Čakavska Biblija 1598

Ja san prava loza, a Ćaća moj – vinogradar

Ja san prava loza, a Ćaća moj – vinogradar
FOTO Božidar Vukičević / CROPIX

Evanđeje po Ivotu

Loza i prut

15 "Ja san prava loza,
a Ćaća moj – vinogradar.
Svaki prut na meni ča ne donosi roda
on ostriže,
a svaki ča rod donosi
čisti
da višje roda donese.
Vi ste jurve ispuliškani
po besidi ku san van pravja.
Fermajte se u meni i ja u vamin.
Ka ča prut ne moge donit roda
sam ol sebe,
je ni bi osta na lozi,
tako nećete ni vi, je se ne fermate u meni.

Ja san loza,
vi pruće.
Ko se bude fermat u meni i ja u njemu,
ti će donit veleti roda.
Za reć svu istinu, brez mene ne mogete učinit ništa.
Je se ko ne ferma u meni,
zahitit ćedu ga ko pruće
i usahnut će.
Take ondac iskupidu i butadu u oganj pa izgoridu.
Je se fermate u meni
i je se moje beside fermadu u vamin,
čagod oćete, išćite
i bit će van.

Vin se proslavja Ćaća moj:
da donosite veleti roda
i da budete moji skulari.
Ka ča je Ćaća voli mene
tako san i ja voli vas;
fermajte se u mojon jubavi.
Je budete hranili moje befele,
fermat ćete se u mojon jubavi;
ka ča san i ja hrani befele
ol Ćaće svojega
pa ostajen u jubavi njegovon.

To san van govori
da moja alegrija bude u vamin
kako bi vas alegrija ćapala detronko.
Vo je moj befel:
volte jelni druge
ka ča san ja vas voli!
Nima nikor veće jubavi ol ve:
da ko život svoj da za svoje prijateje.
Vi ste moji prijateji
je činite ča san van zapovidi.

Višje vas ne zoven šervan
jerbo šerva ne zna
ča čini njegov gospodar;
vas san prozva prijatejiman
jerbo san van prini sve
ča san bi ču ol Ćaće svojega.
Niste izabrali vi mene,
vengo san ja izabra vas
i metnu san vas
da grete i rod donosite
i rod vaš da ostane
pa da van Ćaća da
čagod ga zaišćete u moje ime.
Vo van zapovidan:
neka volite jelni druge."

Nenavidnost svita prama skulariman od Isukrsta
"Je vas svit bude mrzit,
jemajte na pameti da je mene nenavidi prin vengo vas.
Kal biste bili ol svita,
svit bi svoje voli;
ma, buduć da niste ol svita,
vengo san vas ja probra iž svita,
zarad tega vas svit nenavidi.
Spominjte se beside ča san van je bi reka:
'Ni šerva veći ol svojega gospodara.'

Ako su mene laskali,
i vas ćedu laskat;
je su moju besidu hranili,
hranit ćedu i vašu.
A sve ćedu to činit kontra vas
zarad imena mojega
jerbo ne poznajedu nega ki je mene posla.
Da nisan doša
i da nin nisan pravja,
ne bi jemali griha;
ma, sadar nimadu skuže za svoj grih.

Ko mene nenavidi, nenavidi i Ćaću mojega.
Da nisan meju njiman učini dila
ča jih nikor drugi ne čini,
ne bi jemali griha;
a sadar su vidili
pa su perfin nenavidili i mene i Ćaću mojega.
Ma, neka se ispuni besida
zdatana u njihovon Reguli:
Nenavididu me zaništa.
A pokle dojde Utišitej
kega ću van opremit ol Ćaće
– Anim ol Prava ki ol Ćaće izahodi –
on će svidočit za me.
I vi ćete svidočit
jerbo ste ol počela su menon.

16 To san van govori
da se ne izneblušite.
Laskat ćedu vas iž sinagogih.
Inšoma, dohodi ura
kal će svaki ki vas ubije
pensat da poslužije Boga.
A to će činit
jerbo ni upozna ni Ćaću ni mene.
Govori san van vo
da se, kal dojde vrime,
spomenete kako san van bi reka."

