Čakavska Biblija 1232

Da svi budedu jelno ka ča si ti, Ća, u meni i ja u tebi

Da svi budedu jelno ka ča si ti, Ća, u meni i ja u tebi
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Ivotu

Isukrstovo popovsko moljenje
17 To je Isukrst doreka, a ondac je poldiga joči ki nebesiman govoreć:
"Ća, arivala je ura:
proslav Sina svojega
da Sin proslavi tebe
i da vlašćon
ku si mu da nada svakin tilon
dã život višnji sviman ke si mu dâ.

A vo je život višnji:
da upoznajedu tebe,
jedinega pravega Boga,
i kega si posla – Isukrsta.
Ja san tebe proslavi na zemji
svršijuć dilo
ča si mi ga da finit.

A sadar ti, Ća moj, proslav mene u sebe
non falon ča san je jema u tebe
prin vengo je svita bilo.
Obznani san ime tvoje judiman
ko si mi da ol svita.
Bili su tvoji, a ti si jih meni da
i besidu su tvoju šalvali.
Sadar su kapili
da je ol tebe sve ča si mi da
jerbo beside ke si mi da
njiman san da
i ni su jih primili
i pravo su skontali da san ol tebe izliza
i povirovali su da si me ti posla.

Za njih ja molin;
ne molin za svit,
vengo za ne ke si mi da
jerbo su tvoji.
I sve moje tvoje je,
i tvoje moje,
i ja san se proslavi u njiman.
Ja višje nisan u svitu,
ma, ni su u svitu,
a ja gren ki tebi.
Ća sveti,
hran jih u svojen imenu
ke si mi da:
da budedu jelno ka i mi.

Doklen san ja bi š njiman,
čuva san jih u tvojen imenu,
njih ke si mi da;
i brani jih, pa nijedan ol njih ni propa
osin sina ol deštriga,
kako bi se ispunila Letera.
A sadar ki tebi gren
i vo govorin u svitu
da jemadu grandecu moje alegrije u sebi.

Ja san nin prini tvoju besidu,
a svit jih nenavidi
jerbo nisu ol svita
ka ča ni ja nisan ol svita.
Ne molin te da jih vazmeš sa svita,
vengo da jih pogledaš pril Zlin.
Ni nisu ol svita
ka ča ni ja nisan ol svita.
Posvet jih za pravo:
tvoja je besida pravo.

Ka ča si ti mene posla u svit
tako san i ja posla u svit njih.
I za njih posvećijen samega sebe
da i ni budedu posvećeni za pravo.
Ne molin samo za ve
vengo i za ne
ki ćedu na njihovu besidu virovat u me:
da svi budedu jelno
ka ča si ti, Ća, u meni
i ja u tebi,
neka i ni u namin budedu
da svit poviruje kako si me ti posla.

I falu ku si ti da meni
ja san da njiman:
da budedu jelno
ka ča smo mi jelno –
ja u njiman i ti u meni,
da tako budedu bogustvoreno jelno
da svit skonta kako si me ti posla
i voli njih ka ča si mene voli.

Ća,
oću da i ni ke si mi da
budedu di san ja,
da i ni budedu su menon:
da gledadu moju falu,
falu ča si mi je ti da
jerbo si me voli
prin počela ol svita.

Ća pravedni,
svit te ni upozna,
ja san te upozna;
a i vi su skontali
da si me ti posla.
I njiman san obznani tvoje ime,
i jošćec ću obznanjivat,
da jubav kojon si ti mene jubi
bude u njiman –
i ja u njiman."

3. MUKA I SMRT

Isukrst je tradiven i ćapan
18 Kal je to reka, parti je Isukrst sa svojiman skulariman na drugu bandu potoka Cedrona. Nonde je bi vrtal u ki je uliza Isukrst i njegovi skulari. Poznava je to misto i Juda, njegov traditur, jerbo se je Isukrst tote špešo nahodi sa svojiman skulariman. Ondac Juda vazme četu i ol popovskih glavešin i farižejih šerve, pa dojde namo sa glavnjan, svićan i oružjen.

