Čakavska Biblija 1574

Ja san kruh živi ča se je s nebes skala

Ja san kruh živi ča se je s nebes skala
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Ivotu

IV. Pasha ol kruha ol života

Isukrst hrani pet ijad judih

6 Poslin tega pojde Isukrst na drugu bandu Galilejskega, Tiberijadskega mora. Hodi je za njin pusti svit jerbo su gledali mirakule ča jih je čini nada niman maganjaniman. A Isukrst se uspne u goru i nonde je sê sa svojiman skulariman. Bila je blizu Pasha, blajdan ol Žudijih. Isukrst poldigne joči i upana kako pusti svit dohodi ki njemu pa zapita Filipa: "Di ćemo kupit kruha kako bidu vi mogli blagovat?" To je reka tantajuć ga; jerbo je zna ča će učinit. Olgovori mu je Filip: "Ni za dvista dinarih kruha ne bi bilo dosta da svak ništo pinku dobije." Reče mu jedan ol njegovih skularih, Andrija, brat ol Šime Pere: "Vode je momčujak ki jema pet kruhov od orza i dvi ribe! Ma, ča je to za tolike?" Reče Isukrst: "Neka judi posidadu!" A bilo je veleti trave na ten mistu.

Posidadu dunkve muški, njih kolo pet ijad. Isukrst vazme kruhe, zafali pa razdili niman ča su poseli. A tako i ol rib - kolikogod su tili. A pokle su se nabubali, reka je svojiman skulariman: "Pokupte retaje ča su ostali da ništa ne propade!" Skupili su dunkve i napunili dvanajest krtolih retajih ča su ol pet kruhov od orza pritekli niman ki su blagovali. Kal su judi vidili mirakule ča jih je Isukrst učini, rekli su: "Vo je, za svu istinu, Profeta ki jema doć na svit!" Pokle je Isukrst skonta da su namislili doć kako bidu ga na silu krajen učinili, uteka je u goru za bit nasamo.

Isukrst gre po moru

Kal je svečeralo, skaladu se njegovi skulari prama moru, imbarkadu se u gajetu i partidu na nu bandu ol mora, u Kafarnajum. Jurve je i snoćalo, a Isukrst jošćec nikako da dojde ki njiman. More se je uskuhalo ol fortunala ča je zapuha. Pokle su dunkve isplovili kolo dvadesetipet do trideset stadijih, upanadu Isukrsta di gre po moru i aprešaje ki gajeti. Ni oprenedu, a on će nin: "Ja san! Ne predajte!" Tili su ga vazest u gajetu, ma nu, gajeta se je omar kuštala ki rivi di su se bili zaputili.

Besida u Kafarnajumu: Isukrst kruh ol živjenja Izjutra vas svit, ča je bi osta s ne bande mora, skonta je da je nonde bila jurve jelna gajeta i da se Isukrst ni bi imbarka skupa sa svojiman skulariman u gajetu, vengo da su ni išli sami. Iž Tiberijade perfin došle su druge barke blizu nega mista di su jili hruh pokle se je Gospodîn zafali. Kal je dunkve vas svit vidi da nonde nima Isukrsta ni njegovih skularih, imbarkali su se u gajetu i partili su u Kafarnajum išćeć Isukrsta. Pokle su ga našli so ne bande mora, rekli su mu: "Meštre, kal si vamo doša?"

Isukrst nin olgovori: "Stvarno van govorin:
išćite me,
ma ne zarad tega ča ste vidili mirakule, vengo zarad tega ča ste jili ol nih kruhov i nabubali se.
Lavurajte,
ma ne za manjativu ča će propast,
vengo za spizu ča ostaje za život višnji: nju će van dat Sin Čovičanski
jerbo je njega Ćaća - Bog - timbra." Rekli su mu dunkve: "Ča nan je napravit kako bismo činili dila ȍl Boga?"

Olgovori nin je Isukrst: Dilo je ȍl Boga da virujete u nega kega je on posla." Rekli su mu ondac: "Kakov ti mirakul činiš da ga vidimo, pa da ti povirujemo? Ko je tvoje dilo? Ćaće naše blagovale su mȁnu na trzi, ka ča je i bilo zdatano: Nahrani jih je kruhon ol nebes." Reka nin je Isukrst:

Za reć pravo, govorin van:
ni van Mojsija da kruh s nebes,
vengo Ćaća moj daje van kruh s nebes, pravi kruh;
jerbo kruh je ȍl Boga
Ni, ča se skalaje s nebes
i daje život svitu."

