Čakavska Biblija 879

Sviman nan se nacrtat pril tribunalon od Isukrsta, kako bi svaki dobi ča je kroza tilo zadobi

Sviman nan se nacrtat pril tribunalon od Isukrsta, kako bi svaki dobi ča je kroza tilo zadobi
ILUSTRACIJA

Druga pištula Korinćaniman

5 Za reć pravo znamo: je se obali naša kuća zemajska, kućerak, jemamo kaštil ȍl Boga, kuća neučinjena rukan, vikovišnja na nebesiman. 2U ven propja njunkamo i hlupimo da se navrh njega zagrnemo svojin kućišćen ol nebes; 3bome, je se najdemo ubučeni, a ne goli. 4Je, i mi ki smo u ven kućerku, njunkamo inkargani jerbo nećemo da budemo svučeni, vengo da se jošćec ubučemo kako bi život posrka no ča je ol smrti. 5A zarad tega nas je i stvori Bog – on ki nan je da tolu od Anima. 

6Vavik smo zarad tega puni fidelacijuna neka znamo: useljeni u tilu, raseljeni smo ol Gospodȉna. 7Jerbo u viri gremo, ne u gledanju. 8Je, krcati smo fidelacijuna i najrađe bismo se iselili iž tila i naselili se u Gospodȉna. 9Zarad tega i činimo ko je ja san kako bismo mu se svidili, ča naseljeni, ča raseljeni. 10Jerbo nan se je sviman nacrtat pril tribunalon od Isukrsta, kako bi svaki dobi ča je kroza tilo zadobi, ča dobrega, ča zlega.

Šervicij na dilu od apoštolih
11Poznavajuć dunkve prpu ol Gospodȉna jude gledamo uvirit; razgalani smo pril Bogon, a ufan se – i pril vašiman košencan. 12Ne priporučamo van jopeta sami sebe, vengo van dajemo bit da van budemo na diku, da jemate ča olgovorit niman ki se dičidu so nin izvanka, a ne sa srcon. 13Za reć pravo, jesmo bili "izvan sebe" – Bogu smo bili; jesmo perfin bili "pri sebi" – vamin smo bili. 

14Jerbo nas jubav Isukrstova obuzimje kal gledamo vo: jedan umre za svih, svi su dunkve pomrli; 15i za svih je ni umri da nî ki živedu ne živedu višje sebi, vengo nen ki je za njih umri i uskrsnu. 16Zarad tega mi ol sadar nikoga ne poznajemo prama tilu; jesmo i poznavali prama tilu Isukrsta, sadar ga tako višje ne poznajemo. 17Dunkve, je ko u Isukrstu, novo je stvorenje. Staro samre, novo, gledaj, učini se! 18A sve je ȍl Boga ki nas je sa sebon izmiri po Isukrstu i poviri nan šervicij ol pomirenja. 19Jerbo je Bog u Isukrstu svit sa sebon izmiri ne kontajuć nin sagrišenja njihova i mećuć u nas besidu ol pomirenja. 

20Isukrstovi smo dunkve deputati; Bog vas je po namin navrka. Zanamisto Isukrsta kumimo: ajdete, pomirte se su Bogon! 21Njega, ki ni bi okusi sagrišenja, Bog je za nas sagrišenjen učini kako bismo mi bili pošćenje ȍl Boga u njemu.
6 Ka kumpanji, opominjemo vas, da neka ne vazmete zaludu graciju ȍl Boga. 2Jerbo on parla: U doba ol gracije usliši san te i u dnev ol šalvanja dâ san ti ruku. Evoga, sadar je vrime ol gracije; evoga, sadar je vrime ol šalvanja.

3Ni u čen ne dajemo nikakovega izneblušenja, kako se ne bi pokara vi šervicij, 4vengo se u sven oćemo pokazat kako šerve ȍl Boga: velon pacijencon u nenadinjan, u potriban, u dešperacijuniman, 5pol bubotciman, u katabujan, u demonštracijuniman, u trudiman, u bdinjiman, u postu, 6u puliškanju, u nadazdrivanju, u beneficenci, u dobroti, u Sveten Duhu, u jubavi sinceron, 7u besidi ol prava, u forci ȍl Boga; oružjen ol prava zdesnega i slivega; 8falon i sa rugon; zlin i dobrin glason; ko korteđuni, ma ni ol prava; 9ka tuji, a domaći; ka ni umirući, a evo živemo; ka kaštigani, ma ne i ubijeni; 10ka aveliveni, a vavik veseli; ka siromašni, a veleti njih smo pokesali; ka ni ki nimadu ničesa, a jemadu veli poces.
11Justa su naša otvorena vamin, Korinćani, srce naše raspečeno. 12Ni van tisno u namin, ma je tisno u vašiman prsiman. 13Za uzdarje – ko dičici pravjan van – rastrčte se i vi.

