Čakavska Biblija 753

Ni jelno drugo stvorenje neće nas moć rastavit ol jubavi Božje u Isukrstu

Ni jelno drugo stvorenje neće nas moć rastavit ol jubavi Božje u Isukrstu
ILUSTRACIJA

Pištula Rimjaniman

Kršćenje
6 Ča ćemo dunkve reć? Da ostanemo u grihu kako bi gracija došla u obilancu? 2Slobodi Bože! Jedanput umrli u grihu, kako da jošćec živemo u njemu? 3Oli, a ne znate: ki smo god kršćeni u Isukrstu, u smrt smo njegovu kršćeni. 4Kršćenjen smo dunkve skupa š njin ukopani u smrt da ka ča je Isukrst falon ol Ćaće bi uskrišen ol mrtvih, i mi tako gremo u novitade ol života.

5Jesmo za reć pravo š njin zaresli po slišnosti su smrćon njegovon, jema bit da ćemo zarest i po slišnosti su njegovin uskrsnućen. 6Vo znamo: naš je stari čovik skupa š njin bi propet kako bi onemoća vo grišno tilo, pa da višje ne robujemo grihu. 7Jerbo, ko umre, jema kavadinu pril grihon.

8Pa jesmo umrli s Isukrston, virujemo da ćemo i živit skupa š njin. 9Za reć svu istinu, znamo: Isukrst ča je uskrišen ol mrtvih, višje ne umire, smrt višje š njin ne gospodari. 10Ča je umrlo, umrlo je grihu jedan put zanavik; a ča žive, žive Bogu. 11Tako i vi: činte se mrtviman prama grihu, a živiman prama Bogu u Isukrstu!
12Dunkve, neka se ne zakraji grih u vašen smrtnen tilu pa da obadajete njegove merake; 13i nemojte pridavat grihu udove svoje za ardenje ol nepravde, vengo sebe, ol mrtvih oživjene, pridajte Bogu i udove svoje dajte Bogu za ardenje ol pošćenja. 14Ni vrag da će grih su vamin gospodarit! Jerbo, niste pol Regulon, vengo pol gracijon!

Kršćanin škapulan ol griha
15Dunkve, ča? Da grišimo jerbo nismo pol Regulon vengo pol gracijon? Slobodi Bože! 16A ne znate: je se komu pridate za robove, na obadavanje, robovi ste od onega kega obadajete: bilo griha – nasmrt, bilo obadavanja – na pošćenje. 17Bili ste robovi ol griha, ma ste, Bogu fala, ol srca obadali nu regulu od adukacijuna kon ste povireni; 18je, škapulani ol griha, deventali ste se u šerve ol pošćenja. 19Govorin juski zarad vaših juskih manjkamentih: ka ča ste nikada pridavali udove svoje za robove šporkariji i kontra regule, tako sadar pridajte udove svoje za robove ol pošćenja – do posvećenja.

20Za reć svu istinu, kal ste bili robovi ol griha, bili ste "deliberani" ol pošćenja. 21Pa kakov ste frut ondac jemali? Nega se sadar sramite jerbo je svrha ten – smrt. 22Sadar perfin poklen ste škapulani ol griha i deventali se u šerve ȍl Boga, jemate frut svoj za posvećenje, a svrha – život vikovišnji. 23Jerbo, dobića je ol griha smrt, a dar Božji je život vikovišnji u Isukrstu, Gospodinu našen.

Kršćanin deliberan ol Regule
7 Oli, a ne znate braćo – govorin niman ča poznajedu regulu – da regula gospodari čejadinon samo za vrime njegovega živjenja. 2Za reć pravo, udana je žena regulon vezana doklen non je muž živ; a je non muž umre, deliberana je ol regule obo mužu. 3Dunkve, doklen non muž žive, je na gre za drugin, zvat će se, jema bit, kurbon. A je non perfin muž umre, deliberana je ol regule i nĩ kurba je pojde za drugega.

