Čakavska Biblija 649

Slobodi Bože da bi se bilo čin podiči osin križen Gospodȉna našega Isukrsta

Slobodi Bože da bi se bilo čin podiči osin križen Gospodȉna našega Isukrsta
ILUSTRACIJA

Pištula Galaćaniman

Posinovjenje Božje

4 Oću reć: sve doklegod je bašćinik malolitan, ni on ništa diferenat ol šerve, neka je gospodar svega: 2pol tuturiman je i guvernatima sve do dneva ča ga je namini ćaća. 3Tako i mi: doklen smo bili malolitni, bili smo šerve počelih ol svita.
4A kal je došla svrha ol vrimen,
posla je Bog sina svojega:
ol žene je bi porojen,
poda Regulu polcokan
5da i druge polcokane poda Regulon olkupi
pa da dobijemo posinovjenje.
6A buduć ste sini,
posla je Bog u srca vaša Anim ol Sina svojega
ki vapije: "Abba! Ćaća!"
7Pa tako višje nis šerva vengo sin;
a jes perfin sin,
ondac si i bašćinik po Bogu.

8Ondac, doklen jošćec niste poznavali Boga, bili ste šervicij bogiman ki za pravo reć to nisu. 9Ma sadar, poklen ste nadazdrili Boga – tobože, kal je Bog nadazdri vas – kako se sadar jopeta tornajete nase ki počeliman brez force i nevajaniman i jopeta nin, isponova, oćete bit šervicij? 10Dneviman pomnjivo budte šervicij, i miseciman, i dobiman, i godišćiman! 11Sve me je nikako prpa zarad vas! Da brž nisan zaništa kumpati kolo vas!

Paval i Galaćani

12Budte, braćo, Bog van da, kako ja jerbo san i ja posta kako vi. Ničin me niste uvridili. 13A znate: prvi san van put u malatiji bi predika evanđeje. 14I u tantacijunu vašen, ča je bi u tilu mojemu, niste me ni nenavidili ni olbacili, vengo ste me vazeli koda anđela Božjega, koda Isukrsta. 15Di je sadar no vaše blaženstvo? Evo van za teštimonijancu: kal bi bilo moguće, joči biste svoje bili isprpali i dali mi jih. 16Jesan van dunkve ja posta dušmaninon predikajuć van ča je pravo?

17Ni penetradu zarad vas, ma ne ča je to ol prava, vengo – reterat vas oćedu kako biste ondac vi penetrali zarad njih. 18Dobro je da se zarad vas penetra u dobru vavik, a ne jurve ondac kal san ja su vamin, 19dico moja, ku jopeta u trudiman porajan doklen se Isukrst ne učini u vamin. 20Tî bi sadar bit u vas, pa i jazik prominit, jerbo ne znan ča bi su vamin.

Dva Tastamenta: Hagara i Sara
21Recte mi vi, ki oćete bit poda Regulon, a ne čujete Regulu? 22Jerbo je zdatano kako je Abram bi jema dva sina, jelnega ol šerve i jelnega ol deliberane žene. 23Ma, ni ol šerve bi je porojen po tilu, a ni ol ne deliberane forcon ol promesa. 24Govoreć slikovito. Za reć pravo, te žene dva su Tastamenta: jedan je sa briga Sinaja, ki poraja za šerve – to je Hagara. 25Jerbo Hagara oće reć brig Sinaj u Arabiji i olgovara današnjen Jeruzolimu buduć da je šerva skupa su dicon svojon. 26Ni perfin Jeruzolim gori deliberan je; on je mater naša.

27Zdatano je propja vako:
Vič, jalovice, ka ne porajaš,
zakantaj od alegrije,
ti ka ne znaš za trude!
Jerbo višje dice jema na obandunana
vengo na udana.
28Vi ste, braćo, kako Izak, dica ol promesa. 29I ka ča je ondac ni po tilu porojeni laska nega po animu porojenega, tako je i sadar. 30Vengo, ča govori Letera? Potiraj divojku i sina njezinega jerbo sin ol divojke nesmi bit bašćinik sa sinon ne deliberane.
31Zarad tega, braćo, nismo dica ol ne šerve, vengo ne deliberane.

III. Evanđeje ol kršćanskega liberacijuna


Sledovanje prama liberacijunu

5 Za liberacijun nas je Isukrst šalva! Držte se dunkve i nemojte se dat jopeta past pol brime ol šervicija!
2Evo ja, Paval, govorin van: je se budete obrizali, Isukrst van ništa neće bit ol koristi. 3I jopeta garantiran svaken čoviku ki se obriže: vada bude šervicij cilon Reguli. 4Prikinuli ste su Isukrston vi ki u Reguli pensate nać kavadinu; iž gracije ste ispali. 5Jerbo mi prama Animu iž vire očekijemo pošćenje, ufanje svoje. 6Za reć pravo, u Isukrstu ništa nevaja ni obrizanje ni neobrizanje, vengo – vira ča kroza jubav lavura.