Znajuć sve ča će š njin bit, zakorači Isukrst naprid pa jih zapita: "Koga išćete?" Olgovoridu mu: "Isukrsta Nazaranina." Reče nin Isukrst: "Ja san!" A bi je š njiman i Juda, njegov traditur. Kad nin je, dunkve, reka: "Ja san!" – ni su se reterali nase i popadali po zemji. Ondac jih jopeta zapita: "Koga išćete?" Ni su olgovorili: "Isukrsta Nazaranina." Isukrst olvrati: "Reka san van da san ja. Je dunkve mene išćete, molajte ve neka gredu ća" – kako bi se ispunila besida ku je reka: "Nisan izgubi ni jelnega ol nih ča si mi jih bi da."

A Šime Pere je isuka mač ki je jema uza se pa je smȉri šervu velega popa i olsika mu je desno uho. Šerva se je zva Malho. Na to je Isukrst reka Peri: "Metni mač u korice! A neću popit žmul ča mi ga je da Ćaća?"
Ondac četa, kapo i šerve žudijske ćapadu Isukrsta i sputidu ga.

Isukrst prid Anon
Odveli su ga najprin Ani, jerbo je on bi punac Kajife, velega popa tega godišća. Kajifa je, no, svitova Žudije: "Boje je da jedan čovik umre za puk."

Perino odreknuće
Za Isukrston su hodili Šime Pere i drugi skular. Tega je skulara bi poznava veli pop pa je s Isukrston uliza u palac ol velega popa. Pere je osta vanka kraj vratijuh. Ondac ti drugi skular, ča se je poznava su velin popon, izlize i reče portirki pa uvede Peru. Na to će šerva, portirka, Peri: "A nis i ti brž ol nih skularih tega čovika?" On olvrati: "Nisan!" Stali su nonde šerve i gvardije, polstaknjivajuć žeravu jerbo je bilo studeno i grijali su se. Š njiman je sta i Pere i tepli se je.

Veli pop ispitije Isukrsta
Veli pop zapita Isukrsta obo njegoviman skulariman i obo njegoven adukacijunu. Olgovori mu je Isukrst: "Ja san pril sviman govori svitu. Vavik san adukava u sinagogi i u Tempalu di se nahodidu sve Žudije. Ništa nisan govori usakret. Ča mene pitaš? Pitaj ne ki su slušali ča san nin govori. Na, ni znadu ča san govori." Na te njegove beside jedan ol nih nonde šervih plesne Isukrsta govoreć: "Tako olgovaraš velen popu?" Olgovori mu Isukrst: "Jesan ča dereveršo reka, dokaž da je to tako! Jesan reka kako spada, zarad česa me tučeš?" Ondac ga Ana pošje spućenega Kajifi, velen popu.

Pere se je jopeta odreka Isukrsta
Šime Pere sta je nonde i grija se je. Rekli su mu: "A nis brž i ti ol njegovih skularih?" On je to poreka: "Nisan!" Ondac će jedan ol šervih velega popa, rojak onega ken je Pere bi okinu uho: "A te nisan ja brž vidi u vrtlu š njin?" Pere je jopeta to pobi, a galo momentalno zakukuriče.

Isukrst pril Pilaton
Ondac su odveli Isukrsta ol Kajife do u palac guvernatov. Bilo je navrime izjutra. I ni nisu ulizli da se ne bidu išporkali, vengo kako bidu mogli blagovat pashu. Pilat ondac izajde prida njih i zapita jih: "Kakovu šentencu mećete kontra vega čovika?" Olgovorili su mu: "Kal on ne bi bî škanjažin, ne bismo ga ni pridali tebi." Reka nin je Pilat na to: "Vazmite ga vi i arbitrajte mu po vašiman regulan." Olgovorili su mu Žudije: "Namin ni dano nikoga ubit" – kako bi se ispunila besida Isukrstova kojon je obznani kakovon će smrćon umrit.

