Čakavska Biblija 742

Jerbo ka ča u Adamu svi umiredu, tako ćedu u Isukrstu svi bit i oživjeni

Jerbo ka ča u Adamu svi umiredu, tako ćedu u Isukrstu svi bit i oživjeni
ILUSTRACIJA

Prva pištula Korinćaniman

Dari u družbi
14 Vada hlupite za jubavjon i vada grete za dariman od Anima, a navlaš vada pronoštikajete. 2Jerbo, ko parla tujin jazikon, ne parla judiman, vengo Bogu: nikor ga ne kapije, jerbo Animon parla šegreto. 3Ko perfin pronoštikaje, judiman parla: gradi, daje kuraja, tiši. 4Ko parla tujin jazikon, sam sebe gradi, a ko pronoštikaje, Crikvu gradi. 5A tî bi da vi svi parlate tujiman jaziciman, ma navlaš da pronoštikajete. Jerbo, veći je ni ča pronoštikaje, vengo ni ča parla tujiman jaziciman, osin je špjegaje kako bi i Crikva išla naboje. 

6A sadar, braćo, kal bi doša ki vamin parlajuć tujiman jaziciman, ča bi van bilo ol koristi kal van ne bi pravja ča obznanjenje, ča nadazdrivanje, ča pronoštikavanje, ča adukavanje? 7Je umrli štrumenti, svirak oli citra ne pustitu diferenat ton, kako će se pripoznat ča se to sviri na svirku oli citri? 8Oli, je trumbeta pušća falšo trumbetanje, ko će se parićat za u gveru? 

9Tako i vi, je jazikon ne budete kjaro parlat, kako će se razabrat ča se parla? Parlat ćete u vitar. 10Toko, stavmo, jema na svitu vrstih glasov i – nijedan ni brez da ništo znači. 11Je dunkve ne znan ča znači ki glas, bit ću nen ki su menon parla furešt, a ni ki su menon parla furešt će bit meni. 12Tako i vi, buduć da hlupite za dariman od Anima, uznastojte jih ćapat u obilanci kako bi i Crikva išla naboje.

13Zarad tega, ko parla tujin jazikon, neka se moli kako bi to moga špjegat. 14Jerbo, je se tujin jazikon molin, moj se anim moli, ma pamet je moja jalova. 15Ča dunkve? Molit ću se su animon, molit ću se i su pamećon; kantat ću fale su animon, ma ću jih kantat i su pamećon. 16Jerbo, je Boga blagoslivjaš su animon, kako će ga blagoslivjat ni ča ne zna reć "Amen" na tvoje zafalivanje? Ne zna ča parlaš? 17Ti bome lipo zafaliješ, ma drugi ne gre naboje. 18Bogu fala, ja parlan tujiman jaziciman većje vengo vi. 19Ma, dražje mi je u Crikvi reć pet besid iž svoje pameti, kako bi i druge aduka, vengo deset ijad besid su tujin jazikon.

20Braćo, nemojte bit dica pamećon, vengo ditići ol malicije, a zdrili pamećon! 21U Reguli je zdatano: Tujin jaziciman i tujin pešnjan pravjat ću ven puku pa me ni tako neće obadavat, reka je Gospodîn. 22Tako tuji jazici nisu sinjal virniman, vengo niman ki ne virujedu; a pronoštikavanje virniman, a ne niman ki ne virujedu. 23Je se dunkve iskupi cila Crikva skupa i svi budedu parlat tujiman jaziciman, a ulizedu ni ča nimadu ni pojma ni vire, a nećedu reć da ste poludili? 24Je perfin svi budedu pronoštikavat, a ulize kigod farmasun oli nenavikli, svi ćedu ga kritikovat i svi ćedu ga arbitrat. 25Šegreta ol njegovega srca se ukažijedu i past će na kolina i adorat se Bogu priznajuć: Za reć pravo, Bog je u vamin.

