Čakavska Biblija 640

Jeste uskrsli skupa su Isukrston, išćite ča je gori, di Isukrst sedi na desnu bandu ȍl Boga!

Jeste uskrsli skupa su Isukrston, išćite ča je gori, di Isukrst sedi na desnu bandu ȍl Boga!
FOTO Tiziana Fabi / Pool via Reuters

Pištula Kološaniman

Na prvu

Naslov i pozdrav

1 Paval, po voji ȍl Boga apoštol Isukrstov, i brat ol Timoteja: 2Kološaniman, sveton i virnon braći u Isukrstu. Gracija i mir ȍl Boga, Ćaće našega neka budedu su vamin!

Zafaljenje i vira za beneficencu

3Zafalijemo Bogu, Ćaći Gospodȉna našega Isukrsta, vavik moleć za vas. 4Jerbo, čuli smo za viru vašu u Isukrstu i za jubav ča je gojite prama sviman svetiman, 5zarad ufanja ča van je hranjeno na nebesiman. Za nju ste jurve čuli u Besidi ol prava – 6evanđeju ča je do vas došlo pa je i rodno i reste, ka ča je i po cilen svitu tako je i u vas, ol dneva kal ste čuli i nadazdrili graciju ȍl Boga po pravu, 7kako ste bili naučni ol jubjenega Epafre, šerve skupa su namin; on je zanamisto nas, fideli šerva Isukrstov, 8on nas je i bi oviza obo vašon jubavi u Animu.

Moljenje za ovanciranje Kološanih
9Zarad tega i mi, ol dneva kal smo to čuli, brez fermavajuć za vas molimo i išćemo da se napunite nadazdrivanjen hotinja Njegovega u svon mudrosti i kumpativanju od anima: 10da živete kako se priliči Gospodȉnu i detronko mu ugodite, plodoviti svakin dobrin dilon i krešivajuć u nadazdrivanju ȍl Boga; 11sforcani svakon kripošćon, prama sili Fale njegove, za svaku pacijencu i takavanje; 12s alegrijon zafalivajuć Ćaći ki vas je parića za bit u družbi u bašćinstvu svetih u luminažitadi.
13On nas je i učini da ne budemo pol vlašćon tmice i prini nas je u krajestvo ol Sina, jubavi svoje, 14u ken jemamo olkupjenje, olmolavanje ol grihov.

I. Dil ol dogme

Isukrst na prvu
15On je letrat Boga ki se ne moge vidit,
Prvorojen ol svakega stvora.
16Jerbo u njemu je sve stvoreno
na nebesiman i na zemji,
ča se vidi i ča se ne vidi,
bilo Pristoja, bilo Gospodinstva,
bilo Poglavarstva, bilo Guvernamenti –
sve je po njemu i za njega stvoreno:
17on je prin svega
i sve stoji u njemu.
18On je Tešta ol Tila, Crikve;
on je Počelo,
Prvorojen ol mrtvacih,
da u sven bude Prvi.
19Jerbo se svidilo Bogu
da u njemu stoji sva Punina
20i po njemu
– učineć mir krvjon križa njegovega –
pomirit sa sebon sve,
bilo na zemji, bilo na nebesiman.

Kološani partičipanti ol šalvanja
21I vas, nikada po zliman diliman lontunane i dušmanski učinjene od eštra, 22sadar u jusken tilu Isukrstoven, sa smrćon, sa sebon je pomiri kako bi vas ki sebi dove svete, brez vicija i brez fala. 23Samo, je ostanete u viri armani, tvrdi i nikako flibuli u ufanju evanđeja ča ste ga čuli, kô se predika svaken stvoru pol nebesiman, a ja, Paval, deventa san se u njegovega šervu.

Takavanje ol Pavleta kolo farmasunih
24Veselin se sadar doklen kumpatijen za vas i u svojen tilu nadomišćan no ča fali mukan Isukrstoviman za Tilo njegovo, za Crikvu. 25Njon san ja posta šervon prama befelu ȍl Boga ka mi je dana za vas kako bi detronko prini Besidu Božju – 26šegreto pril vikoviman i pril đeneracijuniman sakriveno, a sadar očitovato svetiman njegoviman. 27Njiman je Bog jema voju obznanit u kolikon je miri falon bogato to šegreto meju farmasuniman: ča oće reć Isukrst u vamin, ufanje ol fale! 28Njega mi navišćamo, opominjuć svakega čejadina, adukavajuć svakega čovika u svon mudrosti kako bismo svakega čejadina učinili famožastega u Isukrstu. 29Zarad tega se i takajen i boj bijen njegovon beneficencon ča u meni sforcano lavura.