Ondac Pilat jopeta ujde u palac, pozove Isukrsta i zapita ga: "Jes ti kraj žudijski?" Isukrst olgovori: "Je ti to pravjaš sam ol sebe, oli su ti to drugi rekli obo meni?" Pilat nin olvrati: "A san ja Žudij? Tvoj puk i glavešine popovske pridali su te meni. Ča si to učini?" 

Olgovori mu Isukrst: "Krajestvo moje ni ol vega svita. Kal bi krajestvo moje bilo ol vega svita, moje bidu se šerve tukle da ne bi bî pridan Žudijan. Ma, krajestvo moje ni odavde." Na to mu je reka Pilat: "Dunkve, ti si kraj?" Isukrst olgovori: "Ti govoriš: ja san kraj. Ja san se zato rodi i doša na svit da posvidočin no prȁvo. Kogod je ol prȁva, obadaje ča govorin." Reka mu je Pilat: "Ča je prȁvo?"

Isukrst je arbitran nȁ smrt
Kal je to reka, jopeta je izaša pril Žudije i reka nin je: "Ja ne nahodin na njemu nikakove krivnje. A u vas je adet da van kolo Pashe nikoga deliberan. Dunkve, je oćete da van molan kraja žudijskega?" Jopeta su se na to zaderali: "Ne tega, vengo Barabu!" A Baraba je bi škanjažin.

19 Ondac je Pilat Isukrsta dâ išibat. Vojnici su ispleli krunu ol badajike i metnuli su mu je na glavu; i zagrnuli su ga su vēlôn ol grimiza. Kuštavali su se ki njemu i govorili: "Evala, kraju žudijski!" Pa su mu lipili triske.
Pilat je jopeta izliza i reka nin je: "Na, izvodin van ga neka znate: ne nahodin na njemu nikakove krivnje."

Izlize ondac Isukrst sa krunon ol badajike, u velu ol grimiza. A Pilat nin reče: "Na van čovika!" Kal su ga upanale glavešine popovske i šerve, zavikali su: "Propenj, propenj!" Kaza nin je Pilat: "Vazmite ga vi i propenjte, jerbo ja na njemu ne nahodin krivnje." Olgovorili su mu Žudiji: "Mi jemamo Regulu i po Reguli on vada umre, jerbo se je čini Sinon ȍl Boga." 

Kal je Pilat ču te beside, jošćec se je veće pripa, pa jopeta ulize u palac i reče Isukrstu: "Iskle si ti?" Ma, Isukrst mu ni ništa olgovori. Ondac mu je Pilat reka: "Je ti to meni ne olgovaraš? A ne znaš da jeman vlast deliberat te i da jeman vlast da te propenjen?" Olgovori mu Isukrst: "Ne bi ti jema nada menon nikakove vlasti da ti na ni dana odizgari. Zarad tega jema veći grih ni ki me je prida tebi."

Ol tadar je Pilat gleda da ga mola ća. Ma, Žudiji su vikali: "Je vega deliberaš, nis prijatej ol cesara. Ko se god pravi krajen, inkontra se je cesaru." Kal je ču te beside, Pilat izvede Isukrsta i sede ga na katridu ol jurata na misto ča se zove Litostrotos – Šaliž, po žudijski Gabata – a bilo je jušto parićavanje za Pashu, kolo šeste ure – i reka je Žudijiman: "Evo na, kraja vašega!" Ni su na to zavikali: "Smakni! Smakni! Propenj ga!" Reka nin je Pilat: "A ću kraja vašega dat propet?" Olgovorile su mu glavešine popovske: "Mi nimamo kraja, vengo cesara!"

