Čakavska Biblija 1473

Blaženi bili ni ča nisu vidili, a viruju!

Blaženi bili ni ča nisu vidili, a viruju!
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Ivotu

VIII. Dnev od Uskrsa

Prazan greb
20 Prvega dneva u šetemani navrime izjutra, jošćec po škureci, dojde Mare Mandalina na greb i upana da je stinja sa greba maknuta. Ondac se zatrče i dojde ki Šimi Peri i drugen skularu, kega je Isukrst voli, pa nin je rekla: "Vazeli su Gospodȉna iž greba i ne znamo di su ga odnili."

Zaputili su se ondac Pere i ni drugi skular pa dojdedu na greb. Trčali su obadva skupa, ma je ni drugi skular prišiša Peru i prvi je doša na greb. Prignu se je i upana fašice di ležidu, ma ni uliza. Ondac dojdedu i Šime Pere ki je iša za njin i uliza je u greb. Upana je fašice di ležidu i tavajol ča je bi na glavi Isukrsta, ma ni bi uza fašice, vengo naponase zamotan na jelnen mistu. 

Ondac ulize i ni drugi skular ča je prvi ariva na greb, pa je vidi i povirova. Jerbo ni jošćec nisu bili upoznali Letere po kiman Isukrst vada uskrsne ol mrtvih. Poslin tega skulari su se tornali nase doma.

Ukazanje Mari Mandalini
Mare je stala vanka kraj greba i plakala. Sva avelivena povirila je u greb i upanala dva anđela u bilo kako sedidu na mistu di je ležalo tilo Isukrstovo – jedan kraj glave, drugi kraj nog. Kazali su non: "Ženo, ča plačeš?" Olgovori nin: "Vazeli su Gospodȉna mojega i ne znan di su ga metnuli." Kal je to rekla, ošervala se je i upanala Isukrsta di stoji, ma ni znala da je to Isukrst.

Kaza non je Isukrst: "Ženo, ča plačeš? Koga išćeš?" Pensajuć da je to vrtlar, rekla mu je: "Gospodȉne, jes ga ti odni, rec mi di si ga metnu i ja ću ga vazest." Kaza non je Isukrst: "Mare!" Na se je ošervala pa će mu po žudijski: "Rabbuni!" – ča oće reć: "Meštre!" Kaza non je Isukrst: "Ne fermaj se su menon jerbo jošćec nisan uzaša Ćaći, vengo poj mojon braći i obznan nin: Uzahodin Ćaći svojen i Ćaći vašen, Bogu svojen i Bogu vašen."
Partila je ća dunkve Mare Mandalina i obznanila je skulariman: "Vidila san Gospodȉna i on mi je to reka."

Ukaživanje skulariman
Svečera tega istega dneva, prvega u šetemani, doklen su skulari poplašeni ol Žudijih bili zapuntali vrata, doša je Isukrst, sta je u sridu i reka nin je: "Mir su vamin!" Apena nin to rekuć, pokaza nin je svoje ruke i nidra. I razveselili su se skulari videć Gospodȉna.

Isukrst nin zarad tega jopeta reče:
"Mir su vamin!
Ka ča je mene posla Ćaća
i ja šajen vas."
Izgovoreć vo, puhne u njih i reče nin:
"Primte Svetega Duha.
Kiman olmolate grihe,
olmolat ćedu nin se;
kojiman fermate,
bit ćedu nin fermani."

Ukazivanje pril prizentanin Tomon
Ma Toma, ča su ga zvali Blizanac, jedan ol njih dvanajest, ni bi š njiman kal je doša Isukrst. Govorili su mu dunkve drugi skulari: "Vidili smo Gospodȉna!" On nin je olvrati: "Je ne vidin na njegovin rukan bužu ol čavla i je ne metnen svoj prst u bužu ol čavla, je ne metnen svoju ruku u njegova nidra, neću virovat."

I poklen je pasalo osan dnevih bili su njegovi skulari jopeta unutra, a š njiman i Toma. Vrata su bila zatvorena, a Isukrst dojde, stane na sri sride i reče: "Mir su vamin!"

Ondac će Tomi: "Daj vamo prst i vij mi ruke! Daj ruku i metni je u nidra moja i nemoj višje bit nevirni, vengo virni." Olgovori mu Toma: "Gospodîn moj i Bog moj!" Reka mu je Isukrst:
"Buduć da si me vidi, povirova si.
Blaženi bili ni ča nisu vidili, a viruju!"

