Čakavska Biblija 741

Postajuć judiman sličan, po životȕ koda čejade, ponizi je sam sebe, obadava dȍ smrti, smrti na križu

Postajuć judiman sličan, po životȕ koda čejade, ponizi je sam sebe, obadava dȍ smrti, smrti na križu
ILUSTRACIJA

Pištula Filipjaniman

Na prvu

Naslov i pozdrav
1 Paval i Timotej, šerve Isukrstove, sviman svetiman u Isukrstu ki su u Filipiman, s prototiman i ađutantiman. 2Gracija i mir ȍl Boga, Ćaće našega, i Gospodȉna Isukrsta neka bude su vamin!

Zafalivanje i moljenje

3Zafalijen Bogu svojen kal vas se god sitin! 4Vavik se u svaken svojen moljenju za vas molin sa alegrijon, 5zarad vašega dila u evanđeju ol nega prvega dneva sve do sadar – 6sigur u vo: Ni ki je zastavi u vamin dobro dilo, svršit će ga do Dneva Isukrstovega. 7I pošćeno je da tako ćutin obo sviman vamin! Jerbo ja vas nosin u srcu buduć da u verugan mojiman i u branjenu i utvrđivanju evanđeja svi ste vi skupa partičipanti gracije moje. 8Bog mi je ivence svidok koko hlupin za sviman vamin srcon Isukrsta! 9I molin za vo: da jubav vaša sve višje i višje krešije u nadazdrivanju i detronko kapivanju, 10da mogete razabrat ča je najboje kako biste mogli bit ispuliškani i brez fala na Dnev Isukrstov, 11krcati roda ol pošćenja po Isukrstu – na falu i diku Božju.

Novitadi i kritikovanja

Pavletove veruge prizentajedu evanđeje
12I oću neka znate, braćo: vo ča me je ćapalo obrnulo se je akonto napridovanja evanđeja, 13tako da se je obo mojiman verugan u Isukrstu dospilo doznat i meju cesarskiman gvardijan i meju sviman drugiman, 14a majoranca braće u Gospodȉnu, okuražena mojiman verugan, jošćec se je višje osokolila brez prpe obznanjivat Besidu. 15Niki, za reć pravo, predikadu Isukrsta iž himbe i takmičenja, a niki iž dobre voje: 16vi iž jubavi jerbo znadu da san ja vode zarad branjenja evanđeja; 17ni perfin Isukrsta obznanjijedu iž dešpeta, inganano – pensajuć kako ćedu tako odnemoć šekadu ol verugih mojih.

18Pa ča ondac? Samo se na svakakove moše, bilo su himbon, bilo su pravon, Isukrst moge obznanjivat. I ten se veselin, a i veselit ću se. 19Jerbo znan: prama vašen moljenju i ajutavanju Anima od Isukrsta to će mi bit na šalvanje, 20ka ča se infišano na to i oziren i ufan da se zarad ničesa neću smest, vengo da će se mojin cilovitin kurajon – kako vavik tako i sadar – Isukrst uzveličat u mojen tilu, oli životon, oli smrćon. 21Jerbo, meni je živit Isukrst, a umrit dobića! 22A je mi živit u tilu daje plodni lavur, ča da izaberen? Ne znan! 23Pričepjen san su dvi bande: jeman hotinje poć i s Isukrston bit jerbo je to veleti, veleti boje; 24ma ostat u tilu potribnije je zarad vas. 25U to san sigur, znan da ću ostat i bit uza vas sve, za vaše ovanciranje i zarad alegrije ol vire, 26kako bi dika vaša u meni krešila u Isukrstu kal jopeta dojden ki vamin.

Gvera za viru
27Samo se držte kako se priliči evanđeju Isukrstoven, pa – doša ja i vidi vas oli di daleko sluša ča je su vamin – da mogen zakjučit kako jemate pacijence u jelnen dahu i jelnen duhu da skupa boj bijete za viru od evanđeja, 28nimajuć prpe u ničen pril dušmaninon. To je njiman obznanjenje njihovega deštriga, a vašega šalvanja, i to ȍl Boga. 29Jerbo vamin je dana gracija: "za Isukrsta", ne samo u nje virovat, vengo za njega i kumpatit, 30isti boj bijuć ča ste ga na meni vidili i sadar ča ga obo meni čujete.

