Čakavska Biblija 1161

Nimaj prpe! Ja san Najprvi i Najzajni, i Živ!

Nimaj prpe! Ja san Najprvi i Najzajni, i Živ!
ILUSTRACIJA

Obznanjenje – Apokalipsa

Proslovje

1 Obznanjenje Isukrsta: njemu ga je bi dâ Bog kako bi on demonštrira šervan svojiman no ča se jema dogodit do malo vrimena. I on je to bi demonštrira poslajuć svojega anđela šervi svojen Ivotu, 2ki je bi posvidoči za besidu ȍl Boga i za teštimonijancu Isukrstovu – za sve no ča je bi vidi.
3Blago ga se nen ki štije i niman ča obadajedu beside vega pronoštikavanja, ter hranijedu ča je u njemu zdatano. Jerbo, vrime je blizu.

I. Pisma maloažijskin crikvan

Šaluto
4Od Ivota prama sedan crikvih u Ažiji. Gracija van i mir ol Nega ki je, i ki je bi, i ki dohodi, i ol sedan animov ča su pril Postamenton njegovin, 5i od Isukrsta, Svidoka fedelega, Prvorojenega ol mrtvih, Guvernata nada krajiman zemajskiman. Njemu ki nas voli, ki nas je krvjon svojon olkupi ol naših sagrišenjih, 6i nas učini krajestvon, popiman Bogu i Ćaći svojen: Njemu fala i vlast po sve vike vikov! Amen!
7Nu gledaj, dohodi na oblaciman i gledat će ga svako joko, svi ki su ga proboli, i naricat ćedu nada njin sva kolina zemajska. Je! Amen.
8Ja san Alfa i Omega, besidi Gospodîn Bog – Ni ki je, i ki je bi, i ki dohodi, Svevladar.

Viđenje na prvu
9Ja, Ivo, brat vaš i ni ki je skupa su vamin u nevoji, krajestvu i pacijenci, u Isukrstu: bi san na škoju ča se zove Patmos zarad beside ȍl Boga i teštimonijance Isukrstove. 10Zani san se u animu u dnev ol Gospodȉna i ču san iza sebe žeštoki glas, koda glas ol trumbete. 11Pravjali su: "Ča vidiš, zdataj u libar i pošji u sedan crikav: U Efez, Smirnu, Pergam, Tijatiru, Sard, Filadelfiju, Lajodiceju." 

12Obrnu san se kako bi vidi glas ča je govori su menon. I, poklen san se obrnu, vidi san sedan zlatnih kandilirih, 13a na sri kandilirih nikor koda Sin Čovičanski, ubučen u dugašku veštu, kolo prsijuh pripasan pason ol zlata; 14glava mu i vlasi bīlȉ ka bĩla vuna, ka snig, a joči mu ko plamik od ognja; 15noge su mu koda mesing zacrjenjene, ko u peći užarenon, a glas mu je ko šušketanje pustih vod; 16u desnon ruci mu je sedan zvizd, iž just mu izahodi mač oštar s obedvi bande, a obrazi mu ko kal sunac plandiža u svon svojon žešćini.

17Kal san ga vidi, pa san mu pol noge koda san umri. A on je metnu na me desnu ruku govoreć: "Nimaj prpe! Ja san Najprvi i Najzajni, 18i Živ! Bi san umri, a evoga živen u vike vikov i jeman kjuče ol Smrti, i Pakla. 19Notaj dunkve ča si vidi: no ča je i ča se jema dogodit poslin. 20Ča se tiče šegretih nih sedan zvizd ča si jih bi vidi u mojon desnon ruci i sedan kandilirih ol zlata: sedan zvizd anđeli su ol sedan crikav, sedan kandilirih sedan je crikav."

