Čakavska Biblija 855

Jerbo, svrha je Regule Isukrst - ka kavadina svakomu ki viruje

Jerbo, svrha je Regule Isukrst - ka kavadina svakomu ki viruje
ILUSTRACIJA

Pištula Rimjaniman

3. ISRAJIL I KRŠĆANI

Privilegij Israjilov
9 Pravo govorin u Isukrstu, ne floćajen; susvidok mi je košenca moja u Duhu Sveten: [2]vela mi je tuga i bol nȁ srcu ča ne fermaje. [3]Je, tî bi ja sâm proklet bit, reteran od Isukrsta, za braću svoju, zemjake svoje po tilu. [4]Ni su Israjilci, njihovo je posinovjenje, i Fala, i Tastamenti, donošenje regul, i štovanje bogov, i promesi; [5]njihove su i ćaće, ol njih je, po tilu, i Isukrst, ki je poviše svega, Bog blagoslovjen u vike vikov. Amen.

Bog ostaje viran promesiman
[6]Ma ne koda se izjalovila besida ȍl Boga. Jerbo nisu Israjil svi ča pročedijedu iž Israjila; [7]i nisu svi dica od Abrama zarad tega ča su ol njegove loze, vengo po Izaku će ti se nazvat loza; [8]to će reć: dica ol tila nisu i dica ȍl Boga, vengo - dica ol promesa kontadu se pod lozu. [9]Evoga, propja beside ol promesa: U va ću doba doć i Sara će jemat sina. [10]Ma ne samo to! I Rebeka je su jelnin, sa Izakon, ćaćon našin, ostala noseća. [11]Pa kal se ni blizanci jošćec nisu bili ni rodili, niti su bili učinili ni ča zlega ni ča dobrega - da bi zanavik osta arbitracijun ȍl Boga obo izabranju: [12]ne prama diliman, vengo prama nen ki je zaziva - bilo non je rečeno: Stariji će bit šervicij mlajen, [13]kako je i zdatano: Jaku san zavoli, a Ezav mi se je zgadi.

Bog ni nepošćen prama Israjilu
[14]Ča ćemo dunkve reć? Brž da u Boga jema nepravde? Bože sačuvaj! [15]Jerbo je Mojsiji bi reka: Pomilovat ću nega kega oću pomilovat; smilovat ću se nada nin nada kin se buden tit smilovat. [16]Nĩ dunkve do nega ki oće ni do nega ki trče, vengo do Boga ki se smiluje. [17]Jerbo Letera besidi farajunu: Zarad tega san te taman poldiga kako bi na tebi demonštrira svoju forcu i da se rastrubi ime moje po svon zemji. [18]Tako dunkve: smiluje se komu oće, a stvrdnjije koga oće. [19]Je, reć ćeš mi: Ča se ondac jošćec tužika? Jerbo, ko se je to njegovon voji inkontra? 

[20]Čoviče, ko si ti ustvari da se činiš Bogon? A će dilo reć svojen meštru: "Ča si me vakin učini?" [21]Oli, a nima lopižar guvernamenat nada gnjilon, pa da od istega tista učini sud sadar za dat reta, sadar za na rugo? [22]A ča je Bog, tijuć obznanit bis i obznanit svoju forcu u velon pacijenci, podnosi sude ol bisa, zdrile za deštrig, [23]da obznani misir fale svoje na sudiman ol mižerikordije, ke je prin vrimena bi parića za falu, [24]nada namin ke nas je zazva ne samo meju Žudijiman, vengo i meju farmasuniman?

Farmasunija pronoštikana u Staren tastamentu 
[25]Tako i u Hošeji govori:
Puk ki ni moj nazvat ću pukon mojin
i Nejubjenu jubjenon.

[26]Na mistu di nin je rečeno: Niste vi puk moj
prozvat ćedu se sini Boga živega.
[27]Ižajija je bi navišća obo Israjilu: Za pravo reć, sinov od Israjila brojen će bit koko i sarbuna napodan mora - Rešto će se šalvat; [28]jerbo će besidu ispunit i dominuta izvršit Gospodîn na zemji. [29]Tako je Ižajija i bi pronoštika:
Da nan Gospodîn nada Soldačijan
ni bi ostavi sime,
ka Sodoma bismo bili
i parili bismo koda Gomora.

30Ča ćemo dunkve reć? Da farmasuni ki nisu išćali pošćenja zadobili su pošćenje, pošćenje po viri. [31]Israjil perfin ki je išća niku regulu pošćenja, ni bi do regule dospi. [32]Zarad česa? Jerbo ni išća po viri, vengo ka po diliman. Pošešunuli su se obo stinju ol pošešunjenja, [33]ka ča je i zdatano: Evo mećen na Sijunu stinju ol pošešunjenja i stinju ol teturanja.
Je ko u nje viruje
neće se izružit.

Žudiji nisu priznali pošćenje ȍl Boga 10 Braćo! Hotinje je srca mojega i moljenje Bogu za njih: da se šalvadu. [2]Svidočin propja za njih: jemadu dišipline Božje, ma ne u pameti. [3]Ne priznajuć, propja, pošćenje ȍl Boga i išćuć uspostavit svoje, pošćenju se Božjen nisu prignuli. [4]Jerbo, svrha je Regule Isukrst - ka kavadina svakomu ki viruje.

