Čakavska Biblija 956

Žudiji navrkadu vas svit i istučedu Pavleta stinjan

Žudiji navrkadu vas svit i istučedu Pavleta stinjan
ILUSTRACIJA

Meštrance od apoštolih

Predikavanje u Ikoniju
14 Isto tako ulizli su u žudijsku šinagogu u Ikoniju i pravjali su tako da nin poviruje vas svit i Žudijih i Grcih. Ma Žudiji, ki nisu tili bit pri viri, razdražili su i naložili farmasune kontra braći. Ni su se perfin fermali dugje vrimena predikajuć sa kurajon u Gospodȉnu ki je svidoči Besidu gracije svoje, i ki je dava da se po njegoviman rukan događadu i sinjali i mirakuli. Vas se je svit gradski razdili: jelni su bili za Žudije, a drugi za apoštole. Farmasuni i Žudiji sa svojiman glavešinan navalili su da isfatigadu i istučedu stinjan apoštole. Kal su to sinjali, utekli su ni u likajonske grade Listru i Derbu, i svudir kolo njih. Nonde su navišćali evanđeje.

Olzdravjenje skočenutega u Listri

U Listri je sedi niki čovik skočenutih nog, čopa je jošćec ol materinega droba; nikadare ni hodi. Ču je Pavla di govori. Paval ga je prošti jočiman, vidi je da jema viru u šalvanje pa mu je na vas glas reka: Uspijentaj se na noge!" On poskoči i stane hodit. Kal je vas svit vidi ča je Paval učini, zvika je na likajonsken jaziku: "Bogi su se u obličjiman ol čejedinov skalali meju nas!" I imencovali su Barnabu Zejuson, a Pavleta Hermeson jerbo je Paval drža govor. 

A pop ol Zejusa Pilgradskega dove je pril vrata vole i krune, ke je skupa su pukon jema voju dat na posvetilišće. Kal su to nadazdrili apoštoli Barnaba i Paval, rasparali su vešte i uletili su u puk vikajuć: "Judi, ča to činite? I mi smo smrtna čejad, baš ka i vi! Navišćamo van da se ol tih praznih stvarih prosvitlite ki Bogu živen ki je učini nebesa i zemju, more i sve čagod je u njiman. On je u pasanin đeneracijuniman mola da svi farmasuni partidu svojiman putiman. Pa jopeta, ni pusti sebe neposvidočenega: dobrotu iskažije, s nebes van daž daje i štajune dobrega roda, krcaje spizon i alegrijon srca vaša." I tako govoreć, jedva-jedvice je ferma puk da ne prinese na posvetilišće.

Paval istučen stinjan

Ma, dojdedu iz Antijohije i Ikonija niki Žudiji, navrkadu vas svit i istučedu Pavleta stinjan i odvededu ga vanka grada pensajuć da je mrtav. Kal su se perfin kolo njega skupili skulari, on se ustane i ulize u grad. Izjutra je parti ća sa Barnabon u Derbu.

Tornavanje u Antijohiju sirijsku

Poklen su navistili evanđeje ten gradu i veleti njih učinili skulariman, tornali su se nase u Listru, u Ikonij i u Antijohiju. Utvrđivali su anime ol skularih opominjuć jih da neka ustrajedu u viri, jerbo da nan je kroz puste nevoje ulist u krajestvo ȍl Boga. Mećali su nin po crikvan starešine pa su jih, poslin moljenja i posta, priporučali Gospodȉnu u kega su bili povirovali. Poklen su pasali Pizidiju, arivali su u Pamfiliju. 

U Pergi su navistili Besidu pa su se skalali u Ataliju. Odatle su perfin odburdižali u Antijohiju, odakle su no bili priporučeni graciji ȍl Boga za dilo ča su ga učinili. Kal su arivali, sazvali su Crikvu i pripovidali ča je sve Bog bi učini po njiman: kako bi i farmasuniman olpri vrata ol vire. I ne malo vrimena ostali su sa skulariman svojiman.

Kontreštavanja u Antijohiji

15 I poklen su arivali niki iž Judeje, stali su učit braću: "Je se ne budete obrizali po adetu ol Mojsije, nećete se moć ni šalvat." Kal je meju njiman i Pavleton i Barnabon nastalo karanje i velo kontreštavanje, odredili su da se Paval i Barnaba i jošćec niki drugi meju njiman uspnedu na Jeruzolim ki apoštoliman i starešinan zaradi tega pitanja. Ni su dunkve, odkumpanjani ol Crikve, pasavali kroz Feniciju i Šamariju pripovidajuć obo prosvićenju farmasunih i donoseć svon braći obilato alegrije. 