Crikvi u Efezu: ostinuta jubav
2 Anđelu ol crikve u Efezu zdataj: "Vo govori Ni ki drži sedan zvizd u desnon ruci, Ni ki gre kroza sri sedan kandilirih: 2Poznajen tvoja dila, tvoje trude i pacijencu tvoju i da ne mogeš podnit zle. Tanta si ne ča se mećedu apoštoliman, a nisu, i olkri si da su floćuni. 3Pun si pacijence, kumpati si za ime moje i koltiva. 4Ma, jeman kontra tebe vo: ča si prvu svoju jubav obanduna. 5Spomen se dunkve odaklen si pa, čin pokoru i na dila ol prin. Perfin ću doć ki tebi i – vazest ću tvoj kandilir s njegovega mista je se ne budeš pokajat. 6Ma, vo jemaš: nenavidiš nikolajitska dila ča jih i ja nenavidin."
7"Ko jema uho, neka posluša ča Anim govori crikvan! Šampijunu ću dat jist ol cabla živjenja ča je u raju ȍl Boga."

Crikvi u Smirni: fidelacijun u rufijanju
8I anđelu ol Crikve u Smirni zdataj: "Vo govori Najprvi i Najzajni, ni ča je bi umri pa oživi: 9Znan tvoju nevoju i mizeriju – ma ti si bogatun! – i potvore ol nih ča se zovedu Žudijiman, a nisu, vengo su šinagoga ol Hudobe. 10Ne straš se nega ča ti je za pritrpit! Evoga, Hudoba će nike ol vas butat u katabuju kako biste bili natantani. Bit ćete u nevoji deset dnevih. Bud fedel do smrti i dat ću ti venac ol života."
11"Ko jema uho, neka posluša ča Anim govori crikvan! Šampijunu neće učinit ča se neće druga smrt."

Crikvi u Pergamu: ćari arbitracijun
12I anđelu ol Crikve u Pergamu zdataj: "Vo govori Ni u koga je mač naoštren s obedvi bande: 13Znan di živeš – nonde di je postamenat ol Sotone – a šaldo se držiš mojega imena pa nis poreka moju viru ni u ne dneve kal je Antipa, moj svidok, fedel moj, ubijen u vas – di Sotona žive. 14Ma, jeman ništo malo kontra tebe: jemaš nonde nike ča držidu adukacijun ol Bilejama ki je bi poduči Balaka da zapne trapulu siniman Israjiloviman, da jidu meso ča se je bilo dalo za posvetilišće falšiman bogiman i da neka gredu u kurbašćinu. 15Tako i ti jemaš takih ki držidu učenje nikolajitsko. 16Prosvitli se dunkve! Perfin dohodin dominuta ki tebi za poć u gveru š njiman su mačen iž justijuh svojih."
17"Ko jema uho, neka posluša ča Anim govori crikvan! Šampijunu ću dat betege sakrivene i bilu stinju ću mu dat, a na stinji škrivano ime novo ko nikor ne zna osin nega ki ga prima."

Crikvi u Tijatiri: falša toleranca
18I anđelu ol Crikve u Tijatiri zdataj: "Vo govori Sin Božji, Ni u kega su joči ka plamik od ognja, a noge koda mesing zacrjenjene: 19Znan tvoja dila: tvoju jubav, tvoju viru, šervicij, i pacijencu – i tvoja zajna dila obilatija ol nih na prvu. 20Ma, jeman kontra tebe: pušćaš ženu Jezabelu, ka se čini profeticon, da uči i korteđa moje šerve pa ni gredu u kurbašćinu i jidu meso ča se je bilo dalo za posvetilišće falšiman bogiman. 21Dâ san non vrimena za prosvićenje, ma na neće da se prosvitli zarad svoje kurbašćine. 

22Evoga, butajen je na koćetu, a njezine šinjorune iž kurbašćine u velu nevoju je se ne olvratidu ol njezinih dilih; 23i dicu ću non smrćon pobit. I znat ćedu sve crikve: Ja san Ni ki ispitije bubrige i srca – i dat ću van svakomu naprama diliman. 24Vamin perfin govorin – vamin drugiman u Tijatiri ki ne držidu vega adukacijuna i nisu upoznali za tako reć profunde ol Sotone: Ne prtin na vas drugega brimena, 25vengo – ča jemate sa forcon agvantajte doklen se ne tornan nase."

26Šampijunu, nen ča do na kraj bude činit moja dila, dat ću vlast nada puciman 27i guvernat će nada njiman šupružinon gvozdenon, razbivat jih ko lopiže ol gnjile – 28ka ča san i ja to dobi ol Ćaće svojega. I dat ću mu zvizdu Danicu. 29Ko jema uho, neka posluša ča Anim govori crikvan!"

