Čakavska Biblija 919

Babilonu, misto silno! Kako te je momentalno ćapala šentenca!

Babilonu, misto silno! Kako te je momentalno ćapala šentenca!
ILUSTRACIJA

Obznanjenje – Apokalipsa

Pofaljenje ol Mojsije i Janca
15 I upana san druge sinjale na nebesiman, vele i mirakuložaste: sedan anđelih sa sedan zal najzajnih – š njiman se je navrši jid ȍl Boga. 2I upana san koda niko more ol kristala izburćenega s ognjen. Ni ki su pobidili Zvir i štatuju njezinu i brojku imena njezinega stojidu u moru ol kristala sa citran ȍl Boga u ruci. 3Kantadu pismu ol Mojsije, šerve ȍl Boga, i kanat ol Janca:

"Vela su i mirakuložasta dila tvoja,
Gospodȉne, Bože, Svevladaru!
Pošćeni su i pravi puti tvoji,
Kraju ol pucih!
4Ko da te se ne boji, Gospodȉne,
ko da ne fali ime tvoje!
Ti si jedini sveti!
I zarad tega svi ćedu puci doć
i prignjivat se pril tebon
jerbo su se obznanila pošćena dila tvoja!"

Sedan žmulih jida ȍl Boga
5Poslin tega san upana: otvori se je tempal ol Kućerka teštimonijance na nebesiman! 6Izašlo je sedan anđelih sa sedan zal iž tempala; bili su ubučeni u bili blišćavi tanahni lan, kolo prsijuh pripasani su pason ȍl zlata. 7Jedan ol četiri stvora da je njiman sedan anđeliman sedan žmulih ȍl zlata, krcatih bisa ȍl Boga ki žive u vike vikov. 8I tempal se je napuni dimon ol Fale ȍl Boga i ol njegove force, pa nikor ni moga ulist u tempal doklen se ni navršilo sedan zal ol njih sedan anđelih.

16 I ču san iž tempala žeštoki glas ki je zavika njiman sedan anđeliman: "Ajdete, izlijte sedan žmulih bisa ȍl Boga na zemju!"
2Gre najprvi i prolije svoj žmul na zemju. I pojavi se je žmad, grub i ča boli, po judiman ča nosidu bilig ol Zviri i priginjedu se štatuji njezinon.
3Drugi je proli svoj žmul u more. I no se je deventalo u krv koda krv ol mrtvaca, pa je poginulo sve živo u moru.

4Treći je proli svoj žmul u rike i pišćine ol vod. I deventale su se u krv. 5I ču san anđela ol vod di govori: "Pošćen si, Ti ki jes i ki si bi, Sveti, ča si tako arbitra! 6Ni su prolili krv svetih i profetih i zarad tega jih krvjon greš napojit! Zaslužili su!"
7I ču san oltar kako govori: "Je, Gospodȉne, Bože, Svevladaru! Prȁva su i pošćena arbitravanja tvoja!"
8Četvrti je proli svoj žmul na sunac. I suncu je dano da pali jude ognjen. 9I žeštoki je cicej pali jude pa su beštimali ime ȍl Boga ki jema guvernanje nada tin zliman, ma se nisu prosvitlili kako bidu mu falu dali.

10Peti je proli svoj žmul na pristoje ol Zviri. I krajestvo su non pokodušile škurece. Judi su prigrizali jazike ol muke 11i beštimali Boga ol nebes zarad muk i žmadih, ma se nisu prosvitlili ol dilih svojih.
12Šesti je proli svoj žmul u Ejufrat, riku velu. I prisušila je voda, pa se je učini progadur krajiman sa istoka sunčevega. 13I upana san: iž justijuh ol Zmaja, i iž justijuh ol Zviri, i iž justijuh ol Falšega profete izlizijedu tri anima šporka, koda žabe. 14To su animi ol zlih animih ča činidu sinjale, a išli su skupit kraje ol cilega svita na gveru za Dnev veli ȍl Boga Svevladara.