Rekli su mu na to: "Gospodȉne, daj nan vavik tega kruha." Reče nin Isukrst:
"Ja san kruh ol života.
Ko dohodi ki meni,
neće ostat gladan;
ko viruje u me,
neće ožednit nikadare.
Ma, reka san van:
vidili ste me, pa jopeta ne virujete.

Svi ni ke mi daje Ćaća
doćedu ki meni,
i nega ki dojde ki meni
neću potirat;
jerbo san se skala s nebes
ne kako bi čini svoje hotinje,
vengo hotinje ol nega ki me je posla.

A vo je hotinje nega ki me je posla:
da nikoga ol nih ke mi je da
ne bi izgubi,
vengo da jih uskrisin u najposlidnji dnev. Je, to je hotinje ol Ćaće mojega
da kogod vidi Sina
i viruje u nje,
jema život višnji
i ja da ga uskrisin u najposlidnji dnev."

Žudiji su na to mrnjali kontra njega ča je bi reka: "Ja san kruh ča se je skala s nebes." Govorili su: "A ni to Isukrst, sin ol Bepota? A mu ne poznajemo i ćaću i mater? Kako sadar govori: 'Skala san se s nebes?'" Isukrst nin olvrati:
"Ne mrnjite meju sebon!
Nikor ne moge doć ki meni
je ga ni potega Ćaća ki me je posla;
i ja ću ga uskrisit u najposlidnji dnev. Zdatano je u Profetan:
Svi ćedu bit skulari ȍl Boga.
Kogod čuje ol Ćaće i aduka se,
dohodi ki meni.
Ne da bi ko vidi Ćaću,
osin nega ki je kraj Boga;
on je vidi Ćaću.

Za reć pravo, govorin van:
ko viruje, jema život višnji.
Ja san kruh ol života.
Ćaće vaše jili su na trzi manu
i pomrli su.
Vo je kruh ča se skalaje s nebes:
da ko ol njega ji,
ne umre.
Ja san kruh živi
ča se je s nebes skala.
Ko bude ji ol vega kruha,
živit će zanavik.
Kruh ča ću ga ja dat
tilo je moje
za život ol svita."

I Žudiji su se zarad tega meju sebon karali: "Kako nan vi moge dat tilo svoje za jist?" Reče nin ondac Isukrst: "Za reć pravo, govorin van: je ne jite ol tila Sina Čovičanskega i ne pijete krvi ol njega, nimate života u sebi! Ko blaguje tilo moje i pije krv moju, jema život višnji; i ja ću ga uskrisit u najposlidnji dnev. Tilo je moje manjativa ol prȁva, krv je moja piće ol prȁva. Ko ji moje tilo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Ka ča je mene bi posla živi Ćaća i ja živen po Ćaći, tako i ni ki mene blaguje živit će po meni. Vo je kruh ča se je s nebes skala, ne ka ni ča su ga jili ćaće i ča su pomrli. Ko ji vi kruh, živit će zanavik."

To je reka Isukrst adukavajuć u sinagogi u Kafarnajumu. Pusti ol njegovih skularih kal su to čuli rekli su: "Greza je to besida! Ko je moge slušat?" A Isukrst znajuć sam ol sebe da njegovi skulari zarad tega mrnjedu, reka nin je: " A vas vo čini izneblušeniman? A ča, je vidite Sina Čovičanskega kako ulizije namo di je prin bi?" "Anim je ni ča oživjije, tilo ne koristi ništa. Beside ča san van jih bi pravja i anim su i život." "Pa jopeta, jema jih meju vamin ki ne virujedu." Jerbo, zna je Isukrst ol počela ki su ni ča ne virujedu i ko je ni ča će ga tradit. I užunta on: "Zarad tega san van i reka da nikor ne moge doć ki meni je mu ni dano ol Ćaće." Oltada su se pusti skulari zanetali, višje nisu hodili š njin.

Ispovid ol Pere

Reka je ondac Isukrst njiman dvanajest: "Da brž i vi niste namislili hodit ća?" Olgovori mu Šime Pere: "Gospodȉne, komu da gremo? Ti jemaš beside života višnjega! I mi virujemo i znamo: ti si Svetac ȍl Boga." Olgovori nin Isukrst: "A nisan ja vas dvanajestoricu probra? Pa jopeta, jedan je ol vas đaval." Govorili su to obo Judi, sinu ol Šime Iškarijoskega, jelnen ol njih dvanajest, jerbo ga je on bi jema tradit.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)