Čakavska Biblija 494

Proto vada bude bogustvoren, jelnon ženi bit muž, trizan, inteligenat, sputan, kavalir...

Proto vada bude bogustvoren, jelnon ženi bit muž, trizan, inteligenat, sputan, kavalir...
ILUSTRACIJA

Prva pištula Timoteju

Naslov i pozdrav

1 Paval, apoštol Isukrstov po befelu ȍl Boga, Šalvadura našega, i Isukrsta, ufanja našega, 2Timoteju, praven sinu u viri: gracija, samaritanšćina i mir ȍl Boga Ćaće i Isukrsta, Gospodȉna našega!

1. TIMOTEJ – PUNTAR OL PRȀVA

Prićenje falših meštrih
3Ka ča san te zamoli kal san odhodi u Makedoniju, ostan u Efezu kako biš moga zapovidat nikiman da neka ne adukajedu drugačije, 4i da se ne zanašadu fjaban i lozan brez kraja ča višje gredu na ruku karanjiman, vengo razdilivanjiman Božjiman prama viri. 5Smisal je tega befela jubav iž srca ispuliškanega, dobre košence i vire brez falšitadi. 6To su niki falili i zabasali u prazne govore; 7tili bi bit meštri ol Regule, a ne kapidu ni ča govoridu ni na čen inzistiradu.

Prava funcija ol Regule
8A mi znamo da je Regula dobra je ko nju dupera kako spada, 9znajuć kako je Regula tote ne za pošćenjačine, vengo za ne vanka regule i berekine, za ne ki ne štujedu Boga i grišnike, farmasune i beštimadure, za ne ki ubijedu ćaću i mater, i jude, 10kurbare i buzorante, barataše judiman, inganante, floćune i je jema jošćec ča kontra zdraven nen ča smo naučni – 11prama evanđeju Fale blaženega Boga ko je meni sa viron dano.

Pavletova životna fala Bogu
12Obligan san Nen ki mi je da forcu – Isukrstu, Gospodȉnu našen – jerbo me je drža da miritan viru, kal je u šervicij metnu mene 13ki san prin bi beštimadur, rufijan i grezun. Ma, pomilovan san jerbo san to čini ne znajuć, jošćec i ne virujuć. 14I Gospodîn me je obli obilancon gracije i skupa su viron i jubavjon ča su u Isukrstu. 

15Sigura je besida i vridna da se posve vazme: Isukrst je ariva na svit šalvat ne u grihu, meju kiman san ja najprvi. 16A pomilovan san zarad tega kako bi na meni prven Isukrst demonštrira svu pacijencu i stavi primjer sviman ki ćedu povirovat u nje za život vikovišnji.

17A krājȕ ol vikov,
ki ne umire,
ki se ne vidi,
Bogu jedinen
fala i slava
u vike vikov.
Amen.

Sledovanje ol Timoteja
18Tu ti zadaću dajen, sinu Timoteju, prama nikadašnjiman pronoštikavanjiman nada tebon izrečeniman: obo njih naslonjen, bij boj pošćeni 19jemajuć vire i dobru košencu, ku su niki reterali ol sebe pa jih je spopalo potonuće u viri. 20Meju njiman je i Himenej i Aleksandar, ke san prida Vragu da budedu naučni ne beštimat.

2. TIMOTEJ – PRISTAVJAČ ŠERVICIJA I JUBAVI ZA BOGA

2 Dunkve, priporučan prin svega da se činidu išćanja, moljenja, zagovori i zafaljenja za sve jude, 2za kraje i sve ča guvernadu, kako bismo mogli živit miran i spokojan život u cilon bogojubnosti i šerjožitadi. 3To je drago i dobro pril Šalvaduron našin Bogon, 4ki oće da se svi judi šalvadu i da dojdedu do nadazdrivanja ol prava. 5Jerbo je jedan Bog, jedan je i avokat meju Bogon i judiman, čejade – Isukrst, 6ki je samega sebe da ko olkupjenje za svih. To je u svoja doba bila dana teštimonijanca, 7za ku san ja bi metnut predikaturon i apoštolon – pravo govorin, ne floćajen – meštron ol pucih u viri i ol prava.

8Oću dunkve da muški molidu na svaken mistu, poldizajuć ispuliškane ruke brez grinte i karanja; 9isto tako i žene – u držanju kako spada: neka se kitidu sramjenjen i pamećon, ne pletenican i zlatarijon oli perlan i vešton ol skupinje, 10vengo – dobrin diliman, kako se i pristoji ženan ča se činidu bogojubniman. 11Žena neka u miru prima adukacijun sa svin obadavanjiman. 12Ženi perfin ne dopušćan adukavat druge, niti zapovidat mužu, vengo – neka stoji s miron. 13Jerbo, najprvo je učinjen Adam, pa ondac Eva; 14i Adam ni bi natantan, a žena je, natantana, učinila ča se neće. 15A šalvat će se porađanjen dice je bude uznastojala u viri, jubavi i posvećivanju, su pamećon.

