Čakavska Biblija 743

Paval, po voji ȍl Boga apoštol Isukrstov: svetiman ki su u Efezu i virniman u Isukrstu

Paval, po voji ȍl Boga apoštol Isukrstov: svetiman ki su u Efezu i virniman u Isukrstu
ILUSTRACIJA

Pištula Efežaniman

Naslov i pozdrav

1 Paval, po voji ȍl Boga apoštol Isukrstov: svetiman ki su u Efezu i virniman u Isukrstu. 2Gracija i mir ȍl Boga, Ćaće našega, i Gospodȉna Isukrsta neka bude su vamin!

I. Šegreto ol šalvanja i Crikve

1. BOŽJE SMIRANJE OL ŠALVANJA

3Blagoslovjen Bog i Ćaća
Gospodina našega Isukrsta,
on ki nas je blagoslovi
svakin blagoslivjanjen od anima
u nebesiman,
u Isukrstu.

4Tako: u njemu nas je sebi probra
prin postanka svita
da budemo posvećeni i brez vicija pril njin;
5u jubavi nas je pridodredi za posinovjenje,
za sebe,
po Isukrstu,
beneficencon svoje voje,
6na falu Slave gracije svoje.

Njon nas je obilancon obdari u Jubjenen
7u ken, njegovon krvjon,
jemamo olkupjenje,
škapulavanje ol grihov
prama obilanci gracije njegove.
8Nju je prikovišje u nas uli
skupa su svon mudrošćon
i kapivanjen
9obznanjujuć nan šegreto svoje voje
prama beneficenci smiranja svojega
ča ga je prin u njemu fundamentȁ
10da se izvrši svrha ol vrimen:
napravit u Isukrstu
sve – na nebesiman i na zemji.

11U njemu, u ken i namin
– pridodređeniman
prama smiranju Nega
ki sve čini prama hotinju voje svoje –
u dil upade
12da budemo na falu Slave njegove –
mi ki smo se jurve prin ufali u Isukrstu.
13U njemu ste i vi,
poklen ste čuli Besidu ol prava
– evanđeje šalvanja našega –
u njemu ste,
ćapajuć sebi viru,
timbrani Animon prometanin, Posvećenin,
14ki je tola ol bašćinstva našega:
olkupjenja, posvojenja –
na čast Fale njegove.

15Zarad tega i ja, olkada san ču za vašu viru u Gospodȉnu Isukrstu i za jubav prama sviman posvećeniman, 16ne fermajen zafalivat za vas i spominjat vas se u svojiman moljenjiman: 17Bog ol Gospodȉna našega Isukrsta, Ćaća ol Fale, dâ van Anima ol mudrosti i obznanjenja su kin ćete ga nadazdrit; 18prosvitli van joči i srca kako biste upoznali kakova su sve ufanja u pozivu njegoven, kakove su sve obilate fale u bašćinstvu njegoven meju sveciman 19koko je prama namin virniman, priko svake mire vela njegova forca, ča se razaznaje u dilu njegove vele potence, 20ku je na dilu demonštrira u Isukrstu, kal ga je uskrisi ol mrtvacih i kal ga je pose sebi na desnu bandu na nebesiman 21nada svakin Poglavarstvon i Vlašćon i Forcon ol Gospodšćine i svakega imena imenovanega ne samo na ven svitu, vengo i na nen budućen. 22Sve mu je prignu pol noge, a njega je metnu – nada svin – za Teštu Crikvi, 23ka je Tilo njegovo, punoća Nega ki sve u sviman ispunja.

2. ŠALVADURSKO SMIRANJE ȌL BOGA UČINJENO U NAMIN

2 I vi ste bili mrtvi zarad pristupih i sagrišenjih 2u kiman ste nikada živili u Ejonu vega svita, po Cesaru ča guverna u ariji, po ten animu ča sadar lavura u siniman ki ne obadajedu. 3Meju njiman smo i mi nikada živili u meraciman ol tila svojega, dajuć godimente hotinjiman ol tila i pensirih, a po naravi smo bili dica bisa ka i drugi.

4Ma Bog, s obilancon samaritanšćine, zarad vele jubavi su kojon nas je zavoli, 5nas ki smo bili mrtvaci zarad grisih, oživi nas je skupa s Isukrston – gracijon ste šalvani! – 6pa nas je skupa š njin uskrisi i nasadi na nebesiman u Isukrstu: 7kako bi u beneficenci prama namin u Isukrstu demonštrira budućin vikoviman veli misir obilance gracije svoje. 8Jerbo ste gracijon šalvani po viri! I to ne po sebi! To je dar ȍl Boga! 9Ne po diliman, da se ne bi ko fali. 10Njegovo smo dilo, učinjeni u Isukrstu za dobra dila, ča jih je Bog prin vrimena bi parića kako bismo u njiman mogli živit.