26Ča, dunkve, braćo? Poklen se iskupite pa kogod jema falu, kogod jema adukacijun, jema obznanjenje, jema jazik, jema špjegavanje – sve neka bude akonto građenja. 27Je ko bude parlat tujin jazikon – njih dva, najviše tri, i to jedan za drugin – jedan neka špjegaje; 28je perfin ne bi bilo špjegadura, neka čini kuco u Crikvi, neka parla sam sebi i Bogu. 29Ol profetih neka parladu njih dva oli tri, ni rešti neka rasuđijedu. 30Ma, je ken drugen uza nje bude ča obznanjeno, neka prvi muči. 31A mogete jedan po jedan svi pronoštikavat da svi budedu adukani i da svi dobijedu kuraja? 32I animi ol profetih priginjedu se pril profetan, 33jerbo Bog ni Bog brez konkordance, vengo Bog ol mira.

Ka i u svin Crikvan ol svetih, žene na Šedutan neka činidu kuco. 34Ni nin dozvojeno parlat, vengo neka budedu pokunjene, kako i Regula govori. 35Je oćedu ča doćukat, neka doma pitadu svoje muže, jerbo je grubo da žena parla na Šeduti. 36Oli, a je besida ȍl Boga iž vas izlizla, a je jurve ki vamin arivala?
37Je ko pensa kako je profeta, oli je animon darovan, neka zna: ča van zdatajen, befel je ol Gospodȉna. 38Ko to ne vazimje za pravo, sebe ne vazimje. 39Zarad tega, braćo moja, vada hlupite pronoštikavat i nemojte pripričit da se parla tujiman jaziciman! 40A sve neka bude kako spada i pulito.

III. Uskrsnuće ol mrtvacih

15 Dozivan van, braćo, u pamet evanđeje ča san van ga obznani, ča ste ga primili, u ken stojite, 2po ken se šalvajete, je van stalo do nega ča san van obznani; osin jeste povirovali utaman.

3Za reć pravo, prida san van najpri ča san i sam primi: Isukrst je umri za naša sagrišenja po Leteran; 4bi je pokopan i uskrišen trećega dneva po Leteran; 5ukaza se je Kefi, pa ondac njiman dvanajest. 6Poza tin se je bi ukaza braći, kih je bilo višje ol pesto sve skupa; veći dil njih i sadar žive, a niki su usnuli. 7Ondac se je bi ukaza Jaki, pa sviman apoštoliman. 8Najskoli, ka nedonošćetu, ukaza se je i meni.

9Je, ja san najmanji meju apoštoliman i ne miritan se zvat apoštolon jerbo san laska Crikvu ȍl Boga. 10Ma, gracijon Božjon jesan to ča jesan i njegova gracija prama meni ni bila zaludu; anci, takava san se višje vengo svi ni – ma ne ja, vengo gracija ȍl Boga su menon.
11Oli dunkve ja oli oni: tako predikajemo, tako virujte.

12I, je se predikaje kako je Isukrst uskrsnu ol mrtvacih, kako niki meju vamin mogedu govorit da nima uskrsnuća ol mrtvacih? 13Je nima uskrsnuća mrtvacih, ni Isukrst ni uskrsnu. 14Je perfin Isukrst ni uskrsnu, propja je utaman predikavanje naše, utaman je i vira vaša. 15Našli bismo se i ko falši svidoci ȍl Boga ča smo učinili teštimonijancu kontra Boga: da je uskrisi Isukrsta, kega ni uskrisi, je se propja mrtvaci ne uskrišijedu. 16Jerbo, je se mrtvaci ne uskrišijedu, ni Isukrst ni uskrsnu. 17A je Isukrst ni bi uskrsnu, zaništa je vira vaša, jošćec ste u sagrišenjiman. 18Ondac su i ni ki su usnuli u Isukrstu, propali. 19Je se jurve u ven životu ufamo u Isukrsta, najgori smo ol svih judih.

