Čakavska Biblija 894

Žudiji zametnuli progon kontra Pavla i Barnabe

Žudiji zametnuli progon kontra Pavla i Barnabe
ILUSTRACIJA

Meštrance od apoštolih

Pere zatvoren i mirakuložo škapulan
12 U ta doba vaze je Irud faštidijat nike ol Crikve. Mačen je ubi Jaku, brata od Ivana. Kal je vidi da je to po voji Žudijiman, dâ je ćapat i Peru (taman su bili Dani kruhov brez kvasa). Ćapa ga je, uvali u pržun i naredi da ga neka čuvadu četiri gvardije, svaka sa po četiri soldata, a poslin Pashe pensa ga je izvest pril puk. Peru su dunkve čuvali u pržunu, a Crikva se je brez fermavajuć molila Bogu za nje.

Nu noć kal ga je Irud jema voju privest, spava je Pere meju dvaman soldatiman, okovan duplin verugan, a stražari su pril vratiman pržuna čuvali gvardiju. Kal eto ti ga na: dojde anđel ol Gospodȉna i luminažitad ilumina katabuju. Anđel bubne Peru u lebra, probudi ga i reče: "Ustan se žvelto!" I ispadedu mu veruge s ruk.

Anđel mu probesidi: "Pripaš se i zavež obuću!" I on je učini tako. Ondac će mu anđel: "Zagrni se i hod za menon!" Pere izajde, pojde za njin, ma ni zna da je pravo to ča je učini anđel, vengo je pensa kako gleda u niku koda macićinu. Poklen su pasali prvu gvardiju, pa drugu, prispili su do vratijuh ol gvožđa ča vodidu u grad. Vrata su nin se sama otvorila i ni izlizedu, projdedu jelnu kalu, a ondac anđel najedanput olstupi ol njega. Pere je perfin, poklen je bi doša ki sebi, reka: "Za reć svu istinu, sal znan da je Gospodîn posla anđela svojega i škapula me je iž ruk od Iruda i ol svega nega ča je očekiva puk žudijski."

Kal je to razabra, parti je ki kući ol Mare, matere od Ivota imencovanega Marko. Nonde se je veleti njih bilo sabralo i molilo. Kal je Pere pokuca na vrata ol dvora, dojde šerva ča se je zvala Ruža da čuje ko to kuca. Kal je pripoznala glas ol Pere, od alegrije nĩ ni otvorila vrata, vengo se je zatrkala obznanit kako je pril vratiman Pere. 

Ni su non rekli: "Porebambila si!" Ma, na je teštardasto tupila da je tako. Na to ćedu ni: "Bit će njegov anđel!" Pere nastavi kucat. Kal su donapokon otvorili i upanali ga, ostali su izvan sebe. On nin je rukon učini mot da stojidu kuco, pa nin je ispravja kako ga je Gospodîn izve iž pržuna i doda: "Javte to Jaki i braći!" Ondac izajde i pojde u drugo misto.

Kal se je rasvanulo, nastalo je meju soldatiman velo izneblušenje ča se je to sa Peron dogodilo. Irud ga je sta išćat, a kal ga ni naša, ispita je gvardije i da jih je ubit. Ondac se je skala iž Judeje u Cezareju i nonde je osta.

Umiranje Iruda Agripe
A bi je u žeštoken kontreštavanju sa Tirciman i Sidonciman. Ni su skupa došli ki njemu i poklen su pridobili sobara Blasta, zaišćali su mir, jerbo su njihovi konfini dobivali provišta ol nih krajevih. U niki dnev sede Irud ubučen u krajevsku odiću na pristoje i stane nin govorit. Puk je vika: "Božji glas, a ne juski!" Omar ga je, zarad tega ča ni da falu Bogu, bi bubnu anđel Gospodȉnov, pa je on iziden ol črvih izdaha.