3. ŽUDIJI I FARMASUNI ŠALDANI U ISTEN ŠALVANJU

11Spominjte se zarad tega kako ste nikada bili farmasuni u tilu – zvali su vas neobrizaniman ni ki se zovedu obrizani, rukon, na tilu – 12i da ste u na doba bili vanka Isukrsta, lontunani ol svita israjilskega, tuji Tastamentiman ol promesa, brez ufanja ste bili i farmasuni na svitu. 13Sadar perfin, u Isukrstu, vi ki ste nikada bili lontunani, arivali ste blizu – krvjon Isukrstovon.

14Za reć pravo, on je mir naš, on ki je ol dva učini jelno: ogradu ča oldilije, no dušmansko razvali je u tilu svojen. 15Regulu ol befelih su drugiman regulan ukinu je kako bi u sebi, čineć mir, 16ol dva ugradi jelno novo čejade i obadva u jelnen Tilu pomiri su Bogon po križu, ubijajuć u sebi sve dušmansko. 17I doša je pa je obznani mir vamin lontunaniman i mir niman blizu, 18jerbo po njemu jelni i drugi u jelnen Animu jemamo kuda doć ki Ćaći.

19Ondac dunkve višje niste ni furešti ni dogonci, vengo ste mišćani skupa so niman posvećeniman i stojite skupa u kući ȍl Boga 20ugrađeni na fundamentiman od apoštolih i profetih, a šeraj je sam Isukrst. 21U njemu je cila kuća armana i reste u tempal posvećen u Gospodȉnu. 22U njemu ste i vi ugrađeni u apartamenat Božji u Animu.

4. FUNCIJA OL PAVLETA U ŠALVANJU

Paval šervicij ol šegreta Isukrstovega
3 Zarad tega ja, Paval, šerva od Isukrsta za vas farmasune… 2Bićega da ste jemali čut za razdilivanje gracije ȍl Boga ča mi je dana za vas: 3avizon mi je obznanjeno šegreto, ka ča san ga malopri u dvi riči špjega. 4Štijuć to, mogete razaznat kako ja nadazdrijen šegreto Isukrstovo, 5ko ni bilo obznanjeno siniman juskiman drugih đeneracijunih. No je sadar u Animu obznanjeno svetiman apoštoliman njegoviman i profetan: 6da su farmasuni subašćinici i "sutilo" i partičipanti ol promesa u Isukrstu – prama evanđeju 7ken san posta šervicij daron gracije ȍl Boga ča mi je bila dana beneficencon ol force njegove.

8Meni, najmanjen ol svih svetih, dana je va gracija: farmasuniman bit ni ki će jih ovizat obo sven misiru Isukrstoven ki se ne moge proštudirat, 9i iluminat razdilivanje ol šegreta, pril vikoviman sakrivenega u Bogu, ki je sve stvori, 10da sadar – po Crikvi – Poglavarstviman i Guvernamentiman na nebesiman bude obznanjena mnogovrsna mudrost ȍl Boga 11fundamentana – prama smiranju obo vikoviman – u Isukrstu Gospodȉnu našen. 12U njemu, su fidelacijunon po viri u njega, mogemo se komodno uza nje kuštat. 13Zarad tega nemojte se avelit, Bog van da, zarad nenadinjih mojih akonto vas! Nê su fala vaša!

Moljenje ol Pavleta
14Zarad tega prignjijen kolina pril Ćaćon, 15ol kega se zove svaka družba na nebesiman i na zemji: 16neka van dã po obilanci Fale svoje temperat se po Animu njegoven u forci za čejade iznutra, 17kako bi po viri Isukrst živi u srciman vašiman, i kako biste u jubavi ukorenuti i fundamentani 18mogli kapit sa sviman svetiman ča je Dujina i Širina i Visina i Profundiš, 19i nadazdrit jubav Isukrstovu nada sviman nadazdrivanjiman da se mogete napunit cile Punoće ȍl Boga.

20Nen perfin ki forcon ča u namin lavura moge učinit vele tega u obilanci, vengo ča mi mogemo molit oli pensat – 21Njemu neka je fala u Crikvi i u Isukrstu za sve đeneracijune u viku vikovišnjen! Amen!

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Josipa Stadlera, Franje Zagode, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Tomislava Ladana, Rubena Kneževića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Ivana Jakšića, Martina Meršića i Stefana Geositsa; srpskih: Vuka Stefanovića Karadžića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)