Čakavska Biblija 976

Pravi adoraturi adoravat će se Ćaći u animu i pravu

Pravi adoraturi adoravat će se Ćaći u animu i pravu
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Ivotu

Šalvadur ol svita obznanjije se Šamarijanciman
4 Kal je Gospodîn dozna da su farižeji doćukali kako on, Isukrst, okupja i krstije višje skularih vengo Ivo – perfin, za tako reć, ni krsti baš Isukrst, vengo njegovi skulari – iša je ća iž Judeje i jopeta se je torna nase u Galileju.

Tukalo mu je pasat kroza Šamariju. Dojde dunkve u šamarijski grad ča se zove Sihar, blizu pocesa kega je Jako bi da svojen sinu Bepotu. Nonde je bila gustirna ol Jake.
Isukrst je trudan ol puta sedi na bucalu. Bilo je kolo šest urih. Dojde nika Šamarijanka ukalat vode. Kaza non je Isukrst: "Daj mi se napit!" Njegovi su skulari bili išli u grad u provišta. Rekla mu je na to Šamarijanka: "Kako to ti, Žudij, išćeš pit ol mene, Šamarijanke?" Jerbo Žudiji se ne družidu sa Šamarijanciman. Isukrst non je olgovori:

"Kal bi znala dar ȍl Boga
i ko je ni ki ti govori:
'Daj mi pit',
ti biš u njega zaišćala
i on bi ti da vode žive."

Olvratila mu je žena: "Gospodȉne, pa nimaš ni čin biš ukala, a gustirna je duboka. Odaklen ti dunkve voda živa? A si ti brž veći ol ćaće našega Jake ki nan je da vu gustirnu i sam je iž nje pi, a i sini njegovi i blaga njegova?" Olgovori non je Isukrst:
"Kogod pije vu vodu,
jopeta će ožednit.
A ko bude pit vodu ča ću mu je ja dat,
ne, neće ožednit nikadare:
voda ku ću mu ja dat
deventat će se u njemu u pišćinu
ča teče u život višnji."

Kazala mu je žena: "Gospodȉne, daj mi te vode da ne žednin i da ne moran dohodit vamo ukalavat." Na to non je on reka: "Hod i zov svojega muža pa se tornaj vamo." Olgovorila mu je žena: "Niman muža." Kaza non je Isukrst: "Lipo si rekla: 'Niman muža!' Za reć pravo, pet si mužev jemala, a ni vi kega sadar jemaš ni ti muž. Vo si pravo rekla." Pa će mu žena: "Gospodȉne, vidin ja da si ti profeta. Naše su se ćaće adoravale na ven brigu, a vi govorite da je u Jeruzolimu misto di se vaja adoravat."

A Isukrst non je reka:
"Viruj mi, ženo, dohodi ura
kal se nećete adoravat Ćaći
ni u von gori ni u Jeruzolimu.
Vi se adorajete nen ča ne poznajete,
a mi se adorajemo nen ča poznajemo
jerbo šalvanje dohodi ol Žudij.

Ma, dohodi ura – sadar je! –
kal će se pravi adoraturi adoravat Ćaći
u animu i pravu
jerbo propja take adorature išće Ćaća.
Bog je anim
i ki se njemu adorajedu,
u animu i po pravu vada se adorajedu."

Rekla mu je žena: "Znan da jema doć Mešija ča se zove Isukrst – Pomazanik. Kad on dojde, obznanit će nan sve." Kaza non je Isukrst: "Ja san, ja ki s tebon govorin!"
Ondac dojdedu njegovi skulari pa se zablenedu ča jema deškorš su ženon. Nikor ga, perfin, ni zapita: "Ča išćeš?" oli: "Ča ćakulaš š njon?"

Žena ostavi svoj vrč pa parti u grad i reče judiman: "Dojdite i vijte čovika ki mi je reka sve ča san učinila. A to ni Isukrst?" Ni izajdedu iž grada pa partidu ki njemu. Skulari su ga dotle nudili: "Meštre, jij!" A on nin je reka: "Vaja mi se hranit spizon ča je vi ne poznajete." Skulari su se na to zapitivali: "Da mu ni ko doni jist?"

Kaže nin Isukrst:
"Jiće je moje
činit hotinje nega ki me je posla
i finit dilo njegovo.
A vi ne govorite:
'Jošćec četiri miseca i evo na košenja?'
Gledaj, govorin van
poldignite oči svoje i vijte poja:
jurve se bilidu za košenje.

Kosač jurve prima dobiću,
stivaje frute za život višnji
kako bidu se ni ča sije i ni ča žanje skupa veselili.
Tote se je obznanila glenda:
'Jedan sije, drugi žanje.'
Ja san vas posla žat
no kolo čega se niste takali;
drugi su se takali,
a vi ste ulizli u trud njihov."

Pusti Šamarijanci iž nega grada povirovali su u nje zarad beside žene ka je svidočila: "Ispravja mi je sve ča san učinila." Kal su Šamarijanci dunkve došli ki njemu, molili su ga da ostane u njih. I osta je nonde dva dneva. Ondac jih je toko višje povirovalo zarad njegove beside pa su govorili ženi: "Sadar višje ne virujemo zarad tvojega govorenja; jerbo sami smo čuli i znamo: vo je za reć svu istinu Šalvadur ol svita."

Isukrst liči sina ol krajevega škrivana

Pokle su pasala dva dneva parti je odatle u Galileju. Sam je Isukrst, za tako reć, bi kaza kako profeta nima fale u svojen konfinu ol ditinjstva. Kal je dunkve ariva u Galileju, Galilejci su ga lipo primili jerbo su bili vidili sve ča je učini u Jeruzolimu za blajdana. Jerbo su i ni bili išli na blajdan.

Dojde dunkve jopeta u Kanu Galilejsku, di je bi pritvori vodu u vino. Nonde je bi niki krajevski škrivan ki je jema bolesnega sina u Kafarnajumu. Kal je ču da je Isukrst doša iž Judeje u Galileju, parti on ki njemu i zamoli ga da se skala i olzdravi mu sina jerbo jurve samo ča ni bi umri. Na to mu je Isukrst reka: "Je ne vidite mirakule i druge sinjale, nemojte virovat!" Reka mu je krajevski škrivan: "Gospodȉne, skalaj se doklen mi ne umre dite." Kaže mu Isukrst: "Hod ća, tvoj sin žive!"

Povirova je čovik besidi ča mu je je reka Isukrst i iša je ća. Doklen se je on jošćec skalava, zatrčedu mu se ususret šerve su višćon da mu je sin živ. Zapita jih je dunkve za uru kal mu je partilo naboje. Rekli su mu: "Učeri kolo sedme ure molala ga je fibra." Ondac je ćaća skonta da je to bilo baš nega momenta kal mu je Isukrst reka: "Tvoj sin žive." I povirova je on i sva kuća njegova.

Bi je to drugi mirakul ča ga je učini Isukrst poklen se je torna iž Judeje nase u Galileju.

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)