Čakavska Biblija 1265

Četrnajesta noć ča smo bili vamo-tamo laskani po Jadranu

Četrnajesta noć ča smo bili vamo-tamo laskani po Jadranu
ILUSTRACIJA

Meštrance od apoštolih

Prama Rimu
27 Kal se je odlučilo da odburdižamo za Italiju, pridali su i Pavleta i nike druge pržunjere kapetanu čete ol cesara, ki se je zva Julijo. Imbarkali smo se u nikakovu gajetu iž Adrumeta ka je jemala navigat prama mistiman u Ažiji, pa smo odburdižali. Su namin je bi Aristarh Makedonac, Solunjanin. Izjutra smo doplovili u Sidon. Julijo, ki je prama Pavletu postupa juski, dopusti mu je poć ki prijatejiman da se za nje pobrinedu. Poklen smo nonde digli ankoru, burdižali smo uza Cipar – jerbo su nan puhali kontra vitri – pa smo priplovili more uzduž Cilicije i Pamfilije i kuštali smo u Miru licijsku. Nonde je kapetan naša niku aleksandrijsku gajetu za Italiju i imbarka nas je na nje.

Veleti smo dnevih burdižali pomalo i jedvice došli do Knida. Kako nan vitar ni da kuštat, navigavali smo do ispol Krete kraj Salmone, pa smo jedva jedvice burdižajuć uza nju doplovili do nikega mista ča se je zvalo Dobar Porat, blizu kega je bi grad Laseja.

Nevera i potonuće
Kal je poslin dugjega vrimena navigavanje jurve došlo u perikuložitad, jerbo je jurve bi pasa Post, Paval je svitova: "Judi moji, govori nin je, vidin da će navigavanje poć dereveršo i na velu šćetu ne samo za karag i barku, vengo i za naše živote." Ma, kapetan je višje virova timunjeru i nen čihova je bila barka, vengo besidan ol Pavleta. A buduć da porat ni bi adat za prizimit, majoranca njih je svitovala da odande odburdižadu kako bidu kakogod arivali do Feniksa, porta na Kreti, ča gleda prama jugozapadu i sjeverozapadu, pa da nonde prigodišćidu.

Tega momenta ćuhne pûh juga i ni, pensajuć da bidu mogli i učinit namisal, digli su ankoru i zaburdižali su uza samu Kretu. Ma, malo poslin, diga se je žeštoki vitar ča se zove grego levante. Ćapa je barku i na mu ni mogla odolit pa smo se pripustili da nas nosi. Burdižajuć ispol nikega škojića ča se je zva Kauda, jedva smo prošperali agvantat plavku. Poldigli smo je i iskoristili konope i lantine za potpasat gajetu. 

Strašeć se perfin da se ne bidu nasukali na Sirti, kalali su jidra. Tako jih je nosilo. Buduć da nas je nevera žeštoko tukla, izjutra smo se deliberali karga, a trećega dneva svojiman smo rukan bacili ća ardenje sa barke. Kako se perfin višje dnevih ni vidilo ni sunca ni miseca, a nevera je bisnila u svu šesnajest, bilo je jurve sagnjilo svako ufanje da ćemo se šalvat.

Ni se ni jilo jurve toko vrimena. Ondac se je diga Paval srid njih i reka je: "Tukalo je, judi, obadat me, a ne se lontunavat ol Krete i škivat vu nenadinju i šćetu. Sadar vas perfin svitujen: budte dobre voje jerbo ni živa duša meju vamin neće nastradat, vengo samo barka. Vu noć mi se je ukaza anđel Božji čihov san i ken služin, i reka mi je: 'Ne straš se, Pavle! Pril cesara ti je stat i, evoga, Bog ti darije sve ki burdižadu su tebon.' Zarad tega, budte dobre voje, judi! Virujen Bogu: bit će nako kako mi je bilo rečeno. Ma, vajalo bi nan se nasukat na nikakovi škoj."

Bila je jurve četrnajesta noć ča smo bili vamo-tamo laskani po Jadranu, kal, kolo po noća naćukadu marineri da nin se primiče nika zemja. I usupajuć fijumbin našli su dvadeset pergnjih dubine; pinku poslin tega hitili su ga jopeta i našli su jih petnajest. 

Kako su penetrali da ne bismo naletili na sike, butali su sa krme četiri ankore išćekujuć rasvanuće. Kal su marineri bili namislili uteć ća sa barke i pokle su stali skalavat plavku u more pravdajuć se kako sa prove želidu kalat ankore, reka je Paval kapetanu i soldatiman: "Je vi ne ostanete na barci, vi se šalvat ne mogete!" Na to su soldati prisikli konope na plavki i molali su je da pade.

Do pril rasvanuće nudi je Paval svih da vazmedu spize: "Četrnajesti je danas dnev, reka je, ča bez jića išćekijete, ne založeć se ničesa. Zarad tega vas molin: založte se čegagod jerbo je to za vaše šalvanje. Jerbo, nikomu ol vas ni vlas sa glave neće ispast." Kal je to reka, vaze je kruh, pril sviman zafali Bogu, islomi ga je i sta ga je jist. Svi su bili puni alegrije pa su i ni vazeli manjative. A svih nas u barci je bilo dvistasedandeset i šest duš. 

Jedan put nasićeni, stali su rasterećivat barku bacajuć žito u more. Kal se je rasvanulo, marineri nisu pripoznali zemju; sinjali su niku valu sa ravnin krajen, pa su odlučili, je bude moguće, u nje ćedu kuštat gajeton. Odrišili su ankore i ostavili jih u moru. Istega momenta popustili su i konopi ol timuna, pa su propeli pridnja jidra prama vitru i udrili rotu prama kraju. Ma, naletili su na plićak i nasukala nin se je gajeta: prova, nataknuta, ostala je fermana, a krmu je razbivala žešćina ol valov.