Kal su perfin arivali u Jeruzolim, primila jih je Crikva, apoštoli i starešine. Ispripovidili su ča je sve Bog učini po njiman. Ondac su se digli niki ol nih ča su iž farižejske družbe bili primili viru, pa su rekli: "Vaja jih obrizat i naredit nin da neka budedu šervicij Reguli ol Mojsije."

Besida ol Pere
Na to su se apoštoli i starešine sastali da to raspravidu. Poslin dugaškega kontreštavanja diga se je Pere i reka nin je: "Braćo, vi znate kako me je Bog ol najprvih dnevih bi probra meju vamin da iž mojih justijuh farmasuni čujedu besidu od evanđeja i da povirujedu. I Bog, Poznavatej srcih, posvidoči je za njih: dâ nin je Duha Svetega ka i namin. Nikakove diference ni čini meju namin i njiman: viron je ispuliška srca njihova. 

Ča dunkve sadar tantate Boga mećuć skulariman na vrat jaram ča ga ni ćaće naše ni mi nismo bili kapaci nosit? Virujemo, kontra ten: po graciji ol Gospodȉna Isukrsta šalvani smo, baš ka i ni." Na to je vas puk bi zamuka. Slušali su Barnabu i Pavleta ki su pravjali kolike je sinjale i mirakule Bog po njiman bi učini meju farmasuniman. Kal su ni bili umukli, progovori je Jako: "Čujte me, braćo! Šime je reka kako se Bog jurve u počelu pobrinu meju farmasuniman vazest puk imenu svojen. So tin su navinjane i beside ol Profetih. Za reć svu istinu, vako je zdatano:

Poslin tega tornat ću se
i jopeta ću dignut obaljeni kućerak ol Davida, iž mirinih ću ga poldignut,
jopeta ga ugradit
da rešti judi išćedu Gospodȉna
i svi farmasuni na ke je zazvano ime moje, govori Gospodîn,
ki to obznanjije ol vika vikov.

Zarad tega pensan da nevaja faštidijat ne ki se ol farmasunih prosvićijedu ki Bogu, vengo nin vaja poručit da se uzdržidu ol mesa išporkanega falšiman bogiman, ol kurbašćine, ol nega udušenega i ol krvi. Jerbo, Mojsija je ol najstarijih đeneracijunih jema po gradiman predikadure ki su ga po šinagogan svake subote štili."

Letera apoštolska

Ondac apoštoli i starešine skupa su cilon Crikvon zakjučidu probrat nike jude meju sebon i opremit jih u Antijohiju sa Pavleton i Barnabon. Bili su to Juda ča se je zva Barsaba, i Sila, judi vodeći meju braćon. Po njiman su poslali vo pismo: "Apoštoli i starešine, braća, braći iž farmasunije po Antijohiji, Siriji i Ciliciji - lipi pozdrav!" "Buduć da smo čuli kako su vas niki ol naših, ma brez naše depeše, nikakovin besidan smeli i anime van izneblušili, skontali smo da ko jedan vada razabiremo nike jude i pošjemo jih ki vamin skupa su našin jubjenin Barnabon i Pavleton, judiman ki su svoje živote izložili u ime Gospodȉna našega Isukrsta.

Šajemo van dunkve Judu i Silu. Ni ćedu van i besidan prinit to isto. Zakjučili smo Duh Sveti i mi ne namećat van nikakovega piza osin nega ol kega je potriba: uzdržat se ol mesa danega za posvetilišće falšiman bogiman, ol krvi, od udušenega i ol kurbašćine. Je se budete tega držali, učinit ćete kako spada. Živili!"

Deputati u Antijohiji

A ni, poklen su jih olpustili, partili su u Antijohiju; skupili su veleti svita i pridali pismo. Kal su ga proštili, svi su se razveselili zarad kuraja. Juda i Sila, i same profete, pustiman su besidan davali kuraja i sforcavali su braću. Niko su se vrime fermali pa su se ondac su miron ol braće tornali niman ki su jih bili poslali. A Paval i Barnaba ostali su u Antijohiji adukavajuć i navišćajuć skupa su pustiman drugiman besidu ol Gospodȉna.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)