Čakavska Biblija 1034

Kal smo arivali u Jeruzolim, braća su nas doškala puna alegrije

Kal smo arivali u Jeruzolim, braća su nas doškala puna alegrije
ILUSTRACIJA

Meštrance od apoštolih

Paval u Makedoniji i Grškon
20 Poklen se je slegnulo bunjenje, posla je bi Paval po skulare, dâ nin je kuraja, pozdravi jih je i parti je put Makedonije. Pasajuć ne konfine, i davajuć kuraja braći pustiman besidan, ariva je u Gršku i nonde je osta tri miseca. Baš kal je ti odburdižat u Siriju, parićali su mu Žudiji trapulu pa je odluči tornat se nase priko Makedonije. Panali su ga: Sopater Pirov, Berejac, Solunjani Aristarh i Sekund, Gaj Derbanin, Timotej i Ažijci, Tihik i Trofim. Ni su partili prin pa su nas doškali u Troadi. Mi smo perfin, poslin Dnevih kruhov brez kvasa, odburdižali iž Filipa i poslin pet dnevih arivali smo ki njiman u Trojadu di smo bili sedan dan.

Oživjeni Ejutih
Prvega dneva u šetemani, kal smo se skupili na lomjenje kruha, Paval nin je drža govor, a kako je izjutra smira partit ća, prolonga je govorenje sve do po noća. U gornjon kamari, di smo se bili skupili, bilo je dosta kandilirih. Na ponistri je sedi mladić ča se je zva Ejutih. Kako je Paval dugaško govori, utopi se je on u duboki san. Ubiven snon, pâ je sa trećega poda doli. Digli su ga mrtvega. Paval se je skala, nadni se je nada momčujka, zagrli ga je i reka: "Nemojte se skonšumat! Jošćec je anim u njemu!" Ondac se popne, pa poklen iskida kruh i blaguje ga veleti je jošćec pravja, sve do rasvanuća. Pa je olputova. Mladića su odveli živega, neutišeni u svu šesnajest.

Iž Trojade u Milet
Mi smo perfin partili naprid barkon: odburdižali smo u As. Odande smo jemali odvest Pavleta – tako je odredi kal se je parićava partit nanoge. Kal nan se je u Asu pridruži, vazeli smo ga i arivali smo u Mitilenu. Odande smo izjutra odburdižali i arivali smo blizu Hija, prikosutra smo partili u Sam, a drugega dneva arivali smo u Milet. Jerbo je Paval bi namisli mimoić Efez kako se ne bi jema fermat u Ažiji: priši je da, je bude moga, na dnev ol Pedesetnice bude u Jeruzolimu.

Oprašćanje s efeškiman starešinan u Miletu

Iž Mileta perfin je posla u Efez po starešine ol Crikve. Poklen su arivali, reka nin je: "Vi znate kako san se sve vrime, ol prvega dneva kal san zakorači u Ažiju, vlada meju vamin: služi san Gospodȉnu sa svon poniznošćon u suzan i tantacijuniman ki su me snašli zarad žudijskih trapul; ničesa korisnega nisan pusti navišćat van i adukat vas – pril sviman i po kućan; averti san Žudije i Grke da se prosvitlidu ki Bogu i da virujedu u Gospodȉna našega Isukrsta."

A sadar, evoga, spućen Animon gren u Jeruzolim. Ča će mi se u njemu dogodit, ne znan, osin ča znan da mi Duh Sveti u svaken gradu garantira da me čekadu veruge i nevoje. Ma, ni najmanje mi ni do života, jurve oću svršit trkanje svoje i šervicij ča san jih primi ol Gospodȉna Isukrsta: svidočit za evanđeje gracije ȍl Boga."

"I sadar, evoga, znan: nećete višje vidit lica mojega, svi vi srid kih san pasa predikajuć Krajestvo. Zarad tega van u vi dnev današnji garantiran: ispuliškan san ol krvi svih jerbo nisan propusti navišćat van ničesa ol svih namislih Božjih."
"Budte atento na se i vas uvor u ken vas je Duh Sveti metnu za biškupe, da pasete Crikvu ȍl Boga ku je steka krvjon svojon."

"Ja znan da će poslin moje partence meju vas doć vuci grabežjivi ki ne šćedidu uvor, a meju vamin samiman dignut će se judi ča ćedu iskrivjat adukacijun kako bidu odvukli skulare za sebon. Zarad tega budni budte jemajuć na pameti da san tri godišća, brez fermajuć, obnoć i po dnevu suze prolivajuć provava urazumit svakega meju vamin."
"I sadar vas priporučan Bogu i Besidi gracije njegove ka je kapaca ugradit vas i dat van bašćinu meju sviman posvećeniman."

"Ni za čihovin slebron, zlaton oli veštiton nisan bi ingord. I sami znate: za moje potribe, i nih ki su bili su menon, miritadu ve ruke. U sven san van pokaza: tako se takavajuć vaja zauzimat za betežne i na pameti jemat beside ol Gospodȉna Isukrsta, jerbo je on bi reka: 'Blaženije je davat, vengo primat.'"

Kal je to doreka, kleknu je pa se je sa sviman njima pomoli. Ondac su se svi zacenuli plakat, obisili su se Pavletu kolo vrata i stali su ga jubit, navlaš ražalošćeni besidon ku nin je reka: da višje nećedu vidit lice njegovo. Pa su ga odkumpanjali na barku.

