Čakavska Biblija 784

Gospodȉne, ne vazmi nin vo za grih!

Gospodȉne, ne vazmi nin vo za grih!
ILUSTRACIJA

Meštrance od apoštolih

Ananija i Safira
5 Niki perfin čovik ča se je zva Ananija, skupa sa svojon ženon Safiron ižita je poces pa je pogodijuć se sa ženon odvoji ništo ol dobiće, a samo jedan dil doni je i metnu pril noge apoštoliman.
Pere mu reče: "Ananija, zarad česa ti je Sotona ispunila srce pa si slaga Duhu Sveten i ostavi sebi dil ol dobiće pocesa? I da se ni ižita, a ne bi tvoj osta; i oldavna ižitan, a ni bi tvoj? Zarad česa si se na ča takega odluči? Nis slaga judiman, vengo Bogu!" Kako je Ananija ču te beside, izvali se je i izdahnu. I vela prpa spopala je sve ki su to čuli. Na to se je digla mlađarija, zamotala ga, iznila i pokopala.

Poslin olprilike tri ure ujde njegova žena ni ne znajuć ča se je dogodilo. Pere non reče: "Rec mi, jeste za toko ižitali poces?" Na olgovori: "Je, za toko." A Pere će non: "Ča van je bilo da ste se pogodili natantat Anima Gospodȉnovega? Eto ti na vratiman noge nih ča su ti pokopali muža! I tebe ćedu iznit!" Na se je omar izvrnula pril njegoviman nogan i izdahnula. Na mlađarija ujde, najdedu je mrtvu, iznesedu je i pokopadu uza muža.
I vela prpa spopade cilu Crikvu i sve ki su to čuli.

Apoštoli činidu mirakule
Po rukan su se od apoštolih događali pusti sinjali i mirakuli u puku. Svi su se ko jedan sastajali u Trimu ol Salamuna. Nikor drugi ni bi kapac pridružit nin se, ma, puk jih je uzdiza. I sve je višje krešivala lumer mužih i žen ča su virovali Gospodȉnu, tako da su na pijace iznosili maganjane i ligali jih po čiviriman i postejan kako bi, kal Pere bude prohodi, barenko njegov osin zakloni koga ol njih. A nagrnu bi i vas svit iž gradov kolo Jeruzolima: donosili bidu maganjane i ukošene ol zlih animov, i svi bidu olzdravjali.

Apoštoli se proganjadu
Ondac se digne veli pop i sva njegova kumpanija – družba ol Šadučejih. Puni ingordije, ćapadu apoštole i butadu jih u općinsku katabuju. Ma, anđel ol Gospodȉna obnoć je olpri vrata ol katabuje, izve jih je i reka: "Holte i obznanjijte dreto-šćeto puku u Tempalu sve beside vega Života." Kal su to čuli, izjutra u rasvanuće ulizli su u Tempal i stali adukavat.

Apoštoli pril Vićen
Taman dojde veli pop i njegova kumpanija, sazovedu Viće i cilo starešinstvo sinov od Israjila pa pošjedu u pržun da jih dovedu. Kal su gvardije namo arivale, nisu jih našli u katabuji pa su se tornali nase javjajuć: "Pržun smo zatekli pomnjivo zaklopjen i gvardiju di stoji pril vratiman, ma kal smo jih otvorili, unutra nismo našli nikoga."

Kal su kapo ol Tempala i veli popi čuli te beside, nisu se mogli načudit ča bi to moglo bit. Na to niko dojde i dojavi nin: "Enoga, judi ke ste butali u katabuju u Tempalu stojidu i adukajedu puk." Ondac kapo sa gvardijon pojde pa jih dovede – ma ne na silu, jerbo su se bojali da jih puk ne bi istuka stinjan.
Doveli su jih i priveli pril Viće. Veli pop jih je zapita: "A van nismo oštro zabranili učit u to ime? A vi ste eto napunili Jeruzolim svojin adukacijunon i oćete na nas navuć krv ol tega čovika."