Tempal Boga živega
14Nemojte dilit jaram su farmasuniman. Jerbo, ča jema pošćenje su nin brez regule? Oli kakovu družbu jema luminažitad sa škurecon? 15Kakovu konkordancu Isukrst su Belijaron? Oli kakovega dila farmasun so nin ki je fidel? 16Kakovo akordavanje tempala ȍl Boga su falšiman bogiman? Jerbo smo mi tempal Boga živega, ka ča je reka Bog:
Stat ću u njiman
i hodit meju njiman;
i bit ću njihov,
a ni ćedu bit puk moj.
17Zarad tega izajdite meju njih
i olcipajte se, govori Gospodîn,
i ničesa šporkega ne dirajte
i ja ću vas primit.
18I bit ću van ćaća
i vi ćete mi bit sini i ćere,
pravja Gospodîn Svemogući.
7 Dunkve, buduć da jemamo te promese, ispuliškajmo se, jubjeni, ol svake šporkice tila i anima i dogotovmo posvećenje u prpi ȍl Boga.

Alegrija ol Pavleta zarad pokajanja ol Crikve
2Razumte nas! Nikomu nismo učinili nepravednosti, nikoga nismo deštrigali, nikoga inganali. 3Ne govorin kako bi arbitra. Jerbo jurve san reka: u srciman ste našiman, pa umiremo i živemo skupa. 4Veli je moj fidelacijun u vas, vele se su vamin ponosin. Pun san utišenja, jeman obilancu alegrije uza sve nenadinje naše. 

5Za reć pravo, i kal smo došli u Makedoniju, nikakovega spokoja ni jemalo tilo naše, vengo nenadinje odasvukud: izvanka gvere, iznutra penetranja. 6Ma Bog, tišitej nih poniznih, utiši nas je arivavanjen ol Titota. 7Ne samo arivavanjen njegovin, vengo i tišenjen kin nas je utiši zarad vas: oviza nas je obo vašen hotinju, vašen plakanju, vašon silnon jubavi prama meni tako da san se ja jošćec vele razveseli.

8Za reć pravo, jesan vas i aveli so non pištulon, ni mi ža; je mi i bilo ža – propja vidin kako vas je ta pištula makar i momentalno avelila – 9sadar se veselin, ne zarad tega ča ste se vi avelili, vengo zarad tega ča ste se avelili na prosvićenje. Jerbo ste se avelili po Božju, pa akonto nas ni u čen niste na šćeti. 10Jerbo, avelivanje po Božju poraja apožito prosvićenjen ol šalvanja, a avelivanje ol svita poraja smrćon. 11Nu gledaj, propja baš to ča ste se po Božju avelili, kolikon je žešćinon urodilo meju vamin, pa kavadinon, pa tako da je puzdro, pa su prpon, pa su hotinjen, pa su dišiplinon, pa su kaštigavanjen. Svin tin pokazali ste kako ste u nen bili puliškani. 

12Jesan van dunkve zdatava, ni to bilo zarad nega ča je bi ča skrivi, ni zarad nega ken su ča skrivili, vengo zarad tega kako bi van se ukazala vaša žešćina za nas pril Bogon. 13To nas je utišilo. A nada tin našin ufanjen jošćec smo se višje bili razveselili zarad alegrije Titotove, jerbo ste svi vi rinovali anim njegov. 14Za reć pravo, jesan mu se su vamin ča pofali, nisan se zaruži, vengo ka ča smo po pravu pravjali vamin, tako je ol prava bila i fala naša pril Titoton. 15I njegovo je srce prama vamin jošćec langvido kal se spomene obadavanje svih vas, ča ste ga su prpon i tripanjen bili primili. 16Veselin se ča u sven mogen jemat fidelacijuna prama vamin.

II. Kupjenje lemozine za Crikvu u Jeruzolimu

Takavanje na darežjivost
8 Obznanjijemo van, braćo, graciju ȍl Boga ča je dana crikvan makedonskiman; 2neka su pusti tantacijuni i nenadinje i alegrije njihove bile u obilanci, a njihova se teška siromašćina deventala u misir ol grandece. 3Za reć pravo, svidočin: ni su nas drage voje – naprama svojiman mogućstviman i priko njih – 4vele sincero molili za graciju ol družbe u ven šerviciju ol svecih. 5I to ne samo kako smo se ufali, vengo kako smo sami sebe najprvo pridali Gospodȉnu, a ondac i namin, po voji ȍl Boga. 6Zarad tega smo zamolili Titota da ka ča je i poče, da tako i svrši meju vamin i to dilo ol darivanja. 

7Pa ondac da ka ča jemate obilance u sven – u viri, i besidi, i nadazdrivanju, i svakon žešćini, da i u jubavi svojon prama namin – jemate obilance i u darežjivosti.

