Čakavska Biblija 654

Muži, jubte žene svoje ka ča je Isukrst jubi Crikvu pa je sebe prida za nje kako bi je posveti

Muži, jubte žene svoje ka ča je Isukrst jubi Crikvu pa je sebe prida za nje kako bi je posveti
ILUSTRACIJA

Pištula Efežaniman

II. Novo živjenje ol kršćanih

Sokoljenje na jedinstvo
4 Kumin vas dunkve ja, šerva u Gospodȉnu: sa svin poniženjen i đentilecon, su pacijencon živte kako spada akonto nega na ča ste zazvani! 2Kumpatijte jedan drugega u jubavi; 3gledajte sačuvat jedinstvo od Anima zavezanega mîron! 4Jelno tilo i jedan Anim – ka ča ste i zazvani na jelno ufanje svojega zanata! 5Jedan Gospodîn! Jelna vira! Jelno kršćenje! 6Jedan Bog i Ćaća ol svih, nada sviman i po sviman i u sviman! 7A svaken je meju namin dana gracija po miri ol dara Isukrstovega. 8Zarad tega besidi:
Na visinu uzaša je kumpanjajuć šerve,
dâ je dare judiman.

9No ča se "je uspe" – ča drugo oće reć vengo to da se je i skala u dojne konfine, na zemju? 10Ni ki se je skala, isti je ni ki i uzajde nada svijuh nebesih kako bi sve ispuni. 11On i "dâ je" jelne za apoštole, druge za profete, jelne jopeta za evanđelište, a druge za čobane i meštre 12kako bi olpremi ne svete za dilo šervicija, za građenje Tila Isukrstovega 13doklen svi ne dospijemo do jedinstva vire i nadazdrivanja Sina ȍl Boga, do čejadina famožastega, do mire dobi punoće Isukrstove: 14kako višje ne bismo bili dičurlija su kon se vali sulacadu i ke nosi svaki vitar adukacijuna u ven baratavanju jusken, u furbariji ča čini put lȕtānju. 15Vengo, držeć se prava u jubavi kako bismo u sven naresli u jedinstvu š Njin, ki je Tešta, Isukrst, 16ol kega je cilo Tilo sjuštano i povezano svakakoviman šćutiman, da jedan drugen pomažedu forcon ka je omirena svaken dilu sebice, ča čini da tilo reste i da se gradi u jubavi.

Novo živjenje u Isukrstu
17Vo govorin i priklinjen u Gospodȉnu: ne živte višje ka ča farmasuni živedu – u praznoći inteliđence njihove: 18pomračene pameti, lontunani ol života Božjega, sve zarad neznanja ča je u njiman, zarad oćoravjenja srca njihovega. 19Sami su sebe izludili i dali su se u kurbašćinu kako bidu u ingordiji činili svakakove šporkarije.
20Vi perfin niste tako naučni od Isukrsta, 21jeste ga propja bili čuli i u njemu bili adukani kako je pravo u Isukrstu: 22da van je reterat guvernanje ol prin, starega čejadina, kega varavi meraci vodidu u deštrig, 23a rinovat se animon ol svoje pameti 24i ubuć se u novega čovika, ȍd Boga stvorenega u pošćenju i posvećenju ol prava.

25Zarad tega reterajte floćavanje i pravjajte pravo jedan drugen, jerbo smo udovi jelni drugiman. 26Jidte se, ma nemojte činit sagrišenja! Neka sunac ne zajde nada vašin jidon 27i nemojte dat mista vragu. 28Ko je kre, neka višje ne krede, vengo neka se radije takaje svojiman rukan steć da jema ča podilit su potribniman. 29Nikakova nevajana besida neka ne izahodi iž vaših justijuh, vengo jurve dobra, kako bi naprama potribi gradila i graciju iskazala niman ča obadajedu. 30I nemojte rastužit Duha Svetega, Božjega, s kin ste timbrani za Dnev od olkupjenja! 31Daleko ol vas bî svaki gorčik, i jid, i bis, i vika, i beštimja sa svon svojon pokvarenošćon! 32Ivence! Budte jedan prama drugen puni beneficence, samaritani; prašćajte jedan drugen ka ča je i Bog u Isukrstu namin oprosti.

5 Budte dunkve bašćinici ȍl Boga ka dica jubjena 2i hodte u jubavi ka ča je i Isukrst jubi vas i sebe prida za nas ka prinos i posvetilišće Bogu uza lipi vonj.

3A kurbašćina i svakakova šporkarija oli ingordija neka se ni ne spominje meju vamin, ka ča se i pristoji niman posvećeniman! 4Ni grezarija, ni ludorija, ni zafrkancija ča se neće, vengo radije zafalivanje! 5Jerbo dobro znajte vo: nijedan kurbar, oli šporkaćun, oli ingord – ni ča se adoraje falšiman bogiman – nima bašćinstva u krajestvu Isukrstoven i nen ȍl Boga. 6Nikor neka vas prazniman besidan ne inganaje: zarad tega dohodi bis Božji na sine ki ne obadajedu. 

7Nemojte dunkve jemat ničesa su njiman! 8Je, nikada ste bili škureca, a sadar ste luminažitad u Gospodȉnu: ko dica od luminažitadi hodte – 9frut je od luminažitadi svaka dobrota, pošćenje i pravo – 10i odlučte se za no ča je drago Gospodȉnu. 11A nemojte jemat dila u jaloviman diliman tmice, vengo jih anci pokarajte, 12jerbo ča činidu usakret, rugo je i za govorit. 13A sve ča se dozna, poda luminažitadi postaje blišćavo; ča je perfin blišćavo, luminažitad je. 14Zarad tega govori:
"Ustan se, ti ča spavaš,
ustan se ol mrtvacih
i zalašćit će ti se Isukrst."

