Čakavska Biblija 778

A sadar: ostajedu vira, ufanje i jubav – to tri – ma najvećja meju njiman je jubav

A sadar: ostajedu vira, ufanje i jubav – to tri –  ma najvećja meju njiman je jubav
ILUSTRACIJA

Prva pištula Korinćaniman

3. RED NA VIRSKIMAN ŠEDUTAN

11 Gledajte me bašćinit, nako kako san ja bašćini Isukrsta. 2Falin vas ča me se u sven spominjete i držite se predaj kako san van jih bi prini. 3Ma, ti bi da znate: svaken je mužu glava Isukrst, glava ženi muž, a glava Isukrstu Bog. 4Svaki muž ki se moli oli pronoštikaje pokrivene glave, čini rugo glavi svojon. 5Ivence, svaka žena ka se moli oli pronoštikaje gologlava, čini rugo glavi svojon. To je isto koda je obrivena. 6Jerbo, je se žena ne pokrije, neka se striže; je perfin ženi grubo strić se oli se brit, neka se pokrije. 

7A muž ne mora pokrivat glavu, jerbo je on slika i fala Božja; a žena je fala ol muža. 8Jerbo, ni muž ol žene, vengo je žena ol muža. 9I ni stvoren muž zarad žene, vengo žena zarad muža. 10Zarad tega žena vada jema "guvernamenat" na glavi zarad anđelih. 11Pa jopeta, u Gospodȉnu – ni žena brez muža, ni muž brez žene! 12Jerbo, ka ča je žena ol muža, tako je muž po ženi: a sve je ȍl Boga. 13Sami vada omirite je se dostoji da se žena gologlava Bogu moli? 14A nas ne adukaje i sama narav kako je mužu na rugo je pušća vlase? 15A ženi je na diku jẽ je goji, jerbo vlasi su non dani zanamisto kapelina. 16Je komu do karanja, takega adeta mi nimamo, a ni Crikve ȍl Boga.

Večera ol Gospodȉna
17Kal jurve dajen take avize, ne mogen pofalit ča ne šedutajete naboje, vengo nagore. 18Prvo ča čujen, jelnin dilon i virujen: kal se iskupite na Šedutu, da su meju vamin karanja. 19Vada propja bude i razdilivanja meju vamin kako bidu se razaznali ni istantani meju vamin. 20Kal dunkve tako skupa šedutajete, ni to jiće večere ol Gospodȉna: 21jerbo, svak se u jiću ćapa svoje večere pa jedan gladuje, a drugi se oblokaje. 22A nimate kućišća di da jite i pijete? Oli Crikvu ȍl Boga nenavidite i ružite ne ki nimadu? Ča da van rečen? Da vas pofalin? U ten vas ne falin.

23Za reć pravo, ja san ol Gospodȉna dobi ča san vamin prida: Gospodîn Isukrst je ne noći kal su ga bili pridali vaze kruh, 24zafali je, razlomi je i reka je: "Vo je tilo moje – za vas. Vo činte meni na spominjanje." 25Tako i žmul po večeri govoreć: "Vi žmul novi je Tastamenat u mojon krvi. Vo činte kal god pijete, meni na spominjanje." 26Za reć pravo, kalgod jite vi kruh i pijete iž vega žmula, smrt ol Gospodȉna obznanjijete doklegod on ne dojde. 27Zarad tega, kogod ji kruh oli pije iz žmula ol Gospodȉna kako mu drago, sagrišit će kontra tila i krvi Gospodȉnove. 28Neka se dunkve svak propita pa neka ondac ol kruha ji i iz žmula pije.

29Jerbo ko ji i pije, ji sebi tribunal i pije ga, je ni razazna Tilo. 30Zarad tega je meju vamin veleti slabih i miškinjastih, i pusti spavadu. 31Jerbo, kal bismo sami sebe arbitravali, ne bismo bili arbitrani. 32A kal nas arbitraje Gospodîn, olgaja nas da neka ne budemo sa sviton arbitrani. 33Zarad tega, braćo moja, kal se iskupjate na jiće, vada doškate jedan drugega. 34Je ko gladan, doma neka ji kako se ne biste iskupjali na šentencu.
Drugo ću uredit poklen dojden.

Dari od Anima
12 Obo dariman od Anima ne bi tî, braćo, da budete u nepameti. 2Znate kako ste se, doklen ste bili farmasuni, natantani, mantali mutavin falšiman bogiman. 3Zarad tega van obznanjijen: nikor ko u Animu ȍl Boga govori neće reć: "Proklešćina Isukrstu". I nikor ne moge reć: "Gospodîn Isukrst", osin u Sveten Animu. 4Veleti je darih, a isti je Anim; 5i veleti je šervicijih, a isti je Gospodîn; 6i veleti je funcij, a isti je Bog ki čini sve u sviman. 7A svakomu se daje obznanjenje Anima na korist. 8Za reć pravo, jelnen se po Animu daje besida ol mudrosti, 9drugen besida nadazdrivanja prama ten isten Animu; drugen vira po ten isten Animu, drugen dari za olzdravjanje u ten jelnen Animu; 10drugen mirakuli, drugen pronoštikavanje, drugen razdilivanje animih, drugen veleti jazikov, drugen špjegavanje jazikov. 11A sve to čini jedan jedini Anim dileć svakomu naponase kako ko oće.

