Čakavska Biblija 917

Žena ubučena u sunac, luna non je pol nogan

Žena ubučena u sunac, luna non je pol nogan
ILUSTRACIJA

Obznanjenje – Apokalipsa

Žena i Zmaj
12 I veli se je sinjal ukaza na nebesiman: Žena ubučena u sunac, luna non je pol nogan, a na glavi kruna ol dvanajest zvizd. 2Noseća vapije u kumpativanjiman ol poroda i mukan ol porajanja. 3I ukaza se je drugi sinjal na nebesiman: nu gledaj, veli Zmaj, ognjeni, sa sedan glav i deset rozih; na glavan mu sedan krun, 4a rep mu poteže tri dila zvizd ol nebes – i obali jih je na zemju. Zmaj je sta prida ženu ka se je jemala porodit kako bi non, čin se porodi, požera Dite. 

5I na je porodila sina, muškića, ki će guvernat sviman puciman šupružinon ol gvozda. I Dite se je njezino bilo vazelo ki Bogu i pristoju njegoven. 6A Žena je utekla na trzu di non je Bog parića misto da se nonde spizaje ijadu dvista i šezdeset dnevih. 7I dojde do gvere na nebesiman: Mihajel i njegovi anđeli inkontrali su se sa Zmajon. Zmaj je uliza u gveru, i anđeli njegovi, 8ma ni bi pobidi. I ni nin višje bilo mista na nebesiman. 9I bi je obaljen veli Zmaj, Stara guja – ča se je zva Đaval, Hudoba, korteđun cilega svita. Zahićen je na zemju, a š njin su bili zahićeni i anđeli njegovi.

10I ču san žeštoki glas s nebes: "Sadar je nastalo šalvanje i krajestvo ȍl Boga našega i guvernanje Pomazanika njegovega! Jerbo je obaljen tužitej braće naše ki jih je obdan i obnoć potvara pril Bogon našin. 11Ma, ni su ga pobidili krvjon ol Janca i besidon svoje teštimonijance: nisu volili života svojega – sve do smrti. 12Zarad tega divertijte se, nebesa i svi na nebesiman! A, ja van se radujen, zemjo i more, jerbo Hudoba se je skalala ki vamin, puno juta, znajuć kako jema pinku vrimena!" 

13Kal je Zmaj vidi da je obaljen na zemju, sta je rufijat Ženu ka je porodila muškića. 14Ma, Ženi su bila dana dva vela krila ol sokolića za odletit na trzu, poda svoj parapet di se, sakrivena ol Guje, hrani jelno vrime i dva vrimena i polak ol vrimena. 15I Guja je iž justijuh pustila za Ženon vodu koda riku kako bi je rika odnila. 16Ma, zemja je arivala ajutat Ženi: otvorila je justa i popila je riku ča jȅ je Zmaj bi pusti iž justijuh. 17I uzvitoperi se je Zmaj na Ženu pa je iša ća i da se u gveru kontra nega reštega njezinega roda, s oniman ča čuvadu befele ȍl Boga i držidu teštimonijancu Isukrstovu.
18I sta je na morsko žalo.

Zmaj i Zvir
13 I upana san: iž mora Zvir izlazi sa deset rozih i sedan glav: na roziman non deset krun, na glavan imena ol beštimjih. 2Ta Zvir ča san je upana parila je koda leopard, noge non koda u medvida, justa koda justa od lijuna. Zmaj non je dâ svoju forcu, i pristoje, i veli guvernamenat. 3Jelna non je glava bila koda nasmrt zaklana, ma non je smrtna bolećica zaresla. Sva se je zemja, zablenuta, zanila za Zviri 4i svi su se prignuli ki Zmaju ki je da tako guvernanje Zviri. 

Prignuli su se pril Zviri govoreć: "Ko je ka Zvir! Ko bi smi hodit u gveru kontra nje?" 5I dana su non justa da besidi prepotencu i beštimje, i dano non je guvernanje da to čini četrdeset i dva miseca. 6I nȁ je otvorila justa da zabeštima Boga, da zabeštima ime njegovo, njegov Kućerak i nȅ na nebesiman. 7I dano non je da se gre u gveru sa sveciman i da jih dobije. Dano non je guvernanje nada svakon lozon, i pukon, i jazikon, i nacijon: 8da non se prignedu svi ča živedu na zemji, ni kiman ime ni zdatano u libru ol života zaklanega Janca, ol postanka svita.

9Ko jema uho, neka posluša! 10Je ko za progon, u progonstvo će poć! Je ko za mač, da bude ubiven, mačen će bit ubiven! U ten je pacijenca i vira ol svecih.