Uzadnju: svrha vega libra
Isukrst je pril svojiman skulariman učini i puste druge sinjale ča nisu zdatani u ven libru. A vi su notani da neka virujete: Isukrst je Sin ȍl Boga, pa da virujuć jemate živjenje u imenu njegoven.

Žunta

Ukazivanje Isukrstovo kraj Tiberijaskega jezera
21 Poslin tega ukaza se je Isukrst jopeta skulariman na Tiberijasken moru. Ukaza se je vako: Bili su skupa Šime Pere, Toma ča su ga zvali Blizanac, Natanael iž Kane Galilejske, ondac Zebedejevi i jošćec druga dva njegova skulara. Kaza nin je Šime Pere: "Gren u peškaduru!" Rekli su mu: "Gremo i mi su tebon." Izašli su i imbarkali su se u gajetu, ma tu noć nisu bili ćapali ništa.

Kal se je jurve rasvanulo, sta je Isukrst na kraj, ma skulari nisu znali da je to on. Kaza nin je Isukrst: "Dico, je jemate ča za jist?" Olgovorili su mu: "Nimamo." A on nin reče: "Butajte mrižu su desne bande ol barke i nać ćete." Butali su ni i višje je nisu mogli izvuć koko je bilo ribe. Ondac je ni skular ča ga je Isukrst voli reka Peri: "Gospodîn je!" Kal je Šime Pere ču da je to Gospodîn, pripasa je gornju veštu, jerbo je bi gol, pa se je baci ȕ more. Ni drugi skulari došli su sa barkon potežuć mrižu sa ribon jerbo nisu bili daleko ol kraja, vengo samo nikih dvista laktov.

Poklen su izlizli na kraj, upanali su parićanu žeravu i na njon stivanu ribu i kruh. Kaza nin je Isukrst: "Doneste rib ča ste jih sadar ćapali." Ondac se je Šime Pere uspe i potega je na kraj mrižu krcatu velih rib, sto pedeset i tri. I neka jih je bilo toko, mriža se ni rasparala. Kaza nin je Isukrst: "Ajde, marendajte!" I nikor ol skularih ni bi kapac zapitat ga: "Ko si ti?" Znali su da je Gospodîn.

Isukrst prijde, vazme kruh i da nin ga, a isto tako i ribu.
Tako se je jurve treći put obznani Isukrst skulariman poklen je bi uskrsnu ol mrtvacih.

Isukrst čini ol Pere kapota
Poklen su marendali, zapita je Isukrst Šimu Peru: "Šime od Ivota, je me voliš višje vengo vi?" Olgovori mu je: "Je, Gospodȉne, ti znaš da te volin." Kaza mu je: "Pãs jance moje!" Zapita ga je drugi put: "Šime od Ivota, je me voliš?" Olgovori mu je: "Je, Gospodȉne, ti znaš da te volin!" Kaza mu je: "Pãs ovce moje!" Zapita ga je treći put: "Šime od Ivota, je me voliš?" Rastuži se je Pere ča ga je i treći put zapita: "Je me voliš?" pa mu je olgovori: "Gospodȉne, ti sve znaš! Ti znaš da te volin." Kaza mu je Isukrst: "Pãs ovce moje!" 

"Za reć pravo, govorin ti:
doklen si bi mlaji,
sam si se opašiva
i hodi si di si tî;
ma kal ostariš,
raširit ćeš ruke
i drugi ćedu te opašivat
i vodit di nećeš."

A to mu je reka obznanjujuć mu kakovon će smrćon proslavit Boga. Kal je to reka, doda je: "Hod za menon!" Pere se je obrnu i upana je da ga slidi ni skular kega je Isukrst voli, i ki se je za večere bi kušta Isukrstu uza prsi, pa ga je zapita: "Gospodȉne, ko će te to tradit?" Poklen ga je vidi, Pere je reka Isukrstu: "Gospodȉne, a ča so vin?" Olgovori mu je Isukrst: "Je ja oću da on ostane doklen ne dojden, ča je tebi do tega? Ti hod za menon!" Zarad tega se je prini glas meju braćon da ni skular neće umrit. Ma, Isukrst mu ni bi reka: "Neće umrit", vengo: "Je želin da on ostane doklen ne dojden, ča je tebi ol tega?"

Uzadnju
Ti je skular za vo svidoči i vo je zdata. I znamo da je ol prava teštimonijanca njegova. I jema jošćec veleti tega ča je učini Isukrst, a kal bi se sve odreda notalo, vas svit, pensan, ne bi moga podnit libre ki bidu se obo sven ten zdatali.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)