Čakavska Biblija 691

Gracija Gospodȉna Isukrsta neka bude sa sviman vamin. Amen!

Gracija Gospodȉna Isukrsta neka bude sa sviman vamin. Amen!
ILUSTRACIJA

Obznanjenje – Apokalipsa

1. NOVA NEBESA I NOVA ZEMJA


Jeruzolim ol nebes
21 I upana san nova nebesa i novu zemju jerbo – najprva nebesa i najprva zemja su pasala; ni mora višje nima. 2I Sveto misto, Jeruzolim, upana san ga: skalaje se s nebes ȍl Boga, parićan ko divnja dekorana za svojega muža. 3I ču san žeštoki glas s pristoja:

"Evoga na, Kućerak ȍl Boga su judiman!
On će živit š njiman:
ni ćedu bit puk njegov,
a on će bit Bog š njiman.
4I istrit će nin svaku suzu iž očijuh
pa smrti višje neće bit,
ni tuge, ni ajmekanja, ni boli višje neće bit
jerbo – no ol prin je pasalo."

5Ondac je Ni ki sedi na pristoju reka:
"Evoga, sve činin isponova!"
Pa je doda: "Zdataj: Ve su beside
fidele i ol prava." 6I jošćec mi je reka:
"Svršilo se je!
Ja san Alfa i Omega,
Počelo i Svrha!
Ja ću žednen dat
iž pišćine vode ol života mujta.
7To će bit bašćinstvo ol šampijuna.
I ja ću njemu bit Bog,
a on meni sin.
8A strašjivi, farmasunski i šporki,
ašašini, kurbari,
ni ča čaradu i falšiman se bogiman klanjadu
i svi floćuni
jemadu dila u kalini
ča gori ognjen i sumporon.
To je druga smrt."

Novi Jeruzolim
9I ariva je jedan ol sedan anđelih ča jemadu sedan žmulih punih zajnih zal, pa je su menon bi progovori: "Dojdi, pokazat ću ti Divnju, Ženu ol Janca!" 10I prini me je u animu na velu goru, visočiju i pokaza mi je sveto misto Jeruzolim: skalaje se s nebes ȍl Boga, 11vas u fali Božjon, blišćav koda perle, stinja slišna kristalnen jaspisu; 12zapasan miriman veliman i visokiman, sa dvanajest vratijuh: na vratiman su dvanajest anđelih i zdatana imena ol dvanajest loz od Israjila. 13Od istoka tri su para vratijuh, ol sivera tri su para vratijuh, ol juga tri su para vratijuh, ol zapada tri su para vratijuh. 14Mīrȉ ol mista jemali su dvanajest fundamentih, a na njiman dvanajest imen njih dvanajest apoštolih ol Janca.

15I ni ki je su menon govori jema je miru, trstiku ol zlata, da izmiri misto, vrata njegova i mīrȅ. 16I misto stoji na četiri kantuna: dužina mu je kako i širina. On je izmiri trstikon misto: dvanajest ijad stadijih – dužina i širina i visina su mu jelnake. 17Izmiri je i njegove mīrȅ: sto četrdeset i četiri lakta po miri ol čejadina su kojon je miri anđel. 18Mīrȉ su ol mista ugrađeni ol jaspisa, a samo misto ol čistega zlata, slišnega ispuliškanen caklu. 19Fundamenti su ol mĩrīh ol mista dekorani perlan svake vrsti: prvi je fundamenat ol jaspisa, dugi ol safira, treći ol kalcedona, četvrti ol smaragda, 20peti ol sardoniksa, šesti ol sarda, sedmi ol krizolita, osmi ol berila, deveti ol topaza, deseti ol krizopraza, jedanajesti ol hijacinta, dvanajesti od ametista. 21Dvanajest vratijuh – dvanajest madriperlih. A pijaca ol mista – zlato čisto, ko prozirno caklo.