15Evoga, dohodin ka lupež! Blažen bi ni ki bdije i čuva vešte svoje da ne gre gol, ter da mu se ne svidi rugo!
16I iskupili su jih na misto ko se po žudijski zove Harmagedon.
17I sedmi je proli svoj žmul u ariju. Ondac iž tempala, sa pristoja, izajde žeštoki glas i zaviče: "Svršilo se je!" 18I udredu lampi, i glasi, i gromi, i dojde veli taramut, kakov ni bi olkada je judih – toko je bi žeštok ti taramut.
19I velo misto razdililo se je na tri dila, i padedu mista ol pucih. Spomenu se je Bog velega Babilona da mu dã napit se vina iz žmula bisne nenavidnosti ȍl Boga. 

20I utekli su svi škoji, nestale su gore, 21a s nebes se je skalala na jude vela sugrajka, parila je koda patakuni. Judi su beštimali Boga zarad zlega ol sugrajke, jerbo je zlo njezino bilo veleti veliko.

1. KAŠTIG OL BABILONA

Vela kurba
17 I dojde jedan ol sedan anđelih ča su nosili sedan žmulih pa mi reče: "Dojdi vamo i pokazat ću ti arbitravanje nada Kurbon velon ča sedi nada vodan veliman, 2s kon su u kurbašćini bili kraji ol zemje i čejadini su se oblokali su vinon ol kurbašćine njezine." 3I odnila me je u animu na trzu. Tote san upana Ženu ka je sela na Zviri crjenon, krcatu imeniman ol beštimjih, sa sedan glav i deset rožin. 4Žena je bila ubučena u purpur i skrlet, sva u zlatu, perlan i madriperlan. U ruci non je žmul ȍl zlata pun gadarije i šporkice ol kurbašćine njezine. 

5Na čelu non je napisano ime – šegreto: "Babilon veli, mater ol kurbih i gadarij sa zemje." 6I upana san: Žena je oblokana ol krvi svetih i krvi ol svidokov Isukrstovih. Kal san je upana, čudon san se silnin čudi. 7Na to će mi anđel: "Ča se čudiš? Ja ću ti reć šegreto ol te žene i Zviri ka je nosi, Zviri sa sedan glav i deset rožin."

Zvir i Kurba
8"Zvir ča ste je vidili bila je i višje ni; deboto izahodi iž Pakla i gre u deštrig. I zablenut će se čejad – na, kojiman ime, ol postanka svita, ni bilo zdatano u libar ol života – kal vididu da je Zvir bila i da višje ni, a jopeta je vode.

9Tote se oće mudre pameti! Sedan glav sedan je brizih na kiman žena sedi. A i sedan krajih: 10pet jih je jurve palo, jedan je, a jedan jošćec ni doša: kal dojde, ostat mu je ne vele vrimena. 11I Zvir ka je bila i višje ni, osma je, a iž broja je njih sedan, i gre u deštrig. 12Deset rozih ča si jih vidi deset je krajih; ni jošćec nisu primili krajestvo, ma ćedu – samo jošćec za jelnu uru – primit guvernamenat kako kraji skupa sa Zviri. 13Jedan je pensir: svu svoju forcu i guvernamenat pridat Zviri. 

14Poć ćedu u gveru kontra Janca, ma će jih Janjac dobit – i ni ča će jih on pozvat, probrani, virni – jerbo je on Gospodar ol gospodarih i Kraj ol krajih." 15I reka mi je anđel: "Vode, ča si jih vidi, na kiman Kurba sedi, to su i puci, i vas svit, i nacije, i jazici. 16I nih deset rozih ča jih je vidila i Zvir – ni ćedu nenavidit Kurbu, učinit ćedu je puston i golon, najist ćedu se mesa njezinega i ognjen ćedu je sažgat. 17Jerbo, Bog nin je u srce metnu učinit ča je bi namisli: da ko jedan predadedu krajestvo ol svoje Zviri doklegod se ne ispunidu beside ȍl Boga. 18Žena ku je vidi, misto je velo ča krajuje nada krajiman ol nebes."

Anđel obznanjije padanje ol Babilona – Kurbe

18 Poslin tega san upana: jedan drugi anđel skalaje se s nebes su moćju velon! Sva se je zemja zablišćila ol njegove luminažitadi. 2On se je zadera na vas glas: "Pâ je, pâ je veli Babilon – Kurba – i deventa se je u kućerak ol hudobih, katabuju ol svih zlih animih, katabuju ol svih tičic šporkih i mrskih, 3jerbo su se su bisnin vinon kurbašćine njezine oblokali puci; š njon su bili u kurbašćini svi kraji zemajski, a butigiri su se zemajski pokesali ol silne obilance njezine."

