, za kega ol vas ne bi utvrdilo kako je okasni. 2Jerbo je namin obznanjena blagovist ko i njiman, ma njiman Besida od aviza ni bila ol koristi jerbo se po viri nisu bili kuštali uza ne ki su bili obadali. 3U Pačifik propja gremo mi ki smo povirovali, prama nen ča je reka:

Tako san se zakunu u bisu svojen:
Nikadare neće ulist u moj pačifik,
neka su dila ol postanka svita svršena. 4Reka je za reć pravo nindir obo sedmen dnevu vako: I počinu je Bog sedmega dneva ol svih dilih svojih. 5A vode jopeta: Nikadare neće ulist u moj pačifik. 6Ostalo je dunkve da niki jemadu u nje ulist, a ni ki su prvi dobili blagovist nisu ulizli zarad nevire. 7Zarad tega Bog jopeta određije jedan dnev, Danas, u Davidu poslin toko vrimena govoreć, kako je jurve bilo rečeno:

Je mu danas glas čujete,
nemojte bit srca tvrdega.
8I baš, da je Jošuja njih uve u Pačifik, ne bi Bog poslin tega pravja obo drugen dnevu. 9Dunkve: ostaje niki pačifik ol subote puku ȍl Boga! 10Za reć pravo, ko ulize u njegov pačifik, počinu je ol dilih svojih ka no i Bog ol svojih. 11Zatrčmo se dunkve ulist u ti Pačifik da nikor ne pade slideć te moše ol farmasunije.

Forca Beside ȍl Boga
12Živa je, za reć pravo, Besida ȍl Boga i kripna; oštrija je ol svakega mača su dva jila; ulizije dotle da razdilije dušu i anim, šćute i možjane i arbitraje namisli i pensire ol srca. 13Nima stvora ča je njon sakriven. Sve je, ivence, golo i razgalano jočiman Nega ken nan je položit konte.

Na svrhu
14Jemajuć dunkve velega Velega popa ki probije kroza nebesa – Isukrsta, Sina ȍl Boga – tvrdo se stišćemo uza vire.

B. Isukrst je samaritani veli pop

15Pa nimamo takega Velega popa ki ne bi moga su namin kumpatit u našiman manjkamentiman, vengo nakega ča je ka i mi bi taštan su svin, osin su sagrišenjen.
16Hodmo dunkve su kurajon ki Pristoju gracije kako bismo primili samaritanšćinu i našli graciju za ajutanje u pravi momenat!
5 Svaki veli pop, za reć pravo, ča su ga vazeli meju judiman, na korist čejadiniman meće se u šervicij Bogu, kako bi prinosi dare i posvetilišća za sagrišenja. 2On moge pravo razumit ne ki ne znadu i lutadu jerbo je i sam zagrnut manjkamentiman. 3Zarad tega vada i za puk i za se prinosit posvetilišće. 4I nikor sam sebe ne infjoraje takon čašćon, vengo je prima ȍl Boga pozvan ka Aron.

5Tako i Isukrst ni pofali samega sebe kal se je deventa u popa, vengo ga je pofali Ni ki mu je reka: Ti si sin moj, danas san te porodi, 6po nen ča perfin na drugen mistu govori: Zanavik ti si pop prama redu ol Melkisedeka. 7On je u dneve ol svojega živjenja na zemji sa žeštokon vikon i u suzan prikaziva moljenja i išćanja Nen ki ga je moga šalvat ol smrti. I bi je uslišan zarad svojega bogojubjenja: 8neka je Sin, iž nega ča je bi iskumpati, bi navika obadavat 9i, ćapajuć famožitad, deventa se je u nega ki će dat vikovišnje šalvanje sviman niman ča ga budedu obadavali – 10i imencovan je ȍl Boga Velin popon prama redu ol Melkisedeka.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Josipa Stadlera, Franje Zagode, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Tomislava Ladana, Rubena Kneževića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Ivana Jakšića, Martina Meršića i Stefana Geositsa; srpskih: Vuka Stefanovića Karadžića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)