7Dobro ste trkali; ma ko van je jurve pripriči da se i višje ne podate pravu? 8Ti kuraj ne dohodi ol Nega ki vas je zazva! 9Malo kvasa cilo tisto uskisne. 10Ja se ufan u vas u Gospodȉnu: vi nećete pensat drukčije. A ko vas bude mantat, kumpativat će šentencu, kogod da on bi.
11A ja, braćo, je daje predikan obrizanje, zarad česa me daje proganjadu? Dunkve, razarmano je izneblušenje ol križa! 12Uškopili se dabogda ni ki vas dišturbajedu!

Liberacijun i jubav

13Za reć pravo vi ste, braćo, na liberacijun zazvani! Samo neka ti liberacijun ne bude škuža za tilo, vengo – su jubavjon budte šervicij jedan drugen. 14Jerbo je sva Regula ispunjena u jelnon jedinon besidi, u von: Jub bližnjega svojega kako sebe samega! 15Je perfin jedan drugega izgrizate i šćujete, vodte računa obo ten da jedan drugega ne požerete.

Živit prama Animu
16Oću reć: prama Animu živte pa nećete ugađat meraciman ol tila! 17Jerbo tilo gre kontra Anima, a Anim kontra tila. Za reć pravo, to se jelno drugen inkontraje kako ne biste činili ča vas je voja. 18Ma, je vas Anim vodi, niste poda Regulon. 19A razaznajedu se dila ol tila. To su: kurbašćina, šporkarija, meraci, 20adoracijuni falšiman bogiman, čaranje, dušmanšćina, karanje, đeložija, nenavidnost, inganavanje, pripucavanje, falše družbe, 21himbe, žderanja, oblokavanja i ten slišno. Prin vrimena van govorin, ka ča san van jurve reka: ki takega česa činidu, krajestva Božjega nećedu jemat u bašćinstvo. 22Frut je perfin od Anima: jubav, alegrija, mir, beneficenca, šervicij, dobrota, fidelacijun, 23karitad, prava mira. Kontra tega nima regule.
24Ki su Isukrstovi, propeli su tilo su meraciman i šporkarijan.

Korišćenje dila ol jubavi
25Je živemo po Animu, prama Animu se i regulajmo! 26Ne hodmo za tašćinon i falon! Ne intunajmo jedan u drugega, ne budmo đeloži jedan na drugega!
6 Je se ko i najde u kakoven grihu, vi produhovjeni takega ispravjajte u animu ol karitadi. Ma, bud atento na samega sebe kako i ti ne biš potpa poda tantacijun. 2Noste brimena jedan drugen i tako ćete udovojit Reguli Isukrstovon! 3Jerbo, je ko pensa ko je ja san, a ni ništa, sam sebe inganaje. 4Svak neka sam kontrola svoje dilo pa će ondac u samen sebi jemat čin se pofalit, a ne kal se gre mećat su drugin. 5Jerbo će svak nosit piz svoj. 6Ko se adukaje u Besidi, neka sva dobra dila dili sa meštron svojin.
7Ne inganajte sami sebe: Bog ne dã da ga se ruži! Ča ko sije, to će i žat! 8Za reć pravo, ko sije u tilo svoje, iž tila će žat krepalinu, a ko sije u anim, iž anima će život vikovišnji žat.
9Neka nan ne dodije činit dobrega: je sami ne svehnemo, u svoja ćemo doba žat! 10Dunkve, doklen jemamo vrimena, sviman činmo dobrega, navlaš niman domaćiman u viri.

Na svrhu škrivano rukon
11Gledajte kolikiman van šloviman škrivajen svojon rukon. 12Svi ki oćedu činit ko je ja san u tilu, silidu vas na obrizanje, samo kako zarad križa Isukrstovega ne bidu kumpatili rufijanje. 13Jerbo ni sami obrizani ne činidu šervicij Reguli, ma oćedu da se vi obrižete kako bidu se mogli podičit vašin tilon. 14A ja, slobodi Bože da bi se bilo čin podiči osin križen Gospodȉna našega Isukrsta po ken je meni svit propet i ja svitu. 15Za reć svu istinu, niti je ča obrizanje niti neobrizanje, vengo – novo stvorenje. 16A na sve ki se budedu držali ve regule, i na cili Israjil Božji – neka pade mir i samaritanšćina!
17I neka mi ubuduće nikor ne dodije, jerbo ja na svojen tilu jeman timbre Isukrstove!
18Gracija Gospodina našega Isukrsta neka bude s animon vašin, braćo! Amen.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Josipa Stadlera, Franje Zagode, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Tomislava Ladana, Rubena Kneževića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Ivana Jakšića, Martina Meršića i Stefana Geositsa; srpskih: Vuka Stefanovića Karadžića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)