Čakavska Biblija 911

Šavle, Šavle, zarad česa me goniš?

Šavle, Šavle, zarad česa me goniš?
ILUSTRACIJA

Meštrance od apoštolih

Šaval ča proganja
U ni dnev bi je navali veli progon na Crikvu u Jeruzolimu. Svi su se osin apoštolih bili rastrkali po konfiniman judejskiman i šamarijskiman. Bogojubna je čejad bila pokopala Stipu i učinila velo žalovanje za njin. Šaval je perfin raskopava Crikvu: uliziva je u kuće, odvodi muže i žene i pridava jih u katabuju.

Predikanje u Šamariji

Ni dunkve ki su se rastrkali obahodili su okolo navišćajuć Besidu. Filip se je tako skala u grad šamarijski i sta nin je predikat obo Isukrstu. Vas svit je ko jedan prima ča nin je Filip govori slušajuć ga i gledajuć mirakule ča jih je čini. Za reć pravo, iz pustih su ukošenih izlazili zli animi deruć se iž svega grla, a olzdravjalo je i veleti njih ča su bili ukočenuti ili ča su čopali. I došlo je tako do vele alegrije u nen gradu.

Šime ča čara

Niki je čovik, ča se je zva Šime, jurve veleti godin u gradu čara i zavađa puk govoreć da je on ništo velo. Davali su mu reta svi, i mali i veli, govoreć: "Vo je Forca ȍl Boga, ča se zove Vela." A davali su mu reta jerbo jih je veleti vrimena čara svojiman gatanjiman. Ma, kal su povirovali Filipu ki je navišća evanđeje obo krajestvu ȍl Boga i obo imenu od Isukrsta, krstili su se - muži i žene. 

Povirova je i Šime pa se je krsti i osta uza Filipa: bi je zanesen gledajuć sinjale i mirakule ča su se događali. Kal su apoštoli u Jeruzolimu doćukali da je Šamarija ćapala besidu ȍl Boga, poslali su ki njiman Peru i Ivota. Ni su se skalali i pomolili su se za njih kako bidu primili Duha Svetega. Jerbo jošćec na nikoga ol njih ni se bi skala; bili su samo kršćeni u ime Gospodȉna Isukrsta. Ondac su mećali ruke nada njih i ni su primali Duha Svetega.

Kal je Šime vidi da se mećanjen ruk od apoštolih daje Anim, ponudi je apoštoliman šolde govoreć: "Dajte i meni tu kripost da svak nada koga metnen ruke dobije Duha Svetega." Pere mu olvrati: "Neka tvoji šoldi skupa s tebon propadedu kal si pensa da se dar ȍl Boga šoldiman moge steć! Nima tebi vode ni dila ni bašćine jerbo srce tvoje ni pravo pril Bogon! Pokaj se za vu pakost svoju i mol Gospodȉna da bi ti se kakogod oprosti vi pensir srca tvojega. Jerbo te gledan: žučjon si gorak i nepravdon inkunjan." Šime olgovori: "Molte i vi za me Gospodȉna da me neka ne ćapa ništa ol tega ča ste rekli!" Ni, perfin, poklen su posvidočili i nadorekli besidu ol Gospodȉna, tornali su se nase u Jeruzolim navišćajuć evanđeje pustiman seliman šamarijskiman.

Filip krstije Etijopjanina
Anđel se je ol Gospodȉna ošerva ki Filipu: "Diž se i hod kolo podne na jug puten ča se iž Jeruzolima skalaje u Gazu; put je pust." On se digne i pojde. Kal najedanput, eto ti nikega Etijopjanina, škopca, čašćenega čejadina iž Kandake, krajice od Etijopije, ki je bi nada cilin njezinin blagon. Tornava se je iž Jeruzolima, di je bi parti poklonit se; sideć na svojen karu i štijuć profetu Ižajiju. Anim reče Filipu: "Poj i pridruž se tin kariman!" Filip se je zatrka i ču je di ni štije Ižajiju profetu pa će mu: "Je kapiš ča štiješ?" 

On olvrati: "Kako bi moga, je me ko ne zaputi?" Ondac zamoli Filipa da se uspne i sede uza nje. A šti je vi komadić Pisma: Ka ovcu na klanje odveli su ga,
ko janca nimo pril nin ča ga striže
on ne otvara svojih justijuh.
Ponizili su ga pa mu tako sud uskratili. Đeneracijun njegov ko će olpisat?

Je, vazest će se sa zemje život njegov. Ondac se škopac ošerva Filipu govoreć mu: "Molin te, obo komu to profeta govori? Obo sebi oli obo komu drugen?" Vazme Filip besidu pa mu, počam ol tega Pisma, navisti evanđeje: Isukrsta. Putujuć tako došli su do nike vode pa će škopac: "Evoga, voda! Ča će me spričit da se krstijen?" Naredi je da se kar ferma pa su se obadva, Filip i škopac, skalali u vodu pa ga Filip krstije. A poklen su izlizli iž vode, Anim ol Gospodȉna agvanta Filipa pa ga škopac višje ni moga vidit. On pun alegrije pojde svojin puten, a Filip se najde u Azotu. I kako je prohodi, navišća je evanđeje po svin gradiman doklegod ni ariva u Cezareju.