11I upana san: druga jelna Zvir uzahodi iž zemje, jema dva roga kako janjac, a govori koda Zmaj. 12Čini vas guvernamenat ne prve Zviri, pril njon samon. Sili zemju i sve ne ča živedu na njon da se neka prignedu prvon Zviri kon je no bila zaresla smrtna bolećica. 13Čini vele sinjale: i oganj skalaje s nebes na zemju pril samiman judiman. 14Tako korteđira su niman ča živedu na zemji sinjaliman ka non je dano činit pril samon Zviri: svituje čejadiniman da učinidu štatuju Zviri ka je bila udrivena mačen, ma je priživila. 

15I dano non je udahnut život štatuji ol Zviri, pa je štatuja ol Zviri progovorila i poubivala sve ki se god nisu bili prignuli štatuji ol Zviri. 16Na je učinila da se sviman – maliman i veliman, bogatuniman i siromasiman, slobodniman i sužnjiman – udre bilig na desnu ruku oli na čelo, 17i da nikor ne moge kupovat oli ižitat osin nega ki nosi timbar s imenon Zviri oli su lumeron njezinega imena.
18U ven je mudrost: u koga je pameti, neka doćuka brojku ol Zviri. Brojka je to jelnega čovika, a brojka mu je šesto šezdeset i šest.

Kumpanjamenat ol Janca
14 I upana san: nu gledaj, Janjac stoji na gori Sijunu, a š njin sto četrdeset i četiri ijade – na čeliman nin je zdatano ime njegovo i ime ol Ćaće njegovega! 2I ču san glas s nebes, ko šušketanje pustih vod i dunjenje silnega groma; ti glas ča san ču bi je kako glas citraša ki sviri na citran. 3Kantali su kanat novi pril pristojen i pril četiri stvora i pril starešinan. Nikor ni moga naučit te kante osin nih sto četrdeset i četiri ijade – olkupjeni sa zemje. 4Ti se nisu išporkali sa ženan, njuferi su! Nȉ kumpanjadu Janca digod da parti. Olkupjeni su ol judih kako prvina i Bogu i Jancu; 5na justiman se njihoviman floćavanje ni našlo, nȉ nimadu poroka.

Anđeli obznanjijedu uru od arbitravanja
6I upana san: drugi jedan anđel leti na sri nebes s evanđejen vikovišnjin kako bi ga obznani svin čejadiniman na zemji, svaken puku, i lozi, i jaziku, i naciji. 7Dere se na vas glas: "Prȅdājte prȉl Bogon i dajte mu falu jerbo je doša momenat arbitranja njegovega! I prignite se pril njin ki je stvori nebesa i zemju i more i pišćine ol vod!"
8Za njin, etoga, drugega anđela ki govori: "Pâ je, pâ je Babilon, veli ki je vinon ȍd jīda i kurbašćine svoje opi sve puke!" 

9Za njiman, etoga, i trećega anđela ki je vika na vas glas: "Ko se god priginje Zviri i štatuji njezinon, pa primi timbar na čelo oli ruku, 10pit će vino jida ȍl Boga, nerazvodnjeno, jurve utočeno u žmulu nenavidnosti njegove! I bit će udren na muke u ognju i sumporu pril svetiman anđeliman i pril jočiman ol Janca. 11Dim ol muke njihove leti u vike vikov. Ni obdan ni obnoć nimadu mira ni ki se prignjijedu Zviri i štatuji njezinon i kogod primi bilig su imenon njezinin." 12U ten je pacijenca svetih – nih ča čuvadu zapovidi ȍl Boga i viru Isukrstovu.
13I ču san glas s nebes: "Zdataj! Ol sadar neka su blaženi mrtvi ki umiredu u Gospodȉnu! Je, govori Anim, neka počinedu ol trudih svojih! Jerbo, kumpanjadu jih dila njihova!"

Košenje ol farmasunih

14I upana san: nu gledaj, bili oblak, a na oblak je se Niko koda Sin Čovičanski; na glavi mu kruna ol zlata, u ruci naoštrena kosorača. 15I drugi jedan anđel izajde iž tempala deruć se na vas glas nen ča sedi na oblaku: "Zamahni kosoračon i žanj, jerbo je došla ura ol košenja, zdrilo je košenje zemajsko!" 16I ni ča sedi na oblaku zahiti je kosoraču na zemju i zemja je bila požana.

17I drugi jedan anđel izaša je iž tempala ol nebes. I on je jema naoštrenu kosoraču. 18I od oltara izajde drugi anđel – ni ki jema guvernanje nada ognjen – pa se je zadera na vas glas nen, su naoštrenon kosoračon: "Zamahni naoštrenon kosoračon i pober grozde u ložju zemajsken, jerbo je grožđe sazrilo!" 19I anđel je zahiti kosoraču na zemju i obra je grožđe zemajsko, a no pobereno baci je u velu kacu jida ȍl Boga. 20Gazila se je kaca vanka mista, pa je protekla krv iž kace konjiman do oglave, ijadu i šesto stadijih okolo.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Josipa Stadlera, Franje Zagode, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Tomislava Ladana, Rubena Kneževića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Ivana Jakšića, Martina Meršića i Stefana Geositsa; srpskih: Vuka Stefanovića Karadžića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)