Crikvi u Sardu: kršćanstvo aloći
3 I anđelu ol Crikve u Sardu zdataj: "Vo govori Ni ki jema sedan animov ȍl Boga i sedan zvizd: Znan tvoja dila, jemaš me da živeš, a umri si. 2Budan bud i sforcaj ne rešte ki samo ča nisu pomrli. Za reć pravo, nisan naša da su ti dila pril Bogon mojin famožasta. 3Dunkve, spomen se: kako si primi Besidu i obada je, tako je i hran – i prosvitli se. Je ne budeš dunkve probuđen, doć ću ko lupež, i nećeš znat kal ću doć na te. 4Ma, jemaš u Sardu nikoliko imen ča nisu išporkali svoje vešte; ni ćedu hodit su menon u bilen, jerbo su dostojni."
5"Tako će šampijun bit ubučen u bilu veštu i neću izbrisit ime njegovo iž libra ol živjenja i priznat ću ime njegovo pril Ćaćon svojin i anđeliman njegoviman."
6"Ko jema uho, neka posluša ča Anim govori crikvan!"

Crikvi u Filadelfiji: trpjenje s kurajon
7I anđelu ol Crikve u Sardu zdataj: "Vo govori Sveti, Pravi, Ni ki jema kjuč ol Davida i kad olpre, nikor neće zaprit; kal zapre, nikor neće olprit: 8Znan tvoja dila. Evoga, olpri san pril tebon vrata ka nikor ne moge zaprit. Za reć pravo, mala je tvoja forca, a uzdrži si moju besidu i nis se odreka imena mojega. 9Evoga, dovest ću nike iž šinagoge ol Hudobe – ki sebe zovedu Žudiji, a nisu, vengo floćajedu – evoga, nagnat ću jih da dojdedu i da ti se pol noge poklonidu, i da upoznadu da te ja volin. 10Buduć da si uzdrži moju besidu obo pacijenci, i ja ću uzdržat tebe ol momenta tantacijuna, ki jema doć na vas svit da se istantadu svi ča živedu na zemji. 11Dolazin dominuta. Dobro agvantaj ča jemaš da ti nikor ne ukrede krunu."

12"Šampijuna ću metnut za kolonu u tempalu Boga mojega i odande on višje neće izlist, i škrivat ću na njon ime Boga svojega i ime grada Boga svojega, novega Jeruzolima ki se je skala s nebes ȍl Boga mojega, i ime moje novo."
13"Ko jema uho, neka posluša ča Anim govori crikvan!"

Crikvi u Lajodiceji: hođenje ki lajiciman i flakost
14I anđelu Crikve u Lajodiceji zdataj: "Vo govori Amen, Svidok virni i ol prava, Počelo Božjega stvorenja: 15Znan tvoja dila: nis ni studen ni vril. O da si studen oli vril! 16Ma, jerbo si flak, ni vril ni studen, izrigat ću te iž just. 17Parlaš: 'Bogatun san, pokesa san se, ne triba mi ničesa!' A ne znaš da si nevoja nevojna i mizerija, i brezništa, i ćorav, i gol. 18Svitujen te: kup ol mene zlata u ognju ispuliškanega da se pokesaš i bile vešte da se ubučeš kako se ne bi vidila tvoja šporka golotinja; i pomade da joči namažeš i vidiš. 19Ja kritikujen i olgajan ne ke volin. Dišiplinan bud i prosvitli se! 20Evoga, stojin na vratiman i kucan; je ko posluša glas moj i olpre mi vrata, ulist ću ki njemu i večerat ću š njin i on su menon."
21Šampijuna ću sest sa sebon na pristoje svoje, ka ča san i ja, kal san bi pobidi, sê su Ćaćon svojin na pristoje njegovo."
22"Ko jema uho, neka posluša ča Anim govori crikvan!"

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Josipa Stadlera, Franje Zagode, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Tomislava Ladana, Rubena Kneževića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Ivana Jakšića, Martina Meršića i Stefana Geositsa; srpskih: Vuka Stefanovića Karadžića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)