Barnaba i Šaval jopeta u Antijohiji
Besida je Božja perfin resla i rastrkavala se je. Barnaba i Šaval, poklen su obavili šervicij u Jeruzolimu, tornali su se vazimajuć sa sebon Ivota ča se je zva Marko.

III. Barnabin i Šavletov najprvi vijaj ol mišije

ŠEDUTA U JERUZOLIMU

Barnabino i Šavletovo poslanje
13 U antijohijskon je Crikvi bilo profetih i meštrih: Barnaba, Šime ča se je zva Niger, Lucije Cirineo, Manahen, ča se je bi olgoji skupa sa Irudon, tetrarhon, i Šaval. Doklen su jedanput obavjali šervicij Bogu i postili, bi nin je reka Duh Sveti: "Ajdete mi odvojte Barnabu i Šavleta za dilo na ko san jih bi pozva." Ondac su postili, molili, metnuli na njih ruke i olpustili jih.

Na Cipru. Čarovnik Elim
Poslani ol Svetega Duha skalali su se u Seleuciju, a odande su odburdižali na Cipar. Kal su se našli u Salamini, navišćali su besidu ȍl Boga u žudijskin šinagogan. Jemali su i Ivota za poslužiteja. Poklen su perfin pasali vas škoj do Pafa, našli su nikega ča čara, falšega profetu, Žudija, ki se je zva Barjes. On je bi uza prokonzula Sergija Pavu, čovika pametnega. Sergij je dozva Barnabu i Šavleta i zaišća je čut besidu ȍl Boga, ma nin se je kontrešta Elim, Čarač – tako mu se ime privodi – tijuć olvratit prokonzula ol vire. 

Šaval perfin, zvan i Paval, pun Duha Svetega, ošinu ga je jočiman i reka je: "Ti, ki si pun svake furbašćine i šalavrdo, sinu vražji, dušmaninu ol svake pravice, a nikako nećeš fermat krivit izdricane pute ol Gospodȉna? Evoga, zarad tega, sadar, ruke ol Gospodȉna na tebi: oćoravit ćeš i niko vrime nećeš vidit sunac!" Omar padedu na nje škureca i tmica pa on teturajuć se stane išćat ruke za vodit ga. Videć ča se je dogodilo, povirova je ondac prokonzul, zanesen adukacijunon ol Gospodȉna.

U Antijohiji pizidijskon
Poklen su Paval i ni kolo njega olplovili ol Pafa, kuštali su se u Pergu pamfilijsku. Ivo jih je ostavi i torna se je nase u Jeruzolim. Ni su perfin partili iz Perge i arivali u Antijohiju pizidijsku. U dnev ol subote ulizli su u šinagogu i seli. Poslin štenja Regule i Profetih poslali su glavešine ol šinagoge ki njiman: "Braćo, rekli su, je jema u vas kakova besida utišenja za puk, govorte!"

Na to se je diga Paval, dâ rukon mot pa je reka: "Israjilci i vi ki se Boga bojite, čujte! Bog puka vega, Israjila, probra je ćaće naše i poldiga je narod doklen je bi u zemji egipatskon, pa ga je ispruženon rukon izve iž nje. Kolo četrdeset godišćih ga je na rukan nosi po trzi pa, poklen je deštriga sedan pucih u zemji kanaanskon, ubašćini ga je u zemji njihovon za kojih četiristo i pedeset godišćih. 

Poslin tega dâ nin je jurate – do profete Šamujela. Ondac su zaišćali kraja pa nin je Bog za četrdeset godišćih dâ Šajula, sina Kišovega, iž loze ol Benjamina. Poklen je obali njega, metnu nin je za kraja Davida za kega je posvidoči: Naša san Davida, sina ol Jišaja, čovika po svojen srcu, ki će ispunit sva moja hotinja. Iž njegove loze izve je Bog kako je i bi prometa Israjilu Šalvadura, Isukrsta. Prin njegovega arivavanja Ivo je bi pripovida kršćenje prosvićenja cilen puku israjilsken. A kal je Ivo svršava svoje utrkivanje, govori je: 'Ja nisan nî za kega me vi držite. Vengo za menon, evoga, dohodi ni ken se meni ne dostoji da mu odrišin kordune na obući.'"