15Propensajte dunkve pomnjivo kako živete! Ne kako ni lulavi, vengo kako ni mudri! 16Duperajte vrime jerbo dani su zli! 17Zarad tega nemojte bit brez pameti, vengo vada kapite ča je hotinje ol Gospodȉna! 18I nemojte se oblokavat su vinon u ken je plandovanje, vengo – punte se Animon! 19Ćakulajte meju sebon su salmiman, falan i pisman od anima! Kantajte i falte Gospodȉna u svojen srcu! 20Vavik i za sve zafalijte Bogu i Ćaći u imenu Gospodȉna našega Isukrsta!

Ćudoređe ol fameje
21Prignite se jedan pril drugin ol prpe u Isukrstu! 22Žene mužiman svojiman kako Gospodȉnu! 23Jerbo je muž tešta ol žene ka i Isukrst Tešta ol Crikve – On, Šalvadur ol Tila. 24Pa ka ča se Crikva adoraje Isukrstu, tako i žene mužiman u sven!

25Muži, jubte žene svoje ka ča je Isukrst jubi Crikvu pa je sebe prida za nje 26kako bi je posveti, ispuliškajuć je reženton vode uza besidu, 27a ki sebi je prive Crikvu faljenu brez da bude maćana oli navraskana oli kakova taka, vengo da bude posvećena i brez fala. 28Tako i muži vada jubidu žene svoje kako i tila svoja. Ko jubi ženu svoju, sebe jubi. 29Jerbo nikor nikadare ne navidi tila svojega, vengo ga najida i ašišti ka i Isukrst Crikvu. 30Za reć pravo, mi smo udovi Tila njegovega! 

31Zarad tega će čovik obandunat ćaću i mater kako bi se kušta uza ženu svoju; njih dvoje bit ćedu jelno tilo. 32Velo je to šegreto! Ja smiran na Isukrsta i na Crikvu. 33Dunkve, neka svaki ol vas jubi ženu svoju ka samega sebe, a žena neka daje reta mužu svojen.

6 Dico, obadajte svoje roditeje u Gospodȉnu, jerbo je pošćeno tako. 2Jemaj reta prama ćaći i materi svojon – to je najprvi befel su promeson: 3neka ti dobro bude i neka vele živeš na zemji. 4A vi, ćaće, nemojte jidit dicu svoju, vengo jih gojte dišiplinon i opamećivanjen ol Gospodȉna!

5Šerve, obadajte svoje zemajske gospodare kako Isukrsta – su prpon i su tripanjen, u sinceritadi ol srca. 6Ne aloći, ka ni ča se ulizijedu judiman, vengo ka šerve Isukrstove ke pune anima činidu voju ȍl Boga; 7drage voje činidu šervicij – kako Gospodȉnu, a ne judiman, 8znajuć da će svak, bi on šerva oli deliberan, je učini ča dobrega, za to jemat dobiću ol Gospodȉna.
9I vi, gospodari, isto se tako odnoste prama njiman: okante se prićenjih, znajuć kako je i njihov i vaš Gospodar na nebesiman, i kako u njemu nima gledanja ko je ko.

Gvera od anima
10Ubuduće se sforcajte u Gospodȉnu i u silnon forci njegovon. 11Ubucte sve fornimente ȍl Boga kako biste se mogli kontreštat furbarijan vražjiman. 12Jerbo, ni nan boj bit kontra krvi i mesu, vengo kontra Poglavarstvu, kontra Guvernamentu, kontra nih ča guvernadu vin sviton ol škurece, kontra hudobih po nebesiman. 13Zarad tega ćapajte se svih fornimentih ȍl Boga, kako biste mogli odolit u dnev ol zlega i uzdržat se poklen sve šuperate. 

14Držte se dunkve! Pripašte bedre pravon, ubucte prsoklopje ol pošćenja, 15podvežte noge parićavanjen za evanđeje ol mira! 16U sven jemajte uza se šćit ol vire: su njin ćete moć udunut ognjene šajete ol Zlega. 17Vazmite i kacigu ol šalvanja i sabju od Anima, ča oće reć Besidu ȍl Boga.

18Svakakovin se moljenjen i išćanjen u svakon prilici molte u Animu. Zarad tega i budni budte sa svon pacijencon i moljenjen za sve svete, 19i za me, da mi se olpredu justa i dadedu besidu su kurajon obznanit šegreto od evanđeja 20kega san kurir u verugan, da bi dobi kuraja obo njemu pravjat kako spada.

Lišni avizi i pozdravi

21A da i vi znate ča je su menon, kako mi je, obo svemu će vas obznanit Tihik, jubjeni brat i fideli šerva u Gospodȉnu. 22Njega šajen ki vamin propja zarad tega da znate kako smo i da dã kuraja srciman vašiman.
23Mir braći i jubav, su viron, ȍl Boga Ćaće i Gospodȉna Isukrsta!
24Gracija neka bude sa sviman vamin ki jubite Gospodȉna našega Isukrsta – u nesagnjiću.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Josipa Stadlera, Franje Zagode, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Tomislava Ladana, Rubena Kneževića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Ivana Jakšića, Martina Meršića i Stefana Geositsa; srpskih: Vuka Stefanovića Karadžića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)