Ondac su soldati namislili pobit pržunjere kako ne bi ki ispliva i uteka, ma mu je kapetan, želeć šalvat Pavleta, poremeti namisal: naredi je da ni ki znadu plivat najprvi skočidu i isplivadu do na kraj, a ni rešti ćedu ko na daskan, ko na komadiman ol barke. Tako su svi živi i zdravi dospili na tarafermu.

Paval na Malti
28 Jedanput šalvani, doćuknuli smo da se je škoj zva Malta. A domaća čejad pokazala nan je ne malu juskost. Užgali su kris i skupili su nas kolo njega jerbo je bi poče dažj i bilo je zima. Paval je iskupi naručaj šume i baci ga je u oganj, kal nu gledaj, zarad vrućine izlizla je guja i zamotala mu se kolo ruke. Kal je domaći svit vidi di mu beštija visi obo ruci, govorili su meju sebon: "Vi je čovik siguro ašašin: uteka je moru i Pravica mu ne da živit." Ma, on je zahiti beštiju u oganj i ni mu se dogodilo ništa; a ni su se ufali da će oteć i momentalno da će se obalit mrtav. Poklen su veleti vrimena iščekivali i vidili kako mu se ničesa neobišnega neće dogodit, pridomislili su se i počeli su govorit kako je on Bog.

U susidstvu nega mista bi je poces glavara ol škoja, ča se je zva Publija. On nas je primi i tri dneva nas je ko čovik ugosti. A ćaću ol Publijeta ćapala je fibra i doša mu je proliv, pa je leža. Paval ulize ki njemu, pomoli se, metne nada nje ruke i izliči ga. Poslin tega su dohodili i drugi ča su na škoju bili u marotu, pa su olzdravjali. Ni su nas pustiman favuriman bili počastili, a poklen su partili ća osigurali su nan no ol česa nan je bila juta.

Ol Malte do Rima
Poslin tri miseca odburdižali smo aleksandrinskon gajeton ča je bila prizimila na škoju i jemala je za sinjal Dijoskure. Doburdižali smo do u Sirakuzu i fermali smo se nonde tri dneva. Burdižajuć odande uza kraj, kuštali smo u Regij. Izjutra je okrenulo jugo pa smo za dva dneva arivali u Putejole. Nonde smo našli braću, i zamolili su nas da ostanemo u njih sedan dan.
Tako smo arivali u Rim.

Kal su braća odo tamo doćukala za nas, izašli su nan ususret do Pijace od Apijeda i Tri oštarije. Kal jih je Paval upana, zafali je Bogu i dobi je kuraja. A poklen smo ulizli u Rim, Pavletu su dali stat sebice, skupa sa soldaton ča ga je čuva.

Paval i rimske Žudije
Poslin tri dneva sazva je on žudijske glavešine. Kal su se iskupili, reka nin je: "Ja, braćo, nisan učini ništa kontra puka ni adeta ol ćaćih, pa ste me isto u verugan u Jeruzolimu bili pridali u ruke Rimjaniman. Ni su me, poklen su me ispitali, tili molat, jerbo ni na meni bilo ničesa čin bi bî mirita smrt. Kako su se Žudiji ten oprli, bi san prisiljen pozvat se na cesara; dunkve, ne zarad tega ča bi ja jema zarad ičesa tužit svoj puk. Iž tega dunkve uzroka zamoli san vidit vas i obratit van se, jerbo zarad ufanja Israjilovega nosin ve veruge."

Ni su mu olvratili: "Mi obo tebi nismo dobili nikakove letere iž Judeje niti nan je ko ol braće ča su arivali ča zlega bi dojavi oli reka. Vengo, tili bismo ol tebe čut ča pensaš, jerbo obo ton družbi znamo samo da non se svudir kontreštajedu."

Ol Žudijih ki farmasuniman
Kal su mu dogovorili dnev došli su pusti ki njemu u kuću. Pravja nin je i svidoči obo krajestvu ȍl Boga, pa jih je od izjutra do navečer iž Regule ol Mojsije i ne ol Profetih bi nastoja uvirit u Isukrsta. I jelne su uvirile njegove beside, a drugi nisu povirovali. Kako se ni meju sebon nisu uspili akordat, stali su hodić ća, kal nu, Paval nin je špjega jošćec jelnu besidu: 

"Lipo je Duh Sveti priko Ižajije profete bi reka vašiman ćaćan:
Poj ki ten puku i rec mu:
Slušat ćete, slušat – i nećete kapit;
gledat ćete, gledat – i nećete vidit!
Jerbo se je osalilo srce puka vega:
uši zatapunali
joči zaklopili
da jočiman ne vididu,
ušiman ne čujedu,
srcon ne kapidu
pa se ne prosvitlidu
da jih iscilin.
Neka van dunkve sviman ulize upamet: farmasuniman je poslano vo šalvanje ȍl Boga; ni ćedu poslušat!"

Uzadnju
Paval je osta pune dvi godine u svojon kamari ča je je bi afita i di je prima sve ki su dohodili ki njemu, predika je krajestvo ȍl Boga i adukava je obo Gospodȉnu Isukrstu na miru posve, komodno.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ: Bartola Kašića, Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Josipa Stadlera, Franje Zagode, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića, Gracijana Raspudića, Branka Djakovića, Tomislava Ladana, Rubena Kneževića, Ivana Vrtarića; gradišćanskohrvatskih: Ivana Jakšića, Martina Meršića i Stefana Geositsa; srpskih: Vuka Stefanovića Karadžića i Luje Bakotića; zatim Varaždinske Biblije, Bosanske Biblije i Crnogorske Biblije, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)