Čakavska Biblija 979

Jedinorojenac - Bog - ki je u nidriman Ćaćiniman, on ga je obznani

Jedinorojenac - Bog - ki je u nidriman Ćaćiniman, on ga je obznani
FOTO REUTERS / Darrin Zammit Lupi

Evanđeje po Ivotu

Proslovje

1 U počelu je bila Besida
i Besida je bila u Boga
i Besida je bila Bog.
Na je bila u počelu u Boga.
Sve je učinjeno po njon
i brez nje ni bilo učinjeno ništa ol nega ča je bilo učinjeno.
U njon je bi život
i život je bi judiman luminažitad;
i luminažitad u škureci svitli
i škureca ga ni ćapala.
Bi je čovik poslan ȍl Boga,
narečeni Ivo.
On dojde ko svidok
da posvidoči za Luminažitad
kako bidu svi virovali po njemu.
Ni on bi Luminažitad,
vengo - da dã teštimonijancu za Luminažitad.
Luminažitad ol prava
ča prosvitlije svakega čejadina
dojde na svit;
bila je na svitu (Besida)
i svit se je po njon učini
i svit je ni upozna.
Ki svojiman je došla
i njezini je nisu primili.
A niman ča su je primili
dala je forcu
da postanedu dica Božja:
niman ča virujedu u njezino ime,
ki su porojeni
ne ol krvi,
ni ol hotinja putenega,
ni ol hotinja muževega,
vengo - ȍl Boga.
I Besida se je u tilo deventala
i alogala se je meju namin
i vidili smo falu njezinu
falu ča je jema ka Jedinorojenac ol Ćaće
pun gracije i prava.
Ivo je učini teštimonijancu za nje. Dere se:
"To je na (Besida) obo kon san reka:
ki za menon dohodi, prida menon je jerbo je bi i prin mene!"
Bome, ol punoće njegove svi smo mi dobili, i to graciju na graciji.
Za reć pravo, Regula je bila dana ol Mojsije, a gracija i pravo učinjeni su po Isukrstu.
Boga nikadare nikor ni bi vidi:
Jedinorojenac - Bog - ki je u nidriman Ćaćiniman, on ga je obznani.

I. Prva Pasha
1. ŠETEMANA NA PRVU


Teštimonijanca od Ivota

A evo na teštimonijanca od Ivota. Pokle su Žudiji iž Jeruzolima poslali ki njemu pope i levite da ga zapitadu: "Ko si ti?" on je prizna: ni poreka, vengo je prizna: "Ja nisan Isukrst." Zapitali su ga na to: "Ča dunkve? Jes ti Ilija?" Olgovori je: "Nisan." "Jes brž Profeta?" Olgovori je: "Ne." Ondac su mu rekli: "Pa ma ko si ti da damo olgovor niman ki su nas poslali? Ča govoriš sam obo sebi?

On je olgovori:
"Ja san glas ča se dere na trzi:
Poravnajte put ol Gospodȉna!
- kako je reka profeta Izajija."

A niki deputati bili su farižeji. Ni su ga zapitali besideć: "Zarad čega ondac krstiješ kal nis Isukrst, ni Ilija, ni Profeta?" Ivo nin je olgovori: "Ja krstijen vodon. Meju vamin stoji nî kega vi ne poznajete - nî ki za menon dohodi, ken ja ne miritan ni odrišit mu kordune na postoliman." To se je dogodilo u Betaniji so ne bande Jordana, di je Ivo kršćava. Sutradan je Ivo bi upana Isukrsta di dohodi ki njemu pa je reka: "Evo na Janca ȍl Boga ki olniša grihe svita! To je ni obo ken san bi reka: 'Za menon dohodi čovik ki je prida menon jerbo je bi prin mene!'"

"Ja ga nisan poznava, ma baš san zarad tega doša i krstijen vodon kako bi se on ukaza Israjilu." I Ivo je učini teštimonijancu: "Pana san Anima di se s nebes skalaje u fižolomiji ol goluba i kako ostaje na njiman. Njega ja nisan poznava, ma ni ki me je posla krstit vodon bi mi je reka: 'Na kega vidiš da se skalaje Anim i ostaje na njemu, to je ni ki krstije Svetin Duhon.' I ja san to vidi i svidočin: on je Sin ȍl Boga."

Prvi skulari
Izjutra je jopeta Ivo bi su dva svoja skulara. Upana je Isukrsta ki je nuda prohodi i reka je: "Evo na Janca ȍl Boga!" Te su njegove beside čula na dva njegova skulara pa su hodili za Isukrston. Isukrst se je bi ošerva i kal je vidi da gredu za njin, zapita jih je: "Ča išćete?" Ni su mu rekli: "Rabbi" - ča oće reć: "Meštre - di stojiš?" Reka nin je: "Dojdite i vijte." Partili su ni dunkve i vidili su di stoji, pa su se fermali u njega tega dneva. Bilo je olprilike deset urih.

Jedan ol na dva, ki su kal su čuli Ivota išli za Isukrston, bi je Andrija, brat ol Šime Pere. On je najprvo naša svojega brata Šimu pa će mu: "Našli smo Mešiju!" - ča oće reć Isukrst - Pomazanik". Dove ga je Isukrstu, a Isukrst ga je pogleda i reka: "Ti si Šime, sin od Ivota! Zvat ćeš se Kefa!" - ča oće reć "Pere - Stinja".

Izjutra namisli Isukrst poć u Galileju. Najde Filipa i reče mu: "Hod su menon!" Filip je bi iz Betsajide, iž grada Andrijinega i Perinega. Filip najde Natanajela i javne mu: "Našli smo nega obo ken je bi pisa Mojsija u Reguli i Profete: Isukrsta, sina ol Bepota, iž Nazareta." Reka mu je Natanajel: "Iž Nazareta da moge bit ča dobrega?" Reka mu je Filip: "Dojdi i vij."

Kal je Isukrst bi vidi di Natanajel dohodi ki njemu, reka je za nje: "Evo na, pravega Israjilca u ken nima imbroja!" Reka mu je Natanajel: "Odakle me poznaješ?" Olgovori mu je Isukrst: "Vidi san te prin vengo ča te je Filip bi pozva, doklen si bi pol smokvon." Na to će mu Natanajel: "Meštre, ti si Sin ȍl Boga! Ti si kraj od Israjila!" Olgovori mu je Isukrst: "Zarad nega ča san ti reka: 'Upana san te pol smokvon', viruješ. I višje ćeš ol tega vidit!" Pa je doda: Bome, za reć pravo govorin van: gledat ćete gola nebesa i anđele ȍl Boga di ulizijedu i skalajedu se nada Sinon Čovičanskin!"

(Prijevod na čakavštinu bračkih Selaca: Siniša Vuković prema: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994., prijevod: Bonaventura Duda i Jerko Fućak; uz konzultacije hrvatskih prijevodâ Petra Katančića, Ivana Matije Škarića, Valentina Čebušnika, Ivana Evanđelista Šarića, Ljudevita Rupčića i Gracijana Raspudića, te latinske Vulgate, talijanske La Bibbia di Gerusalemme i francuske La Bible de Jérusalem)