Čakavska Biblija 876

Tilo vaše tempal je ol Svetega Duha ki je u vamin, kega jemate ȍl Boga

Tilo vaše tempal je ol Svetega Duha ki je u vamin, kega jemate ȍl Boga
ILUSTRACIJA

Prva pištula Korinćaniman

2. RODOSKVRNUĆE

5 Pusto je govorancije obo kurbašćini meju vamin, i to takon kurbašćini kakove nima ni meju farmasuniman: da niko jema ženu ol ćaće. 2I vi ste mi se naduli, zanamisto da žalujete pa da se iskorene iž vašega konfina ni ki je tako dilo učini. 3A ja, neka me nima tilon, ma san prizentan animon, jurve san arbitra ka prizentan nega ki je takega česa učini. 4Poklen se u ime Gospodȉna našega Isukrsta skupite vi i moj anim, kripošćon Gospodȉna našega Isukrsta, 5neka se taki prida Sotoni na deštrig ol tila kako bi se šalva anim u Dnev ol Gospodȉna Isukrsta.

6Nevaja van faljenje! A ne znate da malo kvasa cilo tisto uskisne? 7Ispuliškajte stari kvas da budete novo tisto, ka ča i jeste brez kvasa jerbo jurve je prigorena Pasha naša, Isukrst. 8Zarad tega feštajmo, ne sa starin kvason niti sa kvason ol zloće i opačine, vengo su kruhiman brez kvasa ča su i ol čistoće i ol prava.
9Zdata san van u pištuli da se ne mišate su kurbariman – 10ne skroz su kurbariman vega svita, oli gulozuniman, oli škanjažiniman, oli niman ča se klanjadu falšiman bogiman, jerbo biste perfin morali iž svita izać. 11Zdata san van da se, za tako reć, neka ne mišate su takorekuć braton, ki je bi u kurbašćini, oli gulozun, oli se je klanja falšiman bogiman, oli je bi beštimadur, pijančina oli škanjažin. Su takvin ni za sest za stol! 12Ča je meni stalo arbitravat ne ča su vanka? A ne arbitrajete vi ne ča su unutra? 13A ne vanka arbitrat će Bog. Vada iskorenete pokvarenega iž svojega konfina.

3. PRIŽIVANJE NA TRIBUNALE OL FARMASUNIH

6 Ko bi ol vas bi kapac tužit drugega i da na tribunal gre pril nepošćeniman, a ne pril niman posvećeniman? 2Oli, a ne znate da ćedu ni posvećeni arbitravat svit? Pa, je vamin dano arbitravat svit, a niste vridni arbitravat i malenkostiman? 3A ne znate da ćemo arbitravat i anđeliman, a kamoli ne nen sven svakidašnjen? 4A vi, kal jemate tužbe obo nen svakidašnjen, vazimjete za jurate ne ča u Crikvi ne pizadu ništa! 5Vamin na rugo vo govorin! Lipo bome! A nima meju vamin nijelnega mudrega jurata, ki moge arbitrat meju dva brata? 6Vengo, brat se pril braton parniči, i to pril farmasuniman? 

7Ustvari, jurve van je to manjkamenat ča se tužite meju sebon. Zarad česa radije ne trpite nepošćenje? Zarad česa radije ne prigorite šćetu? 8Vengo vi činite nepravdu i plinite, i to braću. 9Oli, a ne znate da nepošćeni nećedu dobit krajestva ȍl Boga u bašćinstvo? Nemojte se varat! Ni nî ča gredu u kurbašćinu, ni nî ča se klanjadu falšiman bogiman, ni nî ča činidu privare, ni nî miškinjasti, ni nî buzoranti, 10ni lupeži, ni gulozuni, ni pijančine, ni beštimaduri, ni škanjažini nećedu dobit krajestva ȍl Boga u bašćinstvo. 11To ste, evoga, bili niki ol vas, ma ste se oprali, ma ste se posvetili, ma ste našli kavadinu u imenu Gospodȉna našega Isukrsta i u Animu Boga našega.

4. KURBAŠĆINA

12"Sve mi je dozvojeno!" Ma – sve ni ol koristi. "Sve mi je dozvojeno!" Ma – neću da me ča zarobi. 13"Jiće je za drob, a drob je za jiće; Bog će i jelno i drugo deštrigat." Ma, tilo ni za kurbašćinu, vengo za Gospodȉna, a Gospodîn je za tilo! 14Jerbo, Bog ki je uskrisi Gospodȉna i nas će uskrisit kripošćon svojon. 15A ne znate da su tila vaša udi Isukrstovi? Ću, dunkve, vazest ude Isukrstove i učinit jih udiman za kurbašćinu? Slobodi Bože! 16Oli, a ne znate: ko je u kofidenci su kurbon, jelno je tilo? Jerbo se govori: Bit ćedu njih dva jelno tilo. 17A, ko je u kofidenci su Gospodȉnon, jedan je anim. 18Bižte ća ol kurbašćine! Dojedan grih ča ga čejade učini, vanka je tila, a ni ki je u kurbašćini kontra svojega tila griši. 19Oli, a ne znate? Tilo vaše tempal je ol Svetega Duha ki je u vamin, kega jemate ȍl Boga, pa ondac niste svoji. 20Jerbo ste kupjeni olkupninon. Pofalte dunkve Boga u tilu svojen!

