Čakavska Biblija 721

Jerbo ničesa nismo donili na svit, pa iž njega ničesa ne mogemo ni iznit!

Jerbo ničesa nismo donili na svit, pa iž njega ničesa ne mogemo ni iznit!
FOTO DUJE KLARIĆ / CROPIX

Prva pištula Timoteju

Virnici
5 Ne švogaj se na starega čejadina, vengo ga kritikuj kako ćaću, momčujke kako braću, 2stare žene kako matere, divojke kako sestre – u svon čistoći.

Udove
3Jemaj rigvarda prama udovan – niman ke su propja udove. 4Je perfin ka udova jema dicu oli unuke, neka najprvo ni budedu naučni svoje kućišće pošćivat i veresiju vraćat roditejiman, jerbo je to Bogu drago. 5A na ka je prava udova, skroz sama, i ufa se ȕ Boga, i ustraje u išćanjiman i moljenjiman obnoć i obdan; 6na, kontra svemu, ka žive u lagođivanju, živa je jurve mrtva. 7Vo nin prines, neka ne kutadu! 8Je kogod ne svoje, navlaš ne su kiman žive u kući, ne ašišti, poreka je viru i gori je ol farmasunih.

9U spisak neka se notaje udova ne mlaja ol šezdeset godišćih, ol jelnega muža žena, 10ka jema teštimonijancu dobrih dilih: da je dicu olgojila, da je bila gostojubiva, da je niman svetiman noge prala, da je nevojniman pomagala, da se je svaken dobren dilu posvećivala. 11Mlaje perfin udove reteraj; jerbo, kal jih merak lontuna od Isukrsta, oćedu se udat, 12neka su zavridile kaštig zarad nega ča su tradili viru ča su je dali prin tega. 13A uza sve to, obahodeć po kućan, naučile su se dangubi, i ne samo dangubi, vengo su počele čarlatat i namećat se, govoreć ča se neće. 14Oću dunkve da se mlaje udajedu, dica rađadu, da budedu domaćice i da ne dajedu dušmaninu nikakovega povoda za kritikovanje. 15Jerbo, jurve su nike zabasale za Vragon. 16Je koja ol virnih jema udovih, neka jih ajutaje, ma neka se ne inkargaje Crikva, kako bi mogla ajutat ne ke su propja udove.

Popi – starešine
17Starešine ke dobro guvernadu neka dobijedu duplega reta, navlaš ni ki se pribijedu kolo Beside i adukavanja. 18Za reć pravo, Letera govori: Ne zauzlaj pehara volu ča tribi zrnje! I: Mirita radnik dobiću svoju. 19Ne primaj apelacijuna kontra starešine, osin kal ga teretidu dva oli tri svidoka. 20Ne ča grišidu, kritikuj pril sviman neka se i drugi usprpadu! 21Kumin te pril Bogon i Isukrston i probereniman anđeliman da se tega držiš ništa ne karkulajuć i ništa ne čineć po svojȕ. 22Ne meć ruke žvelto na nikoga, i ne bud s drugiman u grisiman njihoviman! Drž sebe čistin! 23Ne pij višje samu vodu, vengo vazimaj i bokun vina, zarad štumka i špeših manjkamentih svojih. 

24Grisi ol nikih judih vididu se i prin tribunala, a ol nikih perfin poslin njega. 25Tako se i dobra dila vididu, pa makar bila na i drukčija, ne mogedu se zafikat.

Šerve
6 Ki su u verugan, šerve, neka svoje gospodare držidu svakega reta vridniman kako se ne bi uvridilo ime Božje i njegov adukacijun. 2A ni kiman su gospodari virni, neka jih ne pošćijedu manje zarad tega ča su braća, vengo neka nin budedu jošćec veći šervicij, jerbo ti ki primadu njihovu beneficencu virnici su i jubjena braća.

Zakjučivanje

Pravi i falši meštri
To adukaj i priporučaj! 3A ko ne bude vako adukavat i ne bude se kuštavat uza zdrave beside, beside ol Gospodȉna našega Isukrsta, i adukacijun ča gre uza bogojubjenje, 4aroganat je, pojma nima, vengo je marot ol kurijožitadi i karanjih, iž česa se porajadu himba, ozub, sovanja, potvaranja, 5kontreštavanja judih pokvarene pameti i brez prava, ki kontadu kako je bogojubjenje kjuč za dobiću. 6Pa bogojubjenje – kuntento so nin ča jema – i je vela dobića. 7Jerbo ničesa nismo donili na svit, pa iž njega ničesa ne mogemo ni iznit! 8I je jemamo dunkve jića i odiće, budmo so tin kuntenti! 9Jerbo ni ki se oćedu pokesat, upadadu u tantacijun, u trapulu i puste lulave i šćetive merake ča jude profundajedu u rasulo i deštrig. 10Za reć pravo, koren svih zal je ingordija za arđentarijon; infišani u nje, veleti njih je zabasalo ol vire i sami su sebe izbadali pustiman patimentiman.

Sokoljenje Timoteja olsrca
11A ti se, čoviče Božji, ostav tega ća! Hod za pošćenjen, bogojubjenjen, viron, jubavi, pacijencon, obadavanjen! 12Dobar boj bij za viru, kumpatij za život vikovišnji na ki si pozvan i zarad kega si da nu lipu teštimonijancu pril veleti svidokov! 13Befel dajen pril Bogon ki sven život daje i pril Isukrston ki je pril Poncijeton Pilaton posvidoči lipu teštimonijancu: 14čuvaj befel, puliškano i brez vicija, do Arivavanja Gospodȉna našega Isukrsta. 

15Njega će u svoja doba pokazat On,
Blaženi i jedini Guvernat,
Kraj ol krajih i Gospodar ol gospodarih,
16ki je jedini ča neće umrit,
žive u luminažitadi do ke se ne moge doć,
kega nikor ol judih ni vidi
niti ga moge vidit.
Neka mu je fala i guvernamenat vikovišnji!
Amen.

Dobrostojeći kršćani
17Niman, ki su na ven svitu dobrostojeći, daj befel neka ne budedu babusasti i neka se ne ufadu u misir ča ni sigur, vengo u Boga, ki nan sve ča je ol misira daje za diletavanje; 18neka dobrega činidu, neka se pokesadu dobrin diliman, neka budedu darežjivi, držidu se svi skupa – 19zgrćuć sebi lipu dobiću za jemat sutra ni pravi život.

Sokoljenje ol svrhe i pozdrav
20Timoteju, čuvaj misir lontunajuć se praznih govorancij i kontreštavanja kakovega falšega naučnika, 21ča su jih niki ispovidali pa ondac ol vire zabasali.
Gracija bila su vamin!

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Josipa Stadlera, Franje Zagode, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Tomislava Ladana, Rubena Kneževića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Ivana Jakšića, Martina Meršića i Stefana Geositsa; srpskih: Vuka Stefanovića Karadžića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)