Čakavska Biblija 922

Paval u Ateni: Ča dunkve ne poznajete, a štujete, ja van navišćan

Paval u Ateni: Ča dunkve ne poznajete, a štujete, ja van navišćan
ILUSTRACIJA

Meštrance od apoštolih

IV. Šavletov drugi mišijski vijaj
Evanđeje u Evropi


Paval, Barnaba i Sila
Poslin nikega vrimena reka je Paval Barnabi: "Tornajmo se i pojmo u vižite braći po svin gradiman di smo navišćali besidu ol Gospodȉna, da vidimo kako su!" Barnaba je ti odvest i Ivota ča se je zva Marko. Paval perfin ni pensa pametnin sa sebon vodit nega ki se je u Pamfiliji bi retera ol njih i ni š njiman hodi na rabotu. I ondac dojde do karanja meju njiman da su se podilili: Barnaba odvede Markota i zaplovi put Cipra, a Paval je sebi probra Silu pa je ol braće priporučen graciji ol Gospodȉna proputova Siriju i Ciliciju, gradeć Crikve.

U Likajoniji. Timotej
16 Ariva je tako u Derbu i Listru. Nonde je, gledaj, bi niki skular ča se je zva Timotej, sin nike pokršćene Žudijke i ćaće Grka. Bî ga je dobar glas meju braćon u Listri i Ikoniju. Paval je ti da on gre š njin pa ga je vaze i obriza zarad Žudijih ki su bili u nin mistiman. Jerbo, svi su znali da mu je ćaća Grk.
I kako su pasavali po gradiman, predikali su nin da se neka držidu befelih ča su jih arbitrali apoštoli i starešine ki su bili u Jeruzolimu. I tako su se Crikve sforcavale u viri i brojka nin je svakega dneva to višje krešivala.

Depeša za u Makedoniju
Pasali su Frigiju i galicijski konfin jerbo nin je Duh Sveti priči predikat besidu u Ažiji. Kal su arivali u Miziju, tili su i do Bitinije, ma nin ni bi dopusti Anim Isukrstov. Ondac su pasali kroza Miziju i skalali su se u Trojadu.
Obnoć, Paval je jema ukazanje: niki Makedonac sta je i zaklinja ga je: "Prijdi u Makedoniju i pomoz nan!" Poslin ukazanja tili smo omar partit u Makedoniju, uvireni da nas to Bog zove navišćat nin evanđeje.

Evanđeje u Evropi. Prosvićenje od Lidije
Odburdižali smo iz Trojade i olplovili smo ravno u Samotraku i sutradan u Nejapol, a odande u misto Filipe – prvi grad nega dila Makedonije. U ten smo se gradu fermali nikoliko dnevih. U dnev ol subote izlizli smo vanka ol gradskih vratijuh ki riki, di smo pensali da će bit crikva. Seli smo i stali govorit skupjenin ženan. Slušla je tako i nika bogojubna žena ča se je zvala Lidija, butigirka grimiza iž grada Tijatire. Gospodîn non je otvori srce, pa je na prifatila ča je Paval pravja. Poklen se je perfin krstila i na i njezina kuća, zamolila je: "Je pensate kako san virna Gospodȉnu, ujdite u moju kuću i ostante u njon." I natirala nas je.

Paval i Sila u katabuji

Jedanput nas je na putu ki crikvi intrala nika divojka ka je jemala anima za čarat i gatajuć je nosila obilancu dobiće svojiman gospodariman. Hodila je za Pavleton i za namin, vikajuć: "Vi su judi šerve ȍl Boga Svevišnjega; navišćadu van put šalvanja." To je činila veleti dnevih. Pavleta je to donapokon isfaštidijalo pa se je obrnu i reka animu: "Zapovidan ti u ime Isukrstovo: izajdi iž nje!" I izajde tega momenta.