22Tempal u mistu nisan vidi. Jerbo Gospodin, Bog, Svevladar, tempal je njegov – i Janjac! 23I mistu ne tribuje ni sunca ni miseca da mu svitlidu. Jerbo ga je Fala ȍl Boga iluminala i svića mu je Janjac! 24Puci ćedu hodit u luminažitadi njegovon, a kraji zemajski u nje ćedu donosit falu svoju. 25Vrata mu se ne zaprćedu obdan, a noći nonder i nima. 26U nje će se donit fala i ret ol pucih. 27Ma u nje neće ulist ništa šporko i nijedan ko čini gadosti i ča floćaje, vengo samo ni ča su zdatani u libru života Janjčevega.

22 I pokaza mi je riku vode ol života, ćaru kako kristal: pišći iž pristoja ȍl Boga i Janjčevega. 2Posrid pijace ol mista, s obedvi bande ol rike, cablo je života ča rodi dvanajest putih, svakega miseca svoj rod. A lišće ol cabla za zdravje je puciman. 3I neće višje bit nikakove proklešćine. I pristoje će ȍl Boga i ol Janca bit u mistu i šerve ćedu mu se njegove priginjat 4i gledat facu njegovu, a ime će nin njegovo bit na čeliman. 5Noći višje neće bit i neće tribat luminažitadi ol sviće ni da svitli sunac: iluminavat će jih Gospodîn Bog i ni ćedu krajevat u vike vikov.

6I reka mi je: "Ve su beside virne ol prava jerbo Gospodîn Bog, ki je profete nadahnjiva, posla je svojega anđela da on pokaže šervan njegoviman ča se jema dogodit dominuta. 7I evoga, eto me dominuta! Blago ga se nen ki čuva beside ol pronoštikavanjih iž libra vega!"

8Ja, Ivo, ču san i vidi sve vo. I kal san to vidi i ču, pâ san pod noge anđelu ki mi je to pokaza da mu se prignen. 9A on će mi: "Ne nikako! Šerva san ka i ti, i braća tvoja profete, i svi ki čuvadu beside iž vega libra. Bogu se poklon!"

10A ondac će mi: "Nemoj timbrat beside ol pronoštikanja iž vega libra jerbo – vrime je blizu! 11Ki ni pravedan, neka i daje čini ča ni ol prava! Išporkan, neka se i daje šporkaje! Ki je pravedan, neka i daje žive pravedno! Ki je svet, neka se i daje posvećije!"

12"Evoga, dohodin dominuta i dobića moja skupa su menon: naplatit ću svaken naprama njegoven dilu!"
13"Ja san Alfa i Omega, Najprvi i Najzajni, Počelo i Svrha! 14Blago ga se niman ki peredu svoje vešte: jemat ćedu prava na cablo ol života i na vrata ćedu smit u misto! 15Vanka perfin ostajedu pasi i ni ča gatadu, kurbe, ašašini i ni ča se priginjedu falšiman bogiman i ni ki volidu i činidu floćanje."

Svrha
16"Ja, Isukrst, posla san anđela svojega posvidočit vo po crikvan. Ja san koren i izdanak ol Davida, blišćava zvizda Danica."
17I Anim i Divnja govoridu: "Dojdi!" I ko vo bude čut, neka reče: "Dojdi!"
Ko je žedan, neka dojde; ko oće, neka ukala vode ol života mujta!
18Ja svidočin svakomu ko sluša beside ol pronoštikavanja u ven libru: Ko ven ča doda, Bog će njemu dodat zlega napisanega u ven libru. 19I ko vazme ol beside pronoštikavanja u ven libru, Bog će mu vazest dila na cablu ol života i u sveten mistu – na sven ča je zdatano u ven libru.

20Svidok za sve vo govori: "Je, dohodin dominuta!"
Amen!
Dojdi, Gospodȉne Isukrste!
21Gracija Gospodȉna Isukrsta neka bude sa sviman vamin. Amen!

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Josipa Stadlera, Franje Zagode, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Tomislava Ladana, Rubena Kneževića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Ivana Jakšića, Martina Meršića i Stefana Geositsa; srpskih: Vuka Stefanovića Karadžića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)