Čakavska Biblija 2850

U Kani Galilejskon, učini je Isukrst prvi mirakul

U Kani Galilejskon, učini je Isukrst prvi mirakul
ILUSTRACIJA

Evanđeje po Ivotu

Pir u Kani
2 Trećega dneva bi je pir u Kani Galilejskon. Bila je nonde mater od Isukrsta. Na pir je bi pozvan i Isukrst i njegovi skulari. Kal je majikalo vina, Isukrstu će njegova mater: "Nimadu vina." Kaza non je Isukrst: "Ženo, ča ja jeman s tebon? Jošćec ni doša moj momenat!" Na to će njegova mater niman ča su posluživali: "Čagod van reče, učinte!"
A bilo je nonde Žudijiman za puliškanje šest kamenic ol po dvi do tri mire. Reka je Isukrst niman ča su posluživali: "Napunte sude vodon!" I napunidu jih do vrha. Ondac nin je reka: "Ukalajte sadar i noste glavaru ol stola." Ni odnesedu. Kal se je okusi vodon ča se je deventala u vino, a ni zna odakle je – znale su šerve ke su ukalale vodu – glavar ol stola dozove ditmana i reče mu: "Svako čejade na stol najprvo meće dobro vino, a kal se obločedu, govoridu. Ti si čuva dobro vino sve do sadar."
Eto tako, u Kani Galilejskon, učini je Isukrst prvi mirakul i obznani je svoju falu pa su u nje povirovali njegovi skulari. Poslin tega, sa svojon materon, su braćon i sa skulariman skala se je u Kafarnajum. Nonde su se fermali nikoliko dnevih.

2. BLAJDAN OL PASHE

Puliškanje Tempala
Bila je blizu žudijska Pasha. Zarad tega Isukrst uzajde na Jeruzolim. U Tempalu je naša ne ča ižitajedu voliman, ovcan i golubiman i barataše ča su nonde bili seli. I učini je šupružinu ol vrvice i svih jih je izlaska iž Tempala skupa sa ovcan i voliman. Baratašiman je prosu pineze i stole nin je izvali, a prodavačiman golubov je reka: "Noste to odavde i ne činte ol kuće Ćaće mojega butigu." Spomenuli su se njegovi skulari da je zdatano: Izjida me zafala za Dom tvoj.

Na to su se umišali Žudiji i zapitali su ga: "Koje nan mirakule mogeš pokazat da to smiš činit?" Olgovori nin je Isukrst: "Obalte vi tempal i ja ću ga za tri dneva ugradit." Rekli su mu na to Žudiji: "Četrdeset i šest godišćih gradi se je vi Tempal, a ti da ćeš ga u tri dneva ugradit?" Ma, on je govori obo tempalu svojega tila. Pokle je uskrsnu ol mrtvacih, spomenuli su se njegovi skulari da je to ti reć pa su povirovali Leteri i besidi ča je je Isukrst bi reka.

Bivanje u Jeruzolimu
Doklen je bi u Jeruzolimu obo blajdanu Pashe, veleti njih povirovalo je u njegovo ime motreć mirakule ča jih je čini. Ma, sam Isukrst njiman ni dava vele vire jerbo jih je dobro poznava, i ni tukalo da mu ko da teštimonijancu obo čejadinu: jerbo je sam dobro zna ča je u čoviku.

3. OBZNANJIVANJE ŠEGRETIH OD ANIMA

Deškorš sa Nikodemon
3 Bi je meju farižejiman čovik ča se je zva Nikodem, viđen Žudij. On je doša Isukrstu obnoć i reka mu je: "Rabbi, znamo da si ȍl Boga doša ka meštar jerbo nikor ne moge činit mirakule kakova ti činiš je Bog ni š njin." Olgovori mu je Isukrst:
"Za reć pravo, govorin ti:
ko se ne porodi isponova, odizgari,
ne moge vidit krajestva ȍl Boga!"
Reka mu je Nikodem: "Kako se čejade moge porodit kal je staro? A moge drugi put ulist u drob matere svoje i porodit se?" Olgovori je Isukrst:
"Stvarno ti govorin:
je se ko ne porodi iz vode i Anima,
ne moge ulist u krajestvo ȍl Boga.
Ča je ol tila porojeno, tilo je;
i ča je ol Anima porojeno, anim je.
Nemoj se zablenut ča san ti reka:
'Vada se porodite isponova, odizgari.'
Vitar puše di oće;
čuješ kako šuška,
a ne znaš odakle dohodi i di gre.
Tako je sa svakin
ki je porojen od Anima."

