Čakavska Biblija 1330

Kripošćon ol Gospodȉna Besida se raširivala i sve to višje forcala

Kripošćon ol Gospodȉna Besida se raširivala i sve to višje forcala
ILUSTRACIJA

Meštrance od apoštolih

Paval u Korintu
18 Poslin tega iša je ća Paval iž Atene i parti je put Korinta. Nonde je naša nikega Žudiju ča se je zva Akvila, rojenjen iž Ponta, ki je taman bi ariva iž Italije sa svojon ženon Priscilon, jerbo je Klaudije bi da befel da sve Žudije vada gredu ća iž Rima. Vižita jih je i, kako su bili od istega zanata, osta je u njih i lavura. Po zanatu su bili graditeji kućerak. Svake je perfin subote raspreda u šinagogi i nastoja navrkat na se i Žudije i Grke.

Kal su iž Makedonije arivali Sila i Timotej, Paval se je skroz bi prida Besidi svidočeć Žudijiman da je Isukrst Mešija. Kako su se ni perfin stali kontreštavat i beštimat, otresa je on svoju veštu i reka nin je: "Krv vaša na glave vaše! Ja nisan kriv. Ol sadar gren ki farmasuniman." I parti je ća odande pa prijde u kuću nikega bogojubnega čovika, ča se je zva Ticija Justa, čihova je kuća bila omar uza šinagogu. A glavar šinagoge Krispo povirova je Gospodȉnu skupa sa cilon svojon kućon. I pusti ol Korinćanih ki su to slušali uzvirovali su i krstili su se.

Jelne je noći reka Gospodîn Pavletu u ukazanju: "Nemoj se strašit, vengo govor i ne daj da te umuknedu! Jerbo, ja san su tebon i nikor neće bit kapac učinit ti ča nažal. Veleti je puka mojega u ven gradu. Tako se je ferma godišće i šest misecih učeć meju njiman besidu ȍl Boga.

Paval pril namisnikon Galijunon
Ma, doklen je Galijun bi namisnik Ahaje, nagrnuli su Žudiji ko jedan na Pavleta, dovukli su ga pril tribunal i rekli: "Vi tanta jude da kontra regul štujedu Boga." Paval samo ča ni zausti, kal je Galijun reka Žudijiman: "Da je posridi kakovo zlo oli grubi pristup, posluša bi vas, Žudije, kako je pravo; a je perfin kakovo kontreštavanje obo besidi i imeniman i obo nikon vašon reguli, kontajte sami; u ten ja ne želin bit jurat." I olpremi jih je sa tribunala. A ni svi ćapali su starešinu šinagoge Sosteneta i stali su ga šibat pril tribunalon. Galijun ni za to ništa haja.

Tornavanje u Antijohiju
Paval je osta jošćec obilato vrimena, a ondac se je pozdravi su braćon i poklen se je u Kenhreji ostriga jerbo se je bi zavitova, odburdiža je prama Siriji, a š njin i Priscila i Akvila. Arivali su u Efez. Tote jih je ostavi, a on je uliza u šinagogu i sta raspredat sa Žudijiman. Ni su ga zamolili da ostanedu dugje vrimena, ma on ni na to prista, vengo se je oprosti ol njih: "Jošćec ću se, reka je, tornat ki vamin, je to bude voja ȍl Boga." I odburdiža je iž Efeža.
Kal je ariva u Cezareju, uspe se je pozdravit Crikvu, pa se je ondac skala u Antijohiju.

V. Šavletov treći mišijski vijaj

Niko se je vrime ferma pa je ondac iša ća i pasa redon galacijskin konfinon i Frigijon, potvrđujuć sve skulare.

Apolon u Efezu
Ondac niki Žudija ča se je zva Apolon, po rojenju Aleksandrijac, čovik inteligenat i ki je dobro poznava Pisma, ariva je u Efez. On je bi upućen u Put ol Gospodȉna pa je gorućin srcon pravja i adukava pomnjivo obo Isukrstu, neka je zna samo za krstice od Ivota. Poče je on tako pun kuraja držat govor u šinagogi. Čule su ga Priscila i Akvila, vazele su ga ki sebi i su jošćec većon pomnjon rastumačidu mu Put ȍl Boga.

A kal je namisli partit u Ahaju, braća su mu dala kuraja i zdatali su skulariman da ga primidu. Kal je ariva namo, vele je koristi virniciman po graciji jerbo je žeštoko nadvisiva Žudije pril sviman pokazujuć iž Pisma da je Isukrst Mešija.

Paval u Efezu. Ivotovci
19 Doklen je Apolon bi u Korintu, Paval, poklen je pasa gornje konfine, ariva je u Efez, intra je nike skulare pa jih je zapita: "A ste primili Svetega Duha kal ste povirovali?" Ni ćedu mu: "Nismo ni čuli da jema Sveti Duh." Na to će on: "Kako ste se ondac krstili?" "Krstican od Ivota" olvratili su mu. Na to će Paval: "Ivo je kršćava krstican prosvićenja govoreć puku da neka viruje u Nega ki za njin dohodi, to će reć u Isukrsta." Kal su to čuli, krstili su se u ime Gospodȉna Isukrsta, pa kal je Paval metnu nada njih ruke, doša je Duh Sveti na njih i stali su govorit fureštiman jaziciman i pronoštikavat. A bilo je sve skupa kolo duzina judih.