20Ma sadar: Isukrst je uskrsnu ol mrtvacih, prvi ol nih ki su usnuli! 21Za reć pravo, po čoviku je smrt, po Čoviku je i uskrsnuće ol mrtvacih! 22Jerbo ka ča u Adamu svi umiredu, tako ćedu u Isukrstu svi bit i oživjeni. 23Ma svak u redu svojen: najprvo Isukrst, a poza njin ni ki su Isukrstovi, obo njegoven Arivavanju; 24ondac – svrha, kal prida krajestvo Bogu i Ćaći, poklen izbrisi svako Poglavarstvo, svaki Guvernamenat i Forcu. 

25Za reć pravo, on vada bude krajen doklen ne prigne sve dušmanine pol noge svoje. 26Ka zajni dušmanin izbrisit će se Smrt, 27jerbo sve je prignula pol noge njegove. A kal govori: Sve se je prignulo, ćaro je – sve osin Nega ki mu je sve prignu. 28I kal mu sve bude prignuto, ondac će se i on sam, Sin, prignut Nen ki je njemu sve prignu kako bi Bog bi sve u sven.

29Ča ondac činidu ni ki se krstijedu za mrtvace? Je se mrtvaci ni ne uskrisijedu, ča se krstijedu za njih? 30Ča se ondac i mi svakega sekunda činimo doć u nenadinju? 31Dnev za dnevon umiren, tako mi fale vaše, braćo, ku jeman u Isukrstu, Gospodȉnu našen! 32Jesan se juski tuka sa zviriman u Efezu, ka mi je korist? Je se mrtvaci ne uskrisijedu, jijmo i pijmo jerbo nan je sutra za umrit. 33Ne inganajte sami sebe: "Pokvareni deškorši kvaridu dobre adete." 34Otriznite se kako spada i nemojte činit sagrišenjih jerbo niki, na rugo van govorin, ne znadu za Boga.

Moša od uskrsnuća
35Ma, reć će kogod: Kako se uskrisijedu mrtvaci? I su kakovin ćedu tilon doć? 36Nepametni stvore! Ča posiješ neće oživit, je ne umre. 37I ča posiješ, ne siješ tila budućega, vengo golo zrno, ol šenice – stavmo – oli česa drugega. 38A Bog mu daje tilo kakovo oće, i to svaken simenu svoje tilo.

39Ni svako tilo isto tilo; jelno je tilo ol čejadina, drugo je tilo ol žĩvēga, jelno je tilo ol tičice, drugo ol ribe. 40Jema tilih ol nebes i tilih ol zemje, ma je jedan luminacijun nih nebeskih, a drugi nih zemajskih. 41Jedan je luminacijun ol sunca, drugi je ol miseca i drugi ol zvizd; jerbo zvizda ol zvizde čini diferencu u luminacijunu. 42Tako i uskrsnuće ol mrtvacih: sije se u sagnjiću, uskrisije u nesagnjiću; 43sije se u rugu, uskrisije u fali; sije se u makanci, uskrisije u forci; 44sije se tilo ol puti, uskrisije tilo od anima.

Je jema tilo ol puti, jema i od anima. 45Tako je i zdatano: Prvi čovik, Adam, deventa se je u živi anim, poslidnji Adam – anim ol života. 46Ma, ni bilo najprvo no od anima, vengo no ol puti pa ondac od anima. 47Prvi je čovik ol zemje, zemjan; drugi čovik – s nebes. 48Kakov je zemjan taki su i zemjani, kakov je ni nebeski taki su i svi ol nebes. 49I ka ča smo nosili sliku nega ol zemje, nosit ćemo i sliku nega ol nebes. 