Zapita ga je Nikodem: "Kako se to moge dogodit?"
Olgovori mu je Isukrst: "Ti si meštar u Israjilu pa to da ne kapiš?
Za reć pravo, govorin ti:
govorimo ča znamo,
svidočimo za no ča smo vidili,
ma teštimonijancu našu ne primate.
Jesan van reka zemajsko
pa ne virujete,
kako ćete virovat
kal van buden govori no ol nebes?
Nikor ni uzaša na nebesa
osin nega ča se je skala s nebes,
Sin Čovičanski.
I ka ča je Mojsija poldiga
guju na trzi
tako jema bit poldignut Sin Čovičanski
da svaki ča viruje
u njemu jema život višnji.
Za reć pravo, Bog je tako voli svit
da je da svojega Sina Jedinorojenega
kako nijedan ča u nje viruje
ne bi propa,
vengo da bi jema život višnji.
Jerbo Bog ni posla Sina na svit
da arbitraje svitu,
vengo da se svit po njemu šalva.
Ko viruje u nje, ne kaštigaje se;
a ko ne viruje, jurve je kaštigan
ča ni virova
u ime jedinorojenega Sina ȍl Boga.

A vo je ta šentenca:
Luminažitad je došla na svit,
ma su judi višje volili
škurecu vengo luminažitad
jerbo su nin dila bila pokvarena.
Za reć svu istinu, kogod čini zlo,
nenavidi luminažitad i ne dohodi ki luminažitadi
da se ne bidu olkrili dila njegova;
a ko pravo čini,
dohodi ki luminažitadi
da bude kjaro
kako su dila njegova u Bogu učinjena."

II. Partenca u Samariju i Galileju

Najzajna teštimonijanca Krstitejeva
Poslin tega parti je Isukrst sa svojiman skulariman u Judejsku zemju. Tote je bi š njiman, i krsti. A krsti je i Ivo, u Enonu blizu Salima, jerbo je nonde bilo veleti vode. Judi su dohodili i krstili su se. Jerbo Ivota jošćec nisu bili bacili u pržun.

Meju Ivotoviman skulariman i nikin Žudijon došlo je do karanja obo puliškanju. Kuštali su se uza Ivota i rekli su mu: "Meštre, ni ki je su tebon bi s one bande ol Jordana i za kega si ti da teštimonijancu – on, eno na, krstije i svi nasrćedu ki njemu." Ivo je olgovori:
"Nikor ne moge sebi vazest ništa
je mu dano s nebes.
Vi ste mi sami svidoci da san reka:
'Nisan ja Isukrst, vengo san poslan prida njin.'
Ko jema curu, ditman je.
A prijatej ditmanov,
ki stoji uza nje i sluša ga,
pivota od alegrije na glas ditmanov.
Ta se je moja alegrija taman ispunila.
On vada reste,
a ja da se smanjin.
Ko odizgari dohodi,
on je nada sviman;
ko je sa zemje,
ol zemje je i zemajski govori.
Ko dohodi s nebes,
on je nada sviman:
ča je vidi i ču – za to svidoči,
a teštimonijancu njegovu nikor ne prima.
Ko primi njegovu teštimonijancu,
potvrdi je da je Bog prav.

Za reć pravo, ni kega je Bog posla
govori beside ȍl Boga
jerbo Bog Veresije ne daje po miri.
Ćaća voli Sina
i sve je preda u ruku njegovu.
Ko viruje u Sina,
jema život višnji;
a ko neće virovat u Sina,
neće vidit živjenja;
bis ȍl Boga ostaje na njemu."

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)