Čakavska Biblija 910

Tako je i Gospodîn niman ki evanđeje navišćadu odredi da od evanđeja i živedu

Tako je i Gospodîn niman ki evanđeje navišćadu odredi da od evanđeja i živedu
ILUSTRACIJA

Prva pištula Korinćaniman

2. JIĆE MESA DANEGA ZA POSVETILIŠĆE FALŠIMAN BOGIMAN

8 Ča se tiče mesa danega za posvetilišće falšiman bogiman, znamo, svi jemamo adukacijun. Ma, adukacijun nadimje, a jubav izgrađije. 2Je ko pensa da ča zna, jošćec ne zna kako vaja znat. 3A je ko voli Boga, Bog ga poznaje. 4Dunkve, ča se tiče jića mesa danega za posvetilišće falšiman bogiman, znamo: nima falšega Boga na svitu i nima Boga do Jelnega. 5Jerbo, sve kal bi i bilo tobožnjih bogov kako na nebesiman tako i na zemji – ka ča jema veleti "bogov" i veleti "gospodarih"! – 6namin je jedan Bog, Ćaća, ol koga je sve, a mi za njega; i jedan Gospodîn, Isukrst, i po ken je sve, i mi po njemu.

7Ma, nimadu svi te pameti. Niki, na falše boge navikli, jošćec jidu meso ča je bilo dano falšiman bogiman na posvetilišće i njihova se je košenca izružila jerbo je slaba. 8A ki Bogu nas ne dovodi jiće. Niti ča gubimo je ne jimo; niti ča dobijemo je jimo. 9Budte atento kako ne bi brž ti vaš deliberacijun bi brenza slabiman. 10Jerbo, je vidi kogod tebe ki jemaš znanje za stolon u tempalu ol faših bogih, a se neće njegova košenca, jerbo je slaba, "ugradit" da ji no ča je bilo dano falšiman bogiman na posvetilišće? 11I su tvoje pameti propada ni slabi, brat za kega je Isukrst umri. 12Tako grišeć kontra braći i zledeć njihovu flaku košencu, kontra Isukrsta grišite. 13Zarad tega, je manjativa oće izneblušit brata mojega, ne, neću jist meso zanavik, kako brata svojega ne bi iznebluši.

Primjer ol Pavleta
9 A nisan ja deliberan? A nisan ja apoštol? A nisan ja vidi Isukrsta, Gospodȉna našega? A niste vi dilo moje u Gospodȉnu? 2Je drugiman nisan apoštol, vamin svakako jesan. Jerbo, vi ste timbar moje apoštolšćine u Gospodȉnu.
3Moj olgovor mojiman tužitejiman je vo: 4A nimamo prava jist i pit? 5A nimamo prava vodit sa sebon kugod ženu, tobože sestru, ka i drugi apoštoli i braća ol Gospodȉna i Kefa. 6Oli samo ja i Barnaba nimamo prava ne lavurat? 7Ko je ikadare vodi gvere na svoj konat? Ko sadi ložje, a da roda njegovega ne ji? Oli ko pase uvor, a da mlika ol blaga ne pije? 8A vo govorin kako čejade? A ne kaže to isto i Regula? 9Jerbo, u reguli ol Mojsije je zdatano: Ne meć muzaljoru volu ki vrši! A je Bogu do volov? 10A ne govori on apena zarad nas? Za reć svu istinu, zarad nas je zdatano, jerbo ko ore, u ufanju vada ore; i ko vrši, u ufanju da će jemat dila. 

11Jesmo mi vamin sijali dobrega od anima, koko je velo ništo je van mi požanjemo na putena? 12Je drugi partičipadu u vašiman dobriman, zarad česa mi ne bismo mogli jošćec veće. Ma, nismo duperali to pravo, vengo sve boj bijemo kako ne bismo metnuli kakovu ploku evanđeju Isukrstoven? 13A ne znate: ni ki obavjadu sveti šervicij, ol svetišća se i hranidu; i ki oltaru služidu, sa oltaron i dilidu? 14Tako je i Gospodîn niman ki evanđeje navišćadu odredi da od evanđeja i živedu.

15Ma, ja se ničin ol tega nisan okoristi. A nisan to ni zdata da bi se tako prama meni postupilo. Radije ću umrit, vengo… Te mi slave nikor neće vazest! 16Jerbo, to ča obznanjijen evanđeje, ni mi za falu, to mi je obligacijun. Za reć svu istinu, ajme ga se meni je evanđeje ne buden navišćat. 17Jerbo, je to činin ol svojega hotinja, gre me dobića; je ne činin ol svoje voje – dužnost je to ka mi je povirena. 18Ka mi je dunkve dobića? Da predikavajuć dajen evanđeje mujta ne koristeć se svojiman praviman u evanđeju.