Pavletovo bacelavanje za viru ol Kološanih
2 Tî bi propja da neka znate koko mi je kumpatit zarad vas, za ne u Lajodiceji i za sve ne ki me nisu vidili u facu: 2da dobijedu kuraja srca njihovega, povezanega u jubavi, i da se uspijentadu do misira, do punine nadazdrivanja, do kapivanja šegreta ȍl Boga – Isukrsta, 3u ken su svi misiri mudrosti i sakrivena nadazdrivanja.
4To govorin zarad tega kako vas ko ne bi ingana korteđožastiman besidan. 5Jerbo, je me tilon nima, s animon san perfin su vamin: s alegrijon gledan vaš red i forcu vaše vire u Isukrsta.

II. Aviz kontra lutanja

Živit po pravon viri
6Ka ča ste primili Isukrsta, Gospodȉna, tako u njemu i živte: 7ukorenuti i ugrađeni na njemu i armani viron kako ste naučni, jemajte obilance u zafalivanju.
8Budte atento kako vas ko ne bi potega za sebon filožofiranjen i inganavanjen ča se naslanja na predaju jusku, na "počelo ol svita", a ne na Isukrsta.

Isukrst gospodar judih i anđelih
9Jerbo, u njemu tilon žive sva punina ȍl Boga; pa ste i vi 10ispunjeni u njemu, ki je tešta ol svakega Poglavarstva i Guvernamenti.
11U njemu ste i obrizani obrizanjen ne rukon učinjenin – razgalali ste tilo puteno – obrizanjen Isukrstovin: 12š njin zakopani u krstican, u njemu ste š njin i uskrsnuli po viri u forci Boga ki ga je uskrisi ol mrtvacih. 13On je i vas, ki ste bili mrtvi zarad grisih i na račun tega ča niste bili obrizani, oživi skupa š njin.
Pun samaritanšćine oprosti nan je sva sagrišenja, 14izbrisi veresiju ča je prama regulan bila kontra nas, kontreštavala nan se je. Nju je on deštriga pribijuć je na križ. 15Razarma je Poglavarstva i Guvernamenti, pril sviman jih je učini za rugo, dobijuć jih su križen.

Falšo i pravo bogojubjenje
16Neka vas dunkve nikor ne arbitraje po jiću oli po piću, po blajdaniman, mlađaciman oli subotan. 17To je jurve osin nega ča dohodi, a no pravo je – tilo Isukrstovo. 18Nikor neka vas ne injora zarad tega ča on sam gušta u "poniznosti i adoravanju anđeliman", faleć se so nin ča je tobože vidi, i puše se svojon pamećon ol tila, 19a ne drži se Tešte, Njega ol kega cilo tilo, su šćutiman i žilan namireno i inkašano, reste krešivanjen ȍl Boga.
20Jeste s Isukrston umrli na počelu ol svita, zarad česa se, koda jošćec u ven svitu živete, dajete poda regule: 21"Nemoj vazimat, nemoj se okusit, nemoj dirat"? 22Sve će se to ol duperanja deštrigat. Regule i adukacijuni juski! 23Prama samovojnen bogojubjenju, poniznosti i šamaštravanju tila sve to bome pari kako mudrost, ma nima nikakove vridnosti, jurve najida tilo.

Novo živjenje u Isukrstu
3 Jeste uskrsli skupa su Isukrston, išćite ča je gori, di Isukrst sedi na desnu bandu ȍl Boga! 2Za nin gori uznastojte, ne za nin zemajskin! 3Jerbo ste umrli i život je vaš sakriven su Isukrston u Bogu! 4Kal se ukaže Isukrst, živjenje vaše, ondac ćete se i vi š njin ukazat u fali.

III. Takavanja

Beneficenca novega živjenja
5Umrtvite dunkve svoje ude zemajske: kurbašćinu, šporkariju, merake, zle žeje, ingordiju – to adoravanje falšiman bogiman! 6Zarad tega dohodi bis ȍl Boga na sine ča ne obadajedu. 7Tin ste puten i vi nikada hodili, kal ste u ten živili. 8Ma sadar i vi reterajte sve! Bis, nenavidnost, pokvarenost, beštimanje i šporkariju iž justijuh vaših! 9Nemojte imbrojavat jedan drugega!

Jerbo ste razgalali staro čejade su njegovin diliman 10i ubukli ste novega, ko se rinovaje za nadazdrivanje naprama slici svojega Stvoriteja! 11Tote višje nima: Grk – Žudij, obrizanje – neobrizanje, divjaka – Skita, šerve – deliberanega, vengo sve i u sviman – Isukrst.