Fundamenti Crikve u Efezu

Ondac je Paval uliza u šinagogu pa je tri miseca pun kuraja raspreda i podučava obo krajestvu ȍl Boga. Ma kako su niki, tvrdi i farmasunski, kleli vi Put pril pustin sviton, retera se je ol njih, razdili je skulare i po cile dneve raspreda je u skuli nikega Tirana. Duralo je to dva godišća, tako da su svi judi iž Ažije, Žudiji i Grci, čuli besidu ȍl Boga.

Sini ol Skevota
Bog je perfin čini mirakule nesvakidašnje po rukan ol Pavleta, tako da bidu na maganjane mećali šudariće i komade odiće sa Pavletovega tila pa bi š njih nestavalo malatije i zli dusi bidu iž njih izahodili.

Zarad tega i niki Žudije, ki su okolo obahodili i pridavali vrage, provavali su zazvat ime ol Gospodȉna Isukrsta nada ne ki su bili ukošeni. Govorili su: "Zaklinjen vas Isukrston obo ken je Paval predika."To su činili sedan sinov ol nikega Skevota, žudijskega velega popa. Zal anim nin je olvrati: "Poznajen i Isukrsta i Pavleta, ma, ko ste vi?" I čovik ki je bi ukošen, baci se je na njih i nadjača jih je, pa su ni goli i ruvinani utekli ća iž ne kuće.

Doćuka je za to vas puk efeški, Žudiji i Grci, pa jih je sve ćapala prpa i stali su falit ime ol Gospodȉna Isukrsta.
Veleti njih ki su povirovali perfin su dohodili ispovidajuć i pripovidajuć ča su bili učinili. I pusto nih ča su se bili bavili praznovirjen donosilo je libre i palilo jih pril sviman. Procinili su jih nahodeć kako vrididu pedeset ijad srebrenjakov. Tako se je kripošćon ol Gospodȉna Besida raširivala i sve to višje forcala.

Svrha ol poslanja

Ča je Pavle namisli
Poklen se je to ispunilo, namisli je Paval priko Makedonije i Ahaje partit put Jeruzolima, pa je reka: "Kal buden nonde, vajat će mi da i Rim vidin." Ondac je posla u Makedoniju dva iž njegovega šervicija, Timoteja i Erasta, a on je osta jošćec niko vrime u Ažiji.

Bunjenje u Efezu
Nikako u na doba nastalo je ne malo bunjenje kontra vega Puta. Niki arđentišta, ča se je zva Dimitar, čini je tempaliće Daničine ol slebra donoseć meštriman ne baš malu dobiću. Skupi je on njih i sve ne ča su činili te rabote pa nin je reka: "Judi, vi znate, u ven je umiću naše blagostanje. A vidite i čujete da je ti Paval ne samo u Efezu, vengo da je deboto i po cilon Ažiji uviri i olvrati vas svit govoreć kako nima bogov ča bidu se rukan izdilali. Tako priti perikuložitad ne samo da na zal glas dojde naš zanat, vengo i to kako se ništa neće hajat zarad tempala vele božice Danice, pa će nestat glorije ol ne ku štuje cila Ažija i vas svit." 

Kal su to čuli, najidili su se pa su se stali derat: "Vela je Danica efeška!" Vas se je grad ustripa; ko jedan nagrnuli su u trejatar vukuć za sebon Makedonce Gaja i Aristarha, suputnike ol Pavleta. Kal je Paval ti meju puk, nisu mu to dozvolili skulari. I niki azijarsi, njegovi prijateji, perfin su poslali ki njemu i zamolili da ne dohodi u trejatar.

Jelni su vikali jelno, drugi drugo jerbo je skupšćina bila smetena, pa veleti njih nĩ ni znalo zarad česa su se skupili. Niki su iž pustega svita odaslali nikega Aleksandrota jerbo su ga Žudiji gurali naprid. Aleksandar je perfin olmahnu rukon i ti se je obranit pril pukon. Ma, poklen su doćukali da je on Žudija, deboto dvi su se ure derali u jedan glas: "Vela je Danica efeška!" 

Ondac škrivan primiri vas puk i reče: "Efežani! Ko to ol judih ne zna da je grad Efez čuvar tempala vele Danice i štatue ča je pala s nebes? Dunkve, buduć da se to ne moge poreć, vada budete mirni i ničesa da ne činite na prišu. Doveli ste ve jude, a niti su tempal pokreli, niti su zabeštimali našu božicu. Je perfin Dimitar i njegovi meštri jemadu kontra koga kakovo tuženje, postojidu tribunali, a tote su i namisnici. Neka se tužikadu!

Je išćete čagod drugega, rišit će se prama regulan u skupšćini. Jerbo, izlažemo se perikuložitadi da za vo današnje budemo arbitrani za bunu, a nima nikakovega uvita su kin bismo mogli nać kavadinu za vu bunu." Kal je to reka, raspusti je skupšćinu.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)