50A vo, braćo, pravjan: tilo i krv ne mogedu jemat u bašćinstvo krajestvo ȍl Boga i krepalina ne moge jemat u bašćinstvo živjenje. 51Evo na, kažijen van šegreto: svi bome nećemo usnut, ma ćemo se svi kambijat. 52Najedanput, u tren joka, na najzajnu trumbetu – jerbo će zatrumbetat – i mrtvi će uskrsnut nesagnjiveni i mi ćemo se kambijat. 53Jerbo vo ča gnjije vada se deventa u nesagnjiće i vo ol smrti vada se deventa u no brez smrti.

Fala ol nega ki je dobi
54A kal se vo ča gnjije ubuče u nesagnjiće i vo ol smrti ubuče u no brez smrti, ondac će se obznanit besida zdatana: Dobivanje je pogucalo smrt. 55Di je, smrti, dobivanje tvoje? Di je, smrti, žalac tvoj? 56Žalac je smrti sagrišenje, forca je ol sagrišenja Regula. 57A fala Bogu ki nan daje dobivanje po Gospodȉnu našen Isukrstu!
58Tako, braćo moja jubjena, jemajte pacijence, nemojte se ominjat, i jemajte svake obilance vavik u dilu ol Gospodȉna, znajuć kako trudi vaši nisu jalovi u Gospodȉnu.

Na svrhu

16 Ča se tiče lemozine za svece, činte i vi kako san zapovidi crikvan galicijskiman. 2Svakega prvega dneva u šetemani neka svak ol vas u sebe nastranu meće i skupja ča bude moga, da se ne bi kupilo apena kal ja dojden. 3A kal dojden, opremit ću sa priporučenon leteron ne ke proberete da odnesedu jubav vašu u Jeruzolim. 4Je bude vridno da i ja gren, poć ćedu su menon.

5A ki vamin ću doć kal pasan Makedoniju; kroza Makedoniju ću samo pasat, 6a u vas ću se brž fermat oli perfin bit priko zime kako biste me mogli kumpanjat digod da gren. 7Ne bi vas za reć pravo ti tekar u pasavanju vidit jerbo se ufan niko vrime stat u vas, je bude to dopustit Gospodîn. U 8Efezu ću se fermat do Pedesetnice, 9jerbo su mi se olprila vela vrata i veleti široka, a depju je takmacih.

10Je dojde Timotej, gledajte da bude u vas brez prpe, jerbo čini dilo ol Gospodȉna kako i ja. 11Neka ga dunkve nikor ne nenavidi. A iskumpanjajte ga s miron kako bi ariva ki meni, jerbo ga su braćon išćekijen.
12A ča se tiče brata Apolona: veleti san ga vrka da neka gre ki vamin su braćon. I nikako ni jema hotinja da sadar dojde, ma doć će kal mu bude olgovaralo.

13Budni budte su pacijencon u viri, muškobanjasti budte, tvrdi. 14Sve vaše neka bude u jubavi!
15Kumin vas, braćo – znate kuću Štefaninu, da je prvi od Ahaje i da su se dali bit šervicij sveciman – 16da se i vi prignjijete takiman i svaken drugen ko polpomaže i takaje se. 17Veselin se arivavanju Štefaninoven i Fortunatoven i Ahajikoven, jerbo su mi ni nadomistili no ča ni bilo vas: 18smirili su i moj anim i vaš. Jemajte rigvarda prama takiman.

19Pozdravjadu vas crikve ažijske. Pozdravjadu vas vele u Gospodȉnu Akvila i Priska skupa su Crikvon u njihoven domu. 20Pozdravjadu vas sva braća. Pozdravte jedan drugega svetin pojupcon.
21Pozdrav mojon rukon, Pavletovon.

22Je ko ne jubi Gospodȉna, proklešćina ga ćapala! Marana tha!
23Gracija Gospodȉna Isukrsta neka bude su vamin!
24Jubav moja neka bude sa sviman vamin u Isukrstu!

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Josipa Stadlera, Franje Zagode, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Tomislava Ladana, Rubena Kneževića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Ivana Jakšića, Martina Meršića i Stefana Geositsa; srpskih: Vuka Stefanovića Karadžića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)