Mećanje su tilon
12Za reć pravo, ka ča je tilo jelno i jema veleti udov, a svi udi ol tila neka jih je i veleti, jelno su tilo – tako i Isukrst. 13Jerbo u jelnen Animu svi smo u jelno tilo kršćeni, bilo Žudiji, bilo Grci, bilo šerve, bilo ni deliberani. I svi smo jelnin Animon napojeni. 14Jerbo ni tilo ni jedan ud, vengo veleti njih. 15Je reče noga: "Nisan ruka, pa nisan ol tila", a zarad tega ni ol tila? 16I je reče uho: "Nisan joko, pa nisan ol tila", a zarad tega ni ol tila? 17Kal bi cilo tilo bilo joko, kako bismo čuli? Kal bismo samo čuli, kako bismo vonjali? 18A vako, Bog je podili ude, svaki ol njih na tilu, kako je tî. 19Kal bi svi bili jedan ud, di bi bilo tilo? 20A vako, veleti je udov, a jelno tilo! 21Ne moge joko reć ruci: "Ne tribujen te", oli perfin glava nogan: "Ne tribujen vas." 

22Ivence, vele su potribniji udovi ol tila ča paridu miškinjasti. 23A ude ča jih držimo za nečasnije, njih tetošimo većon čašćon. I na ne nevajane gleda se kako spada za gledat, 24a ni ča su kako spada tega ne tribujedu. Vengo, Bog je tako učini tilo da je najzajnen udu dâ falu u obilanci, 25kako ne bi bilo česa ča se neće u tilu, vengo da se udi jelnako odnosidu jedan naprama drugen. 26I je kumpatije jedan ud, kumpatidu skupa svi udi; je se fali jedan ud, veselidu se skupa svi udi. 

27A vi ste tilo Isukrstovo i, svaki sebice, udi. 28I nike je metnu Bog u Crikvi: najprvo za apoštole, pa drugo za profete, pa treće za meštre; ondac mirakuli, ondac dari u likariji; tetošenja, guvernanja, veleti jazikov. 29A su svi apoštoli? A su svi profete? A su svi meštri? A svi činidu mirakule? 30A svi jemadu dare za olzdravjanje? A svi parladu jazike? A svi špjegajedu?
31Vada hlupite za višjiman dariman! A evo van puta najbojega!

Faljenje jubavi

13 Kal bi sve jazike juske govori
i anđelske,
a jubavi ne bi jema,
bî bi lata ča šuška
i harmonij ki duška.
2Kal bi jema dar pronoštikavanja
i poznava sve šegreto
sve ča se da nadazdrit;
i kal bi vȁs bî pun vire
da bi i brîge pripomišća,
a jubavi ne bi jema – bî bi nikor i ništa!
3I kal bi razdili vȁs svoj poces
i kal bi dâ tilo da mi izgori,
a jubavi ne bi jema –
nikakove koristi ol tega ne bi bilo.
4Jubav je ol beneficence,
dobrostiva je jubav,
nima himbe,
jubav se ne fali,
ne čini ko je ja san;
5ni divja,
ne išće svojega dila,
ne jidi se,
ne panti ča se neće;
6ne veseli se nepošćenju,
a raduje se pravu;
7sve pokrije, sve viruje,
u sve se ufa, sve moge podnit.
8Jubav nikadare ne fermaje.
Pronoštikavanja? Udunut ćedu se.
Jazici? Umuknut ćedu.
Pamet? Udunut će se.
9Jerbo momentalna je naša pamet,
i momentalno je pronoštikavanje.
10A kal dojde no famožo,
udunut će se vo momentalno.
11Kal san bi ditić,
pravja san ko ditić,
pensa san ko ditić,
razaznava san ko ditić.
A kal san doša do u zdrilo čejade,
retera san ol sebe sve no ol ditića.
12Mi sadar, propja, virimo kroza zrcalo,
ma zamućeno,
a ondac – facon u facu!
Sadar nadazdrijen jedan dil
a tadar ću nadazdrit kako spada
ka ča san i sam nadazdriven!
13A sadar: ostajedu vira, ufanje i jubav
– to tri –
ma najvećja meju njiman je jubav.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Josipa Stadlera, Franje Zagode, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Tomislava Ladana, Rubena Kneževića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Ivana Jakšića, Martina Meršića i Stefana Geositsa; srpskih: Vuka Stefanovića Karadžića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)