VI. Paval – pržunjer od Isukrsta

EVANĐEJE U RIMU

Iž Mileta u Jeruzolim
21 I poklen smo se oldili ol njih, zaburdižali smo. Burdižajuć pravo, arivali smo na Kos, a izjutra na Rod pa odatle u Pataru. Kal smo našli barku za Feniciju, uspeli smo se i olplovili. A kal nan se je ukaza Cipar, ostavili smo ga sa live bande burdižajuć prama Siriji. Kuštali smo u Tiru jerbo je nonde gajeta jemala iskrcat no sve imbarkano. Našli smo skulare i ostali smo nonde sedan dnevih. 

Ni su po Animu tantali Pavleta da se ne penje na Jeruzolim. Ma, kal su nan istekli dnevi, perfin smo olputovali. Odkumpanjali su nas svi, sa ženan i dicon, do vanka mista. Uza žalo smo kleknuli i pomolili se. Pozdravili smo se i imbarkali se na gajetu, a ni su se tornali doma. 

Tako smo svršili sa plovjenjen. Iž Tira arivali smo u Ptolemajidu. Pozdravili smo braću i ostali jedan dnev u njih. Izjutra smo partili ća i arivali smo u Cezareju. Ulizli smo u kuću Filipa evanđelište, jelnega ol njih sedan, i ostali smo u njega. On je jema četiri ćere divice ke su pronoštikavale.

Kako smo se bili fermali veleti dnevih, skala se je iž Judeje niki profeta ča se je zva Agab, pa dojde ki namin, vazme pas ol Pavleta, sputi sebi ruke i noge pa probesidi: "Vo govori Duh Sveti: Čovika čihov je vo pas vako ćedu sputit Žudiji u Jeruzolimu i pridat u ruke farmasuniman." Kal smo to čuli, stali smo mi i mišćani zaklinjat Pavleta da neka ne ulizije u Jeruzolim. Na to on olvrati: "Ča hlencate i parete mi srce? Jerbo, pronat san ne jurve bit spućen, vengo i umrit u Jeruzolimu za ime Gospodȉna Isukrsta." A kako se ni da prišvaldit, umukli smo rekuć: "Neka bude voja ol Gospodȉna!"

Paval u Jeruzolimu
Poslin tih dnevih parićali smo se i uspeli na Jeruzolim. Su namin su partili i skulari iž Cezareje pa su nas odveli ki niken Mnasonetu Cipraninu, staren skularu, kako bismo se u njega alogali.

Kal smo arivali u Jeruzolim, braća su nas doškala puna alegrije. Izjutra je parti Paval skupa su namin ki Jaki. Našle su se nonde i sve starešine. Poklen jih je pozdravi, sta njin je odreda kaživat ča je učini Bog meju farmasuniman po njegoven šerviciju. A kal su ga ni poslušali, dali su pofaljenje Bogu pa su mu rekli: "Jes vidi, brate: deseci ijad Žudij su povirovali i svi su revniteji za Regulu. A obo tebi nin je dojavjeno da sve Žudije ča su meju farmasuniman zapućiješ na reteravanje ol Mojsije, učeć jih da ne obrizijedu dicu i ne živedu po adetiman. 

Dunkve, ča? Čut ćedu svakako da si ariva. Zarad tega učin ča ti rečemo. U nas su četiri čovika ki jemadu zavit. Njih vazmi, š njiman se skupa posvet, plat za njih da se ostrižedu pa ćedu svi razaznat da nima ničesa ol nega ča nin je obo tebi dojavjeno, vengo da si i ti na praven putu i da si šervicij Reguli. A ča se tiče farmasunih ki su povirovali – poslali smo ča smo arbitrali: da se neka ostavidu mesa danega za posvetilišće falšiman bogiman, krvi, udušenega i kurbašćine."

Na to je Paval vaze ne jude, izjutra se je š njiman skupa ispuliška, uliza je u Tempal i obznani svrhu ol dnevih posvećenja poslin kih će se za svakega ol njih prikazat posvetilišće.

Paval u katabuji

Kal se je taman jemalo navršit tih sedan dnevih, niki su ga Žudiji iž Ažije sinjali u Tempalu, uzvitoperili su vas puk i digli su na nje ruke deruć se: "Israjilci, pomozte! Evoga na, čejadina, ki svudir okolo adukaje kontra puka, Regule i vega mista, pa je jošćec i Grke uve u Tempal i ižfarmasuna vo sveto misto." Jerbo, prin su š njin u Gradu vidili Trofima Efežanina i pensali su da je Paval njega uve u Tempal.

I vas se je grad ustripa, i ustrka se je vas puk. Agvantali su Pavla i odveli su ga vanka Tempala pa su omar zapuntali vrata. I kal su ga tili ubit, dojde do kapota ol čete vist da se je vas Jeruzolim uskuha. On momentalno vazme soldate i kapetane pa se zatrče doli ki njiman. 

Ni, perfin, kako su upanali kapota i soldate, fermali su bubat Pavleta. Ondac se je kapo ol čete kušta ki njemu, ćapa ga je i zapovidi da ga neka sputidu u duple veruge, pa je sta ispitivat ko je i ča je učini. Iž cilega puka jelni su vikalo vo, drugi no. Kako zarad vike ni moga razaznat ništa pravo, naredi je da se neka odvede u kažermu.

Kal se je Paval pojavi na skalinan, tukalo je soldatiman nosit ga zarad silnega svita. Jerbo, vas puk je hodi za njiman i vika: "Ubij ga!"

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)