8Ne dajen van befel, vengo žešćinon ol drugih taštajen je vaša jubav ol prava. 9Jerbo, poznajete darežjivost Gospodina našega Isukrsta! Neka je bogatun, zarad vas posta je siromah, kako biste se vi su njegovon siromašćinon mogli pokesat. 10So tin vas mogen samo svitovat: to se propja vamin priliči ki ste jurve lanih prvi to bili počeli, ne samo dilon, vengo i arbitracijunon. 11Sadar vada finijete to dilo da ka ča ste žvelto odlučili, tako naprama ten kako budete mogli da ga i finijete. 12Jerbo, je jema prontega hotinja, drago nan je po nen ča no jema, a ne po nen česa nima. 13Ne dunkve: drugiman no lašnje, vamin manjkamenat, vengo – sviman jelnako! 14U va doba no ča vamin prihita neka priteče njihoviman manjkamentiman, da bi i no ča njiman bude prihitalo digod moglo priteć vašiman manjkamentima, kako bi mogla bit jelnakost, 15ka ča je i zdatano: Ni ništa priteklo nen ki je bi pokesa veleti tega, a niti je falilo nen ki je bi iskupi manje.

Paval priporuča sakupjače lemozine
16A fala Bogu ki je metnu istu žešćinu za vas u srce ol Titota. 17On je uvaži i išćanje, ma buduć je vele dišiplinan, iša je ki vamin drage voje. 18Š njin perfin šajemo brata kega zarad evanđeja falidu sve crikve. 19Anci, crikve su ga probrale za našega suputnika u ven dilu darivanja ken smo šervicij – na falu samega Gospodȉna i na naše hotinje, 20kako bismo škivali da nas ko ne kritikuje zarad ve obilance su kojon raspolažemo. 

21Za reć pravo, dišiplinano smo uznastojali kolo dobrega ne samo pril Gospodȉnon, vengo i pril judiman. 22Šajemo š njiman i našega brata ki je, kako smo veleti putih špešo iskusili, žeštok, a sadar je jošćec i većje žešći zarad velega fidelacijuna u vas. 23A Tito? Moj je drug i kumpanjun za vas. A braća naša? Deputati su ol crikav, fala Isukrstova. 24Pokažte nin dunkve pril crikvan argumenat svoje jubavi, a i akonto česa mogemo vas jemat na diku.

9 A obo šerviciju svecih ni ča da van zdatajen. 2Jerbo, poznajen vašu dobru voju zarad ke se su vamin ponosin pril Makedonciman: "Ahaja je pronta jošćec od lanih." I vaša žešćina je takala veleti njih. 3Šajen braću perfin kako se u von stvari ne bi poništilo to ča vas jemamo na diku; da budete pronti ka ča san govori pa da se – 4je su menon dojdedu Makedonci i najdedu vas kako niste pronti – ne izružimo mi, da ne rečen vi, zarad vih naših pritežih. 5Pensa san dunkve potribnin zamolit braću da unaprid pojdedu ki vamin i da parićadu vaš jošćec prin prometani dar, pa da bude pronat – ka dar ol darežjivosti, a ne od avaricije.

Korist ol darežjivosti
6Jerbo eno: ko sije škrto, škrto će i žat; a ko sije u obilanci, u obilanci će i žat. 7Svak neka da kako je srcon odluči; ne su avelivanjen oli na silu, jerbo Bog jubi darivateja punega alegrije. 8A Bog vas moge u obilanci darovat svakakovin daron da u sven vavik jemate svega koko je potribno za se i u obilanci za svako dobro dilo – 9ka ča je i zdatano:
Široke ruke dã siromasiman,
pošćenje njegovo ostaje zanavik. 

10A ni ča nabavja sime sijaču i kruh za jiće, nabavit će i uduplat sime vaše i umnožit će frute ol pošćenja vašega. 11Tako ćete se u sven obogatit za svakakovu darežjivost, ka po namin daje falu Bogu. 12Jerbo, vi bogojubni šervicij ne samo da će namirit manjkamenat svecih, vengo se u obilanci on prilije u puste fale Bogu. 13Posvidočeni vin šervicijon, falidu Boga zarad vašega pokornega predikavanja evanđeja Isukrstovega, i zarad beneficence u družbi su njiman i su sviman. 14A moleć se za vas, hlupidu za vamin zarad obilance gracije ȍl Boga na vamin. 15Bogu fala na njegoven daru ča se ne moge špjegat!

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Josipa Stadlera, Franje Zagode, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Tomislava Ladana, Rubena Kneževića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Ivana Jakšića, Martina Meršića i Stefana Geositsa; srpskih: Vuka Stefanovića Karadžića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)