Čakavska Biblija 714

S Isukrston san propet. Živen, ma ne višje ja, vengo žive u meni Isukrst

S Isukrston san propet. Živen, ma ne višje ja, vengo žive u meni Isukrst
ILUSTRACIJA

Pištula Galaćaniman

Na prvu

Naslov i pozdrav
1 Paval, apoštol – ne ol judih ni po ken čejadinu, vengo po Isukrstu i Bogu Ćaći ki ga je uskrisi ol mrtvih – 2i sva braća ka su su menon: Crikvan u Galaciji. 3Gracija i mir neka bude su vamin ȍl Boga, Ćaće našega, i Gospodȉna Isukrsta, 4ki je sam sebe da za grihe naše kako bi nas izguli iž vega svita današnjega pokvarenega ka ča je hotinje ȍl Boga i Ćaće našega, 5ken neka je fala u vike vikov! Amen.

Evanđeje je samo jelno
6Ne mogen se načudit da ol Nega ki vas je zazva na graciju Isukrstovu tako žvelto prilazite na niko drugo evanđeje, 7ča ivence ni ne postoji. Jemadu samo niki ča vas šempijadu i oćedu izvrnut evanđeje Isukrstovo. 8Ma kal bismo van mi, oli kal bi van anđel s nebes obznanjiva nikakovo evanđeje mimo nega ča smo van ga mi obznanili, neka bude proklet! 9Ča smo jurve rekli, to sadar i refajen: je van ko obznanjije kakovo evanđeje mimo nega ča ste ga dobili, neka bude proklet.

10Za reć pravo, jesan vo ja uznastoja pridobit jude oli Boga? Oli, je gren za tin da judiman ugodin? Jerbo kal bi jošćec uznastoja judiman ugađat, ne bi bî šerva Isukrstov.

I. Pavletovo lišno branjenje

Aviz ȍl Boga
11Obznanjijen van, braćo: evanđeje ča san ga obznanjiva nĩ ol judih, 12niti san ga ja ol kega čejadina primi oli aduka, vengo obznanjenjen od Isukrsta.
13Jerbo, čuli ste za moje nikadašnje živjenje u žudijšćini: priko svake mire progoni san i razvaliva Crikvu ȍl Boga 14i u žudijšćini san bi prikovišje žvelat kolo pridanjih ol ćaćih, akonto česa san ovancira višje ol svih iž moje vrsti u puku.

15Ma kal se Nen ki me je oldili jurve ol materinega droba i zazva gracijon svojon, svidilo 16olkrit mi Sina svojega kako bi ga obznanjiva meju farmasuniman, omar, nisan se svitova su tilon i krvjon 17i nisan se uspe na Jeruzolim ki niman ča su bili apoštoli prin mene, vengo san parti u Arabiju odaklen san se jopeta torna nase u Damask.

18Ondac poslin tri godišća uspe san se na Jeruzolim išćat Kefu i osta san u njega petnajest dnevih. 19Od apoštolih nisan vidi nikoga drugega osin Jake, brata ol Gospodȉna. 20Vo ča van zdatajen, Bog mi je svidok, ne floćajen. 21Poza tin san ariva u konfine sirijske i cilicijske. 22Lišno pervin nisu me poznavali po crikvan Isukrstoviman u Judeji. 23Ne su jurve doćukale: "Nikadašnji naš laskadur sadar obznanjije viru ku je nikada razvaliva" 24i falile su Boga zarad mene.

Paval primjen u Jeruzolimu
2 Poklen je pasalo četrnajest godišćih jopeta san se uspe na Jeruzolim su Barnabon, a bi san odve sa sebon i Titota. 2Uspe san se poklen je obznanjeno i špjega san nin – navlaš niman viđenijiman – evanđeje ča ga predikan meju farmasuniman da ne bi brž, oli da jurve nisan, trča zaništa. 

3Perfin ni Tit, moj kumpanjo, neka je Grk, ni bi prisiljen obrizat se, 4i to zarad dogoncih, falše braće, ka se je bila dolibila kako bi panala liberacijun ča ga jemamo u Isukrstu, kako bidu nas učinili šervan. 5Ma ne, ni sekunda nin se nismo pridali, nismo se pokunjili: kako bi pravo od evanđeja ostalo u vas!

6A ni ča čagod pizadu – ma neka ni bili čagod bili, ni mi do tega, jerbo Bog ne gleda ko je ko – ti viđen svit, za reć pravo, nisu ničesa privridili. 7Vengo kontra, videć kako mi je dano evanđeje za neobrizane, ka Peri za obrizane – 8jerbo Ni ki je bi na dilu po Perinon apoštolšćini meju obrizaniman, bi je na dilu i po meni meju farmasuniman – 9i nadazrivajuć graciju ča mi je dana, Jako, Kefa i Ivo, ča smo jih držali za kolone, dali su meni i Barnabi desnu ruku družbe: mi ćemo meju farmasune, a ni meju obrizane! 10Samo neka se spominjemo siromahov, ča san redovito i čini.

Pere i Paval u Antijohiji
11A kal je Kefa bi ariva u Antijohiju, u facu san mu se uni jerbo mirita da ga se kritikuje: 12za reć pravo, prin vengo ča su arivali niki ol Jake, ji je skupa su farmasuniman; a poklen su ni arivali, poče je hodit nase i olcipat se ol njih strašeć se nih iž obrizanja. 13Za njin su se dali i drugi Žudiji pa je i Barnaba bi smantan so ton malicijon. 