Kal su njezini gospodari vidili da nin je nestalo ufanja u dobiću, ćapali su Pavleta i Silu pa su jih odveli na pijacu pril glavešine. Priveli su jih pril pritore i rekli: "Vi su judi izneblušili naš grad. Žudiji su i rastrkajedu adete ke mi Rimjani ne smimo ni prifatit ni držat jih se." Na to vas svit stane prugat ki njiman, a pritori isparedu š njih vešte i naredidu da jih se neka išiba. Poklen su jih istriskali, uvalili su jih u katabuju i naredili profošu da jih pomnjivo čuva. Primajuć taki befel on jih je vaze i buta u najdubju katabuju, a noge nin je metnu pol trupice.

Mirakuložasto deliberanje
Kolo po noća Paval i Sila molili su kantajuć falu Bogu, a pržunjeri su slušali. Najedanput je doša veli taramut pa su se ustrguzali fundamenti ol katabuje, momentalno su se olprla vrata i sviman su ispale veruge. Profoš je oprenu iž sna pa kal je upana da su vrata ol katabuje olprta, potega je mač i samo ča se ni bi ubi pensajuć kako su pržunjeri utekli. Ma, Paval se zadere na vas glas: "Ne čin sebi nikakovega zla! Svi smo vode!"

Ni je zarad tega zaišća luminažitadi, uleti je i tresuć se je baci pril Pavleta i Silu; izve jih je i zapita: "Šjori moji, ča mi je činit da se šalvan?" Ni ćedu mu: "Viruj u Gospodȉna Isukrsta i šalvat ćeš se – i ti i dom tvoj!" Ondac su navistili besidu ol Gospodȉna njemu i sviman u domu njegoven.
U tu istu uru obnoć vazme jih, opere nin zledi pa se omar krstije – on i svi njegovi. Ondac jih uvede u kuću, prostre stol pa se sa cilin domon razveseli ča je povirova Bogu.

Kal se je rasvanulo, poslali su pritori liktore s porukon: "Pust te jude!" Profoš je to prini Pavletu: "Pritori, reka je, poručili su da vas pustin. Izajdite dunkve sadar i holte s miron!" Na to nin je Paval olvrati: "Pril sviman su nas išibali neka nismo bili kaštigani, nas, puk rimski, i butali su nas u katabuju. A sadar da nas usakret prolaskadu? Ne nikako, vengo neka ni sami dojdedu i izvededu nas!"

Liktori su to javili pritoriman. Ni su se poplašili kal su doznali da su Rimjani. Zarad tega su arivali kako bidu jih prišvaldili da jih izvededu i zamolidu da idedu iž grada ća. Apena izlizajuć iž katabuje, ni pojdedu ki Lidiji, pogledadu i dadu kuraja braći pa idedu ća.

U Solunu. Kontreštavanje su Žudijiman
17 Prohodeć kroza Amfipol i Apoloniju, arivali su u Solun, di je bila žudijska šinagoga. Paval ulize namo, po običaju. Tri je subote š njiman raspreda akonto Pisam. Špjegava je i pravja: "Tukalo je da Isukrst kumpati i uskrsne ol mrtvih. Ti Isukrst je Mešija kega van navišćan." Niki su se ol njih uvirili pa su se kuštali uza Pavleta i Silu; pa tako i vas svit bogojubnih Grcih i ništa manje viđenih žen.

Žudije na to spopade himba pa su natantali ki sebi niku pokvarenu čejad, takali su jih i uzvitoperili grad i navalili su u kuću ol Jasona išćuć da se Paval i Sila izvededu pril puk. Kako jih nisu našli, odveli su Jasona i nike ol braće pril gradske glavešine vikajuć: "Evoga i vode nih ki su dišturbali vas svit. Jason jih je počasti. Svi ni lavuradu kontra befelih ol cesara: upiredu, kako jema drugi kraj – Isukrst." Tin su uzvitoperili vas svit i glavešine ke su to čule i ni su ol Jasona i drugih vazeli polog pa su jih molali na miru.

