Čakavska Biblija 1216

Dostojan si, Gospodȉne, Bože naš, primit falu, ret i forcu!

Dostojan si, Gospodȉne, Bože naš, primit falu, ret i forcu!
ILUSTRACIJA

Obznanjenje – Apokalipsa

II. Viđenja ol profetih

1. DOGAĐANJA PRIN VELEGA DNEVA OL BOGA

Bog je Jancu poviri sudbinu ol svita

4 Poslin tega san vidi: nu gledaj, vrata olprta na nebesiman! A ni glas ol maloprin, ča san ga no bi ču ko glas ol trumbete ča je su menon govori, reka je: "Uspni se vamo i demonštrirat ću ti ča se jema dogodit poslin vega!" 2I omar san se zani u animu, kal nu gledaj: pristoje je stalo na nebesiman i na pristoje je Nikor sê. 3Ti ča je bi sê, bi je koda jaspis i sard. A uokolo pristoja dūgȁ slišna smaragdu. 4Kolo pristoja dvadeset i četiri pristoja, a na pristoja su sele dvadeset i četiri starešine, ubučene u bile vešte, sa zlatniman krunan na glavan.

5Iž pristoja izahodidu lampi, i glasi, i gromi; pril pristojen užganih sedan ognjenih glavnjih, ča oće reć sedan animov ȍl Boga, 6a pril pristojen koda nikakovo cakleno more, koda kristal. U sri sride pristoja, četiri stvora, odisprida i odostraga krcata jočijuh: 7najprvi stvor kako lijun, drugi stvor kako junac, treći stvor su facon kako u čejadina, četvrti stvor koda leteći sokolić. 8Ta su četiri stvora – u svakega po šest kril – sve okolo i iznutra krcata očijuh. Brez pridahnut po dnevu i obnoć govorili su:
"Svet! Svet! Svet
Gospodîn, Bog Svevladajući,
Ni ki je bi, ki je i ki dohodi!"

9I kalgod vi stvori dadu falu Nen ki sedi na pristoju, Živen u vike vikov, 10dvadeset i četiri starešine padedu na kolina pril Nin ki sedi na pristoju i prignedu se njemu – Živen u vike vikov. I mećedu svoje krune pril pristoje govoreć:
11"Dostojan si, Gospodȉne, Bože naš,
primit falu, ret i forcu!
Jerbo si ti sve stvori,
i tvojin je hotinjen sve postalo
i bilo stvoreno!"

5 I upana san: u desnon ruci Nega ki sedi na pristoju – libar, iznutra i izvanka iškrivan, timbran sa sedan biligov! 2I upana san sforcanega anđela di na vas glas obznanjije: "Ko je dostojan otvorit libar i skinut čerešpanju njezinu?" 3I nikor, ni na nebesiman, ni na zemji, ni pol zemjon – ni moga rastvorit libar i pogledat u nje. 4Nadujen se plakat jerbo se nikor ni naša dostojan rastvorit libar i pogledat u nje. 5A jedan je ol starešin reka: "Ne hlencaj! Evoga, pobidi je Lijun iž loze ol Jude, Koren ol Davida, on će otvorit libar i sedan biligov njegovih."

6I upana san: na sri pristoja i na četiri stvora, i posrid starešin, stoji koda zaklani Janjac sa sedan rozih i sedan očijuh, to će reć sedan animov ȍl Boga, odaslanih po svon zemji. 7On prijde pa iž desne ruke Nega ki sedi na pristoju vazme libar. 8A kal on vazme libar, četiri stvora i dvadeset i četiri starešine padedu na kolina pril Janca. U svakega su bile citre i zlatne bočice pune kâda, ča oće reć svetaških molitav. 9Kantadu ni kanat novi:

"Dostojan si vazest libar
i  skinut čerešpanju njezinu
jerbo si bi zakojen
i olkupi si, krvjon svojon, za Boga
jude iž svake loze i jazika,
naroda i puka;
10učini si jih Bogu našen
krajestvon i popiman
i krajevat će na zemji."

11I upana san, i ču san glas pustih anđelih kolo pristoja, i stvorov i starešin. Bilo jih je na miljarde miljardih i ijade ijad. 12Pivotali su na vas glas:
"Dostojan je zakojeni Janjac
primit moć, i misir,
i mudrost, i forcu,
i ret, i gloriju, i blagoslov!"
13I ondac san ču: svi stvorovi, i na nebesiman, i na zemji, i pol zemjon, i u moru – sve na njiman i u njiman govori:

"Nen ki sedi na pristoju
i Jancu
blagoslov i ret,
i glorija i vlast
u vike vikov!"
14I četiri stvora refavali su: "Amen!" A starešine su pale na kolina i prignule se.

Janjac otvara sedan biligov
6 I upana san: kal je Janjac otvori najprvi ol sedan biligov, ču san di najprvi ol četiri stvora govori glason koda ol groma: "Dojdi!" 2Pogledan, kal no bili konj, a u njegovega jahača lûk. I dana mu je kruna pa ka šampijun gre kako bi pobidi. 3Kal Janjac otvori drugi bilig, ču san drugega stvora di govori: "Dojdi!" 4I izajde drugi konj, riđan. I njegoven je konjaniku dano dignut mir sa zemje da se judi meju sebon pokojedu. I dan mu je veli mač.