Pere i apoštoli su olvratili: "Valo bi se višje pokoravat Bogu vengo judiman! Bog ol ćaćih naših uskrisi je Isukrsta kega ste vi smaknuli obiseć ga na drivo. Njega je Bog desnicon svojon uzvisi ol Začetnika i Šalvadura kako bi prosvićenjen obdari Israjila i olmolavanjen ol grihov. I mi smo svidoci tega svega i Duh Sveti kega je dâ Bog niman ča mu se pokoravadu."

Na to su se ni najidili i tili su jih ubit. Ma, diga se je na Viću niki farižej ča se je zva Gamalijel, ki je poznava regule, i kega je pošćiva vas puk. On je naredi da jude sekundarno izvededu, pa će vićniciman: "Israjilci, dobro propensajte ča ćete so tin judiman. Jerbo, prin nikega vrimena poldigla se je Tejuda veleć da je on ništo, i uza nje da pristaje kolo četiristo judih. Bi je ubiven i sva mu se je kumpanija razbižala i propala u zemju. Poslin tega se je u dneve ol posta poldiga Juda Galilejac i povuka je puk za sebon. I on je propa i sva mu se je kumpanija razbižala. 

I sadar, evoga, okante se, govorin van, tih čejadinih i olpuste jih. Jerbo, je ti pensir oli to dilo ol judih, deštrigat će se; je perfin ȍl Boga, nećete ga moć deštrigat – kako se i sa Bogon ne biste u gveri našli." Poslušali su ga i dozvali su apoštole, išibali su jih i zapovidili nin da ne govoridu u ime Isukrstovo, pa su jih molali ća. Ni su perfin išli pril Viće puni alegrije ča su bili dostojni otrpit beštimje za Ime. I svakega su dneva u Tempalu i po kućan brez stat adukavali i obznanjivali Isukrsta.

II. Prve misije

Ustanovjenje njih sedan
6 U ne dneve, kako se je broj skularih uduplava, Žudiji grškega jazika mrnjali su kontra domaćih Žudijih ča se u svakidašnjen šerviciju zanemarijedu njihove udove. Njih dvanajest na to su sazvali kumpaniju skularih govoreć: "Ni pravo da mi lontunamo besidu ȍl Boga kako bismo služili kolo stolov. Ajde najdite, braćo, meju sebon sedan mužih na dobren glasu, punih Anima i mudrosti. Njih ćemo menut nada vin šervicijon, a mi ćemo se posvetit moljenju i služenju Besidi."

To pridlaganje svidilo se je pusten svitu pa su izabrali Stipu, muža punega vire i Duha Svetega, pa ondac Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu i antijohijskega dogonca Miku. Njih postavidu pril apoštole, a ni pomoleć se, položidu nada njih ruke. I besida je ȍl Bog resla, vele je kreši broj skularih u Jeruzolimu i veleti je popih primalo viru na se.

Stipe je ćapan
Stipe je pun gracije i force čini vele mirakule i sinjale u puku. Na to su se digli niki iž takorekuć sinagoge Slobodnjakov, Cirenjanin, Aleksandrinac i nih iž Cilicije i Ažije pa su počeli raspredat sa Stipon, ma nisu mogli odolit mudrosti i Animu su kojin je govori.

Ondac su metnuli nike jude ki su bili rekli: "Čuli smo ga govorit grube riči kontra Mojsije i Boga." Navrkadu i puk, starešine i pismoznance pa prijdedu, agvantadu ga i odvededu u Viće. Nonde su namistili falše svidoke ki su rekli: "Vi čovik brez fermajuć parla kontra svetega Mista i Regule. Za reć pravo, čuli smo ga govorit: 'Isukrst Nazaranin obalit će vo Misto i izminit će adete ke nan je bi prida Mojsija'." A svi ki su sedili u Viću uprli su joči u Stipu i sinjali su – obrazi njegovi kako u anđela.

Besida ol Stipe
7 Veli pop zapita: "Je to tako?" Stipe olgovori: "Braćo i ćaće, čujte! Bog ol fale ukaza se je ćaći našen Abramu doklen je jošćec bi u Mežopotamiji, prin vengo ča se je bi aloga u Haranu, i reka mu je: "
Izajdi iž zemje svoje,
iž konfina svojega,
ajde u zemju ku ću ti pokazat.

