Čakavska Biblija 1000

U Antijohiji su se skulari najpri prozvali kršćaniman

U Antijohiji su se skulari najpri prozvali kršćaniman
ILUSTRACIJA

Meštrance od apoštolih

Pere i Kornelije

10 U Cezareji je bi niki čovik ča se je zva Kornelije, kapetan takorekuć italske čete, pobožan i bogojuban sa svin svojin domon. Dili je puste lemozine puku i brez fermavajuć moli se je Bogu. U ukazanju nindir kolo devete ure ol dneva upana je on kjaro anđela ȍl Boga di dohodi ki njemu i govori mu: "Kornelije!" Zablene se u nje fišo pa mu vas usprpan reče: "Ča je, Gospodȉne?" A on će njemu: "Moljenja su se tvoja i lemozine uzdigli kako posvetilišće ča jema podsitit, pril Boga. Zarad tega sadar pošji jude u Jopu i dozov Šimu ki se zove Pere. On je gost u nikega Šime kožara čihova je kuća uza more." Čin je anđel ki mu je govori iša ća, pozva je on dvi šerve i jelnega bogojubnega, fedelega soldata, sve nin ispripovidi i pošje jih u Jopu.

Izjutra, doklen su ni bili na vijaju i primicali se ki gradu, kolo šeste ure uspne se Pere na krov molit. Ogladni je i uželi se je spize. Doklen su mu parićavali, ćapala je njega koda smanta. Gleda on rastvorena nebesa i niki sud koda veli pan: ulehnuta četiri kantuna, skalajedu se na zemju. U njemu su bile svakakove beštije na četiri noge, guje zemajske i tičice nebeske. I glas će mu niki: "Diž se, Pere! Zakoj i jij!" Pere olvrati: "Neću nikako, Gospodȉne! Jerbo, nikadare jošćec nisan se okusi česagod ča se neće i šporkega". 

A glas će mu jopeta, po drugi put: "Ča Bog ispuliška, ti ne zov šporkin!" To se je refalo do tri puta, a ondac se je sud diga na nebesa.
Doklen se je Pere ominja ča bi jemalo bit vo ukazanje kô je vidi, eto judi ke je bi posla Kornelije: poklen su se raspitali za kuću ol Šime, ukazali su se na vratiman, zazvali su i zapitali su je nonde ugošćen niki Šime, ča se zove Pere.

Doklen je Pere pensa obo nen ča je vidi, reka mu je Anim: "Evoga, nika te trojica išćedu. Ajde, diž se, skalaj se, poj š njiman i nemoj se zabezeknut jerbo san jih ja posla." Pere se je skala ki judiman i reka: "Evo me! Ja san ni kega išćete! Zarad česa ste došli?" Ni olgovoridu: "Kapetan Kornelije, muž pošćen i bogojuban, za kega svidoči vas puk žudijski, primi je ol svetega anđela kako da te dozove u dom svoj i čuje ol tebe beside." Ondac jih je Pere pozva unutra i počasti.

Izjutra se je usta i parti š njiman; kumpanjala su ga nika braća iž Jope. Drugega dneva ariva je u Cezareju. Kornelije jih je čeka pozvajuć svojtu i prijateje iž kofidence. Kal je Pere uliziva, zatrče mu se Kornelije ususret, pade mu pod noge i pokloni se. Pere ga je poldiga govoreć: "Diž se! I ja san čejade." I vodeć deškorš š njin, ujde i najde veleti njih okupjenih pa nin reče: "Vi znate da je Žudiju zabranjeno bit u družbi sa fureštiman oli ki njiman ulizivat, ma, meni je Bog kaza da nikoga ne zoven ogađenin oli išporkanin. Zarad tega, buduć san bi pozvan, doša san brez besidu reć. Ajde, neka čujemo zarad česa ste me dunkve pozvali!" 

Kornelije reče: "Prin četiri dneva baš u va doba, kolo devete ure, moli san se u kući, kad gledaj: niki čovik u blišćavon robi stane prida me i reče: 'Kornelije, udovojeno ti je moljenje i lemozine su tvoje spomenute pril Bogon! Dunkve, pošji u Jopu i dozov Šimu ki se zove Pere. On je gost u kući Šime kožara uza more.' Omar san dunkve posla ki tebi, a ti si dobro učini ča si doša. Evo nas dunkve svih pril Bogon da čujemo sve ča ti je naredi Gospodîn!"

Ondac Pere zajusti i reče: "Za reć svu istinu, sadar kapin da Bog ne gleda jude sebice, vengo – u svaken je puku njemu drag ni ki ga se boji i čini kako je pravo. Besidu je posla siniman ol Israjila navišćajuć nin evanđeje: mir po Isukrstu; on je gospodar svih. Vi znate ča se je događalo po cilon Judeji, počam ol Galileje, poslin kršćenja ko je predika Ivo: kako je Isukrsta Nazaranina Bog pomaza Duhon Svetin i forcon, njega ki je, jerbo je Bog bi š njin, prošeta zemjon čineć dobro i olzdravjajuć sve kiman je bi zavlada đaval."