Depeša za Šavleta

9 Šaval, perfin, jošćec zapihan pritnjan i smrćon prama skulariman ol Gospodȉna, pojde ki velen popu, pa zaišće ol njega pištule za sinagoge u Damasku, kako bi sve ča jih najde ol vega Puta, muže i žene, u verugan dogna u Jeruzolim. Kal se je putujuć primaka Damasku, najedanput ga je iluminala luminažitad sa nebes. Izvali se je na zemju i ču je glas ča mu je govori: "Šavle, Šavle, zarad česa me goniš?" 

On zapita: "Ko si ti, Gospodȉne?" A on će: "Ja san Isukrst kega ti goniš! Vengo digni se, uliz u grad i reć će ti se ča ti je činit." Ni ča su š njin putovali ostali su brez beside: čuli su za reć pravo glas, ma nisu vidili nikoga. Šaval se digne sa zemje. Otvorenih jočijuh ni ništa vidi pa ga povededu za ruku i uvededu u Damask. Tri dneva ni vidi, ni ji i ni pi. U Damasku je bi niki skular ča se je zva Ananija. Njemu je u ukazanju reka Gospodîn: "Ananija!" On se je odazva: "Evo me, Gospodȉne!"

A Gospodîn će mu: "Digni se, poj u kalu ča se zove Ravna i u kući ol Jude traž Taržanina imenon Šaval. Enoga, moli se; i u ukazanju vidi je čejade po imenu Ananija di ulizije i meće na nje ruke kako bi progleda." Ananija je olgovori: "Gospodȉne, ol veleti njih ču san obo ten čoviku kolika je zla učini tvojiman svetiman u Jeruzolimu. On jema ol velih popih i dopušćenje sputit sve ne ki prizivadu ime tvoje." 

Gospodîn mu olvrati: "Poj, jerbo on mi je ardenje izabrano da odnese ime moje pril puke i kraje i sine od Israjila. Ja ću mu pravo pokazat koko mu je za ime moje pritrpit." Ananija ide ća, ulize u kuću, metne nada nje ruke i reče: "Šavle, brate! Gospodîn, Isukrst ki ti se je ukaza na putu kojin si hodi, posla me je da progledaš i napuniš se Duha Svetega." I omar mu sa očijuh ispade ništo kako lustre, pa on progleda i digne se, krstije se i vazeć spize pokripi se.

Predikavanje ol Šavleta u Damasku

Nikoliko dnevih prove je sa skulariman u Damasku, pa je omar sta po sinagogan predikat Isukrsta da je on Sin ȍl Boga. Ki su ga god slušali, izvan sebe su govorili: "A ni vo ni ki je u Jeruzolimu laska sve ne ki vo Ime prizivadu, pa je i vamo zarad tega doša kako bi jih spućene odve pril vele pope?" Šaval perfin, sve žešći, manta je Žudije ki su živili u Damasku potvrđujuć: "Vo je Isukrst!" 

Poklen je pasalo veleti vrimena, Žudiji su odlučili ubit ga, ma je Šaval nadazdri to ča su bili namislili. Panali su vrata i po dnevu i obnoć kako bidu ga ubili, ma su ga skulari priko noći skupili i priko mirih su jih đentilo skalali u krtolu. Kal je Šaval doša u Jeruzolim, gleda se je kuštat ki skulariman, ma su ga se svi bojali: nisu virovali da je skular. Ondac ga je Barnaba vaze i odve ki apoštoliman, pa nin je pripovida kako je Šaval puten vidi Gospodȉna ki mu je govori i kako je u Damasku pun kuraja pravja u ime od Isukrsta. 

Ol tada se je libero šeta po Jeruzolimu i pun kuraja predika je u ime ol Gospodȉna. Govori je i raspreda sa Žudijiman grškega jazika, pa su i ni pensali da ga ubijedu. Doznala su to braća pa su ga odveli u Cezareju i zaputili u Tarz. Crikva je po cilon Judeji, Galileji i Šamariji guštala u miru, gradila se i napredovala strašeć se pril Gospodȉnon, pa je krešivala tišeć se Svetin Duhon.

Pere olzdravja Eneju
Jedanput se je Pere, obahodeć okolo, bi skala ki svetiman u Lidi. Nonde je naša nikega čovika ča se je zva Eneja, ki je osan godišćih leža u posteji: bi je ukočenut. Reka mu je Pere: "Eneja, olzdravja te Isukrst! Digni se i prostri sam sebi!" On se omar digne. Vidili su to svi mišćani Lide i Šarona, pa su se obratili ki Gospodȉnu.

Pere uskrisije Tabitu

U Jopi perfin bila je skularka ča se je zvala Tabita, a to privedeno oće reć Košuta. Bila je na bogata dobriman diliman i lemozinan ča jih je dilila. Baš u ne dneve razbolila se je i umrla. Poklen su je oprali, legli su je u gornju kamaru. Kako je Lida blizu Jope, skulari su čuli da je Pere nonde i poslali su ki njemu dva čovika zamoleć ga: "Dojdi ki namin, nemoj se ominjat!" 

Pere se digne i parti š njiman. Čin je ariva, odveli su ga u gornju kamaru. Skupile su se kolo njega sve udove pa su mu njunkajuć kaživale vešte i veštite ča jih je Košuta šila doklen je jošćec bila š njiman. Pere svih potira vanka, klekne, pomoli se pa se obrne prama tilu rekuć: "Tabita, ustan se!" Nâ otvori joči, pogleda Peru i sede. On non ispruži ruku i prildigne je. Ondac pozove svete i udove pa nin je pokaže živu. Doznalo se je za to po cilon Jopi i pusto svita povirovalo je u Gospodȉna. Pere je osta niko vrime u Jopi u nikega Šime kožara.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)