3. TIMOTEJ – ČOBANIN

Prototi
3 Sigura je besida: je ko jema ambicijun za bit proto, častan šervicij išće. 2Zarad tega proto vada bude bogustvoren, jelnon ženi bit muž, trizan, inteligenat, sputan, kavalir, znat adukacijun dat, 3ne bit vinetan, ne zainaćen vengo popustjiv, ne bit u sumporožitadi i ingordiji prama arđentariji; 4kako bi bî kapac svojon kućon upravit i sine držat pokorne sa svon šerjožitadi – 5jerbo je ko ne zna svojon kućon upravit, kako će vodit računa obo Crikvi ȍl Boga? – 6a ne ko friško prosvićen da ga ne bi ćapala oholija i da ne bi pâ poda kaštig ol hudobe. 7I vada bude čovik ol reta i meju farmasuniman, kako ne bidu činili ol njega rugo i da ne bi upa u trapulu vražju.

Đakoni
8Đakoni isto tako vada budedu šerjožasti, ne duple kapule, ne ingordi na vele vina i šporku dobiću – 9vavik jemajuć šegreto vire u puliškanon košenci. 10I neka se dovedu u tantacijun, pa ondac, je budedu bogustvoreni, neka budedu i šervicij.
11Žene isto tako neka budedu šerjožaste, ne lapaćone vengo trizne, fidele u sven.
12Đakoni neka budedu jelne žene muži, neka dobro upravidu dicon i svojiman kućan. 13Jerbo ni ki dobro činidu šervicij, steć ćedu požicijun ol vȅle fale i velȅ ćedu bit siguri u viri u Isukrsta.

Crikva i Šegreto ol bogojubjenja
14Vo ti zdatajen pun ufanja kako ću do malo vrimena doć ki tebi, 15a je okasnin, neka znaš kako se vaja vladat u kući ȍl Boga, ka je Crikva Boga živega, kolona i baža ol prava. 16Je, kako ćedu svi priznat, velo je Šegreto ol bogojubjenja:
On, ukaza se je u tilu,
naša je kavadinu u animu,
pokaza se anđeliman,
predika puciman,
virova u svitu,
uzni se u fali.

Falši meštri
4 Anim apožito pravja kako će u zajna vrimena niki olpast ol fidelacijuna obadavajuć falše anime i vražje adukacijune. 2I sve to smantani ol nenavidnosti floćunih su pokvarenon košencon, 3ki nin branidu ženit se i činidu jih na silu suspregnjivat se ol jića ča ga je Bog stvori da ga neka su falon vazimjedu ni ki virujedu i znadu ča je pravo. 4Za reć pravo, svako je stvorenje ȍl Boga dobro i ne vaja bacit ništa ča se vazimje su falon, 5jerbo se posvećije Božjon besidon i moljenjen.

6To špjegaj braći i bit ćeš dobar šervicij Isukrstov, najiden besidan ol vire i dobrega adukacijuna ča ga rešpetožo slidiš. 7Lontunaj se ol farmasunskih čaranjih i čarlatanjih ol žen nih starih! Muštraj svoju viru! 8Za reć pravo, muštravanje tila malo komu gre u favur, a bogojubjenje je svemu na korist jerbo non je prometano živjenje – vo sadar i no buduće. 9Sigura je to besida i vridna da se posve vazme. 10Jerbo se zarad tega takajemo i boj bijemo, buduć da se ufamo u živega Boga ki je Šalvadur svih judih, navlaš nih virnih. 11To zapovidaj i adukaj!

12Nikor neka ne navidi tvoju mladost, vengo bud na priliku virniman u besidi, u ponašanju, u jubavi, u viri, u puliškanen živjenju. 13Doklegod ne dojden, ćapaj se štenja, davanja kuraja, adukavanja. 14Nemoj pometnut na dar gracije ča je u tebi, ča ti je bi dãn prama pronoštikavanju skupa su polaganjen ruk popovskih. 15Uznastoj se kolo tega, vas u ten bud kako bi tvoje ovanciranje sviman bilo u joku. 16Paz na samega sebe i na adukacijun! Uznastoj u ten! Jerbo to čineć, šalvat ćeš i sebe i ne ča te obadajedu.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Josipa Stadlera, Franje Zagode, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Tomislava Ladana, Rubena Kneževića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Ivana Jakšića, Martina Meršića i Stefana Geositsa; srpskih: Vuka Stefanovića Karadžića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)