19Jerbo, neka san deliberan ol svih, samega sebe učini san šervon sviman kako bi jih jošćec višje zadobi. 20Bi san Žudijiman Žudija, kako bi Žudije zadobi; niman pol Regulon, koda san sam pol Regulon – neka ja nisan pol Regulon – kako bi ne pol Regulon zadobi; 21niman brez Regule, koda san brez Regule – neka nisan brez regule ȍl Boga, vengo san u reguli od Isukrsta – kako bi zadobi ne brez Regule; 22bi san miškinjastiman miškinjast, kako bi miškinjaste zadobi. Sviman san bi sve kako bi vako oli nako sve šalva. 23A sve činin zarad evanđeja kako bi i ja jema dila u njemu.

24A ne znate: trkači u trkališću svi za tako reć trčedu, ma jedan dobije nagradu? Tako trčte da dobijete. 25Svaki takmičar sve moguće trpi; ni da dobijedu krunu ča će isagnjit, a mi nu ka neće. 26Ja dunkve tako trčen – ne ka muha brez glave, tako tučen šakon – ne koda mlatin vitar, 27vengo kaštigajen svoje tilo i porobjijen da sam ne buden iskjučen poklen san drugiman predika.

Pouka ištorija od Israjila
10 Jerbo ne bi, braćo, ti da budete u neznanju: ćaće naše sve su bile pod oblakon, i svi su priplovili more, 2i svi su se na Mojsiju krstili u oblaku i u moru, 3i svi su isto jiće od anima manjali, 4i svi su isto piće od anima pili. A pili su iž stinje od anima ka jih je kumpanjala: ta je stinja bila Isukrst. 5Ma, majoranca njih ni bila po guštu Bogu: jerbo su ubiveni na trzi. 6To se dogodilo namin ka prićenje: da se ne zanašamo za zliman stvariman ka ča su se zanosili ni. 7I nemojte se prignjivat falšiman bogiman ka niki ol njih, kako je zdatano: Sede puk za jist i pit pa su se ustali da zabaladu. 

8I nemojmo se podat kurbašćini ka ča su se niki kurbašćini bili podali, pa su pali u jelnen danu njih dvadeset i tri ijade. 9I ne taštajmo Gospodȉna ka ča su ga niki ol njih taštali pa su ol guj pomrli. 10I ne mrnjite ka ča su niki ol njih mrnjali pa su poginuli ol Zatornika. 11Sve se je to, za primjer, događalo njiman, a zdatano je kako prićenje namin, ke su nas dopala zajna vrimena. 12Ko dunkve pensa da stoji, neka bude atento da ne pade. 13Ni vas ćapa drugi tantacijun osin nega juskega. Jerbo Bog je ol krejance: neće on dat da budete taštani priko vaše force, vengo će on u tantacijunu dat van da ga na kraju mogete i izdurat.

Sveta fešta
14Zarad tega, lipi moji, bižte ća ol prignjivanja falšiman bogiman. 15Ko razumniman govorin van: razaznajte sami ča van govorin. 16Žmul blagoslovjeni ča ga blagoslivjamo, a ni kumpanija ol krvi Isukrstove? Kruh ča ga kidamo, a ni kumpanija ol tila Isukrstovega? 17Buduć da je jedan kruh, jelno smo tilo i veleti nas; jerbo svi smo mi kumpanija jelnega kruha. 18Pogledajte Israjila prama tilu! Ni ča blagujedu posvetilišća, a nisu ni kumpanija od oltara? 19Ča dunkve oću reć? Posvetilišće falšiman bogiman da je ništo? Oli falši bog da je ništo? 20Ne nikako, jurve no ča farmasuni mećedu na posvetilišće, mećedu vraziman, a ne Bogu. A ja ne želin da vi budete u družbi sa vraziman. 21Ne mogete pit žmul ol Gospodina i žmul ol vraga. Ne mogete bit za stolon Gospodinovin i za stolon vražjin. 22Oli da taštamo đeložiju ol Gospodina? A smo jači ol njega?

Rišavanje faštidijih
23"Sve je deliberano!" Ma – sve ne koristi. "Sve je dozvojeno!" Ma – sve ne gradi. 24Nikor neka ne išće svoje, vengo dobrega drugen. 25Sve čin se barataje na pazaru, jijte ništa ne ispitivajuć zarad košence. 26Jerbo, ol Gospodina je Zemja i sve na njon! 27Je vas pozove kojigod farmasun i je se želite ten odazvat, jijte ča van se ponudi ništa ne ispitivajuć zarad košence. 28Je van ko reče: "To je dano na posvetilišće", nemojte jist zarad nega ča vas je svitova, i košence. 

29Košence pensan, ne svoje, vengo nega drugega. Jerbo, zarad česa moj komod ničihova druga košenca da arbitraje? 30Je pun fale sedin za stolon, zarad česa da me kritikujedu akonto nega na čen san obligan? 31Dunkve, oli jili, oli pili, oli ča drugo činili, sve na falu Božju činte. 32Nemojte učinit izneblušene ni Žudije, ni Grce, ni Crikvu ȍl Boga, 33ka ča i ja sviman ugađan ne išćuć korist sebi, vengo no ča je na korist niman pustiman kako bidu se šalvali.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Josipa Stadlera, Franje Zagode, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Tomislava Ladana, Rubena Kneževića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Ivana Jakšića, Martina Meršića i Stefana Geositsa; srpskih: Vuka Stefanovića Karadžića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)