Puk Božji vada biži ća

4Ču san i drugi glas s nebes: "Izajdite iž nje, puče moj, da van se ne dogodidu zla njezina i da ne biste bili u družbi su grisiman njeziniman! 5Jerbo, grisi njezini do nebes su došli i spomenu se je Bog malicij njezinih.
6Vrat'te non milo za drago, učinte konte duplo po diliman! U žmul u ki je na nalivala utočte duplo! 7Koliko se je god razmećala luštron i obilancon, toliko non dajte muk i nevoj! Jerbo je u srcu svojen govorila: 'Na pristoju sedin kako krajica i nikadare neću bit udova, nevoja me nikadare neće ćapat!' 8Zarad tega u isti će je dnev zla ćapat: smrt i nevoja i glad, ter će cila u ognju bit izgorena. Jerbo, silan je Gospodîn, Bog, Jurat njezin!"

Naricanja nada Babilonon – Kurbon
9I hlencat će i naricat za njon kraji ol zemje ča su š njon bili u kurbašćini i živili na visokon nozi, kal budedu gledat dim ognja u ken će se na sažgat. 10Poplašeni mukan njeziniman, izdalekega ćedu stat i naricat: "Ajme, ajme, velo misto, Babilonu, misto silno! Kako te je momentalno ćapala šentenca!"

11I butigiri zemajski plačedu nada njon i tugujedu jerbo nin nikor višje ne kupuje intradu: 12ni zlato, ni slebro, ni drago kamenje, ni madriperle, ni lana, ni purpura, ni svile, ni skrleta: ni ikakovega mirišjavega cabla, niti ikakove stvari ol slonovače, niti ikakove stvari ol skupega drivja, ni ol mesinga, ni ol gvozda, ni ol mramora; 13ni kanele, ni balzama, ni mušća, ni pomade, ni tamjana, ni vina, ni uja, ni bile mūkẽ, ni šenice; ni blaga, ni ovac, ni živih, ni karih, ni sužnjih i nikakove žive duše.

14"Fruti za kiman ti je anim gulozo hodi utekli su ća ol tebe, sva obilanca i blišćavilo propalo ti je – ne, nima ga višje!"
15Butigiri ča su sve to ižitali, ol česa su se i pokesali, izdalekega ćedu stat poplašeni mukan njeziniman, hlencat ćedu i tugovat: 16"Ajme, ajme, velo misto, ubučeno nikada u lan tanahni, i purpur, i skrlet, dekorani zlaton i dragin kamenjen i madriperlan. 17I momentalno je opusti toki misir!"

I svi timunjeri i ni ča su išli na vijaj, svi marineri i moreplovci stojidu izdalekega 18i, gledajuć dim njezinega požara, vikali su: "Ko je misto ča je slišno ven velen mistu?" 19I posuli su glavu sa lugon pa su plačuć i tugujuć zavikali: "Ajme, ajme, ko velo misto! Misiron njegovin pokesali su se svi pošidenti morskih gajetih, a evoga na – u jedan momenat nestane!"
20Veselte se nada njin, nebesa, i svi sveti i apoštoli i profete, jerbo Bog je, arbitrajuć njemu, vamin pravo arbitra!

21I jedan sforcani anđel vaze je stinju, velu ka nu ol mlina, i uvali je je ȕ mōre govoreć: "Vako će silovito bit obaljen Babilon, velo misto, i nikadare ga višje neće bit!"
22"Glas citraša i kantadura
i šinjadura i trumbetište
u tebi se višje neće čut!
Meštar stentan u bilo ken zanatu
u tebi se višje neće nahodit!
Klepećanje žrvnja
u tebi se višje neće čut!
23Luminažitad ol sviće
u tebi višje neće sjat!
Glas ditmana i divnje
u tebi se višje neće čut!
Jerbo, butigiri tvoji bili su vele tešte ol zemje
i čaranja tvoja smantala su sve puke;
24i u tebi se je našla krv profetih i svecih
i svih zaklanih na zemji."

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Josipa Stadlera, Franje Zagode, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Tomislava Ladana, Rubena Kneževića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Ivana Jakšića, Martina Meršića i Stefana Geositsa; srpskih: Vuka Stefanovića Karadžića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)