On na to izlize iž zemje kaldejske i aloga se u Haranu. Odande ga je poslin smrti ćaće njegovega Bog bi pripomisti u vu zemju u kon ste vi sadar. U njon mu ne dajete ni stopu bašćinstva, vengo je bi prometa dat je u poces njemu i lozi njegovon poslin njega, neka jošćec ni bi jema diteta. Bog je isto tako reka kako ćedu izmeci njegovi bit dogonci u tujon zemji, kako ćedu jih porobjavat i mučit četiristo godišćih. Ma, puku ken budedu robovali ja ću arbitrat, reka je Bog. A poslin tega izlist ćedu i dat mi reta na ven mistu. Dâ mu je i Tastamenat obrizanja. Tako je rodi Izaka i obriza ga je osmega dneva, Izak Jaku, Jako njih dvanajest patrijarhov."

"Patrijarhi perfin, iž himbe, Bepota pridadedu u Egipat. Ma, Bog je bi š njin pa ga je škapulava iž svih betegih, darova ga je kofidencon i mudrošćon pril faraunon, krajen egipatskin ki ga je bi metnu za guvernata nada Egipton i nada cilin kaštilon svojin. Ondac u cilon zemji egipatskon i kanaanskon dojde do gladi i do vele nevoje: ćaće naše nisu mogle iznahodit spize. Kal je Jako nadazdri da u Egiptu jema šenice, posla je namo najprvo ćaće naše. Drugi se je put Bepo obznani braći svojon pa je faraun dozna za postanje Bepotovo. Bepo ondac dã poslat po Jaku, ćaću svojega, i po svu svojtu, sedandeset i pet duš. Jako se je tako skala u Egipat. I umre on i ćaće naše. Prineseni su u Sihem i pokopadu se u greb ki je Abram bi za slebro kupi ol sinov Hamorovih u Sihemu."

"Kako je dohodilo vrime ol promesa ča ga je Bog bi navisti Abramu, resta je u Egiptu, množi se je doklen nonde ni bi privlada drugi kraj ki ni bi poznava Bepota. Furbast prama lozi našon, faštidija je on ćaće naše da ostavidu dičicu kako ne bidu ostali na dundaru. U ti se je momenat bi rodi Mojsija. Bi je lip kako Bog. Goji se je tri miseca u kući ćaće svojega, a ondac, kal je bi ostavjen, vazela ga je ćer ol farauna i olgojila ga je kako svojega sina. Tako Mojsija, olgojen sa svon mudrošćon od Egipćanih, bi je kripostan na besidan i na diliman."

"Kal je jema četrdeset godišćih, takalo ga je srce da vižita braću svoju, sine od Israjila. I kal je vidi da je jelnen nanesena nepravda, obrani ga je i osveti se je ubijuć Egipćanina. Pensa je kako ćedu njegova braća kapit da će nin Bog po njegovon ruci pružit šalvanje, ma ni nisu to kapili. Izjutra se je nacrta pril niman ki su se tukli i sta jih je nagovarat da se pomiridu: 'Judi, braća ste! Zarad česa faštidijate jedan drugega?' Ma ga je ni ki je faštidija svojega bližnjega retera ol sebe besidan: Ko te je metnu za glavara i jurata nada namin? Je pensaš ubit i mene ka ča si jučeri ubi nega Egipćanina? Na te je beside Mojsija bi uteka ća i sakri se je u zemju midjansku, di su mu se rodila dva sina."

"Poslin četrdeset godin ukaza mu se je Anđel na trzi briga Sinaja u razgorenen ognju jelnega buška. Upanajuć to, Mojsija se je zadivi nen ča je bi vidi. Doklen se je kuštava da boje vidi, eno na glasa ol Gospodȉna: Ja san Bog ol Ćaćih tvojih, Bog od Abrama, od Izaka i ol Jake. Vas usprpan, Mojsija ni bi kapac pogledat. A Gospodîn će mu: Izuj obuću s nog! Jerbo misto na ken stojiš, sveta je zemja. Vidi san, vidi nevoju puka svojega u Egiptu i ču san kako je uzdaha pa san se bi skala škapulat ga. I sadar ajde! Šajen te u Egipat!"