"Braćo, sini poroda od Abrama, vi i ni ki se meju vamin Boga bojite, namin je namȉrena va Besida ol šalvanja. Za reć svu istinu, Jeruzolimjani i glavešine njihove nisu upoznali ni njega ni beside ol profetih ča se štijedu svake subote pa da jih, arbitrajuć njega, ispunidu. Neka nisu našli nikakovega razloga za smrt, zaišćali su ol Pilata da ga neka smakne. Poklen su perfin učinili no sve ča je obo njemu bilo zdatano, skalali su ga sa cabla i položili u greb. Ma, Bog ga je uskrisi ol mrtvacih. On se je veleti dnevih ukaživa niman ki su se š njin bili uspeli iž Galileje u Jeruzolim. Ni su sadar njegovi svidoci pril pukon."

"I mi van navišćamo evanđeje: promes ča smo ga dali ćaćan Bog je ispuni dici, namin, uskrišijuć Isukrsta, ka ča je bilo zdatano u Salmu drugen: Ti si sin moj, ja san te danas porodi. Kako bi ga perfin uskrisi ol mrtvacih i da se on višje nikadare ne bi torna u truležinu, reka je vako: Dat ću vamin svetinje ol Davida, ol vire. Zato je i na drugen mistu bi reka: Nećeš dat da Svetac tvoj upana truležine. David, za reć pravo, poklen je u svojen đeneracijunu bi šervicij hotinju ȍl Boga, umri je, kušta se je ki ćaćan svojiman i vidi je truležinu, a Ni kega je Bog uskrisi ni vidi truležine. 

Neka van dunkve braćo bude na pameti: po Ven van se obznanjije oprošćenje ol grisih! Po Ven, kogod viruje, jema nać kavadinu ol svega nega ol česa po reguli ol Mojsije niste mogli nać kavadinu! Atento budte kako se ne bi dogodilo no ča je pronoštikano po Profetan:
Ošervajte se, nenavidnici,
zablente se i ižvampijte!
Jerbo dilo činin u dneve vaše,
dilo u ko ne biste virovali
da van ga ko ispravja."

Kal su izahodili, molili su jih da nin drugu subotu obo ten budedu govorili. A poklen se je družina rastrkala, pusti Žudiji i bogojubni dogonci išli su za Pavlon i Barnabon ki su jih vrkali da budedu ustrajni u graciji ȍl Boga. 

Druge subote deboto vas grad navali je čut besidu ol Gospodȉna. Kal su Žudije upanale vas svit, puni himbe beštimajuć kontreštavali su se nen sven ča je Paval pravja. Na to su nin Paval i Barnaba dreto-šćeto rekli:

"Vajalo je da se najprvo vamin navisti besida ȍl Boga. Ma, kal je reterajete i sami sebe ne kontate za dostojniman života višnjega, ošervajemo se, evoga, ki farmasuniman. Jerbo, vako nan je naredi Gospodin:
Metnu san te za luminažitad farmasuniman,
da budeš na šalvanje do na kraj ol zemje."

Farmasuni ki su slušali veselili su se i falili besidu ol Gospodȉna, i povirovali su ni ča su bili parićani za život višnji. Besida se je ol Gospodȉna perfin bila pronila po svin nin konfiniman.

Ma, Žudiji su takali viđene i bogojubne žene i glavešine iž grada pa su zametnuli progon kontra Pavla i Barnabe laskajuć jih iž svojega konfina. Ni su perfin istresli prašinu s nog kontra njih pa su partili u Ikonij. A skulari su se punili alegrijon i Duhon Svetin.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)