5Pokle je janjac otvori treći bilig, ču san trećega stvora di govori: "Dojdi!" Pogledan, kal no konj vranac, a njegoven konjaniku u ruci balanca. 6Ondac san ču koda niki glas pril četiri stvora di govori: "Mira šenice za dinar! Tri mire orza za dinar! A uju i vinu da nis naškodi!" 7Kal je Janjac otvori četvrti bilig, ču san glas četvrtega stvora di govori: "Dojdi!" 8Pogledan, kal no konj sivac; konjaniku njegoven ime je "Smrt" i kumpanja ga Pakal. Dana nin je vlast nada kvarat zemje: ubivat mačon i glađon i smrćon i zviriman zemajskiman.

9Kal je Janjac otvori peti bilig, upana san pod oltaron anime nih zakojenih zarad beside ȍl Boga i zarad teštimonijance ča su je jemali. 10Derali su se na vas glas: "Dokada, Gospodaru sveti i pravi! A nećeš arbitrat i a nan nećedu doć pol škotu judi sa zemje zarad naše krvi?" 11I svaken je ol njih dana bila vešta i rečeno nin je da neka jemadu pacijence jošćec malo vrimena, doklen se ne ispuni brojka njihovih drugov u kumpaniji i braće njihove ka jema bit pobijena kako i ni. 

12I upana san: kal je Janjac otvori šesti bilig, nasta je žeštoki taramut. I sunac je poškuri koda zlakava kostret, a cila luna došla je koda krv. 13I zvizde su pale s nebes na zemju ka ča smokva smokvice istresa kal je napuše fortunal vitra. 14Nebesa su ižvampila ko zamotani libar, a svi su se brizi i škoji pomakli sa mista. 15Kraji zemajski, i vele tešte, i vojvode, i bogatuni, i moćnici, sužanj i ni slobodni – svi su se sakrili u spile i grote u gori 16govoreć goran i spilan: "Padte na nas i sakrijte nas ol face Nega ki sedi na pristoju i od bisa ol Janca. 17Jerbo, dojde Dnev ni veli bisa njihovega i ko će opstat!"

Šerve ȍl Boga ćedu se škapulat
7 Poslin tega san upana: četiri anđela stojidu na četiri kraja zemje fermavajuć četiri vitra zemajska da nikakov vitar ne puše ni zemjon ni moren ni ikakovin cabliman. 2I upana san drugega jelnega anđela di uzahodi od istoka sunaca su biligon Boga živega. On se zadere na vas glas non četvorici anđelih kiman je bilo dano naškodit zemji i moru: 3"Nemojte naškodit ni zemji ni moru ni cabliman doklegod ne timbramo šerve Boga našega na čeliman!" 

4I ču san brojku nih timbranih – sto četrdeset i četiri ijade timbranih iž svih loz sinov od Israjila:
5iž loze ol Jude dvanajest ijad
timbranih,
iž loze ol Rubena dvanajest ijad,
iž loze ol Gada dvanajest ijad,
6iž loze od Ašera dvanajest ijad,
iž loze ol Naftalijota dvanajest ijad,
iž loze ol Manašeta dvanajest ijad,
7iž loze ol Šime dvanajest ijad,
iž loze ol Levija dvanajest ijad,
iž loze ol Jisakara dvanajest ijad,
8iž loze ol Zebuluna dvanajest ijad,
iž loze ol Bepota dvanajest ijad,
iž loze ol Belje dvanajest ijad,
timbranih.

Slavodobiće od izabranika na nebesiman
9Poslin tega san upana: enoga pustega svita, ča ga nikor ni moga izbrojit, iž svakega puka, i loze, i kolina, i jazika! Stojidu pril pristojen i pril Jancen ubučeni u bile vešte; palme su nin u rukan. 10Deredu se iž svega glasa:

"Šalvanje Bogu našen
ki sedi na pristoju
i Jancu!"
11I svi anđeli, ča su stali kolo pristoja i starešin i četiri stvora, pali su pril pristojen na kolina, na svoje face, 12i prignuli su se pril Bogon govoreć:
"Amen!
Blagoslov i glorija,
i mudrost, i zafaljenje,
i ret, i moć i forca
Bogu našen
u vike vikov. Amen."

13I jedan me je ol starešin zapita: "Vi ubučeni u bile vešte, ko su i odakle su arivali?" 14Olgovori san mu: "Gospodȉne moj, ti to znaš." A on će mi: "Ni su arivali iž vele nevoje i oprali su vešte svoje izbilivši jih u krvi ol Janca. 15Zarad tega su pril pristojen ȍl Boga i služidu mu po dnevu i obnoć u tempalu njegoven, i Ni ki sedi na pristoju ugradit će Kućerak svoj nada njiman. 16Nećedu jurve gladovat niti žejat, neće jih višje palit sunac niti ikakov kris 17jerbo – Janjac ki je na sri pristoja bit će čoban njihov i vodit će jih na pišćine vod ol živjenja. I otrit će Bog svaku suzu sa očijuh njihovih."

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Josipa Stadlera, Franje Zagode, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Tomislava Ladana, Rubena Kneževića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Ivana Jakšića, Martina Meršića i Stefana Geositsa; srpskih: Vuka Stefanovića Karadžića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)