Čakavska Biblija 1152

Ka ča si u Jeruzolimu, tako vada posvidočiš i u Rimu!

Ka ča si u Jeruzolimu, tako vada posvidočiš i u Rimu!
ILUSTRACIJA

Meštrance od apoštolih

Branjenje ol Pavleta
Baš na porti ol kažerme reka je Paval kapotu ol čete: "Je mogen ništo reć?" On ga zapita: "A znaš grški? Dunkve, ti nis ni Egipćanin ki je prin nikoliko dnevih pobuni i na trzu odve ne četiri ijade škanjažinih?" Paval olvrati: "Ja san Žudij iž Tarza cilicijskega, mišćanin mista znamenitega. Bog ti da, daj mi besidit ven puku." Kal mu je on to dopusti, Paval je stojeć na skalinan mahnu rukon ki puku, pa kal su se svi utišali, progovori je na žudijsken jaziku: 22 "Braćo i ćaće, poslušajte ča ću sadar u svoju obranu reć."

Kal su čuli da nin govori žudijskin jazikon, jošćec su višje umukli. On je nastavi: "Ja san Žudij, rojen u Tarzu cilicijsken, ma san naresa u ven gradu, do nog Gamalijelovih olgojen taman po Reguli ol ćaćih naših; bi san revnitej ȍl Boga ka ča ste svi vi jošćec i danas. Vi san Put nasmrt proganja, u veruge baca i pridava u katabuje i jude i žene, kako mi to moge posvidočit i veli pop i svo starešinstvo. Ol njih san i letere dobi za braću u Damasku, pa san se zaputi da i ne nonde spućene u veruge doveden do u Jeruzolim kako bidu se kaštigali."

Paval obo svojen prosvićenju
"Doklen san tako bi na vijaju i hodi ki Damasku, s nebes me kolo podne najedanput iluminala luminažitad vela. Pâ san na kleh i ču san glas ča mi je govori: 'Šavle, Šavle, zarad česa me laskaš?' Ja san olgovori: 'Ko si, Gospodine?' Reka mi je: 'Ja san Isukrst Nazaranin kega ti laskaš.' Ni ča su bili su menon luminažitad su, za reć pravo, vidili, ma nisu čuli glasa Nega ki nin je govori. Reka san na to: 'Ča mi je činit, Gospodȉne?' Gospodîn će mi: 'Digni se, poj u Damask i nonde će ti se reć ča vada učiniš.'

Kako san ol blišćenja ne luminažitadi oćori, ni ča su me kumpanjali odveli su me za ruku i ariva san u Damask." "Niki Anajija, čejadin po Reguli bogojuban i na dobren glasu u Žudijih ča su se nonde alogali - dojde ki meni, kušta se uza me i reče: 'Šavle, brate, progledaj!' I ja san se u ti momenat zagleda u nje. A on će: 'Bog ćaćih naših predodredi te je da neka upoznaješ hotinje njegovo, da neka vidiš Pošćenjačinu i čuješ glas iž justijuh njegovih, jerbo ćeš mu bit pril sviman judiman svidokon svega nega ča si vidi i ču. I ča se sadar ominjaš? Diž se, krstij se i oper grihe svoje, prizivajuć ime njegovo!'"

"Poklen san se torna nase u Jeruzolim, doklen san se jedanput moli u Tempalu, pâ san u impit i vidi san Gospodȉna di mi govori: 'Ajde hod, žvelto izajdi iž Jeruzolima jerbo neće primit tvoju teštimonijancu obo meni.' Ja san reka: 'Gospodȉne, ni znadu da san ja u katabuje sla i da išibat po šinagogan ne ki virujedu u te. I doklen se je prolivala krv ol Stipe, tvojega svidoka, i ja san nonde sta i begena, ter čuva vešte nih ki su ga ubivali.' Na to mi je reka: 'Poj ća, jerbo ću te opremit daleko ki farmasuniman!'"

Paval rimski mišćanin
Slušali su ga sve do te beside, a ondac su digli glas: "Izbris takega sa zemje! Ni pošćeno da žive!" Kako su ni stali bukat, bacat vešte i vijat prašinu u ariju, naredi je kapo ol čete da Pavleta uvededu u kažermu pa je odredi da ga šiban ispitadu kako bi dozna zarad česa tako vičedu kontra njega.

I kal su ga pritegli kajišiman, reka je on nen tote kapetanu: "Mišćanina ol Rima, pa jošćec nekaštiganega, je smite išibat?" Kal je to ču kapetan, prijde kapotu ol čete i dojavi mu: "Ča si to namisli? Vi je čovik Rimjanin!" Ondac je kapo ol čete kušta se uza Pavleta pa mu je reka: "Rec mi, jes ti Rimjanin!" On olvrati: "Jesan." Kapo ol čete je pridometnu: Ja san steka to mišćanstvo za vele šolde." Paval je na to reka: "Ja san se perfin š njin i porodi." Ondac bržje olstupidu ol njega ni ki su ga jemali ispitivat. I kapo ol čete se je ustripa poklen je dozna da je Pavle Rimjanin, a on ga je bi baci u veruge.