Mojsija obo pošćenju ȍl Boga
[5]Je, Mojsija je škriva obo nen pošćenju iz Regule: Ko je čini, nać će života u njon. [6]A pošćenje iž vire vako govori: Nemoj reć u srcu svojen: Ko će se uspet na nebesa - to oće reć Isukrsta skalat? [7]Oli: Ko će se skalat u deštrig - to oće reć izvest Isukrsta ol mrtvih? [8]Vengo, ča govori? Blizu ti je Besida, u justiman tvojiman i u srcu tvojen - to oće reć Besida ol vire ku predikamo. [9]Jerbo, je justiman ispovidaš da je Isukrst Gospodîn, i srcon viruješ da ga je Bog uskrisi ol mrtvih, bit ćeš šalvan. [10]Za reć pravo, srcon virovat, to daje kavadinu, a justiman ispovidat, to nosi šalvanje. [11]Jerbo, Letera govori: Kogod u nje viruje, neće se izružit. [12]Propja nima diference meju Žudijiman i Grciman jerbo je jedan Gospodîn ol svih, nĩ škrtav prama sviman niman ki ga zazivjedu. [13]Jerbo: Kogod zazove ime ol Gospodȉna, bit će šalvan.

Jemali su dosta luminažitadi
[14]Ma, kako da prizovedu nega u kega nisu bili povirovali? A kako da povirujedu u nega kega nisu čuli? Kako perfin da čujedu brez predikadura? [15]A kako predikat brez poslanja? Tako je zdatano: Kako su krasne noge
nih ki navišćadu čagod dobrega.
[16]Ma, nisu svi obadali navišćanje - evanđeja! Za reć pravo, Ižajija je govori: Gospodȉne, ko je povirova našen avizu? [17]Dunkve: vira prama avizu, a aviz po besidi od Isukrsta.

Nimadu škuže
[18]Vengo pitan: A nisu čuli? Anci!
Po svon zemji razlije se oldavanje,
beside njihove sve do na kraj svita.
[19]Ondac pitan: A Israjil ni skonta? Najprvo je Mojsija govori: Ja ću vas na đeložiju
natantat pukon nikakovin,
nadražit ću vas nikakovin štupidnin pukon. [20]Ižajija je perfin pun kuraja bi reka: Našli su me ki me nisu išćali,
obznani san se niman ki me nisu zapitali. [21]A Israjilu je bi reka:
Vas dnev pruža san ruku puku
teštardasten i puntarsken.

Farmasunija od Israjila je samo dilomišna
11 Pitan dunkve: A je Bog obanduna puk svoj? Slobodi Bože! Jerbo i ja san Israjilac, iž loze od Abrama, kolina Beljinega. [2]Ni Bog obanduna puka svojega kega je bi pronoštika. Oli, a ne znate ča govori Letera, no obo Iliji - kako se tuži Bogu na Israjila: [3]Gospodȉne, profete su tvoje pobili, oltare tvoje obalili; ja san osta sam i jošćec mi obo glavi radidu. [4]Pa ča mu je reka glas ȍl Boga? Ostavi san sebi sedan ijad judih ki nisu prignuli kolina pril Baalon. [5]Tako dunkve i u va doba današnja jema Rešto prama nen kako je gracija birala. [6]Je perfin po graciji, ni po diliman; perfin gracija višje ni gracija! [7]Dunkve, ča? Ča Israjil išće, to ni uspi, ma ni probereni su uspili. Drugi su perfin otvrdnuli, [8]ka ča je i zdatano:
Dâ nin je Bog anima ol mrtvila,
joči da ne vididu,
uši da ne čujedu
sve do dneva današnjega.

[9]I David je govori:
Neka nin stol pril njiman bude trapula, i mriža, i ploka, i dobića.
10 Neka nin poškuridu joči da ne vididu i škina neka nin se zanavik pogobi!

Farmasunija od Israjila je momentalna
[11]Pitan dunkve: jesu se pošešunuli da propadedu? Slobodi Bože! Kontra ten: njihovo pošešunjenje šalvanje je za farmasune da se tako ni, Žudiji, natantadu na đeložiju. [12]Pa, je njihovo pošešunjenje dobro za svit, i njihovo skarsavanje dobro za farmasune, koko će ondac višje to bit njihova puna brojka? [13]Vamin perfin, farmasuniman, govorin: ja ko apoštol ol farmasunih šervicij svoj proslavjan [14]kako bi na đeložiju natanta njih, tilo svoje, i šalva nike meju njiman. [15]Jerbo, je njihovo obandunavanje pomirenje ol svita, ča će ondac bit njihovo rešenjavanje, doli oživjavanje iž mrtvih?

Israjil i farmasunski ostaje probereni puk
16Jesu prvi fruti sveti, sveto je i tisto; je koren svet, svete su i grane. [17]Pa jesu nike grane i islomjene, a ti, mastrinko, navrnula si se zanamisto njih i deventala si se u partičipanta ol korena i ol soka ol masline, [18]nemoj se uzvisivat nada grane. Je se oćeš uzvisit - ne nosiš ti koren, vengo koren tebe. [19]Reć ćeš na to: grane su islomjene kako bi se ja navrnu. [20]Lipo! Nî su zarad farmasunije islomjeni, a ti po viri stojiš. Ne uznos se, vengo prȅdāj! [21]Jerbo, je Bog ni pošćedi prirodne grane, neće ni tebe pošćedit. [22]Pogledaj dunkve dobrotu i zafrkanost ȍl Boga: zafrkanost na niman ča su pali, a dobrotu Božju na sebi je ostaneš u ton dobroti, perfin ćeš i ti bit olsičen. [23]A i ni, je ne ostanedu u farmasuniji, bit ćedu navrnuti; jerbo kapac je Bog da jih jopeta navrne. [24]Za reć pravo, jes ti, po naravi mastrinka, olsičen pa mimo naravi navrnut na pitomu maslinu, koko ćedu lašnje ni po naravi bit navrnuti na svoju maslinu!

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Josipa Stadlera, Franje Zagode, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Tomislava Ladana, Rubena Kneževića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Ivana Jakšića, Martina Meršića i Stefana Geositsa; srpskih: Vuka Stefanovića Karadžića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)