Čakavska Biblija 1392

Siromahov jemate vavik uza se, a mene nimate vavik

Siromahov jemate vavik uza se, a mene nimate vavik
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Ivotu

VII. Najzajna Pasha – feštavanje Sina Čovičanskega

1. PRIN MUKE

Bila je blizu žudijska Pasha i veleti njih iž tega konfina uspeli su se prin Pashe na Jeruzolim da se ispuliškadu. Išćali su dunkve Isukrsta pa su se, stojeć u Tampalu, propitivali: "Ča van se čini? A on nima voju doć na Blajdan?" A glavešine popovske i farižeji udredu befel: je ko doćuka di je, neka obznani da ga mogedu ćapat.

Pomazanje u Betaniji
12 Šest dnevh prin Pashe dojde Isukrst u Betaniju di je bi Lazar ča ga je Isukrst bi uskrisi ol mrtvih. Nonde su mu parićali večeru. Marta je posluživala, a Lazar je bi jedan ol njih za stolon. Ondac Mare vazme libru prave pravcate nardove masti, pomaže Isukrstu noge i protre jih svojiman vlasiman. I sva kuća zavonja mašćon i mušćon.

Na to reče Juda Iškarijoski, jedan ol njegovih skularih, ni ki ga je jema tradit: "Zarad česa se ta mast ni mogla ižitat za trista dinarih i razdilit siromasiman?" Ni to on reka ča bi mu bilo stalo do siromahov, vengo ča je on bi lupež: kako je jema vrićicu, usakret je vazima če se je u nje mećalo. Na to Isukrst olvrati: "Molaj je! Neka to učini za dnev mojega pokopanja! Jerbo, siromahov jemate vavik uza se, a mene nimate vavik."

Vas svit Žudijih dozna je da je Isukrst nonde pa se je bi skupi, ne samo zarad Isukrsta, jurve i zarad tega da vididu Lazara kega je on bi uskrisi ol mrtvih. A glavešine popovske odlučile su i Lazara ubit, jerbo su akonto njega pusti Žudiji hodili ća i virovali u Isukrsta.

Isukrstovo mešijansko ulizivanje u Jeruzolim
Kal je izjutra vas svit ča je bi doša na Blajdan doćuka da Isukrst dohodi u Jeruzolim, vaze je grane ol palmih i iša je prama njemu. Vikali su:
"Hosana! Neka je blagoslovjen Ni ki dohodi u ime ol Gospodȉna! Kraj od Israjila."

A Isukrst najde tovarčića u užjaše na nje ka ča je zdatano:
Nemoj se strašit, ćerce ol Sijona!
Evo na, kraj tvoj dohodi
jašuć na mladen ol kenje!
To njegovi skulari naprvu nisu kapili. Ma, poklen je Isukrst bi proslavjen, spomenuli su se da je to obo njemu bilo zdatano i da su mu baš to učinili.
Vas svit ča je bi š njin kad je Lazara bi dozva iz greba i uskrisi ga ol mrtvih, širilo je teštimonijancu obo ten. Zarad tega je i hodilo prama njemu veleti svita: razaznalo se je da je on učini ti mirakul. Farižeji su na to rekli meju sebon: "Je vidite da ništa nismo učinili. Eno na, svit gre za njin!"

Niki Grci išćedu Isukrsta
A meju niman ča su se došli klanjat na Blajdan bili su i niki Grci. Ni prijdedu ki Filipu iz Betsajide galilejske pa ga zamolidu: "Šjor, tili bismo vidit Isukrsta." Filip ide ća i kaže to Andriji, pa Andrija i Filip pojdedu i kažedu to Isukrstu. Isukrst nin olgovori:
"Ariva je momenat
da se proslavi Sin Čovičanski.
Za reć pravo, govorin van:
je zrno ol šenice, pokle pade na zemju,
ne umre,
ostaje samo;
ma, je umre,
prinese obilancu roda.

Ko voli svoje živjenje, izgubit će ga.
A ko nenavidi svoje živjenje na ven svitu,
hranit će ga za živjenje vikovišnje.
Je mi ko oće bit šerva,
neka gre za menon.
I di san ja,
nonde će bit i ni ki mi je šerva.
Je mi ko oće bit šerva,
počastit će ga moj Ćaća."

Isukrst špjegaje smisal svojega umiranja
"Anim mi je sadar rastresen
i ča da kažen?
Ća, škapulaj me iž ve ure?
Ma, zarad tega san i ariva u vu uru!
Ća, proslav ime svoje!"

Tega momenta dojde glas s nebes: "Proslavi san i jopeta ću proslavit!" Vas svit ča je nonde sta i sluša, govori je: "Zagrmilo je!" Drugi su rekli: "Anđel mu je pravja." Isukrst na to reče: "Vi glas ni bi zarad mene, vengo zaradi vas."
"Sadar je sud svita,
Sadar će glavar vega svita bit izlaskan.
A ja kal bude dignut sa zemje,
sve ću kuštat uza se."

To je reka da sinja kakovon će smrćon umrit. Na to mu vas svit olgovori: "Mi smo iž Regule čuli da Isukrst ostaje zanavik. Kako ondac ti govoriš da Sin Čovičanski vada bude podišan? Ko je ti Sin Čovičanski?"

Isukrst nin na to reče:
"Jošćec je pinku vrimena luminažitad meju vamin.
Holte doklen jemate luminažitadi
da vas ne ćapa škureca.
Ko gre po škureci,
ne zna di gre.
Doklen jemate luminažitadi, virujte u luminažitad
da budete sini od luminižitadi!"
To je Isukrst probesidi, a ondac je iša ća i sakri se ol njih.

Uzadnju: farmasunija žudijska
Perfin je Isukrst pril njiman učini tolike mirakule, ni nisu povirovali u nje, kako bi se ispunila besida ča je je bi pronoštika profeta Ižajija:
Gospodȉne!
Ko je povirova našen buletinu?
Komu se je olkrila ruka ol Gospodȉna?
Zarad tega i nisu mogli virovat, jerbo je Ižajija jošćec bi reka:

Oćoravi nin je joči,
otvrdnu srca;
da jočiman ne vididu,
srcon da ne kapidu
i da se ne prosvitlidu
pa da jih ne olzdravin.
Pronoštika je to Ižajija jerbo je vidi falu njegovu i obo njemu je bi pravja.
Perfin, veleti njih je i ol glavešin virovalo u nje, ma zarad farižejih nisu to priznavali: da ne budedu izlaskani iž sinagoge. Jerbo nin je višje bilo do fale judske, vengo do fale ȍl Boga.

A Isukrst zaviče:
"Ko u me viruje,
ne viruje u me,
vengo u nega ki me je posla;
i ko vidi mene,
vidi nega ki me je posla.
Ja – Luminažitad – doša san na svit
da nijedan ki u me viruje
ne ostane u škureci.
I je ko sluša moje beside, a ne čuva jih,
ja ga ne arbitrajen.
Ja nisan doša arbitravat svitu,
vengo svit šalvat.

Ko mene reteraje
i beside moje ne prima,
jema svojega jurata:
besidu ča san je pravja –
na će mu arbitrat u najposlidnji dnev.
Jerbo, ja nisan pravja ol svoje,
vengo ni ki me je posla – Ćaća –
on mi je da befel
ča da pravjan, ča da govorin.
I znan:
befel njegov je život višnji.
Ča ja dunkve pravjan,
tako pravjan
kako mi je reka Ćaća."

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)