Bit skupa u poniznosti
2 Je jema dunkve u Isukrstu ikakovega ufanja, je jema kakovega đentilastega davanja kuraja, je jema kakove partičipanšćine od Anima, je jema kakovega srca i samaritanšćine, 2učinte mi vu alegriju: lipo se gledajte, istu jubav gojte, jelnega anima i jelnega pensira budte; 3nikakovo kontreštavanje ni dejturavanje, vengo – u poniznosti jedan drugega držte za većega ol sebe; 4ne gledajte samo svaki za svoje, vengo i za no ča su pȍsla ol drugih! 5Neka u vamin bude ista misal ka i u Isukrstu:

6On, preženca Božja za vavik,
ni se ko lupešćine drža
tega ča je isti ka i Bog,
7vengo je sam sebe ol tega razarma
vazeć živȍt ol šerve,
postajuć judiman sličan,
po životȕ koda čejade,
8ponizi je sam sebe,
obadava dȍ smrti,
smrti na križu.
9Zarad tega je Bog njega priuzvisi
i darova mu je ime,
ime nada svakin imenon,
10kako bi se na ime Isukrstovo
prignulo svako kolino
i nih s nebes, sa zemje i pol zemjon.
11I svaki će jazik priznat:
"Isukrst je Gopodîn!" –
na falu Boga Ćaće.

Kršćani – luminažitad ol svita
12Tako, jubjeni moji, poslušni ka ča ste vavik i bili, ne samo ka no kal san ja bi tote, vengo veleti višje sadar, kal ja nisan tote, sa pridanjen i tripanjen činite sve kolo svojega šalvanja! 13Je, Bog čini u vamin da oćete i činite no ča je njemu drago. 14Činte sve brez mrnjanja i ominjanja, 15kako biste bili brez fȁla i ispuliškani, dica ȍl Boga verđinasta u sri poroda izopačenega i furbastega u ken svitlite ka luminacijuni u svitu, 16držeć besidu ol Živjenja meni na diku za Dnev Isukrstov, ča nisan zaludu trka niti se zaludu takava. 17Kontra ten, je ja buden i dan na posvetilišće u šerviciju vašon viri, pun san alegrije i veselja sa sviman vamin. 18A tako i vi budte puni alegrije i veselte se su menon.

Timotejevo i Epafroditovo opremanje
19Ufan se u Gospodȉnu Isukrstu da ću van dominuta opremit Timoteja, kako bi i ja bi pun kuraja kal doznan kako je vamin. 20Nikoga propja niman ko bi pensa kako ja i ko bi ka on u svu šesnajest obo vamin bacela, 21jerbo svi išćedu svoje, a ne no ča je od Isukrsta. 22A dobro znate njegov tantacijun: ko dite ćaći su menon je bi šervicij evanđeju. 23Njega se dunkve ufan opremit čin vidin ča će bit su menon. 24A sigur san u Gospodȉnu kako ću i sam dominuta doć.

25Računa san da je ol koristi opremit ki vamin Epafrodita, brata, kumpanja i druga u gveri mojega kega ste opremili kako bi mi bi šervicij kal mi bude juta. 26Jerbo je jema premuru za sviman vamin i penetra je obo ten ča ste doznali kako je maganjan. 27I, za reć pravo, bi se je deboto nasmrt razboli, ma Bog mu se je smilova, ne samo njemu vengo i meni, kako mi se ne bi dogodilo jelno avelivanje na drugo. 28Žveltije san ga dunkve opremi da se, poklen ga budete vidili, jopeta razveselite, i ja da buden manje aveliven. 29Primte ga dunkve u Gospodȉnu detronko s alegrijon i jemajte reta za take, 30jerbo se je zarad dila Isukrstovega sa smrćon bi zaposve poravna, metnu je život u perikuložitad kako bi nadomisti no u čen mi vi niste mogli bit šervicij.

Pravo hođenje ki šalvanju
3 Inšoma, braćo moja, veselte se u Gospodȉnu! Zdatavat van vavik jelno te isto meni ni dodijalo, a za vas je sigurije. 2Čuvajte se tih kućinih, čuvajte se tih pokvarenih manovalih, čuvajte se tih kasapjenjih! 3Jerbo smo mi obrizanje, mi ki u Animu ȍl Boga činimo njemu šervicij i falimo se Isukrston, a ne ufamo se u tilo, 4neka bi se ja moga ufat u tilo. Je pensa kogod drugi kako se moge ufat u tilo, ja i jošćec višje: 5obrizan osmega dneva, ol kolina san od Israjila, loze ol Belje, Žudij ol Žudija; prama Reguli farižej, 6prama pritežan laska san Crikvu, prama pošćenju ol regule brez fala. 

7Ma, ča mi je god bila dobića, zarad Isukrsta to kontan za šćetu. 8Anci, za šćetu perfin sve kontan zarad nega najvridnijega, zarad nadazdrivanja Isukrsta, Gospodȉna mojega, zarad kega san sve izgubi i to za smeće kontan: da Isukrsta steknen 9i u njemu se najden – ne naprama svojen pošćenju, nen ol Regule, vengo pošćenjen prama viri u Isukrsta, nen ȍl Boga, čen su fundamenti na viri – 10da nadazdrijen njega i forcu uskrsnuća njegovega i partičipanšćinu u kumpativanjiman njegoviman, 11kako bi kakogod, isto ko sa smrćon njegovon dospi ki uskrsnuću ol mrtvacih. 