Dilovanje Svetega Duha
"U počelu van vo nisan bi reka
jerbo san bi su vamin.
A sadar gren ki nen ki me je posla
i nikor me ol vas ne pita: 'Di greš?'
Kontra ten, ražalostilo se je srce vaše
ča san van vo reka.

Ma, govorin van pravo:
boje je za vas da ja gren ća:
jerbo, je ja ne partin,
Utišitej neće arivat ki vamin;
je ja perfin partin ća,
opremit ću ga ki vamin.
A pokle on dojde,
pokazat će svitu
ča je sagrišenje,
ča je pošćenje,
a ča je kaštig:
sagrišenje je
ča ne virujedu u me;
pošćenje –
ča gren ća ki Ćaći
i višje me ne vidite;
a kaštig –
ča je glavar vega svita kaštigan.

Jošćec van veleti tega jeman za reć,
ma sadar ne mogete podnit.
Ma, kal dojde on – Anim ol Prava –
slat će vas u pravo pravcato prȁvo;
jerbo neće govorit sam ol sebe,
vengo će govorit ča čuje
i obznanjivat će van no ča dohodi.
On će mene proslavjat
jerbo će ol mojega vazimat
i obznanjivat vamin.
Sve ča jema Ćaća, moje je.
Zarad tega san van reka:
ol mojega vazimje
i – obznanjivat će vamin."

"Jopeta ćete me vidit"
"Jošćec pinku, i višje me nećete vidit;
i jošćec pinkicu, pa ćete gledat u me."
Na to su se niki ol skularih zapitivali: "Ča je to ča nan govori: 'Jošćec pinku, i nećete me vidit, i jopeta jošćec pinkicu, pa ćete gledat u me' i 'Gren ća ki Ćaći'?" Dunkve, govorili su: "Ča je to ča oće reć 'Pinku'? Ne znamo ča govori."

Isukrst je skonta da su ga tili zapitat pa nin je reka: "Pitate se meju sebon obo nen ča san reka:
'Jošćec pinku, i višje me nećete vidit;
i jošćec pinkicu, pa ćete gledat u me'?
Za reć pravo, govorin van:
vi ćete hlencat i ajmekat,
a svit će se veselit.
Vi ćete se avelit,
ma, avelivanje će se vaše deventat u alegriju.

Žena, doklen rađa, aveli se
jerbo je došla njezina ura;
ma, kal porodi ditića,
ne spominje se višje muke
od alegrije ča je čejade došlo na svit.
Dunkve, tako i vi:
sadar ste se avelili,
ma, ja ću vas jopeta vidit;
i srce će van se ushihoćat
i alegriju vašu višje van nikor neće ukrest.

U ni dnev višje me ništa nećete zapitat.
Za reć pravo, govorin van:
čagod zaišćete u Ćaće,
dat će van u moje ime.
Dosada niste ništa išćali u moje ime.
Išćite i dobit ćete
kako bi vas alegrija ćapala detronko!"

Svrha ol govorih: dobi je svit
"To san van pravja u glendan.
Dohodi ura
kal van višje neću govorit u glendan,
vengo ću van dreto-šćeto obznanjivat Ćaću.
U ni dnev
išćat ćete u moje ime
i ja van ne govorin da ću molit Ćaću za vas.
Jerbo, sâm vas Ćaća voli
buduć da ste i vi mene volili
i virovali da san ja ȍl Boga izliza.
Izliza san ol Ćaće i doša san na svit.
Jopeta ostavjan svit i gren nase Ćaći."

Kažedu mu skulari: "Evoga, sadar dreto-šćeto besidiš i ne duperaš nikakovu glendu. Sadar kapimo kako sve znaš i ni potriba da te ko ča pita. Zarad tega virujemo da si izliza ȍl Boga."
Olgovori nin Isukrst:
"Sadar virujete?

Evo dohodi ura i jurve je došla:
rastrkat ćete se svaki na svoju bandu
i mene ostavit samega.
Ma, ja nisan sam
jerbo je Ćaća su menon.
Vo san van reka da jemate mir u meni.
U svitu jemate muku,
ma, jemajte kuraja –
ja san dobi svit!"

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)