Nove muke u Bereji
Braća su perfin bržje-boje obnoć poslala Pavla i Silu u Bereju. Kal su arivali, išli su u žudijsku šinagogu. Vi su Žudiji bili plemenitiji ol nih solunskih: primili su Besidu sa svin svojin parićavanjen i po cile dneve su propitivali Pisma, za vidit je to tako. Pusti meju njiman zarad tega su povirovali, a isto tako i ne jedan viđen je grški čejadin i žena.

Ma, kal su solunski Žudiji nadazdrili da Paval i u Bereji navišća besidu ȍl Boga, partili su pa su i nonde vrkali i izneblušivali vas svit. Ondac su braća bržje-boje poslala Pavla prama moru. Sila perfin i Timotej ostali su nonde. Ni ča su jih kumpanjali doveli su Pavla do Atene pa su se tornali nase noseć Sili i Timoteju befel da ča prin dojdedu ki njemu.

Paval u Ateni
Doklen jih je Paval u Ateni išćekiva, uskuha se je u animu gledajuć kako je grad skroz smantan falšiman bogiman. Inšoma, raspredali su u šinagogi sa Žudijiman i bogojubniman, a na pijaci svakega dneva s niman ki bidu se nonde našli. A niki od epikurejcih i stojicih karali su se š njin. Jelni su govorili: "Ča bi tila reć va būkȁlina?" Drugi perfin: "Navišća, pari mi se, nike furešte boge." Jerbo, navišćali su Isukrsta i uskrsnuće.

Ondac su ga vazeli i odveli na Arejopag i zapitali: "Je bismo mogli znat kakov to novi adukacijun adukaješ? Nikin nan mirakuložastin stvariman puniš ušesa. Zarad tega bismo želili znat ča bi to jemalo bit."
Nijedan Atenjanin ni doseljeni furešti ni na ča drugo ne tratidu vrime, vengo na pripovidanje i slušanje novitadih.

Besida ol Pavleta prid Arejopagon

Ondac Paval stane na sri Arejopaga i reče: Atenjani! U sven ste, vidin, nikako veleti bogojubni. Za reć svu istinu, prohodeć i motreć vaše svetinje naša san i oltar sa tabelon: Nepoznaten Bogu. Ča dunkve ne poznajete, a štujete, ja van navišćan."

"Bog ča je stvori svit i sve na njemu, on, Gospodar ol nebes i zemje, ne žive u tempaliman rukan ugrađeniman; i nisu mu šervicij juske ruke, ka da bi on ča triba, on ki sviman daje života, dušak i – sve. I učini je da ol jelnega vas juski rod aloga se po cilen licu ol zemje; i postavi je određena vrimena i meje njihovega alogavanja da išćedu Boga, ne bidu ga kakogod napipali i našli. Jerbo, ni daleko ol nikoga ol nas. U njemu za reć pravo živemo, mrdamo se i jesmo, ka ča su i niki ol vaših pisnikov rekli: 'Perfin smo njegova i loza!'"
"Jesmo dunkve loza ȍl Boga, ne smimo pensat kako je božanstvo koda zlato, slebro, stinja oli obličje izdilano meštrancon i mašton juskon."

"I ne obaziruć se na vrimena neznanja, navišća sadar Bog judiman da se svi i svukuda prosvitlidu, jerbo je odredi Dnev u ki će arbitrat svitu po pravu, po Čoviku kega je odredi i pril sviman potvrdi uskrsnujuć ga ol mrtvacih." 

Kal su čuli "uskrsnuće ol mrtvacih", jelni su se stali rugat, a drugi su rekli: "Jošćec ćemo te obo ten slušat!" Tako se je Paval povuka ol njih. Pa jopeta, niki su se kuštali uza nje i povirovali; meju njiman i Dijonizije Arejopagit, nika žena ča se je zvala Damara i drugi š njiman.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)