Čakavska Biblija 602

U veleti njih ča su ćapali viru bilo je jelno srce i jedan anim

U veleti njih ča su ćapali viru bilo je jelno srce i jedan anim
ILUSTRACIJA

Meštrance od apoštolih

Olzdravjenje čopavega

3 Pere i Ivo penjali su se u Tempal na devetu uru ol moljenja. Taman su donosili nikega čovika, čopavega ol materinega droba; njega bidu svakega dneva mećali pril vrata ol tempala, ča su se zvala Divna, da mata lemozinu ol nih ki ulizijedu u Tempal. On je upana Peru i Ivana taman kal su ugazili u Tempal, pa jih zamoli lemozinu. Pere ga skupa sa Ivoton fišo pogleda i kaže: "Poglej u nas!" 

Doklen jih je molećivo gleda očekujuć ol njih čagod dobit, reče mu Pere: "Nima u mene ni slebra ni zlata, ma, ča jeman – to ti dajen: u ime Isukrsta Nazaranina hod!" I ćapajuć ga za desnu ruku, poldigne ga: omar su mu noge i žnjuti omoćali, pa poskoči, uspijenta se, stane hodit i ulize š njiman u Tempal hodajuć, poskakujuć i faleć Boga. Vas ga je puk vidi kako gre i fali Boga. Razabrali su da je to on – ni ki je na Divniman vratiman ol Tempala mata lemozinu – i ostali su inkantani i izvan sebe zarad nega ča se je š njin dogodilo.

Besida ol Pere
Kako se je perfin on drža Pere i Ivota, vas je puk izneblušen bi navali ki njiman u trim ča se je zva Salamunov. Kal je to vidi Pere, ošerva se ki puku: "Israjilci, ča se ven čudite? Ča nas gledate koda smo svojon forcon oli bogojubjenjen učinili da vi jopeta gre? Bog od Abrama, od Izaka i Jake, Bog ćaćih naših, proslavi je šervu svojega, Isukrsta kega ste vi pridali i kega ste se odrekli pril Pilaton kal je jurve bi arbitra molat ga ća. Vi ste se odrekli Sveca i Pošćenjačine, a izmolili ste da van se daruje ni ča ubije. Ubili ste nega ča zameće život. Ma, Bog ga je uskrisi ol mrtvih, čen smo mi svidoci." "I po viri u njegovo ime, to je ime dalo snagu ven kega gledate i poznajete: vira u Njega tornala je ven polpuno zdravje prid jočiman svih vas."

"I sadar, braćo, znan da ste no učinili jerbo niste znali, ka i glavešine vaše. Ma, Bog tako ispuni ča unaprid navisti priko justijuh svojih profetih: da će njegov Mešija pinat. Pokajte se dunkve i obralte da se izbrisidu grisi vaši pa da ol Gospodȉna dojdedu vrimena za okripit se i da on pošje ki vamin unaprid naminjenega Mešiju, Isukrsta."
"Njega vada da nebesa pridržidu do vrimena kal će se obistinit sve ča je prometa Bog na justa svetih profetih svojih ol vika."

"Mojsija je tako bi reka: Profetu ka ča san ja ol vaše će braće poldignut van Gospodîn, Bog vaš. Njega obadajte u sven ča van god reče. I svaki anim ča ne posluša tega profetu, neka se iskorene iž puka."
"I sve Profete ke su – ol Samujela pa daje – pravjali, isto su navistili ve dneve."
"Vi ste sini ol prorokov i Tastamenta ča ga je pogodi Bog sa ćaćiman vašiman govoreć Abramu: Lozon će se tvojon blagoslivjat sva plemena zemje. Vamin najprvo Bog poldiže Šervu svojega i posla ga je blagoslivjat vas da se svak prosvitli ol malicij svojih."

Pere i Ivo pril Vićen
4 Doklen su ni jošćec govorili puku, prijdedu nin popi, kapo ol Tempala i saduceji, jidni ča učidu puk i navišćadu – u Isukrstu – uskrsnuće ol mrtvacih; agvantadu jih i uvalidu u pržun do sutradan, jerbo je jurve bilo svečeralo. Pa jopeta, pusti ol njih ki su čuli Besidu, povirovali su pa je broj virnih kreši do jelnu pet ijad.
Izjutra su se u Jeruzolimu inkontrale glavešine, starešine i pismoznanci – i veli pop Ana, i Kajifa, i Ivo, i Aleksandar, i svi od loze velepopovske. Izveli su apoštole prida se pa su jih stali propitivat: "Kojon kripošćon oli po kojen imenu ste to učinili?"