Propinjanje
Ondac nin ga je prida da ga se propenje. Odveli su dunkve Isukrsta. I noseć svoj križ, izajde on na misto ča se zvalo Lubanjsko, po žudijski Golgota. Nonde su ga propeli, i š njin druga dva, sa jelne i sa druge bande, a Isukrsta u intrešel. 

Pilat je bi napisa i tabelu ča je je zatuka na križ. Bilo je zdatano: "Isukrst Nazaranin, kraj žudijski." Tu su tabelu štili pusti Žudiji, jerbo je misto di je bi propet Isukrst bilo blizu grada, a bilo je zdatano po žudijski, po latinski i po grški. Ondac su glavešine popovske rekle Pilatu: "Nemoj zdatat: 'Kraj žudijski', vengo da je on reka: 'Kraj san žudijski.'" Pilat olgovori: "Ča san zdata, zdata san!"

Diljenje robe
A soldati, poklen su propeli Isukrsta, vazeli su njegovu veštu i razdilili je na četiri dila – svaken soldatu po dil. A vazeli su i šotanu, ka ni bila ušivena, vengo izatkana u komadu odizgari dodoli. Rekli su ondac meju sebon: "Nemojmo je isparat, vengo butajmo za nje kosku pa koga dopade" – kako bi se ispunila Letera ča govori:
Razdilili su meju sebon veštu moju,
a za robu moju butali su kosku.
I soldati su tako i učinili.

Mater Isukrstova – mater ol skularih
Uza križ su Isukrstov stale mater njegova, pa sestra njegove matere, Mare Kleofina, i Mare Mandalina. Kal je Isukrst vidi mater i uza nje skulara kega je voli, reka je materi: "Ženo! Na ti sina!" Ondac je reka skularu: "Na ti matere!" I ol tega je je momenta vaze skular ki sebi.

Isukrstova smrt
Poslin tega, buduć da je Isukrst zna da se je sve dospilo, kako bi se ispunilo Pismo, reka je: "Ožedni san." A nonde je bi i važ pun kvasine. Natakli su na trstiku spugu usupanu u kvasinu pa su je prinili njegoviman justiman.
Čin je Isukrst okusi kvasinu, reka je: "Gotovo je!" I obaleć glavu doli, izdahnu je.

Probodena nidra
Kako je bilo Parićavanje, da ne bidu tila ostala na križiman priko subote, jerbo je veli dnev bi ne subote, Žudiji su zamolili Pilata da se niman propetiman razbijedu gnjati i da se skaladu. Došli su dunkve soldati i razbili su gnjate prven i drugen ča su bili propeti s Isukrston. Kal su došli ki Isukrstu i vidili da je jurve umri, nisu mu razbili gnjate, vengo mu je jedan ol soldatih kopjen probi nidra i omar su ispišćili i krv i voda.

Ni ča je to vidi posvidoči je, i ol prava je teštimonijanca njegova. On zna da govori no ča je, kako biste i vi virovali, jerbo se je to dogodilo kako bi se ispunila Letera: Nijelna mu se košćica neće islomit. I druga jopeta Letera besidi: Gledat ćedu nega kega su proboli.

Pokopanje Isukrstovo
Poslin tega Bepo iž Arimateje, ki je – usakret, plašeć se prid Žudijiman – bi skular Isukrstov, zamoli je Pilata da skala tilo Isukrstovo. I Pilat mu je to dozvoli. Bepo, dunkve, parti ća i skala tilo Isukrstovo. A doša je i Nikodem – ki je no prin bi doša Isukrstu obnoć – i doni je sa sebon kolo sto libar mišance smirne i aloja.

Dunkve, vazeli su tilo Isukrstovo i zamotali ga u fašice su mušćiman, kako i je adet u Žudijih za pokopanje.
A na mistu di je Isukrst bi propet bi je vrtal i u vrtlu novi greb u ki jošćec nikor ni bi pokopan. Nonde, dunkve, zarad žudijskega Parićavanja, jerbo je greb bi blizu, pokopali su Isukrsta.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)