"Tega Mojsiju – kega su se bili odrekli besideć: Ko te je metnu za glavara i jurata? – tega nin je Bog ka glavara i otkupiteja bi posla po Anđelu ki mu se je ukaza u bušku. On jih je bi izve čineć mirakule i sinjale u zemji egipatskoj, u Crnenen moru i na trzi kroza četrdeset godin. To je ni Mojsija ki je bi reka siniman od Israjila: Profetu ka ča san ja, ol vaše braće poldignut će van Bog. To je ni ki je na šeduti na trzi bi meju Anđelon ki mu je govori na brigu Sinaju i ćaćih naših; ni ki je primi beside ol života da jih namin prida. 

Njemu se nisu tili pokorit ćaće naše, vengo su ga odrebatili i u srciman svojiman tornali su se u Egipat govoreć Aronu: 'Naprav nan boge ki ćedu hodit pril namin! Jerbo, ne znamo ča se je dogodilo so tin Mojsijon ki nas je bi izve iž zemje egipatske.' Telića su učinili u ne dneve, prinili su posvetilišće ten falšen bogu i veselili su se diliman ol ruk svojih. Bog se je perfin bi obrnu ol njih i mola jih je da budedu šervicij soldatiman ol nebes, ka ča je i bilo zdatano u Libru ol profetih:

Jeste mi prinosili posvetilišće i intrade
četrdeset godin na trzi, domu od Israjila?
Kućerak ol Moloha primili ste
i zvizdu ol boga Refana –
falše boge ča ste jih učinili
kako biste nin se klanjali.
Zarad tega izagnat ću vas
daje ol Babilona!"

"Ćaće naše jemale su na trzi Kućerak teštimonijance kako je bi odredi Ni ki je reka Mojsiji da se on učini po slici i prilici ča je je bi vidi. Ti su Kućerak priuzeli ćaće naše i pod Jošujon su ga bili unili u zemju ku su zaposeli ol farmasunih ča jih je Bog bi potira pril našiman ćaćan. Tako je bilo sve do dnevih ol Davida, ki je naša graciju pril Bogon i moli je da najde di će se alogat Bog ol Jake. A stopro mu je Salamun bi ugradi Kuću. Ma, Svevišnji ne stoji u nen rukan učinjenen, ka ča je bi reka profeta:

Nebesa su moj postamenat,
a zemja ol nog fundamenat.
Kakov dom da mi ugradite, govori Gospodîn,
i di da bude misto mojega počinuća?
A ni moja ruka učinila sve to?

Vi tvrdega vrata i neobrizanih srcih i ušijuh, vi se vavik kontreštajete Duhu Sveten: kakogod ćaće vaše tako i vi! Kega ol profetih nisu laskale ćaće vaše? I pobili su ne ki su unaprid bili navistili arivavanje Pošćenjačine čihovi ste vi sadar tradituri i kojači, vi ki ste po anđelsken befelu primili Regulu, ma je se niste držali."

Kal su to čuli, uskuhali su u srciman i stali su škripjat zubiman na nje. Ma on, pun Duha Svetega, upre joči u nebesa i upana slavu Božju i Isukrsta di stoji na desnu bandu ȍl Boga, pa reče: "Evoga, vidin nebesa olprta i Sina Čovičanskega di stoji na desnu bandu ȍl Boga." Vikajuć iz svega grla ni su zatapunali uši i navalili ko jedan na nje. Izlaskali su ga iž grada pa su ga istukli stinjan. Svidoci su metnuli svoje vešte uza noge ol mladića ča se je zva Šaval. I doklen su ga tukli stinjan, Stipe je bi zaziva: "Gospodȉne Isukrste, prim anim moj!" Ondac se je bi baci na kolina i zavika iza glasa: "Gospodȉne, ne vazmi nin vo za grih!" Poklen je to reka, zaspa je.

8 A Šaval je bi prista da se Stipu ubije.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)