14Ma kal san vidi da ne gredu naposu, prama pravu od evanđeja, reka san Kefi pril sviman: "Je ti, Žudij, živeš kako farmasun, a ne po žudijski, kako mogeš tantat farmasune da se deventadu u Žudije?"

Pavletovo evanđeje
15Mi smo rojeni Žudiji, a ne "grišnici iž farmasunije". 16Ma znamo: čejade ne išće kavadinu po diliman ol Regule, vengo viron u Isukrsta. Zarad tega smo i mi povirovali u Isukrsta kako bismo našli škužu po viri u Isukrsta, a ne po diliman ol Regule jerbo se po diliman Regule nikor neće iškužat.

17Jesmo se perfin po ten ča smo zaišćali kako bismo našli škužu u Isukrstu i mi deventali u grišnike, a nĩ ondac i Isukrst u šerviciju ol griha? Ne nikako! 18Za reć pravo, je isponova gradin ča san bi obali, pokažijen kako san prin bi ča bog da i kuća. 19Jerbo san ja po Reguli i umri Reguli, kako bi moga živit Bogu. S Isukrston san propet. 20Živen, ma ne višje ja, vengo žive u meni Isukrst. A ča sadar živen u tilu, u viri živen u Sina ȍl Boga ki me je jubi i prida je samega sebe za me. 21Ja ne brisin graciju Božju! Za reć pravo, je se išće kavadina po Reguli, ondac je Isukrst umri zaništa.

II. Regula i vira

Vira daje kavadinu
3 O Galaćani brez pameti, ko vas je ukosi? A pril jočiman van je Isukrst bi dešenjan kako Ni Propenjen. 2Vo bi samo ti doćukat ol vas: jeste primili Anima prama diliman ol Regule oli po viri u Aviz? 3A ste toko brez pameti? Zastavili ste u Animu pa da sadar u tilu finijete? 4A ste toko tega iskumpatili utaman? Ča, je to propja bilo utaman!? 5Ni dunkve ki van daje Anima i čini meju vamin vela dila, je čini to zarad dilih ol Regule oli zarad vire u Aviz? 6Tako je Abram povirova ȕ Boga i skontalo mu se je u pošćenje.

7Nadazdrite dunkve: ni ol vire, to su sini od Abrama. 8A Letera, pronoštikajuć kako Bog prama viri daje kavadinu farmasuniman, prin vrimena je bi obznani Abramu: u tebi ćedu bit blagoslovjeni svi puci. 9Tako: ni ol vire blagoslivjadu se su virnin Abramon.

Regula, pišćina ol proklešćine
10Za reć pravo, ki su god ol dilih Regule, proklešćina je nada njiman! Jerbo je zdatano: Proklet bi ki se god ne drži i ko ne čini no sve ča je škrivano u Libru ol Regule. 11A kako se pril Bogon nikor ne pravda Regulon, to je ćaro jerbo: Pošćenjačina će ol vire živit. 12Regula perfin nĩ ol vire, vengo govori. Ko ga čini u njemu će nać život.

13Isukrst nas je olkupi ol proklešćine Regule, postajuć za nas proklešćinon – jerbo je zdatano: Proklet je kogod visi na cablu – 14da u Isukrstu na farmasune dojde blagoslivjanje od Abrama: kako bismo Promes, od Anima, dobili po viri.

Regula ne brisi promese

15Braćo, govorin po jusku: jurve i juski vajan tastamenat nikor ne čini nišćavin niti mu ča užuntaje. 16A vi su promesi dani Abramu i racan njegoviman. Ne govori se: "i racan" ka obo veleti njih, vengo ka obo jelnen: I raci tvojon, ča oće reć Isukrstu. 17Vo oću reć: Tastamenat ča ga je Bog sastavi kako spada ne deškargaje Regulu ča je postala četiristo i trideset godišćih kašnje, i ne brisi promese. 18Za reć pravo, je se bašćinstvo zadobije prama Reguli, ne zadobije se po promesu. A Abrama je Bog prama promesu obdari.

Funcija Regule
19Čen ondac Regula? Dožuntana je zarad falimenta doklen ne dojde raca kon je naminjen promes; sklopjen je po anđeliman priko avokata. 20Avokata perfin nima di je samo jedan. A Bog je jedan.
21A je dunkve Regula kontra promesih ȍl Boga? Ne, nikako! Jerbo da je dana Regula ka bi mogla oživjavat, pošćenje bi propja izahodilo iž Regule. 22Ma je Letera sve zakrakunala pol grih kako bi se, prama viri u Isukrsta, no prometenega dalo niman ki virujedu.

Vrime ol vire
23Prin vengo ča je vira arivala, poda Regulon zakrakunane, čuvalo nas se je za viru ka se je jemala obznanit. 24Tako nan je Regula bila tutur sve do Isukrsta kako bismo po viri našli kavadinu. 25A olkako nan je arivala vira, višje nismo poda tuturon.
26Za reć svu istinu, svi ste sini ȍl Boga, po viri u Isukrstu. 27Za reć pravo, kogod je ol vas kršćen u Isukrstu, Isukrston se je i zagrnu. Nima višje: Žudij – Grk! 28Nima višje: šerva – deliberan! Nima višje: muško – žensko! Svi ste vi Jelno u Isukrstu! 29Jeste vi Isukrstovi, ondac ste loza od Abrama, bašćinici prama promesu.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Josipa Stadlera, Franje Zagode, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Tomislava Ladana, Rubena Kneževića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Ivana Jakšića, Martina Meršića i Stefana Geositsa; srpskih: Vuka Stefanovića Karadžića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)