Ondac Pere pun Svetega Duha reče: "Glavešine puške i starešine! A mi danas olgovaramo zarad dobrega dila učinjenega maganjanen čejadinu? Po komu je vi šalvan? Neka se bude znat sviman vamin i cilen puku Israjiloven: po imenu Isukrsta Nazaranina, kega ste vi propeli, a kega je Bog uskrisi ol mrtvih! Po njemu vi stoji pril vamin zdrav! On je na stinja ku ste vi graditeji olbacili, ma ka deventala se je u stinju najglavniju. I nima ni u ken drugen šalvanja. Za reć pravo, nima pol nebesiman drugega imena danega judiman pol kin bismo se mogli šalvat."

Kal su vidili da nisu strahivi ni Pere ni Ivo, a znajuć da je to čejad nepismena i nenaučna, zablenuli su se; znali su jih, da su bili sa Isukrston, ma, videć di š njiman stoji izličeni čovik, nisu mogli ništa kritikovat. Zarad tega su naredili da izajdedu iz vićnice pa su stali raspredat: "Ča ćemo so tin judiman? Jerbo, učinili su kjaro sinjal, poznat sviman Jeruzalenciman, ne mogemo ga zanikat; ma, da se jošćec višje ne razglasi u puku, zapritmo nin da nikomu živen obo ten Imenu višje neka ne govoridu."

Pozvali su jih i zapovidili su nin da zaništa ne bidu govorili ni adukavali u ime Isukrstovo. Ma, Pere i Ivo su nin olgovorili: "Arbitrajete je pril Bogon pravednije slušat rađe vas vengo Boga. Mi, za reć svu istinu, ne mogemo ne govorit ča smo čuli i vidili." Ma, ni, kal nisu našli kako da jih kaštigadu, jopeta su nin pripritili pa su jih olpustili zarad puka, jerbo su svi falili Boga zarad nega ča se je dogodilo. Jerbo, čejadinu na ken se je dogodi mirakul olzdravjenja, bilo je višje ol četrdeset godišćih.

Moljenje u izagnanju
Olpušćeni, partili su svojiman obznanit ča su nin rekli veli popi i starešine. Kal su ni to čuli, ko jedan su poldigli glas ki Bogu govoreć:
"Gospodȉne,
ti si stvori nebesa i zemju i more
i sve ča je u njiman!
Ti si na justa ćaće našega, šerve svojega Davida,
po Duhu Sveten bi reka:
Zarad česa se bunidu puci,
zarad česa puci snujedu ludarije?
Dižedu se kraji zemajski,
Cesari su u šociji kontra Gospodȉna
i kontra Mešije njegovega.

Urotijedu se, za reć svu istinu, u ven gradu
na svetega Šervu tvojega Isukrsta,
kega je pomaza,
urotijedu se Irud i Pilat
skupa sa plemeniman i puciman israjilskin
da učinidu ča tvoja ruka i tvoje hotinje
parićadu da se dogodi.
I evo na, sadar, Gospodȉne,
ošervaj se na pritnje njihove
i daj šervan svojiman
sa svin kurajon navišćat tvoju besidu!

Ispruž ruku svoju
da bude olzdravjenjih, sinjalih i mirakulih
po imenu svetega Šerve tvojega Isukrsta."
I poklen su se pomolili, ustrguza se misto di su se bili iskupili, i svi su se napunili Duha Svetega pa stanedu puni kuraja navišćat besidu ȍl Boga.

Kršćanska šocija na prvu
U veleti njih ča su ćapali viru bilo je jelno srce i jedan anim. I nijedan ol njih ni svojin zva ništa ol nega ča je jema, vengo nin je sve bilo zajedniško. Apoštoli perfin svojon velon kripošćon davali su teštimonijancu obo uskrsnuću Gospodȉna Isukrsta i svi su guštali u velon kofidenci. Za reć pravo, nikomu meju njiman ničesa ni majikalo, jerbo, koji bidu god jemali zemje oli kućišća, ižitavali bidu jih i šolde donosili i mećali pod noge apoštoliman. A dililo se svakomu koko je ko triba.

Đentileca ol Barnabe
A Bepo, kega su apoštoli nazvali Barnaba, ča oće reć Sin od utišenja, levit, rodon sa Cipra, jema je u pocesu jelnu njivicu, ižita je je pa je doni pineze pril noge apoštoliman.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)