4Tako, braćo moja, i vi po tilu Isukrstovu umrli ste Reguli kako biste pripali drugen, Nen ki je ol mrtvih uskrišen, ter frute donosimo Bogu. 5Za reć pravo, doklen smo bili u tilu, grišne su strasti, natantane ol Regule, dilovale u našiman udoviman i smrti su donosile frute; 6sadar perfin poklen smo umrli nen ča nas je putilo, deliberani smo Regule i činimo šervicij u novitadi od Anima, a ne u starežini ol šlov.

Funcija ol Regule
7Ča ćemo dunkve reć? Je Regula grih? Slobodi Bože! Vengo: grih nisan nadazdri osin po Reguli jerbo za merak ne bi ni zna da Regula ni govorila: Nemoj zaželit! 8A grih je, kal je ćapa priliku, po befelu u meni uskuha svakakov merak. Jerbo, brez regule grih je umri. 9Je, ja san nikada živi brez regule. Ma, kal je doša befel, grih je oživi. 10Ja san perfin bi umri i zakjučilo se je: befel dan za život bi mi je na smrt. 11Grih, za reć pravo, ćapajuć priliku, befelon me je smanta, š njin me je i ubi. 12Tako: regula je sveta, i befel je svet, i pošćen, i dobar.

13Pa, a se je to dobrega meni u smrt deventalo? Slobodi Bože! Vengo: grih, da bi se ko grih obznani, po ten dobren učini mi je smrt – kako bi grih po befelu deventa se u najvećjega grišnika.

Gvera iznutra
14Regula je, znamo, od anima; a ja san perfin pȕten, prodan pol grih. 15Propja ne kapin ča činin: jerbo ne činin no ča bi ti, vengo no ča nenavidin – to činin. 16Je perfin činin ča ne bi ti, slažen se sa Regulon, priznajen da je adâta. 17Ondac to ne činin višje ja, vengo grih ča žive u meni. 18Za reć pravo, znan da dobro ne žive u meni, ča oće reć u mojen tilu. Za reć pravo: tit jeman u sebi, ma učinit dobro, ne nahodin. 19Jerbo, ne činin dobro ča bi tî, vengo zlo ča ga ne bi tî – to činin. 20Je perfin činin no ča ne bi tî, to nikako ne činin ja, vengo grih ča žive u meni.

21Nahodin dunkve vu regulu: kal bi tî činit dobro, nameće mi se zlo. 22Po nutarnjen čoviku s gušton se veselin Reguli ȍl Boga, 23ma ćutin u svojiman udoviman drugu regulu ča se prsi kontra reguli pameti moje i areštaje me regulon griha ča je u mojiman udoviman.

24A jesan bidno čejade! Ko će me škapulat iž vega tila smrtnega? 25Bogu fala po Isukrstu Gospodȉnu našen!
Ja, dunkve, pamećon ja činin šervicij reguli ȍl Boga, a tilon reguli ol griha.

2. ŽIVJENJE PO ANIMU

8 Nikakovega dunkve sadar kaštiga nima niman ki su u Isukrstu! 2Jerbo, regula od Anima živjenja u Isukrstu deliberala me je ol regule griha i smrti. 3Za reć svu istinu, ča ni bilo moguće Reguli, jerbo je zarad tila bi onemoća, Bog je učini: tako da je bi posla Sina svojega u fižolomiji ol grišnega tila i, jurve naprama grihu, arbitra je grih u tilu 4kako bi se pošćenje ol Regule ispunilo u namin ki ne živemo po tilu, vengo po Animu.
5Je, ni ki živedu po tilu, hlupidu za nin ča je puteno; a ki po Animu, za nin ča je od Anima: 6hlupjenje je tila smrt, a hlupjenje Anima živjenje i mir. 

7Jerbo, hlupjenje je tila kontra Bogu: reguli se Božjon ne pohulije, a i ne moge se. 8Ni perfin ča su u tilu, ne mogedu se Bogu svidit. 9A vi niste u tilu, vengo u Animu, je Anim ȍl Boga žive u vamin. A je ko nima Anima od Isukrsta, ti nĩ njegov. 10I je Isukrst u vamin, tilo je za tako reć mrtvo zarad griha, ma Anim je život zarad pošćenja. 11Je Anim Nega ki je uskrisi Isukrsta ol mrtvih žive u vamin, Ni ki je uskrisi Isukrsta ol mrtvih oživit će i smrtna tila vaša po Animu svojen ki žive u vamin. 