12Zagrnite se dunkve – ka probereni ȍl Boga, posvećeni i jubjeni – u srce samaritano, beneficencu, poniznost, đentilecu, pacijencu, 13i kumpatijte jedan drugega prašćajuć je ko jema kontra koga kakovu potvoru! Ka ča je Gospodîn oprosti vamin, tako i vi! 14A nada sven – jubav! To je uzal ol famožitadi. 15I mir Isukrstov neka guverna srciman vašiman – mir na ki ste pozvani u jelnen tilu! I budte zafalni!
16Besida Isukrstova neka u sven misiru žive u vamin! Su svakon se mudrošćon adukajte i urazumte! Salmiman, falan, pisman od anima olsrca kantajte falu Bogu! 17I sve čagod besidon oli dilon činite, sve činte u imenu Gospodȉna Isukrsta, zafalivajuć Bogu Ćaći po njemu!

Ćudoređe ol fameje

18Žene, priginjte se pril mužiman svojiman kako i spada u Gospodȉnu! 19Muži, jubte žene svoje i nemojte bit grezi prama njiman. 20Dico, obadajte roditeje u sven, jerbo je to drago Gospodȉnu! 21Ćaće, nemojte intunavat u dicu da se ne avelijedu.
22Šerve, obadajte u sven svoje gospodare na zemji! Ne aloći, ka ni ki se ulizijedu judiman, vengo sincerega srca, predajuć pril Gospodȉnon. 23Čagod činite, činte to olsrca, ko Gospodȉnu, a ne judiman, 24znajuć kako ćete ol Gospodȉna primit nagradu, bašćinstvo. Gospodȉnu Isukrstu budte šervicij. 25Za reć pravo, nen ki je ča skrivi olvratit će mu se ča je skrivi. Ne, nima gledanja ko je ko!
4 Gospodari, dajte šervan svojiman ča je ol prava i pošćeno, znajuć da i vi jemate Gospodȉna na nebu!

Anim od apoštolih
2Jemajte pacijence u moljenju, budni budte u njemu u zafalivanju! 3A molte se takorekuć i za nas: kako bi nan Bog olpri vrata ol beside pa da predikamo šegreto Isukrstovo, zarad kega i jesan u verugan; 4da bi ga obznani predikajuć kako spada.
5Budte mudri prama niman vanka: izduperajte vrime! 6Neka van je besida vavik đentilasta, končana su soljon: svakomu najdite moše olgovorit kako spada.

Lišna ovizavanja

7Ča je su menon – obo sven će vas ovizat Tihik, brat jubjeni, fidelo čejade u šerviciju i su menon šerva u Gospodȉnu. 8Njega šajen ki vamin baš zarad tega da znate kako smo i da dã kuraja srciman vašiman. 9Šajen ga su Onezimon, fidelin i jubjenin braton, ki je vaš zemjak: ni ćedu van prinit kako je vode.

Pozdravi i blagoslivjanje
10Pozdravja vas Aristarh, ča je bi su menon u katabuji. I Marko, neput ol Barnabe, obo ken ste dobili befele: je dojde ki vamin, lipo ga primte. 11Pozdravja vas i Isukrst, ča ga zovedu Just. Ol nih ki su iž obrizanja samo su mi vi kumpanji na krajestvu ȍl Boga, nî su mi bili utišenje. 12Pozdravja vas Epafra, vaš zemjak, šerva od Isukrsta; on vavik boj bije za vas u moljenjiman: kako biste se uzdržali, famoži i ispunjeni, u sven ča je hotinje ȍl Boga. 13Svidočin propja za nje: veleti se takaje za vas i za ne u Lajodiceji i ne u Hijerapolu. 14Pozdravja vas Luka, jubjeni likar, i Dema.

15Pozdravte braću u Lajodiceji, i Nimfu i Crikvu u njezinon kući. 16A poklen se va pištula proštije u vas, dajte truda da se proštije i u Lajodicejskon crikvi, i vi da proštijete nu iž Lajodiceje. 17I recte Arhipu: "Bud atento akonto šervicija ča si ga dobi u Gospodȉnu: ispun ga!"
18Pozdrav mojon rukon, Pavletovon! Spominjte se mojih verug! Gracija neka bude su vamin!

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Josipa Stadlera, Franje Zagode, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Tomislava Ladana, Rubena Kneževića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Ivana Jakšića, Martina Meršića i Stefana Geositsa; srpskih: Vuka Stefanovića Karadžića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)