12Ne koda san jurve postiga oli doša bit famožast, vengo – uznastoja san ćapat ga ka ča je mene ćapa Isukrst. 13Braćo, ja nikako ne pensan da san već ćapa. Jurve jelno: ča je za menon, zaudobijen, za nin ča je pril menon, jeman priteže, 14gren ki svrhi, ki nagrađivanju vikovišnjega poziva ȍl Boga u Isukrstu. 15Ki smo god zdrili, pensamo vako! I je ča drukčije pensate, Bog će van vako obznanit. 16Jurve, držmo se nega doklen smo arivali!

17Braćo! Bašćinici moji budte i gledajte ne ki živedu po uzoru ča ga jemate u namin. 18Jerbo, špešo san van pravja, a sadar i cmizdreć govorin: veleti njih živedu kako dušmani ol križa Isukrstovega. 19Svrha nin je deštrig, bog nin je drob, fala u rugu – jerbo pensadu na zemajsko. 20Naša je perfin domovina na nebesiman, odakle išćekijemo Šalvadura, Gospodȉna našega Isukrsta: 21kripošćon su kon jema moći sve ki sebi pokunjit on će pritvorit vo naše nikakovo tilo i učinit ga istin tilu svojen faljenen.
4 Zarad tega, braćo moja jubjena i za poželit, alegrijo moja i kruno moja, tako – čvrsto stojte u Gospodȉnu.

Zajni sviti

2Evodiju priklinjen, i Sintihu priklinjen da neka jelno pensadu u Gospodȉnu. 3Je, molin i tebe, pošćeni druže, ajutaj nin jerbo su ne u evanđeju boj bile skupa su menon, i su Klementon i drugiman mojiman kumpanjiman, čihova su imena u libru ol Živjenja.

4Veselte se u Gospodȉnu vavik! Refajen: veselte se! 5Dobrotu vašu neka budedu poznavat svi judi! Gospodîn je blizu! 6Nemojte penetrat obo ničen, vengo u sven – moljenjen i išćanjen, sa zafalivanjen – pokažte svoja moljenja Bogu. 7I pačifik ȍl Boga ča je nada svakin razumon, hranit će vaša srca i vaše pensire u Isukrstu.
8Inšoma, braćo, ča je god ol prava, ča na diku, ča ol pošćenja, ča je god puliškano, ča đentilo, ča svake fale vridno; je ča kripost, je ča fala – to neka van je na srcu! 9Kako ste se adukali, ča ste dobili, i čuli, i vidili na meni – to činte i Bog ol mira bit će su vamin!

Zafaljenje za opremjeno ajutavanje
10Vele san se razveseli u Gospodȉnu ča ste finalmente procvitali i pensate obo meni; pensali ste i prin, ma niste jemali prilike. 11Besidin to ne zarad skaršitadi, jerbo san naučan u svakon šekadi bit kuntenat. 12Znan se proć sȕ manjīn, znan i feštavat! Na sve san i svašta navika: i bit najiden i bit gladan kruha, i bit u obilanci i bit brez ičesa. 13Sve mogen u Nen ki mi daje kripost! 

14Pa jopeta, lipo je ol vas ča ste su menon podilili moju nevoju. 15A i vi, Filipjani, znate: u počelu od evanđeja, kal san bi parti ća iž Makedonije, nijelna me Crikva – izuzeć jedino vas – ni kumpanjala kal su posridi bili prosuće i dobića. 16Perfin ste mi i u Solun, i jedan i drugi put, bili poslali kal mi je bila juta potriba. 17Ne, ne išćen dar; išćen jurve roda u obilanci vamin u favur. 18Jeman svega i u obilanci; namiren san olkada san po Epafroditu dobi no ol vas, vonj lip, posvetilišće drago, ča je Bogu milo. 19A Bog moj udovojit će svakon vašon potribi prama svojen misiru, glorijano, u Isukrstu. 20Bogu perfin, Ćaći našen, fala u vike vikov! Amen.

Pozdravi i žeje na svrhu
21Pozdravte svakega svetega u Isukrstu. 22Pozdravjadu vas braća ka su su menon. Pozdravjadu vas svi sveti, navlaš ni iž kaštila ol cesara.
23Gracija Gospodȉna Isukrsta neka bude su animon vašin!

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Josipa Stadlera, Franje Zagode, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Tomislava Ladana, Rubena Kneževića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Ivana Jakšića, Martina Meršića i Stefana Geositsa; srpskih: Vuka Stefanovića Karadžića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)