12Dunkve, braćo, jemamo dužak, ma ne tilu da po tilu živemo! 13Jerbo, je po tilu živete, umrit van je, a je perfin Animon usmrćijete dila ol tila, živit ćete.

Dica Božja po Animu

14Svi ke vodi Anim ȍl Boga sini su ȍl Boga. 15Jerbo, niste primili anim ol robovanja kako biste se jopeta usprpali, vengo ste primili Anim ol posinovjenja u ken pivotamo: "Abba! Ćaća!" 16Sami Anim susvidok je su našin animon da smo dica Božja; 17jesmo perfin dica, ondac smo i bašćinici, bašćinici ȍl Boga, a subašćinici od Isukrsta, kal propja š njin skupa kumpatimo, kako bismo se skupa š njin i proslavili.

Izabereni za falu
18Nadazdrijen, propja vako: sva pinavanja vega doba sadar nisu ništa naprama budućon fali ča se jema obznanit u namin. 19Za reć pravo, stvorenje sa svon premuron išćekije vo obznanjenje sinih ȍl Boga: 20stvorenje je propja natantano u praznoću – ne zarad svoje voje, vengo zarad nega ki ga je natanta – ma u ufanju. 21Jerbo i stvorenje će se deliberat ol robovanja pokvarenosti da vazme dila u deliberacijunu i fali ol dice Božje. 22Jerbo znamo: sve stvorenje skupa uzdahnjije i fatiga se u boliman ol porajanja sve do sadar.

23Ma ne samo no! I mi ki jemamo prve frute od Anima, i mi u sebi uzdahnjijemo išćekujuć usinovjenje, olkupjenje svojega tila. 24Jerbo, u ufanju smo šalvani! Ufanje perfin ko se vidi, ni ufanje. Jerbo, ča ko gleda, kako da se ten i ufa? 25Je se perfin ufamo čemu česa ne gledamo, išćekijemo to su pacijencon.
26Tako i Anim ajutaje naše manjkamente. Propja neznamo ča da molimo kako spada, ma se je sam Anim za nas zauze neiskazaniman uzdahnjivanjiman. 27A Ni ki ispitije srca zna hotinje od Anima – da se on po Božju zauzimje za ne posvećene.

Naumivanje šalvanja

28Znamo perfin da Bog u sven jema dobar kolaboracijun so niman ki ga volidu, so niman ki su arbitracijunon njegovon zazvani. 29Jerbo, ke je pronoštika, te je i pridodredi da budedu slika i prilika Sina njegovega i da on bude prvorojeni meju puston braćon. 30Ke je perfin i pridodredi, te je i zazva; ke je zazva, timan je naša kavadinu; kiman je naša kavadinu, te je i proslavi.

31Ča ćemo dunkve na to reć? Je Bog za nas, ko će bit kontra nas? 32Jerbo, on ni svojega Sina nĩ pošćedi, vengo ga je za sve nas prida! Kako nan ondac š njin neće sve darovat?

Pisma jubavi Božjon
33Ko će potvorit izabranike ȍl Boga? Bog daje kavadine! 34Ko će arbitrat? Isukrst je umri, anci i uskrsnu je, on je na desnu ruku ȍl Boga – on se propja zauzimje za nas! 35Ko će nas rastavit ol jubavi Isukrstove? Nenadinja? Čemer? Izagnanje? Glad? Golotinja? Perikuložitad? Mač? 36Ka ča je i zdatano:

Zarad tega ubijedu nas dan za danon
i mi nin dojdemo kako ovce za zaklat jih.
37U sven ten vele dobijemo po nen ki nas je uzjubi.
38Propja san se uviri: ni smrt ni život, ni anđeli ni guvernamenti, ni vo sadar ni no ča će bit, ni force, 39ni no profondo ni no visoko, ni jelno drugo stvorenje neće nas moć rastavit ol jubavi Božje u Isukrstu Gospodȉnu našen.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Josipa Stadlera, Franje Zagode, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Tomislava Ladana, Rubena Kneževića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Ivana Jakšića, Martina Meršića i Stefana Geositsa; srpskih: Vuka Stefanovića Karadžića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)