Paval pril Vićen
Izjutra perfin kal je ti tašno doznat za ča ga Žudiji potvaradu, odriši ga je pa je zapovidi da se sastanedu veli popi i svo Viće, ter privede Pavleta i metne ga pril njih. 23 Paval je upri joči u Viće i reka: "Braćo, ja san skroz mirne košence živi pril Bogon sve do dneva današnjega." Na to veli pop Ananija zapovidi niman ča su stali uza nje da ga bubnedu po justiman.

Ondac mu je Paval reka: "Bubnut će Bog tebe, zidu obiljeni! Ti sediš da me po Reguli arbitraš, a kontra Regule zapovidaš da me tučedu?" Ni ča su nonde stali rekli su mu na to: "Velega popa ȍl Boga da beštimaš?" Paval olvrati: "Nisan zna, braćo, da je veli pop. Jerbo, zdatano je: Glavešinu puka svojega nemoj pridavat."

Paval je zna da su ni dilon saduceji, a dilon farižeji pa je zavika u Viću: "Braćo, ja san farižej, sin ol farižejih. Arbitrajedu me zarad ufanja, uskrsnuća ol mrtvih." Taman ča je on to bi reka, došlo je do kontreštavanja meju farižejih i saducejih i vas svit se je razdili. Jerbo, saduceji govoridu kako nima uskrsnuća, ni anđelih, ni anima, a farižeji sve to priznajedu.

I došlo je do vele vike pa su se digli niki pismoznanci sa farižejske bande i karajuć se govorili su: "Nikakovo zlo ne nahodimo na ten čoviku! A ča je mu anim to bi govori, oli anđel?" Poklen su kontreštavanja postala jošćec žešća, poplaši se je kapo ol čete da Pavleta ne bidu rastrgali pa je zapovidi da se soldati skaladu, ćapa ga je pril njiman i odve u kažermu. Slideće noći pristupi mu je Gospodîn i reka: "Kuraja, kuraja! Jerbo, ka ča si za me svidoči u Jeruzolimu, tako vada posvidočiš i u Rimu!"

Zavira kontra Pavleta
Kal se je rasvanulo, Žudiji su iskovali zaviru i zakleli su se da nećedu ni jist ni pit doklegod ne ubijedu Pavleta. Bilo je višje ol četrdeset nih ča su iskovali tu zaviru. Ni su partili ki velin popiman i starešinan pa su rekli: "Zakletvon smo se zakleli ničesa ne okusit doklegod ne ubijemo Pavleta. Zarad tega vi sadar skupa sa Vićen pridočte kapotu ol čete neka van ga dovede ka da jemate voju pinku boje razaznat njegov slučaj. A mi smo pronti ubit ga prin vengo ča nan dojde blizu."

Ma, sin ol Pavletove sestre doćuka je za zaviru, kušta se je i uliza u kažermu dojavit Pavletu. Paval je perfin pozva jelnega kapetana ken je reka: "Vega momčujka odved ki kapotu ol čete: jema mu ništo dojavit." On ga je vaze, odve ki kapotu ol čete i reka mu je: "Pržunjer Paval me je pozva i zaišća da vega momčujka priveden ki tebi; jema ti ništo za reć."

Kapo ol čete ćapa ga je za ruku, odve ga je nasamo i zapita: "Ča mi jemaš dojavit?" "Žudiji su se, reka je on, konfali da te zamolidu da nin sutra Pavleta dovedeš u Viće koda jemadu voju boje se obo njemu konzultat. Ne viruj nin! Trapulu su mu parićali višje ol četrdeset nih ki su se zarekli da nećedu ni jist ni pit doklegod ga ne smaknedu. Jurve su pronti, samo čekadu tvoju depešu." Kapo ol čete ondac je mola momčujka i zapovidi mu je: "Nikomu da nis reka kako si mi vo obznani."

Pril Felikson u Cezareji
Ondac je dozva dva kapetana i reka nin je: "Parićajte dvista soldatih, sedandeset u kavalariji i dvista strilac da poslin treće ure u noći pojdedu u Cezareju. Neka se parića živo na ko će užjahat Paval, pa se tako živ i zdrav dovest ki guvernatu Feliksu."

Napisa je i pismo u ken je bilo zdatano: "Klaudije Lizija dičnen guvernatu Feliksu - pozdrav! Vega su čovika Žudiji ćapali i taman da ćedu ga smaknut, kad san ja sa svojiman soldatiman dotrča i vaze nin ga poklen san doćuknu da je Rimjanin. Ti san doznat za ča ga teretidu, pa san ga dove u njihovo Viće. Ustanovi san da ga teretidu za ništo škakjivo u njihovon reguli i da nima nikakove krivice kojon bi mirita smrt oli veruge. Kal su mi perfin dojavili da su kontra njega iskovali zaviru, posla san ga ki tebi, a tužiteje san uputi da se neka tebi obratidu kontra njega."

Soldati su dunkve, poklen su dobili befel, vazeli Pavleta i odveli ga obnoć u Antipatridu. Izjutra su ostavili kavalariju da š njin pojdedu daje, a ni su se tornali u kažermu. Kal je kavalarija arivala u Cezareju, dadedu guvernatu pismo i privededu mu Pavleta. Poklen je guvernat prošti pismo, zapita ga je iž kojega je konfina. Kal je dozna da je iz Cilicije, reka je: "Saslušat ću te kal dojdedu i tužiteji tvoji." Ondac je zapovidi da ga se neka čuva u kaštilu od Iruda.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)