II. Olgovori na diferentne upite

1. MATRIMONIJ I DIVIČANSTVO

7 Sadar obo nen ča ste mi bili škrivali. Dobro je za čovika ne taknut žensko. 2Pa jopeta, zarad šporkarije, neka svak jema svoju ženu i svaka neka jema svojega muža. 3Muž neka ispunja obligamenat prama ženi, a tako i žena prama mužu. 4Žena ni gospodarica svojega tila, vengo muž, pa tako ni muž ni gospodar svojega tila, vengo žena. 5Ne uskraćijte se jedan prama drugen, osin je ni konfano, na refule, kako biste se dali na moljenje pa da jopeta budete ko jedan da vas Hudoba ne bi natantala zarad tega ča se vi ne mogete suspregnut. 6Ma, vo van pravjan kako bi van dopusti, a ne da bi van zapovidi. 7A ti bi da judi budedu koda ja; ma, svak jema svoj dar ȍl Boga, vi vako, ni nako.

8Neženjan i udovan perfin govorin: dobro nin je, je ostanedu ko ja. 9Je se ne mogedu suspregnut, neka se ne ženidu, ne udajedu. Jerbo, boje je ženit se vengo trpit merak.

10A oženjeniman zapovidan, ne ja, vengo Gospodîn: žena neka se ol muža ne rastavja – 11je se perfin rastavi, neka se ne udaje oli neka se su mužen pomiri – i muž neka ne olmolaje ženu. 12Sviman reštiman perfin govorin – ja, ne Gospodîn: je jema ki brat ženu nevirnu i na zaželi stat š njin, neka je ne olmolaje. 13I žena ka jema nevirnega muža pa on odluči stat š njon, neka ne olmolaje muža. 14Jerbo, nevirni muž posvećen je ženon i nevirna žena posvećena je braton. Vaša bidu dica ivence bila šporka, a vako – posvećena su. 

15Je se farmasun oće rastavit, neka se rastavi; brat oli sestra u ton stvari nisu spućeni: jerbo nas je na mir pozva Bog. 16Ča znaš, ženo, je oćeš šalvat muža? Oli, ča znaš, mužu, je oćeš šalvat ženu?

17U drugen neka svak žive nako kako mu je namini Gospodîn, kako ga je Bog pozva. Tako određijen po svin crikvan. Je ko pozvan ko obrizan, neka se ne pravi da ni obrizan. 18A je pozvan ko neobrizan, neka se ne obrizije. 19Obrizivanje ni ništa i neobrizivanje ni ništa, vengo držanje befelih ȍl Boga. 20Svak neka ostane u nen zanatu za ki je pozvan. 21Jes pozvan kako šerva? Nemoj penetrat! Vengo, je i mogeš bit deliberan, radije se okoristi.

22Jerbo, ko je u Gospodȉnu pozvan ko rob, deventa se je u slobodnjaka ol Gospodȉna. Tako i ko je pozvan ka slobodnjak, rob je od Isukrsta. 23Olkupninon ste kupjeni: nemojte bit roboviman judih. 24Svak u čen je pozvan, braćo, u ten neka i ostane pril Bogon.

25Obo dukican niman befela, vengo svitujen ko čovik po graciji ol Gospodȉna ča mirita fidelacijuna. 26Ja pensan, dunkve: dobro je akonto vih sadašnjih nenadinj, vako čejadinu da bude. 27Jes vezan za ženu? Ne išći rastavu. Jes deliberan ol žene? Ne išći ženu. 28Ma, jes se i oženi, nis sagriši; i dukica je se udala, ni sagrišila. Ma, taki ćedu jemat nevoju ol tila, a ja bi vas najradije pošćedi.

29Vo oću reć, braćo: Ni vele vrimena. Nima ča, i ni ki jemadu ženu, neka činidu fintu koda je nimadu; 30i ki hlencadu, koda ne hlencadu; i ki se divertijedu, koda se ne divertijedu; i ki kupujedu, koda nimadu; 31i ki guštadu u ven svitu, koda ga ne uživadu, jerbo – prohodi slika vega svita. 32A rada bi da se neka ne sekirate. Ni ča se ni oženi, penetra kako ugodit Gospodȉnu. 33A ni ča je oženjen penetra obo nen ol svita, kako da ugodi ženi, 34pa je podiljen. I žena neudana i dukica vodi računa obo Gospodȉnu, da bude sveta i tilon i animon; a na udana penetra obo nen ol svita, kako da ugodi mužu.

35Vo perfin govorin vamin u favur, ne kako bi van zape trapulu, vengo da kako spada budete šervicij Gospodȉnu brez da van to čini ikakovi faštidij. 36Je ko pensa da svojon dukici, je ostane usidilica, čini šćetu, i je tako jema bit, neka čini ča oće; ne griši, neka se vazmedu. 37Jerbo, je ko perfin teštardasto u srcu odluči stat uza svoju dukicu, pa ne ćuti potribu da drugačije odluči neka mu je to dano na voju – dobro čini. 38Tako, ko se oženi svojon dukicon, dobro čini, a ko se ne oženi, čini jošćec boje. 39Žena je spućena doklen žive muž njezin. Je muž umre, na je deliberana: neka se udaje za kogagod oće, samo u Gospodȉnu. 40Bit će perfin blaženija, je ostane nako, po mojen svȉtu. A pensan kako i ja jeman Anima ȍl Boga.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Josipa Stadlera, Franje Zagode, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Tomislava Ladana, Rubena Kneževića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Ivana Jakšića, Martina Meršića i Stefana Geositsa; srpskih: Vuka Stefanovića Karadžića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)