"Mi smo svidoci svega če je on učini u zemji judejskon i u Jeruzolimu. I njega su smaknuli, obiseć ga na cablo! Bog ga je uskrisi trećega dneva i da mu je da se obznani – ne cilen puku, vengo svidociman ȍl Boga određeniman – namin, ki smo š njin skupa i jili i pili poklen je uskrsnu ol mrtvih."
"On nan je i zapovidi predikat puku i svidočit: Vo je ni kega je Bog postavi za jurata živiman i mrtviman!"
"Za nje svidočidu sve profete: da kogod u nje viruje, po imenu njegoven prima oprošćenje ol grisih."

Kršćenje prvih farmasunih
Doklen je Pere jošćec govori te beside, skala se je Duh Sveti na sve ki su slušali te beside. A pravovirni obrizani, ki su arivali skupa s Peron, zablenuli su se ča se je i na farmasune izli dar Duha Svetega. Jerbo, čuli su jih govorit drugiman jaziciman i da veličadu Boga.

Ondac Pere reče: "Je moge ko ne dat vodu da se krstijedu vi ki su primili Duha Svetega ka i mi?" I naredi da se neka krstijedu u ime Isukrsta. Ondac su ga zamolili da ostane nonde nikoliko dnevih.

Pere se skužaje u Jeruzolimu
11 Naćuhli su apoštoli i braća po Judeji da su i farmasuni primili besidu ȍl Boga, pa kal se je Pere uspe u Jeruzolim, stanedu mu ni obrizani prigovarat: "Uliza si, dobacivali su, ki judiman ki nisu obrizani i ji si š njiman!" Ondac počme Pere pa nin ispravja sve po redu: "Moli san se, reka je, u Jopi, kal nu gledaj, u nikon smanti vidin ukazanje: sud niki koda ol velega pana, ulehnut sa četiri kantuna, di se skalaje s nebes i dohodi ki meni. 

Zablenu san se, pogleda ga i vidi san beštije zemajske na četiri noge, zviri i guje i tičice nebeske. Ču san i glas ča mi je bi govori: 'Diž se, Pere! Zakoj i jij!' Ja san olvrati: 'Neću nikako, Gospodȉne! Jerbo, nikadare jošćec ničesa ča se neće oli šporko ni mi ulizlo u justa.' A glas će s nebes po drugi put: 'Ča Bog ispuliška, ti ne zov šporkin!' To se je refalo do tri puta, a ondac se je sve jopeta povuklo nase na nebesa."

"I omar su se, evoga, pril kućon u kon san bi pojavila tri čovika poslana iž Cezareje ki meni. A Anim mi je reka da pojden š njiman ne šušpetajuć ništa. S menon su išli i va šestorica braće i ulizli smo u kuću tega čovika. On nan je ispravja kako je u svojon kući vidi anđela ki je bi sta prida nje i reka: 'Pošji u Jopu i dozov Šimu zvanega Pere, on će ti navistit beside po kiman ćeš se šalvat i ti i vas dom tvoj.'"

I kal san poče govorit skala se na njih Duh Sveti ka no na nas u počelu. Siti san se ondac beside ol Gospodȉna: 'Ivo je, govori on, krsti vodon, a vi ćete bit kršćeni Duhon Svetin.' Je nin dunkve Bog da isti dar ka i namin ki smo povirovali u Gospodȉna Isukrsta, ko san ja da bi se smi kontreštat Bogu?"
Kal su to čuli smirili su se, pa su stali falit Boga govoreć: "Dunkve, i farmasuniman je Bog dâ prosvićenje na živjenje!"

Crikva u Antijohiji

Ni dunkve ča jih je rastrkala nevoja nastala zarad Stipe došli su do Fenicije, Cipra i Antijohije, nikomu ne predikajuć Besidu vengo samo Žudijiman. Niki su ol njih bili Ciprani i Cirineji. Kal su arivali u Antijohiju, predikali su i Grciman navišćajuć evanđeje: Gospodȉna, Isukrsta. Ruka ol Gospodȉna bila je š njiman, pa je veli broj judih povirova i prosvitli se je ki Gospodȉnu.

Vist obo ten došla je i do Crikve u Jeruzolimu pa su poslali Barnabu u Antijohiju. Kal je on ariva i vidi graciju ȍl Boga, razveseli se je i poltaka je svih da sa kapacin srcon ostanedu uza Gospodȉna. Jerbo je bi on dobro čejade, pun Duha Svetega i vire. Pusti se je svit bi prikloni Gospodȉnu.

Barnaba se je ondac zaputi u Tarz išćat Šavleta. Kal ga je naša, odve ga je u Antijohiju. Obilato su se godišće dnevih sastajali u ton Crikvi i učili pusti svit, pa su se u Antijohiji skulari najpri prozvali kršćaniman.

Barnaba i Šaval gredu u Jeruzolim
U ne dneve arivali su u Antijohiju niki profete iž Jeruzolima. Jedan ol njih, ki se je zva Agab, diga se je i po Animu je bi pronoštika da će do malo doć vela glad po cilen svitu. Na je i nastala u vrime Klaudijeta. Zarad tega svak ol skularih, tako su bili odlučili, koko bude smoć opremit će da se prihranidu braća u Judeji. Tako su i učinili, pa su poslali starešinan po Barnabi i Šavletu.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)